Ježíš 

 
 

JEŽIŠ KRISTUS

  Velký Učitel. Zakladatel křesťanství

 Místo a čas narození. Rodina. Dětství

Ježíšovi rodiče, Maria a Josef-tesař, žili v Galileji, v malé horské vesnici Nazaret. Oba pocházeli z rodu Davidova a protože v té době probíhalo sčítání lidu, museli dorazit do Judeje v místo svého rodu. Zde, v Judeji, v Betlémě, který je jižně od Jeruzaléma, se narodil Ježíš[1].

Datum narození je zdánlivě zřejmé: protože od narození Krista začala nová éra. Toto datum však navrhl mnich Dionýsius o 600 let později. Bylo přijato i přes zjevný nesoulad: vždyť v době Ježíšova narození žil ještě král Herodes.

V Evangeliích není žádné datum narození Ježíše. Matoušovo Evangelium informuje o neobvyklých událostech, které doprovázejí narození Velkého Ducha. "Když se Ježíš narodil v Judském Betlémě ve dnech krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci[2] z východu a říkají: „Kde je ten právě narozený král Judejský? Viděli jsme na východě Jeho hvězdu a přišli jsme se Mu poklonit.“ (Matouš 2:1-7). Mudrci přinesli malému Ježíškovi cenné dary - zlato, kadidlo a myrhu, které se ve starověku obvykle nabízely králům a dalším důležitým osobám na znamení zvláštní úcty.

Mudrci již odedávna předpovídali, že při zvláštní kombinaci planet Saturnu a Jupiteru by mělo dojít k narození Avatara (Božské Inkarnace). Tato kombinace planet  byla i Hvězdou, která vedla mudrce.  Objevila se v souhvězdí Ryb, které, jak známo astrologům, vládnou Judeji. Mudrci proto zamířili do Judeje a byli na cestě kolem roku.

Jako první vypočítal datum kombinace těchto planet - 7. rok před naším letopočtem - významný německý astronom Johann Kepler v roce 1604. V roce 1925 byly přečteny starověké babylonské astrologické tabulky o spojení planet Saturnu a Jupiteru v souhvězdí Ryb, které babylonští astronomové pečlivě sledovali po dobu šesti měsíců. Když vědci určili datum pozorování, ukázalo se, že je to 7. rok před naším letopočtem a Biblická encyklopedie (v článku" Herodes") tvrdí, že Ježíš se narodil v "třiatřicátém roce Herodova panování", t.j. v sedmém roce před Kristem.


O rodičích. Rané roky.

Svého otce Ježíš nazýval nejlepším z otců. Byla to velká duše [3], strážce Ježíše a Marie. Prvním učitelem Ježíše byla jeho matka, ta, jejíž čisté srdce a oddanost Nejvyššímu daly možnost vtělit se Vysokému Duchu. Od matky se On dozvěděl, že "Boží slovo je zachováno u Jeho proroků". Na svátek Svatořečení v domě rodičů byl zapálen svícen se sedmi svíčkami a četly posvátné příběhy. Dle pověstí, projevil Ježíš od pěti let zájem o studium Judských posvátných textů. V budoucnu v mnoha ohledech předčil své spolužáky. Svou snahou o poznání smyslu a ducha písma opakovaně vyvolával nespokojenost učitelů, kteří slepě sledovali doslovnému znění textů.

Nazareth, kde Ježíšova rodina žila, ležel na cestě mnoha karavanů. Dítě přitahovali cestovatelé, kteří navštívili různé země, zejména ti, kteří měli znalosti. Hovořil s poutníky, pronikal do jejich učení a často je překvapoval svým hlubokým vnímáním tajných znalostí. Někteří zůstali v Nazaretu déle, aby doplnili okultní znalosti tohoto neobvyklého dítěte.

Ve věku 13 let v době Velikonočních svátků se mladý Ježíš ocitl "v centru nejslavnějších vědců a učitelů Zákona Izraele... Považovalo se za neslýchanou věc, aby se chlapec svobodně vyjadřoval v přítomnosti starých učitelů, a to, že se odvážil namítat, argumentovat, a poučovat v takovém prostředí, se zdálo jako zázrak!»

"Pověsti uvádějí, že po Ježíšově projevu v chrámu a poté, co ho rodiče znovu našli, se členové tajné organizace, k níž patřili mudrci, obrátili na rodiče... rodiče nakonec souhlasili a mudrci ho vzali do svého příbytku, aby mu poskytli vzdělání hodné touhy jeho duše a mysli." (Ramačaraka. "Život Ježíše Krista").

