Tváře Mistrů 

O Velké Karmické Radě

 

Karmická Rada je orgán složený z osmi Vzestoupených Mistrů, kteří nesou zodpovědnost za udržování spravedlnosti v této soustavě světů tím, že určují karmu, darují milost a stanovují odplatu pro každou duši. Členové Karmické Rady jsou:

Veliký Božský Směřovatel, Bohyně Svobody, Vzestoupená Mistryně Nada, Elohim Cyklopea, Pallas Athéna – Bohyně Pravdy, Porcie – Bohyně Spravedlnosti, Kuan Jin – Bohyně Milosrdenství a Soucitu, Buddha Vairóčana – jeden z pěti Džhán Buddhů. Mistři Karmy jsou naši Božští zastánci, kteří slouží jako prostředníci mezi lidmi a jejich karmou.

Členové Velké Karmické Rady

______________________________________________________________________

Michael Archanděl 

 

Já a moji andělé jsme vám vždy k dispozici a ve zvláště těžkých chvílích života, kdy ztratíte kontrolu nad sebou a stanete se zranitelnými silami tmy, můžete se na nás vždy obrátit o pomoc. Celé legie mých ochranných andělů jsou připraveny vám pomoci a chránit vás 24 hodin denně. Neváhejte nás kontaktovat pro pomoc, naši povinnost a naši povinnost pomáhat lidem. Nemůžeme začít plnit své povinnosti, dokud nám nezavoláte, nicméně vaše výzva nás nutí odpovědět a pomoci vám v obtížné situaci.

 

Svatý Michael Archanděl, 28. června 2007

___________________________________________________________________

Helios

 

Já Jsem Helios. Posílám vám svůj pozdrav ze Slunce naší sluneční soustavy!  Přišel jsem vám dát nevelké Učení o povaze Slunce. Vy vidíte slunce každý den a zdá se, že je pro vás  přirozené pozorovat východ slunce a jeho západ  a nevěnujete tomu pozornost.  

Milovaný Helios, 13. května 2005

_________________________________________________________________________

Pallas Athéna 

 

Na světě je tolik krásného a okouzlujícího. Je toho tolik, co dal Bůh lidstvu úplně zadarmo, jako Božský dar. Jsou to východy a západy slunce, sluneční teplo, zpěv ptáků, kvetoucí květiny, šumění větru a zurčení potoků.

Tolik toho dal Bůh lidstvu jako dar! 

Pallas Athéna, 23. června 2014   

______________________________________________________________________

Sanat Kumara 

 

…obracím se na ty, kteří jsou připraveni, na mé děti, se kterými pracuji po mnoho inkarnací.

Pro vás přišel zodpovědný úsek Cesty. A bude potřeba maximálního vypětí vašich sil a všechny vaše schopnosti, které jste si osvojili v předchozích inkarnacích.

Přicházím k vám znovu, moji milovaní, ptáčátka z mého orlího hnízda. Krmil jsem vás moudrostí věků a naplnil jsem vás Božskou světelnou energií. Mám právo vás požádat o pomoc a mám právo se na vás spoléhat v obtížné chvíli.

Doufám, že se ozvete na moje volání. A dokonce i vy, kteří jste se dopustili velkých i malých chyb, nebuďte tvrdohlaví. Vraťte se domů, pod otcovská křídla. Není takových prohřešků, které by nebylo možné napravit nezištnou Službou a oddaností Mistrům. 

Sanat Kumara, 20. prosince 2007    

______________________________________________________________________

Hospodin Šiva
 
 

Budete dlouho hledat svého Boha. Ale najdete ho jednoho krásného dne, když se vám bude zdát, že život pro vás ztratil smysl, když vás již nic ve vašem světě nebude k sobě připoutávat. Budete sedět nad troskami svého života, na spáleništi rodiny nebo práce nebo něčeho, co bylo pro vás důležité a teď je to pryč. A v ten moment, kdy ve vašem světě nezůstane nic, k čemu budete pociťovat připoutanost, v ten moment, v poslední naději upřete svůj pohled k nebi a řeknete ve svém srdci:

„Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. Vím, že Ty mě slyšíš. Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství. Miluji Tě, Bože, a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel. Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí. Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit“.

