Taťjana Nikolajevna Mikušina:  

Posel Velkého Bílého Bratrstva

 
Pojetí Velkého Bílého Bratrství jako zástupů Velikých Individualit, 
Mudrců, kteří jsou na Vyšších úrovních bytí a pomáhají lidstvu Země.

 

Někteří z nich jsou známí jako zakladatelé náboženských hnutí, filozofové, mystici, světci. Známe ostatní podle jejich inkarnací jako velké postavy minulosti: vládce, vědce a umělce. Každý z nich na svém místě svou prací vykonával úkol zvyšovat úroveň vědomí lidí Země.

A existují tak vysoké Individuality, že představa o nich zůstala pouze ve víře různých národů jako o božstvech a legendárních hrdinech. 

Někteří Mistři nejsou obecně známi širokému publiku, tím ale nepřestávají být plně skuteční.

Také povíme o Poslech - lidech, jejichž posláním je zastupovat Bratrstvo pro zbytek lidstva a skrze které je Bratrstvo schopno vykonávat své aktivity na planetě. 

 

V  XIX. století takovým Poslem byla ruská spisovatelka a filozofka, zakladatelka Teosofické Společnosti, E.P. Blavatská.

 

V XX. století tuto misi provedli manželé Nikolaj a Elena Roerich, jakož i řada lidí a organizací v Americe, mezi nimiž připomeneme Guy a Ednu Ballard a jimi vytvořenou organizaci "Hnutí Já Jsem", jakož i Mark a Elizabeth K. Propheth a organizace "Summit Lighthouse". 

 

Je třeba poznamenat, že tento seznam není v žádném případě vyčerpávající, ale pro tuto esej je dostačující.

Navzdory skutečnosti, že v minulosti se ruské ženy více než jednou staly Posly Velkého Bílého Bratrstva, vzhledem k tomu, že ani E.P. Blavatská, ani rodina Roerichů nemohly být v Rusku, mise Bratrstva v této zemi nemohla být provedena. 

 

V tomto ohledu došlo na začátku XXI. století k mimořádně důležité události - Poslem Bratrstva se opět stává  ruská žena Tat´jana Nikolajevna Mikušina, jejíž mise se alespoň na začátku uskutečnila na území Ruska.

 

Začátek cesty. Krátká biografie.

 

Tat´jana Nikolajevna se narodila v roce 1958 v ruském Omsku (tehdy SSSR). Za mlada se zabývala basketbalem a účastnila se celosvazových soutěží, kde si v patnácti letech vážně zranila pravý loket. 

Kvůli chybě lékařů začala sepse a Tat´jana byla několik dní na pokraji života a smrti. Zkušenost stavu blízké smrti ji přiměla uvědomit si, že existuje Bůh a ona Ho musí hledat. Nejdříve ale musela pokračovat ve studiu.

V roce 1980 Tat´jana Nikolajevna absolvovala s vyznamenáním Polytechnický institut v oboru konstrukce a výroby elektronických zařízení a 13 let se zabývala výrobou kosmické technologie v jednom z podniků v Omsku.

Po začátku perestrojky byla Tatjana Nikolajevna nucena změnit svou profesi a pracovala jako hlavní účetní v několika organizacích. Vedla také aktivní veřejný život, stala se jedním z předsedů sociálně-environmentálního sdružení „Zelené město» a také kandidovala do městské a regionální rady národních zástupců.

 

 

 Začátek psaní. Kniha „Dobro a zlo“ 

 

V roce 2004 T.N. Mikušina napsala svou první knihu "Dobro a zlo. Soukromé přečtení Tajné Doktríny E.P. Blavatské.“ 

Tat´jana Nikolajevna zpočátku planovala sdělit široké veřejnosti znalosti získané prostřednictvím předchozích Poslů - Marka a Elizabeth K. Profeth o Luciferovi a padlých andělech. Tato prezentace je shrnuta na začátku knihy a široce souhlásí a vychází z pohledu, který je charakteristický především pro západní křesťanství (v pravoslavné církvi neexistuje pojem „Lucifer“): 

 

"Lucifer - syn Úsvitu, který zastával vysoké postavení v Božské Hierarchii - dovolil vzpouru proti Bohu".

 Byl to Velký Anděl, vynikající osobnost s obrovskou přesvědčivou silou. Pochyboval o Kosmickém Zákoně, Hierarchii Světla, zahájil vzpouru proti Vselenskému plánu. 

