Duchovní rozlišování reality od iluze

 

Fragmenty z knihy "Vzestup", týkající se kontaktů s jemným světem

 
Proč je tak důležité naučit se rozlišovat?
 
 

Milovaný El Morya
21. prosince 2005 

 …Je to proto, že jste tak zapleteni do sítě iluzí, že nedokážete rozeznat ani to, v jakém zdroji je obsažena Pravda, ani vibrace, které jsou pro pravý zdroj charakteristické.

Proto by všechny vaše praktiky a všechny vaše činnosti měly směřovat k tomu, abyste se naučili rozlišovat. Vaše setrvávání v iluzi skončí teprve tehdy, až se naučíte rozlišovat mezi událostmi, které patří do plánu iluze, a těmi, které patří do skutečného Božského světa. A vaším úkolem je získat jasný pohled a naučit se hodnotit každou událost a skutečnost, se kterou se v životě setkáte. ... 

 

 

 

 

 
Rozlišování informací přicházejících z jemné roviny
 
 
1. Abyste se naučili rozlišovat, z jaké úrovně nebo plánu je poselství přijímána, musíte sledovat čistotu svých nižších těl

 

Sanat Kumara, 13. března 2005

Mnozí lidé začínají slyšet jemnohmotné roviny, vstupují do kontaktu s různými silami. Ne všichni z těchto lidí si uvědomují, co je to za síly, se kterými jsou ve styku. Jsou mezi nimi zcela přátelské síly, přející dobro. Ale jsou také naprosto zlostné bytosti, které člověka ovládají a používají ho pro své zištné cíle. A zištný cíl je jen jeden, stejně jako ve veškerém iluzorním projevu – odvést co nejdále od poznání Božské Reality.

Všechno v tomto světě má dvě strany. Veškerá činnost v tomto světě má duální charakter a může směřovat jak k blahu, dobru, tak i ke zlu, smrti, peklu.

Příjem sdělení a poselství se ničím neliší od ostatních činností a projevů tohoto duálního světa.

Jakmile vzniká nový vynález, který je zdánlivě původně zaměřený na blaho, dobro, téměř okamžitě iluzorní síly tohoto světa začínají vládnout tímto vynálezem a směřují jeho používání k přímo opačné činnosti. Vezměte si libovolný příklad. Jedním z posledních vynálezů je Internet, poskytující obrovskou míru svobody téměř okamžité komunikace nehledě na oceány a kontinenty. Ještě před několika desítkami let by lidský mozek bral takovou možnost jako fantazii. A čím je zaplněn Internet dnes? Namísto toho, aby nesl ideu dobra, je na 90% zaplněn velmi pochybnými příklady, vyvolanými duálním lidským intelektem.

Špetka pravdy, nacházející se v tomto globálním informačním systému, se ve stejné míře nachází i v tomto světě. Jedna ku deseti. Ano, Pravda, Božská Pravda, je nyní v tomto světě přítomná pouze na 10%.

Komunikace s jemnohmotnými světy není žádnou výjimkou z tohoto pravidla. A poměr věrohodnosti informací, přítomných v poselstvích z jemnohmotné roviny, je stejný – jedna ku deseti.

Neznamená to, že taková je věrohodnost všech sdělení. Jsou sdělení, které přichází do tohoto světa s věrohodností 95% a více. Ale 90% sdělení obsahuje lež.

Proto používáme pro zástupce, se kterými pracujeme, určité způsoby přenosu informace a pro přístup k této informaci jim dáváme klíče, které znají jen oni. Tyto klíče od nás získávají během dlouhodobé výuky, při které naši poslové procházejí velmi těžkými zkouškami, aby prokázali svoje právo na příjem informací z Božského Zdroje.

Ale abyste vy sami měli možnost rozpoznat kvalitu a věrohodnost informace, přicházející z různých zdrojů, musíte v sobě rozvíjet schopnost k rozlišení úrovně této informace. Slyšet a rozeznávat vibrace, obsažené v poselstvích z jemnohmotných světů.

Dokonce ani existence taláru našeho posla nedává možnost stále předávat Pravdu. Míra Pravdy se mění ráz na ráz, od seance k seanci, v závislosti na vnějších podmínkách a vnitřním rozpoložení posla.

