Učení o dopadu karmy na konci roku

19.12.2005 19:21

Milovaný Kuthumi
19. prosince 2005JÁ JSEM Kuthumi, přicházející k vám prostřednictvím našeho posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl Učení o tom, jak byste se měli zachovat k té karmě, která na vás doléhá na konci roku. Co je to za karmu a jak se máte zachovat k jejímu dopadu.

Víte, že ve vašich čtyřech nižších tělech jsou energetické záznamy o těch nesprávných, nepěkných, bezbožných činech, které jste kdysi spáchali v tomto,  nebo v předchozích životech. Mohou to být záznamy o přetrvávajících negativních stavech, které vás doprovázely v minulosti a kterých jste se dosud nedokázali zbavit v současnosti.

Vy víte o karmě, která se k vám vrací. Vy víte o té karmě, která se v souladu se Zákonem o kosmických cyklech aktivizuje ve vaší auře a vyvstane před vámi v podobě nějaké situace, pocitu nebo nehodnotného stavu vědomí. K tomuto návratu karmy dochází neustále a postupně během roku. Když se ukončuje roční cyklus, pak se potýkáte s trochu jinou situací. Může se stát, že ta karma, která v souladu s Kosmickým Zákonem se k vám vrací během roku, nebyla vámi odpracována do té míry, do jaké by bylo nezbytné z hlediska Zákona. Představte si, že i jiní lidé v průběhu odcházejícího ročního období nebyli schopni v potřebné míře odpracovat svoji karmu správnými volbami, modlitbami, nebo dosažením dobrých skutků.

V tomto případě na konci roku dochází k hromadění přebytků karmy, která se vznáší nad lidstvem a je připravena zaútočit ve formě rozličných stavů, přisouzených lidstvu: nemocí, depresí, hladu,  nebo ve formě různých živelných pohrom a přírodních katastrof.

V každém případě na konci roku můžete dokonce podle svého vnitřního psychického stavu pocítit, že zažíváte nějakou zvýšenou tíhu. To je to dodatečné karmické břemeno, které leží na lidstvu v podobě netransmutované negativní energie.

Proto je tak důležité na konci roku dodržovat zvýšenou disciplínu svého vědomí. Velmi užitečné jsou vědomě sobě ukládané jakákoli omezení ve formě půstu, mlčení, modlitebního bdění, nebo i takové oběti, které můžete přinést na oltář služby v podobě pomoci nuzným a bídným.

V tom případě vytváříte doplňující dobrou karmu, která může být použita v krajním případě pro vyrovnávání stavu na celé planetě.

To je důvod, proč přicházíme k vám v průběhu tohoto začínajícího cyklu Poselství a znovu, a znovu vám připomínáme možnosti kataklyzmatu,  nebo přírodních katastrof. Ale ne proto, že by jsme vás chtěli zastrašit a přinutit k modlitbě. Nikoli, přicházíme, abychom vám objasnili vzniklou těžkou situaci na Zemi a pozvat ty z vás, kteří jsou připraveni jednat jako spolutvůrci s Bohem a Hierarchií Světla, která existuje ve Vesmíru.

Pokud vaše vědomí není připravené k podobné službě, pak je celkem pravděpodobné, že pocítíte naše prosby jako neodůvodněné zastrašování.

Nicméně, pojďme spolu přemýšlet. Jaká je jiná alternativa? Jak jinak je možné zlikvidovat vznikající nadměrné nahromadění negativní energie na planetě? Myslíte si, že se stane zázrak a celá vaše energie, kterou jste nebyli schopni propracovat v odcházející roční době, se zázrakem vytratí?

Všechny takové zázraky, pokud se udály dříve, si vždy vyžadovaly velmi velké množství doplňující energie. A tato energie byla dána vaší planetě buď z kosmické rezervy, nebo z kauzálních těl Vzestoupených Mistů.

Teď si představte podnik, který z roku na rok vykazuje ztrátu. Majitel firmy bere peněžní prostředky z jiných, ziskových firem a pokrývá ztrátu. A tak to může pokračovat nějaký čas. Ale přijde doba a majitel pochopí, že ztráta není náhodným jevem. Tato každoroční ztráta je spjatá s nedbalostí zaměstnanců tohoto podniku.

Proto dobrý hospodář může buď přimět zaměstnance aby pracovali lépe, nebo zavřít podnik.