Podstatou této vzpoury je, že se rozhodl sloužit svému egu, jeho osobnosti a nikoli Bohu. Svým šarmem a logikou přitahoval přesvědčení mnoha, kteří ho následovali, „třetina hvězd“ (Zj 12: 4) a donutil je uctívat a sloužit sobě. “ [1]

Avšak vnitřní mystická zkušenost a čtení druhého dílu "Tajné Doktriny" E.P. Blavatské přinutili autora radikálně revidovat tuto myšlenku: 

"Zdá se, že všechno je napsáno správně." Něco mi však bránilo v další práci na knize. Těžko to vysvětlit. To je na úrovni intuice. Zdálo se mi, že něco není v pořádku, nebo že jsem něco nepochopila. V každém případě jsem práci přerušila. Bylo to v roce 2002. Musím říci, že od roku 2000 se zabývám meditací. Takže v průběhu meditací jsem začal dostávat porozumění a znalosti odlišné od toho, co je psáno v Učení Vzestoupených Mistrů. Byl to jiný pohled na padlé anděly a Lucifera. <...>

Jednou jsem četla "Tajnou Doktrínu" E.P. Blavatské. A cítila jsem potřebu znovu se k této knize vrátit. Ti, kteří někdy četli tuto knihu, si dokážou představit, jak obtížné je pochopit význam toho, co je v ní napsáno.  Interpretace je záměrně zmatená a rozmazaná, aby laika zmátla.  Začínala jsem číst několikrát. 

Pochopila jsem, že "Tajná Doktrína" byla v souladu se znalostmi, které jsem získala v jemné rovině, ale význam toho, co bylo napsáno, mi unikl. 

A pouze v roce 2004, když jsem byla v Altaji, jsem najednou cítila, že jsem začala rozumět, ne-li všemu, ale částečně. Zároveň jsem pociťovala potřebu vyjádřit svými vlastními slovy to, čemu jsem náhodou porozuměla. Z nějakého důvodu je to důležité udělat teď.“ [1]

 

Objev Tat´jany Nikolajevny o povaze dobra a zla je skutečně jedinečný a možná jednou vstoupí do dějin světového filozofického myšlení. A tento objev je založen včetně na interpretaci legendy pádu andělů a dějin lidského vývoje na planetě Zemi, který je uveden v "Tajné Doktríně" E.P. Blavatskou. Z nějakého důvodu však tato interpretace unikla mysli nejen přívržencům tradiční interpretace událostí popsaných v Bibli, ale také následovníkům Učení dané skrze předchozí Posly. Ale tato otázka je nesmírně důležitá pro každého člověka:

 

„Postoj člověka k otázce„ pádu “andělů, „ pádu “lidstva, „ pádu “Lucifera ve skutečnosti určuje celý následný chod jeho vývoje. Člověk buď hledá „někoho“,  kterého možno „obviňovat“ za všechny problémy, neštěstí a potíže tohoto světa. ¨ebo člověk nese plnou zodpovědnost za to, co se v tomto světě děje na sobě, a začíná si uvědomovat, že se mu nic v tomto světě neděje bez toho, co by sám dříve nevytvořil, jako předpoklady, důvody toho, co se děje. Bůh i ďábel jsou v nás. A uvědomění si této jednoduché pravdy může změnit situaci na Zemi. “ [1]

 

Uvědomění si této jednoduché pravdy může změnit situaci na Zemi. 

 

Označme, že kniha obdržela řadu pozitivních recenzí, včetně  Prezidenta Theosofské Společnosti  v Anglii Erica McGow, a je volně k dispozici, a je k dispozici také v tištěné a elektronické podobě.

 

Poselství Místrů Moudrosti

 

Psaní knihy „Dobro a zlo“ se stalo pro Tat´janu Nikolajevnu zkouškou, jejíž úspěšné absolvování umožnilo Mistrům Moudrosti zprostředkovat skrze ni jejich pokyny určené lidem Země. 

Je třeba poznamenat, že k zázraku komunikace se zástupci Vyššího Světa došlo dříve i v historii lidstva. Jako příklad si můžeme připomenout události popsané v Novém Zákoně týkající se zjevení Ježíše Krista jeho učedníkům po ukřižování. Také můžeme uvést jako příklad opakovaná zjevení Matky Marie, kterými byli poctěni různí lidé. 