Dnes jsem vyzdvihl velmi složité téma věrohodnosti sdělení, přicházejících do fyzického světa.

Ale jelikož se tento proces komunikace mezi světy bude rozvíjet, tak tyto znalosti pro vás budou nezbytné, abyste mohli najít těch 10% pravdy ve všem, co vás obklopuje a ve všem, co k vám přichází z různých informačních zdrojů: rádia, tisku, televize, Internetu nebo poselství, obdržených z jemnohmotného světa.

Proto jediná rada, kterou vám mohu dát a která vás ochrání od těch 90% lži, příznačné pro váš svět, je zdokonalování vašeho vlastního přijímače.

Očistěte svoje těla. Očistěte svoje fyzické, mentální, emocionální, éterické tělo.

Dávejte pozor na to, s kým komunikujete, pozorujte svoje myšlenky, pozorujte svoje pocity.

Kontrolujte se během dne. O čem přemýšlíte? Jste v harmonii?

Nemyslete si, že rozhodnutí, která děláte během dne, jsou pro vás neškodná.

To, čemu dáváte přednost, co volíte, čím se přednostně zabýváte, na vás zanechává nesmazatelnou energetickou stopu, které bývá obtížné se zbavit během jednoho vtělení.

Všechno, co vás obklopuje, je energie, vibrace. Když upřednostňujete nedokonalé činnosti, tak dobrovolně sami sebe více a více omezujete.

Jakákoliv všední činnost, příznačná pro obyčejného člověka a jevící se úplně neškodně, může odložit váš posun na Cestě na neurčitou dobu.

Dávejte pozor na to, co děláte během dne. Kolik času maříte díváním se na nekonečné seriály, na rozhovory v kuřárnách, na komunikaci s takzvanými přáteli. Je to opravdu tak nezbytné pro váš duchovní růst?

Osvobodit se od vašich pout nemůžete lusknutím prstu, ale můžete to dělat postupně, ze dne na den, krok za krokem, odmítat jednu závislost za druhou, postupovat na cestě, nikdy se nezastavovat a řídit se jen vaším vnitřním záměrem vrátit se domů, k Bohu. Tím záměrem, který s vámi byl od prvopočátku a je vám stále vlastní. Je nutné vzpomenout si na prvotní Lásku. A jít.

 

2. Jak nepřímo identifikovat vysoký zdroj informací

 

Milovaný Súrja
14. března 2005

 

Poselství nesou naše vibrace, naši energii. I když slova poselství mohou být zkreslena vědomím vtěleného posla, energetická část poselství, kterou jsme v momentě předávání poselství vložili, může být odstraněna jen po našem rozhodnutí.

Můžete cítit energii, obsaženou v poselstvích, nejen jako vibraci čistoty (proto, abyste mohli pocítit vysokou vibraci, musíte s ní být v souladu), ale můžete pocítit energii, obsaženou v poselstvích, jako zájem o toto poselství.

Budete si ho prostě chtít přečíst. A dokonce ani vaše vnější vědomí nepochopí, že v momentě čtení získají všechna vaše těla Božský Energetický Nektar.

Vaše těla pociťují trvalý hlad, doslova prahnou po Božské Energii. Vibrace okolního světa jsou energetická náhražka. Je to potrava, která nedává vašim jemnohmotným tělům dostatečnou energetickou výživu.

Potřebujete naši potravu. Musíte být nakrmeni.

A my to děláme znovu a znovu prostřednictvím každého posla, hlavně na začátku jeho činnosti, když napadání energetického kanálu silami temnoty, stojícími proti nám, ještě není aktivní.

Pijte nektar Božské Energie, vzpomínejte na Dům Otce. Slyšte známé vibrace Vyšších světů, vzpomínejte na tyto vibrace. ...

 


 

3. Hodnotící kritérium, s kým máte co do činění na jemné rovině

 

Milovaný El Morya

14. května 2005

 

Rozvíjejte dar rozlišování. Mnoho astrálních obyvatel si z vás může dělat legraci a předstírat, že jsou Mistři. Mnozí z nich nejsou ani zdaleka přátelští a mnozí jsou prostě velmi zlomyslní a pomstychtiví.