A v tomto okamžiku se vám bude zdát, že se Nebesa otevřela. Zažijete něco, co jste ve svém životě ještě nikdy nezažili. Pochopíte, že vše, o co jste se snažili, už máte a vždy jste měli. A toto všechno je uvnitř vás, ve vašem srdci, ale vy jste to nechtěli vidět a slyšet až do tohoto okamžiku, kdy vaše uši začaly slyšet a vaše oči se otevřely. 

Pán Šiva, 2. ledna 2007

__________________________________________________________________________________________________

Vzestoupený Mistr Nikolaj

 

Než dá Bůh novou příležitost této zemi, musí tato země projít katarzí, očištěním. Po očistě musí následovat pokání a teprve potom bude otevřena světelná cesta pro národy Ruska. <…>

Musíte z Ruska vytěsnit veškerou temnotu silou svých srdcí, silou svého příkladu. Každý z vás se musí přeměnit na gigantický generátor Dobra a Světla. A tam, kde se nacházíte, nebude už více prostoru pro temnotu. 

Vzestoupený Mistr Nikolaj, 24. dubna 2005

_____________________________________________________________________________________

Ježíš

 

Božská Pravda je prostá. Božská Láska je otevřena všem. Vše leží na povrchu a za to, abyste získali Božskou Moudrost, nemusíte platit penězi. Bůh dává všechno všem darem.

Musíte pouze najít mezi tisícem cest a silnic, které nikam nevedou, tu úzkou cestičku, která vás zavede k Božskému vrcholu.

Musíte pochopit, že pravá Víra nemá nic společného s obřady a ceremoniály. Pravá Víra je ve vašich srdcích. I Bůh žije ve vašich srdcích. A lidem, kteří poznali pravého Boha, žijícího v srdci, je jedno, do jakého chrámu se půjdou pomodlit.

Není důležité, jestli půjdete do budhistické pagody, křesťanského kostela, synagogy, mešity nebo modlitebního domu. Pokud tam jdete k Bohu, najdete ho všude. Ale pokud jdete s prázdným srdcem, nenajdete Boha nikde.  

Milovaný Ježíš, 3. ledna 2009

____________________________________________________________________________________________

Jan Křtitel

 

... moje učení, pokud by bylo lidmi pochopeno, by navždy odvrátilo jejich věřící od vnějšího uctívání a vnějších rituálů a nasměrovalo by je k setkání se skutečným mesiášem, skutečnou částí jich samých, k vnitřnímu setkání s Bohem uvnitř nich.

A když získají toto vnitřní spojení, získají přístup k blaženosti uvnitř nich samých, lidé by již nikdy nebyli schopni uvěřit žádnému vnějšímu náboženství, vnějším učitelům.

Lidé, kteří se dostali do Božského stavu vědomí, by se velmi rychle sjednotili se sobě podobnými. Božský stav vědomí je stejně nakažlivý jako projev nebožských stavů vědomí u většiny lidí dnes.

Lidé jsou mezi sebou těsně propojeni na jemnohmotné rovině. A bohulibá mysl, bohulibé myšlení, zrozené v několika hlavách a srdcích, je schopno rozšířit se od srdce k srdci, stejně tak, jak od jedné svíčky je možno zapálit miliony svíček. 

