Musíte se naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity.

05.06.2005 13:19

Milovaný Ježíš

 5. června 2005

JÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel.
Čekali jste na mě? Máte potřebu, abychom pokračovali v našem učení a našich pokynech?

Ve vašem světě je velmi mnoho pokušení a vzhledem k hojnému množství těchto pokušení, je velmi obtížné rozlišit skutečné vibrace, které jsou vlastní našemu světu, od nižších vibrací, které jsou vlastní astrální a mentální rovině. A rozlišení je nutné udělat. Protože pokud nebudete mít ve svém vědomí jasný směr, který se rozhodnete následovat, pak odložíte svůj pokrok na Cestě.

Proto otázka, která stojí před každým z vás, kdo čte tyto diktáty, je otázkou pravdivosti těchto Poselství. Jsem si plně vědom obtíží, kterým čelíte. Ale ve skutečnosti, jak udělat rozlišení?

Především byste měli věnovat pozornost informační složce Poselství. Obsahuje informační část něco, co je v rozporu s vašimi vnitřními orientačními body? Vzhledem k tomu, že většina z vás má silnou tělesnou mysl, bude pro vás nejjednodušší analyzovat informační složku. A pokud nenaleznete žádné nedostatky nebo velké rozdíly s vaším vnitřním přesvědčením, pak můžete začít analyzovat další složku těchto diktátů.

Existuje něco v těchto diktátech, co by mohlo narušit vaši svobodnou vůli? Je něco v Učení, které dáváme prostřednictvím tohoto posla, co vás nutí jednat určitým způsobem? Je něco, co vás nutí jít proti vašim zájmům? Prosím, nepleťte si vaše zájmy jako učedníků, jež jsou na cestě, se zájmy vašeho ega. Zájmy vašeho ega jsou přesně proti zájmům Vyšší části vás samotných. Překážkou ve vnímání těchto diktátů se proto nejčastěji stává rozpor, který existuje uvnitř vás.

Začínáte pochybovat a snažíte se najít potvrzení pravdivosti nebo nepravdivosti zdroje těchto diktátů mezi svými známými a blízkými. A zapomínáte, že vše závisí na tom, co ve vás převládá. Pokud ve vás převládá váš tělesný rozum, vaše ego, pak s největší pravděpodobností budete hledat a najdete potvrzení, že zdroj těchto diktátů není božský a neměli byste poslouchat informace obsažené v těchto diktátech.

Váš tělesný rozum je velmi vynalézavý a nepředvídatelný, pokud jde o otázku, která souvisí s narušením jeho dominantního postavení ve vaší bytosti. Bude se snažit najít jakýkoli důkaz, který by potvrdil, že tyto diktáty by se neměly číst vůbec. Protože pro váš tělesný rozum jsou informace a zejména energie obsažené v těchto diktátech doslova podobné smrti.

Pouze pokud jste blízko k vítězství nad svým egem, budete hledat a nacházet potvrzení pravdivosti těchto diktátů. Nakonec tyto diktáty při jejich systematickém čtení plní funkci oddělení všeho, co je skutečné, od všeho, co je neskutečné uvnitř vás.

A když řešíte otázku pravdivosti nebo nepravdivosti těchto Poselství, pak se skutečně pouštíte do boje s vaším egem, nebo naopak ho podporujete .
A víte, že každé opravdové Učení má nejdůležitější charakteristickou vlastnost právě to, že je dosaženo účelu oddělení skutečného od neskutečného ve vás samotných, oddělení zrna od plev ve vaší duši.

Proto i když tyto diktáty způsobují podráždění a pochybnosti, pro vaši duši bude přínos čtení těchto diktátů nepochybný.   Další věc je, že se vaše neskutečná část snaží a bude se snažit vás přesvědčit, že byste měli začít bojovat se zdrojem těchto diktátů, a vy pocítíte v sobě spravedlivý hněv a uděláte vše, co je ve vašich silách, abyste pomluvili posla i jeho spojení s naším světem. V tomto případě obdržíte nepochybné znamení projevující se na fyzické úrovni ve formě vašich myšlenek, pocitů a činů, které vám řeknou lépe, než jakákoliv naše slova a rozhovory, že je ve vás něco velmi nešťastného a potřebujete okamžitou pomoc.

Jakákoli agrese a jakékoliv silné emoce, které vznikají při čtení těchto diktátů, jsou znamením především pro vás samotné, že potřebujete naléhavou práci na sobě.

 Analyzovali jste tedy informační část diktátů a svým vnějším vědomím jste pochopili, že neobsahují nic, co by pro vás bylo nepřijatelné. Při čtení těchto diktátů však cítíte negativní reakci. To naznačuje, že ve vás začal boj - oddělení skutečného od neskutečného ve vás samotných. Proto je cíl diktátů dosažen.

Musíte jen najít v sobě odvahu a sílu, abyste se pokusili povznést se nad tuto situaci a analyzovat ji s otevřenou myslí, pozvednout své vědomí a alespoň na chvíli utlumit své ego.

Ale jedinci, kteří i po analýze informační složky diktátu, i po sledování jejich reakce na čtení těchto diktátů, nezaznamenali nic negativního, nic, co by vyvolalo negativní reakci, jsou zcela připraveni dále následovat cestu učednictví. A buď už jsou našimi žáky, nebo jsou zcela připraveni na to, aby se stali učedníky Nanebevzatých Mistrů.