Váš vlastní stav vědomí je pro vás nejlepším kritériem, když soudíte, s kým máte co do činění na vyšší úrovni. Víte, že podobné přitahuje podobné. Pokud nejste uvnitř vyrovnaní a harmoničtí, pokud v sobě chováte nějaké negativní pocity, které jsou lidem vlastní, pak jen
stěží přijmete komunikaci se skutečnými Nanebevzatými Mistry.

Věnujte tedy pozornost své úrovni vědomí během dne. Vaše vědomí je velmi proměnlivé. Dá se říci, že po celý den neustále kloužete ve svém vědomí na škále od nejnižší úrovně svého vědomí po nejvyšší. Vaše úroveň vědomí je ovlivněna vším, s čím se v životě setkáváte. Všichni lidé, kterých se dotýkáte aurami, filmy, které sledujete, hudba, kterou posloucháte. Doslova všechno ve vašem světě vás ovlivňuje. Proto bude vaší první prioritou udržet úroveň vědomí na co nejvyšší úrovni po většinu dne.

A během dne si vždy najděte čas, abyste se alespoň na několik minut vzdálili a analyzovali svůj stav mysli během dne. Všechny myšlenky, pocity a obrazy, které k vám přicházejí.

Neustále analyzujte svůj stav a opakovaně kontrolujte své pocity. 

 

 

4. Ježíšova doporučení, která umožňují určit pravdivost poselství z jemné roviny

 

Milovaný Ježíš
5. června 2005

 

JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel.

Čekali jste na mě? Máte potřebu, abychom pokračovali v našem učení a našich pokynech?

Ve vašem světě je velmi mnoho pokušení a vzhledem k jejich hojnému množství je velmi obtížné rozlišit pravé vibrace, které jsou vlastní našemu světu, od nižších vibrací, které jsou vlastní astrální a mentální rovině. A rozlišení je nutno udělat. Protože pokud nebudete mít ve svém vědomí jasný směr, který se rozhodnete následovat, pak odložíte svůj pokrok na Cestě.

Proto otázka, která stojí před každým z vás, kdo čte tyto diktáty, je otázkou pravdivosti těchto Poselství. Jsem si plně vědom obtíží, kterým čelíte. A jak, ve skutečnosti, můžete udělat rozlišení?

Především byste měli věnovat pozornost informační složce Poselství. Obsahuje informační část něco, co je v rozporu s vašimi vnitřními zásadami? Vzhledem k tomu, že většina z vás má silnou tělesnou mysl, bude pro vás nejjednodušší analyzovat právě informační složku. A pokud nenaleznete žádné nedostatky nebo velké rozdíly oproti vašim vnitřním přesvědčením, pak můžete začít analyzovat další složku těchto diktátů.

Existuje v těchto diktátech něco, co by mohlo narušit vaši svobodnou vůli? Je něco v Učení, které dáváme prostřednictvím tohoto posla, co vás nutí jednat určitým způsobem? Je něco, co vás nutí jít proti vašim zájmům? Prosím, nepleťte si vaše zájmy jako zájmy učedníků, jež jsou na cestě, se zájmy vašeho ega. Zájmy vašeho ega jsou přesně opačné než zájmy Vyšší části vás samotných. Překážkou ve vnímání těchto diktátů se proto nejčastěji stává rozpor, který existuje uvnitř vás. Začínáte pochybovat a snažíte se najít potvrzení pravdivosti nebo nepravdivosti zdroje těchto diktátů mezi svými známými a blízkými. A zapomínáte, že vše závisí na tom, co ve vás převládá. Pokud ve vás převládá váš tělesný rozum, vaše ego, pak s největší pravděpodobností budete hledat a najdete potvrzení, že zdroj těchto diktátů není božský a že byste neměli poslouchat informace obsažené v těchto diktátech.

Váš tělesný rozum je velmi vynalézavý a nepředvídatelný, pokud jde o narušování jeho dominantního postavení ve vaší bytosti. Bude se snažit najít jakýkoli důkaz, který by potvrdil, že tyto diktáty by se neměly číst vůbec. Protože pro váš tělesný rozum jsou informace a zejména energie, obsažené v těchto diktátech, doslova podobné smrti.