Dle jiných pověstí, krátce po tomto rozhovoru s mudrci v chrámu, poslali rodiče svého syna do pouštní oblasti Jižní Judeje (poblíž břehů Mrtvého Moře), aby se učil v esejské komunitě. Ve věku 19 let vstoupil Ježíš do esejského kláštera, který byl střediskem mystické vědy, měl nádhernou knihovnu okultních knih, hostil poutníky z Íránu a Indie, kteří mířili do Egypta. Po studiu tajné doktríny esejů se Ježíš vydal do Egypta. "Neboť Egypt byl jedním ze světových center, kde byly uchovávány pravé Mystérie... a tam obdržel mladý Ježíš nejvyšší Zasvěcení, které Ho připravilo na Královské kněžství." (A. Besant. "Esoterické křesťanství").

V legendách Íránu, Indie, Tibetu se objevují příběhy o mladém učiteli Issovi, který je jednou navštívil a studoval jejich učení a tajné znalosti. Brahminové a buddhisté měli hlášení o tom, že kázání mladého učitele, namířená proti kastovním omezením, obrátila kněze proti němu. Pro ně byl nebezpečným rebelem. Ježíš-Issa neustále protestoval proti intrikám a pokrytectví duchovenstva a usiloval o návrat lidu k pravému duchu.

L. Dmitrieva, s odkazem na knihu R. Rudzitise "Bratrstvo Grálu", uvádí, že "Kristus (Velký Poutník) byl v Himalájích, v Šambhale, ve Velkém Bílém Bratrstvu a zůstal tam tři roky“ (L. Dmitrieva. „Tajná Doktrína“ E. Blavatské. Část 3). Tam také čteme, že "v tibetském Evangeliu... se vypráví, jak žil Svatý "Issa – nejlepší ze synů lidských". Tento rukopis [tibetské evangelium] byl nalezen v jednom z tibetských klášterů ruským vědcem N. Notovičem.

Je poukázáno i na to, že se Kristus po třiceti letech putování, již v dospělosti, vrátil do Judeje a zahájil Velkou Službu.

 


Veliká Služba

Svou Velikou Službu – nesení pravdy lidu Izraelskému – Ježíš začal křtem u Jana. Proč? Možná odpovědí bude legenda, že po návratu do vlasti žil asi rok u esejů. Esejci žili uzavřenou komunitou v blízkosti Mrtvého moře. Tam se On dozvěděl o Janově kněžské službě a vyjádřil záměr vydat se na místo jeho bohoslužby, které bylo nedaleko Mrtvého moře, na břehu řeky Jordán.

Mudrci esejců Janovi sdělili, že k němu přijde velký Učitel, na jehož příchod by měl být lid připraven. Na otázky mnoha lidí, zda není  Kristus, Jan odpověděl, že pouze připravuje cestu k Pánu. “Já vás křtím vodou k pokání, ale Ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.“ (Matouš 3:11). Kristův úkol tak byl jasně označen: otevřít lidem oči na duchovní, božský plán, nést oheň lásky a moudrosti lidem.

Tři roky byl Učitel spolu s učedníky neustále na cestě, opakovaně procházel Palestinu z jihu na sever a zpět. Od místa křtu v řece Jordán se vydal na sever, do Galilee, a odtud opět přes celou zemi, na jih, do Jeruzaléma, na svátek prvního po návratu z putování svatého Pesachu.

Viděl, jak bezohledně zabíjejí jehňata pro oběť přímo v chrámu, ukazujíc veškeré pokrytectví bezduchého obřadu. Spatřil přímo v chrámu stáda dobytka a ovcí, obchodníky a penězoměnce. Při pohledu na tento rouhačský čin "Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal, ... a řekl ... Nedělejte z domu Mého Otce tržiště!" (Jan 2:15, 16). Kněží nemohli Ježíši odpustit jeho svévoli.

Další měsíce byly opět strávené putováním po Judeji, Samarii, Galileji. Všude zakládal kroužky učedníků, většinou z řad chudých a utlačovaných. Poté, co se Ježíš dozvěděl o smrti Jana Křtitele, odešel do pouště, aby zvážil budoucí dílo, které Mu bylo dáno, očekávalo Ho i dílo Jana.

Pokud dříve byl tichým učitelem několika málo lidí, nyní mluvil k masám lidí „jako horlivý kazatel a vášnivý řečník ... a mnoho vzdělaných lidí přišlo poslouchat ... Jeho výzvy k pravdivosti, spravedlivému životu a rozjímání" (Ramačaraka. "Život Ježíše Krista")."

Podle legendy, když Ježíš navštívil Nazaret, šel do místní synagogy. Svým narozením a vzděláním mohl vést židovskou službu a číst kázání jako rabín, tedy kněz. Kázání začalo textem proroka Izajáše: "Duch Pána Boha je na Mně, protože Mě Pán pomazal, abych kázal evangelium chudým, poslal mě, abych uzdravil zlomené srdce" (Iz. 61:1). "Dnes se před vámi naplňuje Písmo Svaté," prohlásil Ježíš užaslým nazarenum a začal říkat, že přišel přinést Pravdu, vyzýval k dosažení ducha, odsoudil formalismus kněží a ostře kritizoval malicherné obřady.

