Učení o Buddhovi a rozšiřování vědomí Buddhy

14.06.2005 11:24

Učení o Buddhovi a rozšiřování vědomí Buddhy
Vyvolený Kutchumi             
14. června 2005

JÁ JSEM Kutchumi a opět jsem přišel mezi vás.

V souladu s tradicí vám předám Učení. Nicméně vaše přijetí tohoto Učení může představovat problém pro vaše vnější vědomí. Je to Učení o Buddhovi. O té fázi vašeho Putování, které musíte dosáhnout a nesmíte ji minout, a které dříve nebo později stejně dosáhnete.

Každý z vás se může se svým potenciálem stát Buddhou.  Stejně jako se každé semínko díky svému potenciálu může stát rostlinkou a zároveň s tím přinést nová semínka.

Úroveň vědomí je všechno to, čím se lišíte od Buddhy.

Některá semínka se ocitnou v příznivých podmínkách a porostou velmi rychle. Jiná semínka potřebují pro svůj růst značné úsilí. Samozřejmě nikdy nelze zapomínat na to, že vy všichni se nacházíte v sadu, kde sadařem je samotný Pán Bůh. A On je ten velmi starostlivý sadař. I když tedy proces vašeho formování v Buddhu od vás vyžaduje velké úsilí, stejně se stanete Buddhou. Nemůžete se nestát Buddhou, protože toto je přirozené a zákonité stádium vašeho rozvoje. Teď se nechci zastavovat u těch duší, které se nechtějí rozvíjet a nechtějí postupovat tou Cestou, která je pro ně naplánovaná. Víte, že ve skutečnosti všechna semínka nevyrostou. Existuje určité procento semínek, ze kterých se nestanou vzrostlé rostliny. Existuje určité procento mezi rostlinkami, které hynou a nedosáhnou stádia úrodnosti.

Musíte ale vědět, na co se máte zaměřovat. A vy se musíte snažit, abyste se stali Buddhou.

Ve skutečnosti je úroveň vědomí Buddhy, když ho dosáhnete, blíž rostlině, která se dostává do stádia úrodnosti. A když lidská bytost dosáhne úrovně vědomí Buddhy, je schopna obdarovávat svými myšlenkami miliony bytostí na nižších úrovních evolučního vývoje. To se velmi podobá procesu, kdy vzrostlá rostlina rozsévá semínka. Buddha rozsévá semínka myšlenek Buddhy do lidských bytostí. A tato semínka po určitou dobu zůstávají skryta uvnitř lidské bytosti. Ale pak přijde doba, která je podmíněna kosmickým časem a semínka Buddhy začínají v lidské bytosti klíčit.  

Buddha rozsévá jiskry svého Rozumu do lidských bytostí. Nadchází doba, kdy tyto jiskry Rozumu začínají klíčit a budou znatelné. V každém z vás se skrývá jedno semínko Buddhy, jiskra Rozumu, která byla podle zemských měřítek zasetá ve vaší bytosti už před miliony let. A nyní přichází doba, kdy se tato jiskra vědomí Buddhy začíná projevovat.  

Nepodobá se to intelektu. Nepodobá se to vašim schopnostem, které vám umožňují existenci ve fyzickém světě. Je to Rozum, který ve vás přebývá a který je identický s Božským Rozumem. To je to, co vám poskytuje možnost dosáhnout Božské úrovně rozvoje a stát se zároveň Člověkem i Bohem.  

Přesně tak jako se semínko obětuje, aby poskytlo možnost vyklíčení semínek Rozumu v milionech živých bytostí, stejně tak se Buddha obětuje, aby poskytl možnost semínkám Rozumu vyklíčit v milionech živých bytostí. Toto je vyšší obětování sebe sama a také vy získáte tuto schopnost, když dosáhnete úrovně vědomí Buddhy.

Právě sebeobětování v případě nejvyšších Bytostí Světla před miliony let vedlo k tomu, že lidstvo nabylo rozumu a díky tomuto Rozumu se začalo lišit od zvířat.

Dostali jste svůj rozum díky aktu bezmezného obětování sebe sama, který uskutečnili nejvyšší Bytosti Světla a které se rozptýlily mezi lidstvo na Zemi v naději, že jednou jimi rozesetá semínka vyklíčí a rozmnoží tak myšlenky Buddhy.  A namísto sedmi nejvyšších Bytostí Světla tak vesmír získá miliony Buddhů.

Takovým způsobem probíhá rozvoj, tak se množí zásluhy.

Avšak mezi etapou, kdy jsou semínka zaseta a etapou, kdy je rostlina schopna plodit, uplyne čas, přirozený čas. Pro lidstvo na Zemi tento čas znamená miliony let.

Božská Alchymie je taková, že se Bytosti Světla, které se na začátku obětovaly, aby lidstvu na Zemi nadělily Rozum, rozptýlily na Zemi do Lidstva, do milionů životních proudů. Tyto bytosti mohou plně obnovit svou identitu pouze poté, kdy všechny lidské bytosti, které v tomto okamžiku zůstanou na Zemi, dosáhnou úrovně vědomí Buddhů.

