Učení o alchymii transformace vědomí. Milovaný Saint Germain. 24. prosince 2007

29.08.2013 19:11

JÁ JSEM Saint Germain a znovu k vám dnes přicházím!

JÁ JSEM ten Saint Germain, o němž jste možná hodně slyšeli, protože zvěsti o mém posledním ztělesnění mě značně přežily. A když teď přicházím, dá mi velkou práci vymazat z vašich hlav všechny ty bajky a výmysly, které se tradují o mém posledním zosobnění na Zemi.

Už je to bohužel tak, že lidé si přikrášlují a přibarvují veškeré dění, které nechávají projít prizmatem svého vlastního vnímání.

Proto vám musím sdělit, že ne všechno, co o mně víte, je pravda. Faktem ale zůstává, že po dobu celého svého minulého ztělesnění jsem svou vírou a pravdou sloužil Vyvoleným Vládcům, Bratrstvu, jemuž s velkou ctí sloužím dosud. Faktem je i moje charakteristická zvláštnost, spočívající v tom, že především sloužím Hierarchii a řídím se jejími Zákony. A pak už následují všechny ty zázraky, o nichž si vyprávějí laici. Předávají si povídačky mezi sebou a vytvářejí tak jeden nesmysl za druhým.

Věřte mi, nemůžete dosáhnout žádných úspěchů, pokud nevstoupíte na stupně Hierarchie a nepodřídíte svůj život Velkému Zákonu, existujícímu v tomto vesmíru. Mnozí se úpěnlivě  snaží nalézt zázračné síly, aniž by se ovšem rozžehnali jak se svým egem, tak se svými četnými zvyky. To ale nevede k ničemu pozitivnímu, pouze tak vznikne karma, kterou je, jak jistě víte, třeba zpracovat.

Nic ve vesmíru neprobíhá náhodně. Všechno se řídí přísným Zákonem. Pouze v případě, že se zcela rozloučíte se svým egem a přáním získat něco jen pro sebe, začnou k vám proudit síly, díky nimž můžete skutečně vytvářet zázraky nejen na kosmické úrovni, ale na úrovni fyzické.

Tuto alchymii tvorby učím své žáky. A pokračuji v tom až dodnes.

Mou milovanou zemí, jíž jsem zasvětil mnoho a mnoho let svého zosobnění, a jíž jsem zasvětil sebe sama v době, kdy jsem sloužil ve funkci Vládce Sedmého Paprsku, mou milovanou zemí je Amerika!

Dámy a pánové, může vás napadnout otázka, jak to, že jsem přišel prostřednictvím vyslankyně, která žije v Rusku, a za dobu svého posledního pobytu na Zemi dokonce ani jednou nebyla v Americe? Otázka je to zcela logická. A jsem připraven ji beze spěchu zodpovědět.

Přišel jsem prostřednictvím vyslance, který je maximálně připraven převzít moje poslání. A přišel jsem prostřednictvím takového vyslance, který v tuto chvíli aktivně slouží Velkému Bílému Bratrstvu. Má milovaná Amerika zůstává zatím ve stínu. Víte, že fokus Světla byl získán z Ameriky a odtud přenesen do Ruska. To ovšem zdaleka neznamená, že nejsme ochotni pracovat prostřednictvím lidí, ztělesněných v Americe. Jednoduše čekáme na vhodnou příležitost, abychom pak obnovili naše snahy a znovu zahájili činnost na americké půdě.

Všechno je v kolektivním vědomí národa. Teď tento národ trpí jednou z dětských nemocí, konkrétně sebejistotou a neochotou poslouchat rady dospělých. Což o to, toto období pomine, a my pevně věříme, že tahle puberta nebude mít tak dlouhého trvání, jako období komunismu, které v Rusku trvalo 70 let.

Silně věřím v americký lid. A upřímně doufám, že vědomí tohoto národa bude schopno  se transformovat a přijmout naše poslání, které přinášíme na půdě Ruska, a použít námi poskytované poznatky a učení ve svém životě.

Kosmický plán postrádá hranice. A když se podíváte na zeměkouli z kosmu, také žádné hranice neuvidíte, kromě hranic kontinentů. Všechny hranice jsou v našem vědomí a veškerá ohraničení vašeho vědomí musí být překonána. Věřte mi, že není jiné cesty, než překonání všech a všelijakých ohraničení vašeho vědomí.

Dnes jsem k vám přišel, abych vám pověděl o alchymii transformace, která proběhla předchozího dne. Tato alchymie transformace se uskutečnila s vaší pomocí, s pomocí těch, kdož se připojili k mеditaci 23. dne a poslali svoji Lásku planetě Zemi. Obdrželi jsme 10000 impulsů Lásky, vyslaných do samého srdce planety Země.  Nedovedete si představit, jaká je to moc a síla!

Karmická Rada teď na svém zasedání promýšlí, jak naložit s touto energií, získanou z vašich srdcí, a já jsem přišel proto, abych vám vyslovil svůj dík a uznání.

Děkuji vám za vaši Službu, za vaši Víru a za vaši Lásku!

Není důležité, z jaké země pocházeli účastníci meditace. Láska nemá hranic a vlny Lásky, jestliže se spojí, vytvoří podivuhodnou symfonii, kterou slyší všichni Nanebevzatí Mistři.

Zdravím vás, každého z vás, dámy a pánové, kteří jste se zúčastnili této meditace.

Jako mistr-alchymista jsem naprosto spokojen s vykonanou prací.

Teď bych ještě chtěl nasměrovat vaši pozornost k jednomu důležitému momentu. Tento moment souvisí s alchymií transformace vašeho vědomí. Víte, že váš svět je odrazem světa. Váš svět poslušně odráží všechny mentální modely a obrazy, které se rodí v lidském vědomí. Proto, budete-li stále v harmonii s Božským světem,  nevyhnutelně se to odrazí ve vašem světě.

Někteří lidé jsou neustále pod vlivem obrazu masové kultury. Takových lidí je mezi obyvateli zeměkoule většina. Jednotlivci jsou schopní generovat vysoké obrazy a nést vysoké vibrace. Je tu ovšem zákon, a tento zákon souvisí s tím, že nízké obrazy mají velmi nízkou energetickou úroveň, protože takové obrazy nejsou nasyceny Božskou energií. Naopak ty obrazy, které v sobě mají Božské projevy, jsou Božskou energií nasyceny do té míry, že dokáží  přetvářet všechno kolem.

Proto ať vás ani v nejmenším neuvádí do rozpaků momentální zdánlivá převaha sil na Zemi. Jediné, co se od vás žádá, je nepoddávat se vlivu nízkých, nebožských vzorců a projevů, sytit  váš život Božskými vzorci a projevy. A Božská alchymie na sebe nenechá dlouho čekat. Věřte mi a věřte mým zkušenostem s transformací planety Země.

Přišel jsem dnes s ještě jednou důležitou misí. Přišel jsem, abych daroval obrovský křišťál ametyst naší vyslankyni Taťáně. Nechávám tento křišťál v kosmickém plánu Ašramu a věřím, že se velmi brzy projeví ve fyzickém plánu a bude sloužit jako doplňkový zdroj Světla, schopný ukazovat Cestu mnoha světlonošům světa.

 

JÁ JSEM  Saint Germain, vámi milovaný a s láskou k vám!