VELKÉ  BÍLÉ  BRATRSTVO

 

V mnoha náboženských a filosofických systémech, včetně světových náboženství, existuje představa o Vyšším světě jako o světě, v němž přebývají duše spravedlivých. Například v křesťanství existuje představa o jakémsi ideálním světě – Ráji duší svatých, jimž jsou adresovány modlitby milionů lidí a ony na tyto modlitby odpovídají.

Podobná představa existuje i v jiných náboženstvích. Můžeme tedy dojít k závěru, že pobývání ve Vyšším světě není výsadou stoupencu pouze některého konkrétního náboženského vyznání nebo duchovního hnutí.

 

 

Zkusme si představit, jaké vztahy mohou být mezi obyvateli Vyššího světa. Mohly by mezi nimi být spor, boj o moc, války a další negativní projevy, které jsou vlastní nám – lidem Země? Je zřejmé že ne. Mezi nimi může být pouze jeden druh vztahu – vztah bratrský. Proto mezi sebou tvoří Bratrstvo.

S jakou barvou by mělo být toto Bratrstvo spojeno? Samozřejmě, s barvou čistoty a spravedlnosti - s bílou. 

A jaký přívlastek Bratrstvo obyvatel Vyššího světa nejlépe charakterizuje? Pouze jeden - Velké. Velké Bílé Bratrstvo. To je důstojný název!

Jak se však často stává, bezohlední lidé diskreditují skutečně jasné a vznešené obrazy. Stalo se to v Rusku a v postsovětském prostoru, kde se po rozpadu Sovětského Svazu objevilo několik organizací, které si přivlastnily pojmenování Bratrstvo aniž by s ním měly cokoli společného.

 

Je proto velmi důležité toto vznešené a čisté pojetí - 
Velké Bílé Bratrstvo, zbavit pomluv a předsudků.

 

 

Velké Bílé Bratrstvo ve světových náboženstvích
 

Zmínky o mudrcích, kteří vyučují lidstvo, nacházime v různých náboženstvích. 

 

V buddhismu

Učitelé lidstva zmiňováni v souvislosti se zemí Šambala. Šambala se objevuje ve svatých buddhistických textech „Kalachakratantra“, které obsahují proroctví o budoucích událostech na Zemi, a „Králové Šambaly“ jsou popisováni jako předci a Učitelé lidstva, kteří jim předávají svá Učení (Posvátné texty), na jejichž základě lidstvo tvoří svá náboženství. Tito Učitelé jsou Buddhové a Bódhisattvové existující v hlavním městě Šambaly v Kalapě. Mezi nimi jsou Buddha Šákjamuni (Gautama), Buddha Maitréja, Buddha Amitabha, Padmasambhava a další, včetně těch, kteří se na Zemi narodili „zázračným způsobem“ [1]. 

 

V křesťanství

Je zmínka o Velkém Bílém Bratrství pravděpodobně spojena s  popisem jejich vzhledu. V Bibli, v „Zjevení“ od Jana, existuje několik příkladů světců v „bílém odění“. Takže „zavražděné za Boží Slovo ...dostal každý z nich bílé šaty…“. 

 

Великое Белое Братство

 

O lidech, kteří "neposkvrnili své šaty" ve stejném zdroji – Bibli:

 

"Pán říká, že" budou chodit se mnou v bílých šátech, neboť jsou hodní. Vítězný si oblékne bílé šaty ...“[3]. 

"Před trůnem Páně stojí mnoho bíle oděných lidí – oblečených “v šaty čisté a světlé".

 

Dá se předpokládat, že jde o bílé Světlo, které obklopuje jejich “těla", neviditelná fizickém okem. 

Podle prezidenta Mezinárodní Asociace „Mír prostřednictvím kultury" V. Sidorova je Bílé Bratrství synonymem pro „neposkvrněné lidstvo“, protože „duchovní a náboženská tradice křesťanství, na rozdíl od hinduistů a buddhistů, klade hlavní důraz na kosmický pád lidstva“ [4].

 

V Koránu

Korán také hovoří o "bílých šatech" nezbytných pro život spravedlivého.

"Oblékněte si bílé oblečení - opravdu,  jsou to nejlepší z vašich  šatů..." (Al-Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Madžah).

Aš-Šavkani řekl: "Pokud jde o příjemnost bílého oblečení, je to zjevně (viditelné), pokud jde o skutečnost, že jsou nejčistší, protože nejmenší špína na bílém je viditelná a okamžitě se umývá..."

"Ó Alláhu! Očisti mě od mých hříchů, jako jsi očistil bílé oblečení od nečistot "(Imám Al-Bukhari, Muslim).

 
Zmínky o Velkém Bílém Bratrstvu v 19. a 20. století
 

Elena Petrovna Blavatská, zakladatelka Theosofické společnosti, připisovala své Učení Velkému Bílému Bratrstvu - skupině adeptů. V knize "Odhalená Isis" nazvala autory těchto učení Mistry tajného Bratrstva nebo Mahátmy. E.P. Blavatská řekla, že komunikovala s těmito adepty v Tibetu a pokračovala v přijímání Učení od nich prostřednictvím svých  duchovních zprostředkovatelských schopností (mediumismu) .

Nikolaj Konstantinovič a Elena Ivanovna Roerih vydali v letech 1924 až 1938 sérii knih s názvem "Agni Joga". Knihy popisovaly práci Bratrstva a Duchovní Hierarchie.

Charles Leadbeater, člen Theosofické společnosti v Londýně, ve svých spisech často používal termín Velké Bílé Bratrstvo. Mluvil a psal o Velkém Bílém Bratrstvu jako o osvícené komunitě adeptů na Zemi i v  nebi vytvořené s dobrými cíli pro duchovní rozvoj lidské rasy.

Díla Guy Ballarda, zakladatele Hnutí JÁ JSEM, hovoří o Velkém Bílém Bratrstvu jako o Bratrstvu nesmrtelných svatých a Mudrců, kteří prošli zasvěcením Proměnění, Vzkříšení a Nanebevzetí.

Z tohoto krátkého přehledu je jasně vidět, že Velké Bílé Bratrstvo není nějakou tajnou neznámou organizací. Zmínky o něm jsou obsaženy ve spisech nejslavnějších lidí. A podstata jeho názvu a účelu činnosti si zaslouží, aby co nejvíce lidí vědělo o Velkém Bílém Bratrstvu.

 

Literatura: 
 
1. "Buddhismus. Kánony. "Historie, umění “, s. 50-56.
 
2. Andrey Strelkov, Evgeny Torčinov, Marina Monguš, Sergey Ryabov. Design. Informace. Kartografie 2006, ISBN 5-287-00373-0, 5-287-00033-2
 
3. Časopis „Kolem světa“, „Zaslíbená země krále Sučandry“
 
4. "Apokalypsa. Apoštol Jаn Teolog". - OlmaMediaGroup, 2011. - (Osvícení). - ISBN 978-5-373-04389-2
 
5. Sidorov Valentin - "Země Parakletu" - ISBN: 5-93229-108-7