O Taláru Posla

 
Ke 20. výročí přidělení Taláru Posla T. N. Mikušině
 
 
 

Instituce vyslanectví existuje již dlouhou dobu.Vyslanectví je „určitý objem úspěchů na cestě upřímné služby Božské Pravdě.“ (Milovaný Súrja , 9. března 2005).

Nejlepší představitelé lidstva, kteří ve svých vyšších tělech nashromáždili mocnou hybnou sílu úspěchů, mohli získat spojení s Božskými Zástupy a stali se pro lidi Země vodiči Božských energií a Božského Slova, ať už to byly Přikázání na kamenných deskach, tajné znalosti na zlatých deskách nebo Učení zapsané na papíře nebo uložené na internetových serverech.

Dne 14. března 2004 byla Taťjaně Nikolajevně Mikušině udělena čest stát se zástupcem Boha na Zemi, jak Pán Súrja oznámil ve svém  Poselství ze 14. března 2005:

 

"JÁ JSEM Súrja, znovu přicházející přes tohoto posla. Přesně před rokem jsem položil talár na její ramena na Velkém Centrálním Slunci. A byl zapotřebí přesně rok pro aktivaci tohoto taláru.“

 

 

Paní Tat´jana Mikušina během semináře na Altaji. Léto 2006.

Tať´jna Nikolajevna volá: "Vzdejte čest Pánu Maitréjovi, patronovi tohoto semináře."

Na foto je Talár - modrá záře nad hlavou a kolem Posla.

 

Mise nového Posla spočívala především v přijímání diktátů od Mistrů Moudrosti.

 

„Služba v podobě příjmu diktátů je nejzodpovědnější. Je to příležitost a pomoc, která je v současné době poskytována Vzestoupenými Zástupy lidstvu na Zemi. Diktáty nesou naše vibrace, naši energii.“ (Milovaný Súrja, 14. března 2005).

 

Bod mezi světy je Posel.

Posel pak stoupá do Božského světa s vysokými vibracemi, pak sestupuje dohrubéhofyzického světa, aby lidem předal Poselství. Tento způsob života je mimořádně obtížný – je to jako sestoupit z vrcholu hory do hlubin moře a pak se vydat zpět. A tak - téměř každý den po mnoho let.

 

 

Je snadné stát se Poslem?

 

„Stát se bodem mezi světy“ – to je to, co od nás Vzestoupené Zástupy očekávají. 

A Pán Maitréja tvrdí, že mnoho lidí v minulých inkarnacích dosáhlo tohoto stavu.

 

"Mnozí z vás měli taláry v minulých vtěleních. A vaše duše o tom ví. Máte obrovské, v minulosti nadpracované množství úspěchů. Ztratili jste své taláry z různých důvodů. A pokaždé, když přicházíte do vtělení, máte možnost znovu udělat zasvěcení a vrátit si svůj talár.“ (Pán Maitréja, 28. března 2005).

 

Ukazuje se, že v každé nové inkarnaci člověk, který již v minulosti měl Talár, potřebuje znovu „potvrdit svou kvalifikaci“ pro právo sloužit Bohu a lidem.

 

"Talár Posla se nedává jen tak. Je potřeba si ho zasloužit. A toto ocenění se nezískává během jednoho vtělení. Je potřeba celá řada vtělení, ve kterých jednotlivec musí prokázat plnou oddanost Vůli Boží, aby si tento talár zasloužil. Nicméně, minulé zásluhy musí být povinně potvrzeny v tomto probíhajícím vtělení. “ (Milovaný Súrja, 9. března 2005).

 

„... naši poslové procházejí velmi těžkými zkouškami, aby prokázali svoje právo na příjem informací z Božského Zdroje.“ (Sanat Kumara, 13. března 2005).

 

„Osoba, která se ještě před inkarnací zavázala, že bude naším poslem, stejně jako každý z vás, kdo si přeje Sloužit Bratrstvu, prochází zkouškami a testy po dobu nejméně sedmi let. Poté převezme určité závazky v podobě přísahy. A pak ho znovu podrobíme zkouškám, ale už vážnějším. A pak, když jedinec obstojí ve zkouškách na pozici posla, dáváme mu příležitost Sloužit. Tato možnost je podpořena takzvanými taláry posla. Jinými slovy, vynakládáme určité množství energie, abychom neustále udržovali energetický potenciál posla na určité úrovni.“ ( Milovaný Ježíš, 6. ledna 2010 ).

