Otevřete svá srdce nekonečnému milosrdenství Nebes

13.05.2005 21:21


Milovaný Hélios
13. května 2005

 
 JÁ JSEM Hélios. Posílám vám pozdrav ze Slunce naší sluneční soustavy!

Přišel jsem přednést malé Učení o povaze Slunce. Slunce vidíte každý den a připadá vám tak přirozené sledovat východ a západ slunce, že tomu nevěnujete pozornost.

Slunce v naší sluneční soustavě je však středem, bez něhož by život nemohl existovat na žádné z planet sluneční soustavy, a to jak na těch, které jsou viditelné vaším fyzickým zrakem, tak na těch, které jsou pro vás neviditelné. Proto na mě, jako na bytost, která svou přítomností zduchovňuje naše Slunce, dopadá velká zodpovědnost.

Všechny procesy, které probíhají na fyzickém slunci a které ovlivňují dění na planetě Zemi, jak prokázali vaši vědci, jsou výsledkem procesů probíhajících v jemnějším světě.

Vaše Slunce je hvězda obývaná inteligentními a velmi vyspělými bytostmi. Proto jsou procesy, které probíhají v naší sluneční soustavě, plně pod naší kontrolou. A bez ohledu na to, jak moc vaši vědci dokazují, že je nemožné, aby při tak vysokých teplotách existoval život, já jsem tady a existuji a poskytuji svou pomoc a záštitu každé planetě sluneční soustavy, včetně vaší Země.

Vaše planeta prochází změnami a v blízké, podle vesmírných měřítek, budoucnosti, budete na své planetě čelit vážným změnám, které jsou zcela jisté. To ovlivní všechny živé bytosti, obývající planetu Zemi. A Slunce, jeho záření a jeho magnetická a gravitační pole, stejně jako jemnější pole, která vaši vědci nejsou schopni zaznamenat, budou hrát důležitou roli v proměnách, které Zemi čekají.

Nebojte se změn, které přicházejí na planetu Zemi. Tyto změny budou probíhat po mnoho tisíc let, během mnoha vašich inkarnací. A tyto změny přispějí k tomu, že vaše technokratická civilizace bude vymazána z paměti nových generací lidí a nových ras. Úprava budoucnosti Země již začala a podařilo se nám vyhnout se zničení planety. Proto budou všechny změny, které se v budoucnu očekávají, plánovaného charakteru. Země se postupně očistí od následků vlivu vaší civilizace a získá přirozenější vzhled, mírnější klima a samotná existence na planetě bude bezpečnější a příjemnější.

To vše bude podle kosmických standardů v blízké budoucnosti. A všechny tyto změny nastanou změnou vašeho vědomí, prostřednictvím vašich myslí a srdcí.

A změna ve vašem vědomí nastává pod vlivem mnoha faktorů a hlavním z těchto faktorů je vaše Slunce a procesy, které se vyskytují na Slunci, jak na fyzické úrovni, tak na jemnějších rovinách.

I přijímání těchto Poselství probíhá za pomoci solární energie a za mé přímé účasti a mé přítomnosti při předávání každého Poselství. Ano, milovaní, nezbytnou podmínkou pro přenos našich Poselství je solární energie, kterou využíváme k posílení přenášených informací.

A tak jako slunce svítí všem bez výjimky, tak i tato Poselství, které dáváme už třetí měsíc každý den, dostává každý bez omezení.

A stejně tak, jako slunce působí na jedny blahodárně a na druhé destruktivně, je účinek těchto Poselství úplně stejný.

Jsou lidé, pro které tato Poselství obsahují dokonalý, životodárný nektar Božské energie a kteří jsou připraveni pít tento nektar každý den, a nemohou se nabažit. A jsou lidé, kteří pod vlivem energií, obsažených v těchto Poselstvích, prožívají velmi negativní vnitřní stavy. Stále více sklouzávají do pozic kritiky, odsuzování a dokonce i hněvu.

Toto je vlastnost Božské Energie, milovaní, urychluje to ty vnitřní procesy, které probíhají uvnitř vaší bytosti. A pokud celým svým srdcem a celou svou bytostí usilujete o Světlo, Slunce, Dobrotu, Boha, pak dodatečná Božská Energie urychlí vaše dobré aspirace a dostanete nebývalý impuls pro váš růst a rozvoj. A pokud se ve vás usadily zlé energie závisti, odsuzování, sobectví, nenávisti (cožpak je na Zemi málo negativních pocitů?), pak Božská energie posílí všechny vaše negativní vlastnosti, a to, co se dříve skrývalo pod navenek slušnou maskou okázalé zbožnosti, se už nedá utajit a vyjde najevo.

A vaše negativní pocity a myšlenky se budou projevovat vašimi činy, vašimi slovy – ve všem, co děláte.

A pro vás by to mělo sloužit především jako signál k analýze, zda je ve vás vše v pořádku. Neztratili jste cestu? Je čas věnovat pozornost svým negativním vlastnostem a konečně se jich zcela a nenávratně zbavit.

Proto, milovaní, pozorně sledujte změnu svého stavu při čtení těchto Poselství, a snažte se včas vykořenit sebemenší nedostatek a sebemenší negativní energii, která se usadila ve vaší auře a vyklíčila ve vašem vnějším vědomí.

Ano, milovaní, Božská energie je vám dána především proto, abyste odhalili své nedokonalosti a přijali včasná opatření, abyste se s nimi rozloučili.

Pro ty z vás, na které tato Poselství působí tak negativně, že je prostě nemůžete číst, vzhledem k tomu, že vás doslova zaplaví vlna hněvu, nenávisti, rozhořčení a odsuzování, doporučuji tato Poselství na chvíli přestat číst. Bude to mnohem lepší než kolem sebe šířit negativní vibrace a nesprávně kvalifikovat Božskou energii.

Je potřeba na sobě pracovat. Obraťte se na Mistry o pomoc, požádejte je, aby vám pomohli zbavit se vašich negativních myšlenek a pocitů. Nežádejte občas, ale každý den. A věřím, že přijde chvíle, kdy budete moci znovu číst tato Poselství a užívat si nektar Božské energie, v nich obsažený.

Pouze na to, co je zcela mrtvé a dobrovolně, z vlastní vůle, se vzdalo dalšího evolučního vývoje, tyto diktáty nebudou působit.

Pokud při čtení těchto Poselství nic necítíte a nedostáváte ze čtení těchto Poselství ani informační, ani energetickou výživu, pak s vámi mohu jen soucítit. Skutečně jste udělali svou volbu a tato volba leží stranou hlavního směru vývoje na této planetě a v tomto Vesmíru.

Nicméně i to, co je v duchovním smyslu mrtvé, stále přijímá Světlo slunce. Protože přirozeností slunce je zářit, dávat teplo a energii. A musíte uznat, že slunci nemůžete vyčítat, že na vás svými paprsky působí až příliš krutě.

Stejně tak nám a Poslu nemůžete vyčítat tato Poselství, které vám dáváme.

A toto je skutečně milosrdenství, které vám Nebe prokázalo. A plný význam tohoto milosrdenství budete schopni ocenit až po nějaké době.

Pečlivé a starostlivé ruce Vesmírných bytostí jsou připraveny poskytnout vám veškerou potřebnou pomoc 24 hodin denně. A jen vy se rozhodnete, zda tuto pomoc využijete nebo ji odmítnete.

Otevřete svá srdce bezmezné milosti Nebes a vystavte své čakry proudu nekonečné Božské Energie, vodopádu Světla, který se na vás valí. 

JÁ JSEM Hélios, stojím před vámi 

ve vodopádu slunečního Světla a Božské energie.