Pouze pokud jste blízko k vítězství nad svým egem, budete hledat a nacházet potvrzení pravdivosti těchto diktátů. Nakonec, tyto diktáty při systematickém čtení plní funkci oddělení všeho, co je skutečné, od všeho, co je neskutečné, uvnitř vás.

A když řešíte otázku pravdivosti nebo nepravdivosti těchto Poselství, pak se ve skutečnosti pouštíte do boje s vaším egem, nebo ho naopak podporujete.

A víte, že rozlišovacím znakem každého opravdového Učení je právě to, že jeho účelem je oddělení skutečného od neskutečného ve vás samotných, oddělení zrna od plev ve vaší duši.

Proto, i kdyby tyto diktáty způsobovaly podráždění a pochybnosti, pro vaši duši přínos čtení těchto diktátů bude nepochybný. Jiná věc je, že se vaše neskutečná část snaží a bude se snažit vás přesvědčit, že byste měli začít bojovat se zdrojem těchto diktátů, a vy pocítíte v sobě spravedlivý hněv a uděláte vše, co je ve vašich silách, abyste pomluvili posla i jeho spojení s naším světem. V tomto případě obdržíte nepochybné znamení projevující se na fyzické úrovni ve formě vašich myšlenek, pocitů a činů, které vám řeknou lépe, než jakákoliv naše slova a rozhovory, že je ve vás něco velmi nešťastného a potřebujete okamžitou pomoc.

Jakákoli agrese a jakékoliv silné emoce, které vznikají při čtení těchto diktátů, jsou znamením, především pro vás samotné, že neodkladně potřebujete na sobě pracovat.

Analyzovali jste tedy informační část diktátů a svým vnějším vědomím jste pochopili, že neobsahují nic, co by pro vás bylo nepřijatelné. Při čtení těchto diktátů však cítíte negativní reakci. To naznačuje, že ve vás začal boj – oddělení skutečného od neskutečného ve vás samotných. Tím je cíl diktátů dosažen.

Jen v sobě musíte najít odvahu a sílu, abyste se pokusili povznést se nad tuto situaci a analyzovat ji s otevřenou myslí, pozvednout své vědomí a alespoň na chvíli utlumit své ego.

A ti jedinci, kteří i po analýze informační složky diktátů, i po prozkoumání své reakce na čtení těchto diktátů, nezaznamenali nic špatného, nic, co by vyvolávalo negativní reakci, jsou zcela připraveni dále následovat cestu učednictví. A buď už jsou našimi žáky, nebo jsou zcela připraveni na to, aby se stali učedníky Vzestoupených Mistrů.

Tímto způsobem máme příležitost najít naše učedníky, spojit se s nimi prostřednictvím těchto diktátů, a s těmito vtělenými učedníky pracovat.

Pro citlivé, vnímavé srdce stačí sebemenší náznak, který dáváme v diktátech, aby se změnil jejich úhel pohledu a jejich zvídavé mysli a upřímnému srdci se otevřelo to, co bylo dříve skryto za závojem.

Proto, tak jako před 2000 lety, tak i ve vaší době, široce rozhazujeme sítě a máme možnost ulovit ty duše, které jsou připraveny následovat naši Cestu.

Naši žáci jsou schopni rozlišovat mezi vibracemi astrální roviny a vibracemi Vyšších oktáv. Naši učedníci mohou rozlišit požadavek na disciplínu, kterou by měli mít naši žáci, od podřízení se vůli falešných učitelů a falešných poslů.

Naši žáci mohou rozlišovat, zda energii při čtení diktátů získávají, nebo ji ztrácejí.

 

 

Jak  je možná službu Bohu přeměnit ve službu ega

 

Svatý Archanděl Michael

15. dubna 2005

 

Pokud jste na správné Cestě, pak získáváte všechny Boží vlastnosti a dokonalosti podle toho, jak po Cestě postupujete.

Ale jakmile začnete zbožňovat předmět své touhy, velmi rychle sejdete z Cesty. Lidská mysl je natolik mazaná, že dokonce i touhu po dosažení Božích vlastností si dokáže obrátit ve svůj prospěch, v prospěch svého ega, ale ne pro Boží dobro.