 

 
Ne lehká zátěž

 

Pozice Posla je na jednu stranu nesmírně zodpovědná a na druhou stranu je spojena s obrovskými obtížemi. Milovaný Lanello o tom mluví ve svém Poselství ze dne 16. května 2005.

 

"Bez ohledu na to, co si kdo myslí o misi Posla, musím vám se vší odpovědností a jistotou říci, že tato funkce je nesmírně zodpovědná a vyžaduje naprosté sebezapření a naprostou a bezpodmínečnou oddanost Bratrstvu.

 

Přísnost trestu za odchýlení se od převzatých závazků nelze srovnávat s obvyklým karmickým trestem pro obyčejné lidi, kteří nemají mantinely Poslů. A odpovědnost osoby, která přijala povinnost sloužit Bratrstvu v této pozici, je skutečně obrovská. Hovoříme o poskytování informací lidstvu z jemné roviny a kvalita těchto informací je téměř zcela určena osobními vlastnostmi posla. A karma za odchylku od kodexu chování Posla je mnohem těžší než karma obyčejných lidí za stejná porušení.

 

Avšak Posel, stejně jako každý jiný vtělený člověk, podléhá vlivu všech sil, které jsou vlastní fyzickému světu. A vy víte, že všude, kde se uvolňuje velké množství Světla, převládají nad silami Světla opačné síly, které se snaží toto Světlo využít a jeho vliv zmařit. To je důvod, proč je Posel vždy osobou, která se jako první setká se všemi údery a útoky temných sil.

 

V tom spočívá jedno z nejzásadnějších nebezpečí a jedna ze základních potíží. Každý den, když čelíme útokům a odporu, je velmi těžké nepodlehnout pokušení a nezačít s těmito nepřátelskými silami otevřeně bojovat nebo zápasit. Právě zde se objevuje to nejdůležitější pokušení. Jakmile totiž podlehnete energiím bitvy a pustíte se do boje, vaše vibrace okamžitě klesnou a vy již nemůžete zaručit správný a bezchybný přenos Božského vedení a Božské pravdy do vaší fyzické oktávy. Jedním z hlavních úkolů posla je proto udržovat své vědomí neustále na úrovni, která neumožňuje otevřenou šarvátku.“

 

Výrazné obrazné vysvětlení podal Sanat Kumara 11. května 2005.

 

Musím se dotknout dalšího důležitého bodu. Posel je ten, kdo stojí na vrcholu hory. A všechny blesky a bouře zasahují především jeho.

 

Proto je ve vašem světě jen velmi málo lidí, kteří jsou schopni udržet se na vrcholu Božského vědomí. A mnozí lidé, kteří prošli našimi zkouškami a později si vysloužili pláště poslů, nebyli schopni udržet své vědomí na patřičné výši a o naše taláry přišli.“

 

Takže jedinec, který měl v minulosti vysoké zásluhy, opět dosahuje v současné inkarnaci určité hybnosti úspěchu pro službu lidem. Prochází náročnými zkouškami a prokazuje tak svou připravenost být „bodem mezi světy“. Co dál?

 
Součinnost s Poslem

 

 A pak rozhodnutí přijmout tohoto jednotlivce jako Posla je rozhodnuto na nejvyšší úrovni a Posel obdrží ochranu Vzestoupených Zástupů.

 

„ ... otázka přidělení taláru tomu nebo jinému jednotlivci, nacházejícímu se ve vtělení, se řeší na nejvyšší úrovni, na Velkém Centrálním Slunci.

 

Proto vás prosím, přijměte s úctou talár Posla, ležící na ramenou Taťjany. Hned po zveřejnění její funkce Posla jakákoliv neúcta, vyslovená na adresu našeho Posla, vám automaticky přinese karmu, ležící mezi vámi a Bohem. A to je druh karmy, který se nejobtížněji přeměňuje. Chráníme naše posly a vám nepřísluší rozhodovat o tom, koho máme zvolit.“ (Milovaný Súrja, 9. března 2005).

 

Ale pokud člověk přijme Posla celým svým srdcem, bezpochyby obdrží ochranu a podporu od Bratrstva.