Tímto způsobem máme příležitost najít naše učedníky, spojit se s nimi prostřednictvím těchto diktátů a pracovat s našimi učedníky, kteří jsou ve vtělení.

Pro citlivé, vnímavé srdce stačí sebemenší náznak, který dáváme v diktátech, aby se změnil jejich úhel pohledu a jejich zvídavému pohledu a upřímnému srdci otevřelo to, co bylo dříve skryto za závojem.

Proto, jak před 2000 lety, tak ve vaší době, široce rozhazujeme sítě a máme příležitost chytit ty duše, které jsou připraveny následovat naši Cestu.

Naši žáci jsou schopni rozlišovat mezi vibracemi astrální roviny a vibracemi Vyšších oktáv. Naši učedníci mohou rozlišit potřebu disciplíny, kterou by měli mít naši žáci, od podřízení se vůli falešných učitelů a falešných poslů.

Naši žáci mohou rozlišovat zda získávají energii při čtení diktátů, nebo ztrácejí energii.

A já vám musím říct, že když prožíváte negativní emoce při čtení těchto diktátů, pak dobrovolně dáváte svou energii silám tmy.

Proto je od vás vyžadována velmi pečlivá analýza všeho, co se děje uvnitř vás i vně vás od okamžiku, kdy začnete číst tyto diktáty.

Prostřednictvím těchto diktátů získáváte učení, získáváte znalosti a měníte své vědomí tím, že pravidelně čtete tyto diktáty a dodržujete pokyny, které jsou v nich uvedeny. Kromě všeho ostatního, spolu s čtením těchto diktátů získáváte obrovské Světlo a toto Světlo, které absorbujete, je schopno postavit proti vám ty síly temnoty, které jsou ve vašem okolí. Každý zdroj Světla ve vašem hustém světě dráždí a provokuje síly temnoty k aktivním činnostem namířeným proti zdroji Světla.

A až na vás ze všech stran začnou útočit síly temnoty, vzpomeňte si na to učení, které jsem dal před 2000 lety. A pokud vás uhodí do levé tváře, stačí použít nejsilnější zbraň všech dob a národů - nastavte druhou tvář.

Musíte milovat své nepřátele. Musíte žehnat svým nepřátelům. Vaši nepřátelé vám dávají příležitost vyrovnat se se svými karmickými dluhy a vaši nepřátelé vám dávají příležitost poučit se a podstoupit zkoušku. Vím, že v mnoha situacích bude pro vás obtížné s pokorou a vděčností přijmout všechny výčitky, útoky a hrozby, které na vás směřují. Musíte se však naučit přijímat s pokorou a smířením vše, co vám přijde do cesty.

Vy sami a jen vy sami se rozhodujete, do jaké míry se můžete bránit s pomocí svých úřadů a struktur určených k řešení sporů v konfliktní situaci. Musíte se však naučit nemít vůči svým nepřátelům žádné negativní pocity. Lidé, kteří na vás útočí, uráží vás, ubližují vám, ponižují vás, jsou ve své podstatě nešťastní.

Člověk, v jehož srdci přebývá Bůh, si nikdy nedovolí ublížit druhému člověku.

Takže jediné, co můžete, když na vás zaútočí vaši nepřátelé, je odpustit jim a modlit se za ně. Protože nevědí, co dělají. Jejich vědomí je zastíněno a někdy zcela ovládáno silami temnoty a skutečně si neuvědomují své činy.

Pouze člověk zahalený nevědomostí může dovolit silám temnoty jednat skrze něj a konat neblahé činy a ubližovat svatým nevinným.

Stává se, že Bůh si vás vybere, abyste vyvolali oheň na sebe a stali se terčem sil temnoty, které působí prostřednictvím jiných lidí a používají je k napadení a zlomyslným útokům. Bůh si vás vybral, aby vám dal test a současně dal příležitost ukázat se silám, které v této situaci strhávají své masky pokrytectví a zbožnosti a odhalují svou zvířecí tvář.

Svěřte se do péče Pána. Pán se stará o všechny své ovce. Buďte připraveni obětovat své tělo, ale zachránit svou duši. Pravda je vždy tam, kde uprostřed špíny tohoto světa jsou ty nejvznešenější pocity. Nezapomeňte, že jste zodpovědní pouze za sebe, za své reakce. A bez ohledu na to, jak nespravedlivé se vám zdá zacházení ostatních lidí s vámi, odpusťte jim.

Milujte své nepřátele. Neboť jen vaše láska a přímluva někdy mohou zachránit život těmto duším, které jsou posedlé nevědomostí a nevědí, co činí.

A vaše modlitba za své nepřátele někdy umožňuje zastavit ruku Božské spravedlnosti a dát této duši ještě jednu šanci pokračovat v Životě.

Rád jsem vám dal znovu toto ponaučení. A já jsem připraven se sklonit v nízkém poklonu před dušemi mnoha z vás. Neboť vaše utrpení, neštěstí a trápení jsou někdy mnohem větší než mé utrpení, které jsem zažil na kříži.


JÁ JSEM Ježíš.