Do té doby, dokud budete ve hmotném fyzickém světě, musíte být neustále ve střehu a každou minutu se snažit rozlišovat motivy a přání, které vámi hýbou.

Proto je tak mnoho lidí, kteří jsou připoutáni k různým náboženským skupinám a sektám, kteří v podstatě nepřišli do těchto skupin proto, aby sloužili Bohu, ale proto, aby sloužili a klaněli se svému egu.

Ve skutečnosti od vás uctívání Boha nevyžaduje žádné rituály, žádné vnější instituce a nepožaduje, abyste dodržovali nějaká církevní dogmata.

Uctíváte svým srdcem, a musíte ve svém srdci najít Boha a uctívat pouze Jeho.

A všechna vnější učení, vnější skupiny a vnější církve potřebujete pouze proto, abyste pochopili tuto jednoduchou pravdu a obrátili se k jedinému pravému Bohu, který je ve vašem srdci. 

 

 

Rozlišování mezi vrstvami jemného světa, po kterém můžete cestovat. 
Smysl mají jen cestování, které vedou k rozvoji duše

 

Milovaný El Morya

21. června 2005

 

... vaše vědomí je jediným omezením vaší svobody, vaší Božské Svobody.

Pokud úroveň vašeho vědomí není vysoká, ale vaše touha cestovat do jiných světů je obrovská, pak můžete opustit svá těla ve vašem astrálním těle a cestovat po astrálních světech. Nikdy však nesmíte zapomenout, že vaše úroveň vědomí je vaším omezovačem. A budete cestovat po světech, které mají úroveň vibrací, odpovídající vašim vibracím.

Proto říkáme, že světy jsou vám otevřené, ale přesto je vaším hlavním úkolem starat se o vaše vědomi, o úroveň vašeho vědomí a snažit se zbavit jakékoli nedokonalosti, která brání vašemu rozvoji.

Prorůstáte svým vědomím do stále nových a nových světů. Prorůstáte skrze různé úrovně Nebes. A vy usilujete stále výš a výš k Nekonečnosti.

Dokud se však nacházíte ve svém hustém, projeveném světě, nikdy byste neměli zapomínat, že i v této oblasti vaší činnosti, stejně jako v jakékoli jiné, jsou možná zkreslení.Pomocí tréninku nebo vzpomínek na zkušenosti z minulých životů můžete zvládnout výstup ze svého těla, ale pokud jste nedosáhli určitého stupně čistoty svých čtyř nižších těl, budou se vaše cesty odehrávat na těch úrovních astrální a mentální roviny, které jsou vám vibračně blízké. A při těchto cestách nebudete moci získat žádný prospěch pro rozvoj své duše. Tato vaše cvičení se budou podobat cestám narkomanů, kteří s pomocí užívání různých chemických látek dosahují stavu, kdy se jejich jemnohmotná těla oddělují od fyzického těla a cestují po astrální rovině.

Podle míry toho jak se světy sbližují, bude se objevovat stále více lidí, kteří získají schopnost komunikace s bytostmi, které žijí v jemných světech.

A budete potřebovat všechna vaše rozlišení, abyste si udělali názor na příběhy a popsané zážitky z cestování v jiných světech.

Vždy byste měli mít na paměti, že podobné přitahuje podobné, takže pozorujte člověka, který vám vypráví o svých pokusech a experimentech, sledujte jeho úsudky a činy a bude vám jasné, v jakých světech se tento člověk může pohybovat.

Není nic neobvyklého, že lidé mohou cestovat astrálním a mentálním plánem. Děláte to každou noc. Otázkou však je, do jaké míry tyto cesty přispívají k rozvoji vašeho vědomí a do jaké míry přispívají k vašemu pokroku na Cestě.

Má smysl pouze vaše zdokonalování v Bohu a vaše připoutanost k astrální a dokonce i mentální rovině musí být nakonec překonána stejně jako vaše připoutanost k fyzické rovině.

Protože nižší úrovně jemného plánu nemohou dát vaší duši znalosti, které potřebuje. Můžete dlouho bloudit údolím, ale my vás zveme na vrchol, vrchol Božského vědomí.

Jsem rád, že se náš dnešní rozhovor uskutečnil. JÁ JSEM El Morya a nashledanou!

 

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

Zdroj 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net