A tato opatření, která se teď přijímají Vzestoupenými Mistry, mají za cíl povzbudit nejlepší zástupce lidstva, aby pracovali co nejlépe. Vy přece nechcete zůstat bez svých pracovních míst, bez vaší planety, když použijeme výše uvedenou analogii.

Proto je třeba jasné pochopení alternativy, před kterou planeta nyní stojí. Buď jste schopni převzít odpovědnost za situaci na planetě, nebo ztratíte příležitost pokračovat ve vývoji na této planetě, protože bude uznána jako slepá ulička.

Samozřejmě, všechno se nestane najednou. Budete mít příležitost postupně si uvědomit vaši odpovědnost. Abychom však byli přesvědčivější, varovali jsme již dříve, že nebudeme více zdržovat karmu, kterou vytvářejí lidé žijící v příslušné lokalitě. A tato karma se doslova okamžitě vrátí ve formě technogenních nebo přírodních katastrof.

Pravděpodobnost podobných katastrof se zvyšuje ke konci roku. Proto vám důrazně doporučujeme právě na konci roku více vědomě přistupovat k vašim duchovním praktikám, modlitbám a meditacím.

Existují lidé, jejichž vědomí se nachází na tak nízké úrovni, že je jim zbytečné něco hovořit o podobných věcech. Ale na jejich štěstí míra jejich karmické zodpovědnosti je tak malá, v porovnání s těmi jedinci, kteří si uvědomují celou složitost situace, ale na základě vlastních nedostatků, lenosti a krátkozrakosti nepodnikají kroky, o které žádáme.

V závislosti na úrovni vědomí, získané lidmi, Zákon Karmy funguje odlišně. A to, co se odpouští pro jedny, je neodpustitelné pro druhé. Nestarejte se o to, že někdo jedná nesprávně a karma nijak nedopadá na něho a nedává mu za vyučenou.

Jednoduše řečeno, ten člověk má buď dostatek času na svou evoluci, nebo dostatečnou zásobu dobré karmy. Nebojte se. Karmický Zákon funguje bezchybně. A každý dostane příležitost setkat se s tou karmou, kterou vytvořil v minulosti.

Nepřemýšlejte o druhých, přemýšlejte sami o sobě. O tom, jak by jste sami osobně byli schopni zmírnit svou karmu, karmu své rodiny a karmu své země a planety.

Možná nerozumíte všem detailům, jak tento univerzální Zákon funguje, ale obecné představy o tomto Zákoně je třeba si uvědomit a sdělit těm, kteří ještě nejsou obeznámeni se Zákonem Karmy. Protože čím více lidí bude o tomto univerzálním Zákonu vědět, tím větší je pravděpodobnost, že budou ve svém životě dávat pozor na to, aby se nedopustili neslušných činů.

Když karma doléhá, pak nejčastěji nemůžete porovnávat příčinně-důsledkovou souvislost mezi uskutečněnými činy a jejich důsledky, které na vás doléhají v podobě různých utrpení a nemocí. Vy křičíte: „ Za co, Bože?!“, místo toho, abyste pokorně přijali všechno, co vám Pán Bůh posílá.

Uvěřte, Pán je velmi milostivý. A ta karma, která na vás dopadá, dopadá v té nejlehčí z existujících podob.

A pokud by jste měli možnost pochopit, za jaký čin nosíte ten, nebo jiný druh karmického břemene, pak by jste děkovali Bohu, že vám tak milosrdně dovolil odpracovat to, co jste sami vytvořili.

Existuje několik způsobů, jak odpracovat karmu.

První způsob je vůbec nevytvářet karmu.

Druhý způsob je odpracovat karmu svými správnými volbami.

Třetí způsob, - odpracovat karmu pokorou před tou situací, do které jste se dostali.

A nakonec, můžete zlehčit karmické břemeno modlitbou a pokáním.

A to je to, co vám doporučujeme usilovně dělat ve zbývajícím čase do konce tohoto roku.

Nyní máte možnost si uvědomit, že vše, o co vás Mistři žádají, je opodstatněné a účelné.

Nikdo vás nebude zastrašovat a nutit něco dělat.

Mluvíme s vámi jako s rozumnými lidmi, stojícími jen o něco níže na žebříčku evoluce.

JÁ JSEM Kuthumi. 

A byl jsem rád, že jsem se s vámi podělil o kousek své znalosti. *    *