Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy

09.03.2005 00:00

Milovaný Súrja
9. března 2005

 

 JÁ JSEM Súrja a přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych mohl předat slovo Boží prostřednictvím našeho Posla. Téměř před rokem jsem měl tu čest položit talár Posla Božího na ramena Taťány.

Nemohla v tu chvíli uvěřit, že tato událost je reálnější než to, co se děje kolem ní ve fyzické rovině.

Talár Posla se nedává jen tak. Je potřeba si ho zasloužit. A toto ocenění se nezískává během jednoho vtělení. Je potřeba celá řada vtělení, ve kterých jednotlivec musí prokázat plnou oddanost Vůli Boží, aby si tento talár zasloužil.

Nicméně, minulé zásluhy musí být povinně potvrzeny v tomto probíhajícím vtělení. Bez toho není možné talár přidělit.

Vaše služba v minulosti mohla být jakkoliv úspěšná, ale všechno nakonec závisí na úrovni vašich současných úspěchů.

Proto věnujeme zvláštní pozornost splnění testů jednotlivci, kteří už měli talár poslů v minulosti. Trvale máme několik vtělených jednotlivců, kteří měli talár v minulosti a mají potenciál potvrdit svoji úlohu posla.

Avšak otázka přidělení taláru tomu nebo jinému jednotlivci, nacházejícímu se ve vtělení, se řeší na nejvyšší úrovni, na Velkém Centrálním Slunci.

Proto vás prosím, přijměte s úctou talár Posla, ležící na ramenou Taťány.

Hned po zveřejnění její funkce Posla jakákoliv neúcta, vyslovená na adresu našeho Posla, vám automaticky přinese karmu, ležící mezi vámi a Bohem. A to je druh karmy, který se nejobtížněji přeměňuje.

Chráníme naše posly a vám nepřísluší rozhodovat o tom, koho máme zvolit.

V současných podmínkách na Zemi si klademe za cíl projevování spolupráce mezi našimi posly. Víte, že když se v minulosti setkávali ve fyzickém vtělení naši poslové a docházelo ke kontaktu jednoho s druhým, bylo pravidlem, že jeden druhého neuznal za posla, a proto nebyli schopni spolupracovat. Toto bylo určeno úrovní vědomí poslů a nemohlo to být změněno dříve, než přijde nová etapa kosmické příležitosti.

Milovaný Sanat Kumara vám říkal prostřednictvím tohoto posla, že čas se změnil. On se skutečně změnil. A my vstupujeme do nové etapy, kdy dva i více našich poslů budou schopni rozpoznat jeden druhého a spolupracovat.

Potíž spočívá v tom, že jedna a táž Boží Pravda je rozumem vtělených lidí vnímána různě, v závislosti na těch systémech světonázoru, kterým bylo podrobeno vědomí jednotlivců od začátku probíhajícího vtělení.

Právě v tom byla vždy potíž – najít body vzájemného porozumění a kontaktu v, zdá se, naprosto odlišných názorech na Boha, které jednotlivci vyjadřují přes svoje vnější vědomí.

Nicméně, když rostete ve svém vědomí, přecházíte na vyšší úroveň vašeho vědomí, tak vidíte, že to, co se jevilo jako nepřekonatelný protiklad pro vaše vnější vědomí, bylo ve skutečnosti jen pohledem z různých stran na jednu a tu stejnou Pravdu.

Věřte mi, že nemá cenu přespříliš hájit jakékoliv pochopení té nebo jiné Pravdy vaším omezeným vědomím. Vaše vědomí je natolik nedokonalé, že je prostě hloupé se utvrzovat a prohlašovat svoji pravdu, jako jedinou správnou a neomylnou. To je podobné dvěma hádajícím se, kdy jeden tvrdí, že Země plave v moři na třech velrybách, a druhý, že Země spočívá na třech slonech.

Teď se vám to zdá směšné, když si představíte podobný spor. Nicméně většina náboženských konfliktů a válek měla ve své podstatě podobné příčiny.

Jste děti. Sedíte na břehu oceánu Božské Moudrosti a snažíte se poznat Moudrost dětským zvídavým rozumem. Nikdy nevycházejte z tohoto dětského stavu vědomí. Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy.

Buďte jak děti a můžete dosáhnout těch výšin svého vědomí, které byly pro předchozí pokolení lidí nedostupné.

Já sleduji Zemi svým duchovním zrakem. A vidím větší a větší propast, oddělující vědomí lidí, kteří si zvolili, aby se Božská Pravda usadila v jejich srdcích, a vědomí těch lidí, kteří trvají na svém chápání Pravdy jen z toho důvodu, že ji získali jako dědictví od svých předků. A jsou i ti, kteří se natolik zastavili ve svém rozvoji, že si přestali připomínat samotné jméno Boží v každodenních činnostech.

Jsme připraveni poskytnout lidstvu na Zemi veškerou možnou pomoc, jsme připraveni použít veškerou Moc Nebes pro poskytnutí této pomoci, ale nemůžeme vám poskytnout pomoc do té doby, pokud vy o tuto pomoc nepožádáte.

Co vám brání upřímně ze srdce požádat o pomoc vašeho Otce Nebes? Co vám brání?

Řeknu vám, co vám brání. Brání Vám vaše karma, která leží mezi vámi a Bohem. A první, co musíte udělat, je rozhodnout se ve svém srdci tuto karmu překonat.

Bůh může všechno, tak proč si nepřejete jeho pomoc přijmout?

Zapomněli jste na váš Zdroj, zapomněli jste, odkud pocházíte.

Neurážejte mé posly, kteří vám toto přišli připomenout. Pamatujte, že vyjádření neúcty k poslu Božímu znamená vyjádření neúcty samotnému Bohu. A to je těžký hřích, který se dá odčinit jen cestou velkého utrpení.

Je pro mě bolestivé vidět ta utrpení, která musí lidé Země snášet.

Chtěl bych objasnit co největšímu množství těchto trpících, že vaše utrpení jste si způsobili sami a že se můžete tohoto utrpení zbavit doslova jako mávnutím kouzelného proutku. Stačí přijmout Boha ve svém srdci. Musíte otevřít svoje srdce Božské Pravdě a být v jejím poznávání jako děti, sedící na břehu oceánu.

Nechám vás o samotě s vašimi úvahami o Bohu a jeho poslech ve vašem srdci.

Prosím vás, zamyslete se nad tím, že každý z vás se může stát mým poslem. Být poslem je prostě určitý objem úspěchů na cestě upřímné služby Božské Pravdě.

Teď chci, abyste otevřeli svoje srdce a požádali o zbavení se té vlastnosti, jen jedné vlastnosti, která vám podle vašeho mínění nejvíce překáží ve vašem pokroku na Cestě.

Upřímně ve svém srdci požádejte o zbavení se této vlastnosti a já vám v tomto poskytnu pomoc, a míra této pomoci bude úměrná vaší víře v Boha a Božskou Pravdu.

To je můj dárek pro vás, který dnes dávám.

JÁ JSEM Súrja
a těším se na setkání s těmi z vás,
kteří jsou připraveni přijmout tuto novou možnost, nový dar Nebes.

* * *

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.09.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net