Pravděpodobně téměř každý člověk, pokud o tom přemýšlí, si bude moci vzpomenout, jak i v jeho životě se odehrály události ,kdy i on obdržel  náhlou a naprosto úžasnou pomoc v obtížné situaci, což je zřejmé každému příkladem  zásahu Vyšších Sil do života člověka. Avšak událost, kdy Mistři Moudrosti prostřednictvím určité speciálně vyškolené osoby předávají své Učení s cílem jeho širokého šíření, se liší v tom, že v tomto případě se práce neuskutečňuje s jednou konkrétní osobou, ale s celým národem a těmi lidmi, kteří to budou schopni pochopit a přijmout toto Učení. 

To se zpravidla děje na přelomu několika významných událostí, Učitelé lidstva se snaží učit lidi Moudrosti století,  přivést k rozumu lidstvo, aby zabránili nepříznivému průběhu okolností. 

 

Například knihy E.P. Blavatské byli napsány v druhé polovině XIX. století a Učení Agni-Jógy prostřednictvím rodiny Roerichových byla dána ve 20. a 30. letech 20. století. V obou případech však nebyla pomoc Mistrů řádně přijata a lidstvo bylo nuceno sklízet plody své nevědomosti v podobě První a Druhé světové války.

 

Zdá se, že se to i dnes děje. 

Mistři Moudrosti předávají své pokyny lidstvu ve formě rozhovorů nebo Poselství. Mistři Moudrosti předali své první Poselství skrze Tat´janu Nikolajevnu 4. března 2005 a nadále pokračovali předávat  každý den až do 30. června 2005. Poté se Poselství začala předávat v cyklech: obvykle jeden letní a jeden zimní v předvečer letního a zimního  slunovratu. Tat´ána Nikolajevna tato Poselství dostává pomocí speciální meditační techniky a okamžitě je zveřejňuje na svém vlastním webu "Sirius". Tím pádem mají lidé ve stejný den příležitost obdržet Poselství z Nebes.

 

 

Jak je uvedeno na webových stránkách "Sirius":

 

"Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

 

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace."

 

Všechna Poselství Mistrů, přijaté v letech 2005–2019, jsou zveřejněny na webových stránkách Sirius [2] a v sérii knih  „Slovo Moudrosti“ [3].  Tatyana NikolaJevna je také autorem více než 70 knih, které odhalují různé aspekty výuky Mistrů Moudrosti. Mezi ně patří: 

 

 Učení o Bohu, Duše a nenásilí

Cesta Zasvěcení

 Dobro a zlo. Soukromé čtení "Tajné Doktríny" E.P. Blavatské

Tematické knihy věnované Мistrům Moudrosti

Pohled na historii Ruska

... a mnoho dalších. 

 

Souhrn všech Poselství obsahují komplexní filosoficko-etické Učení, základním pilířém je Morální Zákon, Zákon příčiny a následku (Zákon Karmy) a Zákon evoluce duše (Zákon Reinkarnace).

 

Kromě těchto základních zákonů Učení obsahuje i nespočet dalších aspektů. Každé pravé Učení  je charakterizováno tím, že je mnohostrann - absolutně každý člověk může v něm najít něco, co potřebuje, na té úrovni, kterou zaujímá na žebříku Života.

 

Zejména Učení se dotýká mimořádně praktických okamžiků, které jsou nezbytné pro každého, kdo se pustí do duchovní Cesty: otázky očištění fyzického těla, myšlenky a pocity, otázky vztahů v rodině, vzdělávání a výchova dětí a mládeže, dopad hudby na vnitřní svět a lidské zdraví, a mnoho dalších.

 

„Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí. Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí. Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.“[2].

 

Článek připravil K. Krasnikov

 

Literatura:

  1. Mikušina T.N. "Dobro a zlo. Soukromé čtení "Tajné Doktríny" E.P. Blavatské". - Omsk: Nakladatelství „SiriuS“, 2008.

  2. Stránky autora T.N. Mikušina „Sirius“ - https://sirius-ru.net/

  3.  Mikušina T.N. "Kniha Moudrosti". I.D. SiriuS 2018, ISBN 978-5-9908749-9-2

 

Zdroj: https://sirius-ru.net/books-otsyvy/smi_jem-boj-mudrosti.htm

 

___________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Velké Bílé Brátrstvo
 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net