Jan Křtitel, 11. dubna 2005

_______________________________________________________________________________________________________

Hilarion

 

Já, Mistr Hilarion, si pamatuji chvíle, když jsem já, nacházející se ve vtělení, žijící v ústraní, na odlehlém místě, měl možnost celé dny pozorovat sebe jakoby zvenčí. Chápal jsem, že jsem živý člověk, nacházející se ve vtělení se všemi funkcemi svého těla, ale zároveň jsem si začal uvědomovat, že v mém nitru je další člověk, který není přímo spojen s funkcemi mého lidského těla. Bylo to podivné rozdvojení osobnosti. Byl jsem ve vtělení na Zemi a ve stejném okamžiku jsem si uvědomoval, že jsem nesmrtelný. Že jsem věčný. Jsem ponechán v tomto vtělení sám sobě a snažím se pochopit smysl svého života, a v tom samém okamžiku jsem mnohem větší, než moje fyzické tělo. Ve skutečnosti mé fyzické tělo je jako skafandr, umožňující mé Vyšší části ve mně přebývat. 

Milovaný Hilarion, 4. ledna 2007

__________________________________________________________________________________________________

Mocný Vítezství
 
Přišel jsem jako Betlémská hvězda, která oznámila narození Ježíše Krista. Přišel jsem vám oznámit narození Krista ve vás. A ti z vás, kteří triumfují nad vaším smrtelným vědomím, budou mít příležitost získat Kristovo vědomí.

Vystoupáte na vrchol Božského vědomí pomocí svých vítězství, které si získáváte jeden po druhém nad svou neskutečnou částí, nad svou smrtelnou tělesnou myslí.

Kristovo vědomí skrze vás září. Narodilo se ve vás a skrze vaše srdce proniká do vašeho světa ve podobě záře vašich očí, ve podobě vaší služby, ve podobě vašich činů, které vykonáváte pro blaho života.

Mocný Vítezství, 10. června 2005

__________________________________________________________________________________

 

Saint-Germain
 

... jediný člověk, který je zapálený pro uskutečnění myšlenek Zlatého Věku pro planetu Zemi, je schopen zažehnout srdce mnoha lidí okolo sebe. Nutně potřebujeme světlonoše, připravené se obětovat, obětovat vše, co mají, aby podpořili nové myšlenky, nový způsob života, který nevyhnutelně přijde nahradit způsob života starý. 

Zapojte se do práce na transformaci pozemského života na základě Božských principů a Božího vedení!

Vždyť je to tak jednoduché, milovaní! Stačí jen vaše přání, a my vás naplníme chybějícím odhodláním!

Stačí jen vaše nevelká snaha, a my vás naplníme energií a silou! Je třeba projevit lásku a soucit k lidem, kteří lásku a soucit potřebují, a my vám dáme Božskou příležitost změnit společnost! Jsou mezi vámi stateční a odvážní? 

Saint-Germain, 18. června 2011

___________________________________________________________________________________________

Serapis Bey

 

Voláme vás nejen proto, abyste se modlili, ale abyste byli připraveni dělat skutečnou práci na fyzické rovině. Neznamená to, že musíte vše zahodit a běžet tam, kam vám ukážeme. V první řadě musíte vnést Božské vědomí a Božské vzory do toho místa na zemi, kde bydlíte, do vaší rodiny, na vaše pracovní místo. Pouze vy jste schopni vnést nové vědomí do světa. A tuším, že to nebude snadné. Od vás to bude vyžadovat hrdinský čin, hodně činů, protože všechno kolem vás bude vzdorovat. Před vámi budou vyvstávat překážky a těžkosti, jedna za druhou. Je velmi obtížné konat ve světě kolem vás a je velmi obtížné vnést do světa nové vědomí a nové myšlení. 

Serapis Bey, 24. června 2007

___________________________________________________________________________________________

El Morya 

 

Čas studia je ukončen. Od vás se vyžadují konkrétní činy a konkrétní kroky na fyzické rovině.

…Pochopte, že na vaší fyzické rovině jsme bez vaší pomoci a podpory bezmocní cokoliv udělat. My nemáme přístup do vašeho fyzického světa, jedině pokud by někdo z vás připravil svůj chrám k naší přítomnosti a vyzval nás k použití svých čtyř nižších těl pro to, abychom mohli používat vaše ruce a nohy pro realizaci našich plánů.

Takže vám přináším tuto výzvu. A prosím, dělejte ji každý den.