 

 

„Právě díky talárům je Posel schopen udržet věrné orientační body v podmínkách vašeho světa. A ti z vás, kdo upřímně vnímá našeho Posla a je připraven Sloužit mu a v jeho osobě Bratrstvu, se automaticky připojí k našemu ochrannému poli.

 

Ale jakmile vás navštíví nekvalitní myšlenky a hlavně kritické myšlenky namířené proti našemu Poslu, nebo učiníte činy nebo vyslovíte slova namířená proti našemu Poslu, ochrana ztratí svou účinnost a veškerá energie, která dříve držela vaše vědomí prostřednictvím našeho posla se promění v karmu.

 

Velmi moudré je udržovat správný postoj k našemu Poslu ne jako k dokonalému projevu, ale jako k člověku, který je obdařen důvěrou zastupovat zájmy Bratrstva na fyzické rovině.

 

Jako všechno ve vašem světě, talár Posla má dvojí účinek. Na jedné straně pomáhá na dostatečně vysoké úrovni udržet vědomí lidí, kteří jsou upřímně oddáni poslu a prožívají k němu úctu a lásku. Na druhou stranu, jakýkoli čin, kritická myšlenka nebo pocit namířený proti našemu poslu se obrátí proti člověku, který stojí proti našemu poslu, a vytvoří karmu, která je velmi vážná a rovná se karmě s Bohem.“ (Milovaný Ježíš, 6. ledna 2010 ).

 

 
Efekt Taláru Posla

 

Posel představuje Mistry Moudrosti na fyzické úrovni. Proto jakákoliv interakce s Poslem, jakožto zástupcem Boha na Zemi, zcela jistě ovlivní životy těch, kteří s ním přijdou do přímého kontaktu nebo i mentálního.

 

Mechanismus působení Taláru Posla vysvětluje Babadží v diktátu z 30. června 2007.

 

 

„Pak, když vstoupíte do interakce s naším Poslem, dostáváte do svých těl a aur další energii z aury našeho Posla a vaše vibrace se zvyšují tím více, čím delší je vaše komunikace s Poslem a skrze něj s námi. A pokaždé, když do svých aur získáváte další dávku energie, tato energie z vás začne vytlačovat veškerou nedokonalost, všechnu nahromaděnou negativitu ve vašich mnoha inkarnacích. Proto se vám může zdát, že obtíže ve vašem životě narůstají, když najdete toto Učení a vstoupíte do svého vztahu s naším Poslem. Ve skutečnosti prostě získáváte zrychlení na své Cestě a negativní energie, které jste vytvořili v minulosti, se před vámi objeví a vaše negativní vlastnosti se zhorší. Touto vlastností našeho Posla je urychlit návrat vaší karmy a zvýšit vaše vibrace. Proto vám říkáme a varujeme vás: předtím, než vstoupíte do kontaktu, a zejména předtím, než převezmete povinnosti učedníka, pečlivě zvažte, zda dokážete odolat dalším obtížím, které přijdou do vašeho života ve stejnou dobu, kdy vstoupíte do guru-čela vztahu s naším Poslem a nikoho neobviňujte z toho, co se stane. Protože každý krok na Cestě Domů je těžký. <…>

 

Přibližujete se a vstupujete do určitých vztahů s celou Hierarchií bytostí Světla, jejímž představitelem na Zemi je náš Posel. A to je vaše volba a vaše přání. Bez vaší svobodné vůle a vyjádření touhy z vaší strany následovat Cestu, nebudete schopni stát na stupních naší Hierarchie. Proto vám pečlivě vysvětlujeme všechny mechanismy působení Božské příležitosti, která urychluje vaši Cestu. Tato Cesta zrychleného vývoje se nazývá Cesta Zasvěcení.“

 

 

Kromě urychlení návratu karmy má Talár Posla další funkce. 

O jednom z nich mluví Milovaná Portia ve svém Poselství ze dne 25. prosince 2009.

 

 

„V auře Posla je něco, co nám někdy umožňuje být přítomni ve vaší oktávě a jednat... Potom, když naše přítomnost v auře Posla zesílí, máme příležitost přitáhnout z vašeho světa ty jedince, kteří se doslova hrnou ke Světlu. Ne vždy ti lidé, kteří se přiblíží k našemu Poslu, jsou světlonoši, které přitahuje vibrace. Nejčastěji jsou těmi jedinci, kteří se hrnou ke Světlu ti, kteří chtějí ochutnat Světlo, užít si Světlo a poté, co byli krmeni naším Světlem, pokračovat ve svých neslušných skutcích ve vaší oktávě...