V každém Vyvoleném Mistrovi je přítomna jiskra od vyšší Bytosti Světla, a když člověk dosahuje vyššího stavu vědomí, tak je schopen vrátit tu jiskru Rozumu, která posloužila jako kvásek v hlubinách jeho bytosti a díky které došlo k vývoji bytosti. Nebesa se radují z každého nového vyššího vědomí, každého povznesení. Každé povznesení poskytuje možnost získat větší a větší integritu pro ty Veliké Duše, které před miliony let podělily lidstvo Rozumem.   

Jenomže když lidská bytost dosahuje stádia rozvoje Buddhy, ona sama opakuje příklad, který daly Bytosti Světla. A každý Vyvolený Mistr, který dosáhl úrovně vědomí Buddhy, má možnost podělit částicemi sebe sama ty jednotlivce, kteří se ještě nacházejí ve stavu převtělení a se kterými byl tento Vyvolený Mistr spojený prostřednictvím karmy a s jejichž životem byla historie jeho existence na Zemi velmi úzce propojená.

Samozřejmě že váš životní proud vám musí dát souhlas k přebývání části Vyvoleného Mistra ve vás.

Řeknu vám víc. V každém prorokovi, vyslanci, v každém poslání bylo přítomno více Vyvolených Bytostí. Někdy to byla ne jedna Bytost Světla, ale několik z nich.  Přítomnost Bytosti Světla uvnitř chrámu převtěleného jednotlivce byla podmíněná úrovní úspěchu tohoto jednotlivce. Nemůžete v sobě udržet Světlo přítomnosti Vyšší Bytosti, pokud nejste připraveni, pokud jste nedosáhli určité úrovně čistoty vašich čtyř nižších těl a současně s tím nemáte vysokou úroveň vibrací, které odpovídají vyšší dosažené úrovni vědomí.   

Poznání, které vám dnes zprostředkovávám, není nové poznání. Bylo známé a vyučovalo se ve všech známých Školách Mystérií a našlo ohlas v mnohých knihách a vědeckých pracích.

Všechno se mění, a nastává doba, kdy to, co bylo dostupné pro nemnohé pokrokové žáky, dnes je dostupné pro mnohem více žáků. Pouze úroveň vašeho vědomí vás odděluje od možnosti porozumět a v plné míře ocenit velikost Tvůrce. Jeho péči o každého živého tvora a možnosti, které skýtá Zákon tohoto vesmíru pro rozvoj všech duší, které ho obývají.

Vyprávěl jsem vám dnes krásnou legendu o Buddzích a znásobování myšlenek Buddhy.

Když semínko klíčí a když se rostlinka vyvíjí, tak se na své Pouti růstu potkává s množstvím překážek. Přichází sucho i mokro, je na žhnoucím slunci, potkává se i se škodlivým hmyzem. Každý jedinec se během svého rozvoje na planetě Zemi potkává se spoustou překážek. Každý jedinec musí překonávat množství překážek.  To proto, že překonávání překážek je nezbytné pro rozšiřování vašeho vědomí. Stáváte se Buddhou tehdy, když překonáte všechny překážky. Stanete se Buddhou jen tehdy, když ve svém vědomí vyjdete za hranice svého iluzorního světa.   

А teď vám musím říci to nejhlavnější. Toto Učení, které jste právě dostali, je druhým náhledem na pád Lucifera a andělů.

A na příkladu těchto dvou názorů na jednu a tutéž skutečnost můžete posoudit, nakolik je lidský rozum schopný k nepoznání zkreslit dokonce nejvyšší hrdinský skutek Ducha.

Opravdu každý soudí všechno podle sebe a každý vidí ve všem své vlastní nedostatky.

Proto skutečnost, kterou ze dvou legend váš vnější rozum přijme, vám hodně napoví o vás samotných.  

Každá událost, která se odehrává v materiálním vesmíru, má charakter duality. A čím vyšší úrovně dosahuje vaše vědomí, tím méně negativního a více pozitivního, Božského, vidíte v okolních skutečnostech. 

A když se vaše vědomí očistí na dostatečnou úroveň čistoty, s údivem zjistíte, co všechno se kolem vás změnilo. Místo padlých andělů, kteří vás obklopovali a se kterými jste neustále bojovali, uvidíte lidské bytosti, které strádají a potřebují vaši pomoc.

Ale aby se uskutečnil přerod vašeho vědomí a vás samotných, musíte si přát, abyste putovali po Cestě, musíte si představit sami sebe zmítaní větry doby a ničeho se nebát. Ve vašem světě vám nic nehrozí, kromě nereálné části vás samotných, která přitahuje do vašeho světa veškeré negativní situace a události.

Přeji vám, abyste dosáhli osvícení už v tomto životě. Já i všichni Vznešení Misrři jsme připraveni vám sloužit a poskytnut vám potřebnou pomoc.

Ale nikdy nezapomínejte: není možné poskytnout pomoc jedinci, který o tu pomoc neprosí a který si myslí, že ji nepotřebuje.

Vždycky mějte na paměti, že jste pouze děti, co se týče otázek poznání Božské Pravdy a v dané etapě rozvoje vašeho vědomí dokonce ta Pravda, kterou jsem vám dnes poskytl, se bude jevit jako nesrozumitelná a znepokojivá. Ale uplyne jen několik let a o této Pravdě bude vědět každý školák.

JÁ JSEM  Kutchumi