„Ve jménu JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého Svatého Já Krista, volám milovaného El Moryu, aby vešel do mého chrámu a činil skrze mě projevy Božské Vůle ve fyzické rovině a hustých vrstvách astrální roviny. Milovaný El Moryo, dávám ti plně k dispozici všechna svá čtyři nižší těla: fyzické, astrální, mentální i éterické tělo. Konej skrze mě, pokud je to Svatá Boží Vůle. Staň se Vůle Boží. Amen.“

A já vám slibuji, že hned, jak se naskytne příležitost, vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás.

A tak my změníme tento svět! A Země bude žít a stane se překrásnou hvězdou svobody, radosti a lásky! 

Milovaný El Morya, 28. dubna 2005

_____________________________________________________________________________________________________________

Pán Maitréja

 

…buďte bdělí. Když přijde váš čas skládat zkoušky a procházet zasvěcením, neodbočujte ze zvolené Cesty. Vzpomeňte si na ten pocit Lásky, který vás vedl, který byl vaší vůdčí hvězdou, a snažte se v každé životní situaci najít to řešení, které vám vrátí váš pocit Lásky.

Neexistují lehké testy a jednoduché zkoušky. Ale takový je Zákon tohoto vesmíru. A tyto potřebné zkoušky musíte projít před tím, než vám bude svěřena služba. A pamatujte si – neexistují zkoušky, kterými byste nemohli projít. Dostáváte přesně tolik, kolik jste schopni unést, i když jste na hranici vašich sil a možností. 

S Láskou k vám, JÁ JSEM Maitréja. 

Pán Maitréja, 27. května 2005

_____________________________________________________________________________________________________________

Matka Maria

 

… v současnosti je stav světa takový, že nejlepší duše světa se cítí sklíčeně a nechtějí žít. Zato lidé, kteří velkými ctnostmi příliš neoplývají, se v prostředí, které je obklopuje, cítí skvěle.

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám mohu toto jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce. 

Matka Marie, 11 června 2010

____________________________________________________________________________________________________________

Kuthumi

 

…nejdůležitejší pro vás bude vaše volba nastoupit na Cestu osvobození se od vašeho ega, na Cestu návratu do reálného světa Boha.

Tento první a nejdůležitější krok správným směrem může pro vás být natolik rozhodující, že během několika let změní celý váš život. Je možné ztratit ještě miliony let blouděním po iluzorním světě. Ale když uděláte jeden krok správným směrem a pak pokračujete dál, nehledě na to, jak těžko vám je a jak složité zkoušky na Cestě konáte – děláte správnou volbu a tato volba se stane zárukou vašeho vítězství a vašeho odchodu ze světa iluze do Božského světa.

Tento svět existuje pouze ve vašem vědomí, vy svým vědomím podporujete existenci tohoto světa. Abyste mohli opustit fyzický svět a získali Božskou Svobodu, musíte přejít na novou úroveň vašeho vědomí a vnímání okolní reality. Nikdo vás nemůže přimět udělat jakoukoliv volbu. Jen vy sami, v tichosti svého srdce, můžete učinit toto osudové rozhodnutí.

Nikdy nezapomínejte, že ve fyzickém světě žádnou odměnu nedostanete a nikdy nesmíte přemýšlet o tom, že byste ve fyzickém světě jakékoliv výhody pro sebe získali. Všechny vaše úspěchy a zkušenosti vám zůstanou po celou dobu existence tohoto vesmíru a půjdou s vámi i do Vyšších Světů.

Jste připraveni vstoupit na Cestu a jít po ní neúnavně k vašemu vítězství, skrz všechny překážky a komplikace?

Kuthumi, 29. června 2005

_______________________________________________________________________________________________________________________

Gautama Buddha

 

Stejně tak, jako stromy na podzim ztrácejí listy, ztrácíte svá fyzická těla, ale jen proto, abyste znovu přišli do tohoto světa, znovu se narodili a dostali nové tělo. Moudrý člověk, když prožívá tento život, myslí na svůj život budoucí. Chápe, že každá jeho volba, jednání, čin, myšlenka, pocit určují jeho budoucnost v tomto životě a určují také okolnosti jeho dalšího života.