 

Proto je jednou z funkcí Posla přitahovat takové jedince. A pak začíná akce meče Posla Velkého Bílého Bratrstva. A tento meč odřízne od těchto jedinců veškeré maškarní oblečení a způsobí, že se objeví ve své pravé podstatě. A pak má Božská spravedlnost příležitost k naplnění...

 

Když Taťjana obdržela Talár Posla, netušila, že tento Talár má takový účinek. Upřímně a srdečně pozdravila každého člověka, který se k ní přiblížil. Opravdu upřímně věřila, že Světlo může přitahovat pouze Světlo, aniž by věděla, že Světlo je přitažlivé i pro temnotu, která se chce tohoto Světla zmocnit a použít ho pro své vlastní účely.“ 

 

 

Takovým způsobem při součinnosti s Poslem, přímou či nepřímou, lidé odhalují svou pravou podstatu.

 

 „Vždy tam, kde je náš Posel, existuje skutečné oddělení Světla od temnoty v okolní realitě a především v duších lidí. Toto je vlastnost Taláru Posla Velkého Bílého Bratrstva a je stejně nezcizitelná jako Slovo Boha a Mistři, které náš Posel nese.“ (Mistr Moria, 29. června 2013).

 

„Vlastnost taláru Našeho Posla je taková, že jakýkoli čin namířený proti Našemu Poslu se odráží od jejího taláru a vrací se k těm, kdo tento čin provedli, tisícinásobně posílen. Týká se to jednotlivých lidí-vykonavatelů zlé vůle a celých zemí, které neprokázaly náležité úcty Našemu Poslu.“ (Milovaný Babadží, 20. června 2021).

 

Místo závěru
 

V tomto článku byly čtenáři předloženy citáty z Učení Mistrů Moudrosti, které paní Tat´jana Nikolajevna Mikušina přijala v období od roku 2005 do roku 2021. Tato část Učení poskytuje představu o tom, co je pozice Posla a Talár Posla. 

 

Pán Šiva ukázal na hlavní charakteristiky Posla - "... schopnost sebeobětování a schopnost postavit se zcela na oltář služby." 

 

Je potřeba mít také bezmeznou oddanost Bratrstvu, sebekázeň, odvahu, odhodlání, připravenost na ty nejtěžší zkoušky na mnoho let, zřeknutí se všeho, co vás k tomuto světu váže.

Člověk obdařený Talárem zažívá mnoho radostí, ale ještě větší chmury. Jedna stránka života je radost z komunikace s Učiteli, krátké pocity Boží milostnosti. Druhou stranou je tvrdá práce, nedorozumění, zklamání, zrada, pronásledování, zhoršující se zdraví - celá sada „půvabu“ asketického života. To vše se Taťjana Nikolajevna naučila při plnění své Mise. 

 

Jak řekl Sanat Kumara: "Mnozí budou muset být obětováni, aby si vysloužili Talár Posla."

 

Ani jeden Posel nežil v pohodlí a míru a těšil se z lásky a péče svých učedníků. Naopak takoví lidé byli pronásledováni, otráveni, upalováni na ohňi, byli vystaveni pomluvám a pronásledování. Ale Učení, které poslové nesli lidem, zůstalo po staletí. A podél cest vytyčených takovými askety stoupali následovníci toužící po Pravdě.

 

Díky paní Taťjaně svět přijal Učení Mistrů Moudrosti. Nejplněji je to představeno v "Knize Moudrosti.". Máme štěstí, že jsme žili ve stejné době jako Posel a byli první, kdo se seznámil s Učením. Poznávání ale nestačí – potřebujeme studovat, zažít hloubku, být prodchnut energií Mistrů, abychom mohli udělat ještě pár kroků na Cestě Zasvěcení, po které všichni jdeme Domů.

 

Článek připravila Elena Ilyina

 

Zdroj - https://r.sirius-ru.net/2024/2024-03-02.htm

 

Web obsahuje přibližný překlad Poselství z ruštiny. 

Překlady se postupně doplňuji a neustále zdokonaluje 

skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu Posla 

sirius-ru.net 

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina
 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net