Pro váš rozvoj by bylo velmi užitečné, kdybyste se v každém okamžiku svého života zamysleli nad tím, jak se to, co děláte, projeví ve vašem budoucím životě. Nesnažte se získat odměnu za své dobré činy v tomto životě. Snažte se získat odměnu v životě budoucím. Je to ten nejmenší úkol, který je před vámi.

Ale ti z vás, kteří mají širší vědomí, chápou, že jste nedílnou součástí Boha, že tvoříte tělo Boha stejně jako všechny živé bytosti na Zemi. Proto pro vás přestává mít smysl i odměna v dalším životě.

Vidíte svůj cíl v pomoci všem živým bytostem, protože jste zároveň každou z těchto bytostí. 

Gautama Buddha, 17. března 2005

________________________________________________________________________________________________________________________

Paní Theosophy (E.P.B.)

 

Je smutné, že mysl těch nejlepších představitelů lidstva se nyní rozptyluje spoustou nepotřebných věcí. Je mnoho různých činností kolem vás, které rozptylují a odvádějí od poslání, kvůli kterému přišlo do vtělení tolik upřímných duší. Mohu jmenovat několik desítek lidí, kteří jsou ve vtělení a kteří měli pracovat na přinesení zakódovaných ustanovení „Tajné Doktríny“ lidstvu. Ale všichni z nich se rozptýlili činnostmi, které je moc nezdobí. Předvídám jejich reakci, když uskuteční přechod a uvidí, jak zbytečně promrhali svůj život.

Záliba v iluzorních problémech a cílech je hlavním neštěstím současných lidí. Kromě toho existuje ještě jedna potíž. Moderní komunikační prostředky způsobily to, že vědomí lidí ztratilo schopnost soustředění a koncentrace, které jsou potřebné pro poznání Pravdy, aby tuto Pravdu našlo mezi řádky, zvláště když je záměrně rozptýlena nejen na různých stránkách, ale také v různých svazcích. 

Paní Teosofie, 19. ledna 2010

___________________________________________________________________________________________________________

                        Vzestoupený Mistr Igor
 

Vzestoupený Mistr Igor se v Rusku vtělil během ruské revoluce a občanské války.

Za Své krajany udržoval plamen v té těžké době.

Igor byl žákem Matky Marie a Archanděla Gabriela.

V prvních letech Igorova života se k němu zjevil Archanděl Gabriel a řekl: „Vitám Tě, Igor, Bůh slyšel Tvé modlitby a poslal Mě k Tobě. Věř, že Tě provedu životem a stanu se Tvým přítelem.“ [1] 

Vzestoupený Mistr Igor, 5. dubna 2005

_____________________________________________________________________

Konfucius

 

Je nesmyslné a zbytečné si ve světě, ve kterém žijeme, určovat své zákony. Musíme se podrobit Zákonu, který je základem tohoto vesmíru a který byl stanoven již v momentě vzniku tohoto vesmíru.

Zákon je takový, že se musíme zříci své touhy projevit sebe, své ego ve svém životě, musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom dali možnost Bohu projevit se skrze nás.

Pak můžeme obnovit naši Jednotu. A pak budeme schopni podílet se na realizaci záměrů Tvůrce tohoto vesmíru.

A to je ten úkol a ta práce, kterou musí každý udělat. A není žádný jiný člověk v celém vesmíru, který by tuto práci udělal za vás. Proto je tato práce nejdůležitější. A vykonání této práce je smyslem vašeho života, který hledáte vně sebe a nemůžete ho najít. 

Konfucius, 31. března 2005

_________________________________________________________________________________________________________

Stránka obsahuje přibližný překlad z ruštiny. 

Překlad se neustále se zdokonaluje skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní text v ruštině najdete na webu - sirius-ru.net 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/index.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net