Rozzuřený dav táhl proroka ulicemi města. On se nebránil. Teprve když se dostali k útesu, tiše prošel davem, protože Jeho čas ještě nenastal. Tehdy Ježíš řekl svou slavnou větu: "Prorok není beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě." (Marek 6:4). Svou vlast, Nazareth, Ježíš musel opustit spolu s matkou a učedníky a usadit se v Kapernaumu.

V Kapernaumu Ježíš začal přeměňovat skupinu svých učedníků na pracovní organizaci a postupně je učil znalostem, které sám vlastnil. "Mezi studenty bylo překvapením, když s nimi chtěl pracovat, aby se uživili prací ... několik nejvíce horlivých studentů vypadlo právě z důvodu takové tvrdé práce." (Nadzemní. Č. 2, P. 155).

Začal proud jeho neuvěřitelných zázraků a uzdravení. Uzdravuje syna krále na dálku, léčí dotykem nebo panovačným slovem "očisti se" nebo "Vstaň a jdi". Léčí slepé a zmrzačené, ochrnuté a malomocné, posedlé a bláznivé. Oživuje mrtvé, naplňuje sítě rybářů rybami, vytváří ryby a chléb, aby nakrmil tisíce hladových, kteří Ho přišli poslouchat; chodí po vodě a krotí bouři.

Všechny své okultní znalosti o tajemstvích přírody a lidského ducha On používá pro lidi a nic – pro sebe, velkoryse rozdává, bez ohledu na nedůvěru davu, nesnášenlivost farizeů, odpor lékařů a kněžství. Tak šel Veliký Poutník po zemi. "Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal Evangelium Království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.." (Matouš 9:35).

"...každý Velký Učitel je blízký lékařství a umění. Také Veliký Poutník[4] vynikal zejména těmito vlastnostmi ... mnoho uzdravení bylo provedeno. Rozdělili se na dva druhy - lidé si přišli pro uzdravení, nebo se Veliký Sám dotkl tam, kde On viděl začátek  nemoci. Často člověk nevěděl, proč se ho Kolemjdoucí dotkl. Tento čin byl skutečnou štědrostí Velkého Ducha, který jako neúnavný rozsévač rozdával zrna dobra.

Také zřídka lze nalézt v apokryfech slova o kráse, ale přesto byly vysloveny. Učitel věnoval pozornost krásným květinám a záři slunce. Také Učitel povzbuzoval sborový zpěv, protože je nejsilnějším prostředkem pro vibrace harmonie. Ale Učitel netrval na této přídavné straně hudby a zpěvu. Jen volal k radosti a inspiraci.

Mezi žáky bylo mnoho žalu a životních katastrof. Učitel pomáhal především zvedáním ducha. Teprve když byla rovnováha stanovena, začínal posuzovat situaci. Přitom nikdy neodsuzoval minulost, ale usiloval o budoucnost. Učitel jasně viděl budoucnost, ale prozradil jen podle vědomí. Učitel našel tvrdá slova tam, kde vědomí bylo mrtvé - tak léčitel a Stvořitel vykonával svou Cestu…

Neodmítal účast na svátečních setkáních a hovořil o každodenních potřebách. Jen málokdo si všiml, kolik moudrých rad bylo dáno s úsměvem a povzbuzením. A Jeho úsměv byl krásný. Tuto upřímnost studenti ne vždy ocenili. Někdy to bylo také odsouzeno, když podle jejich názoru Učitel věnoval velkou pozornost bezvýznamné osobě. Mezitím se pod takovými úsměvy otevřely krásné nádoby. Také tam byla odsouzení za rozhovory s ženami, ale učení bylo ochraňováno právě ženami.

Odsuzovali také přítomnost takzvaných pohanů a zapomínali, že Učitel přišel k lidem a ne k jedné sektě. Zmíním taková odsouzení, protože díky nim byl vzhled Velkého poutníka ještě lidštější. Kdyby nepřišel do kontaktu se životem a netrpěl, pak by Jeho čin ztratil svůj význam. Nikdo si nemyslel, jaké utrpení Mu způsobilo kontakt s různými chaotickými zářeními.

Myšlenka na hrdinský čin neopustila Velkého Poutníka. Odsouzení, které slyšel, bylo také spojeno s hrdinstvím. Takto kráčel po své rychlé Cestě Veliký Učitel." (Nadzemní. Č. 2, P. 151, 152).

Při třetím Pesachu Ježíš spolu se svými učedníky slavnostně vjel do Jeruzaléma, lidem vítaný, a sanhedrin[5] už Mu připravoval popravu. Ježíše z donášky Jidáše zatkli a přivedli k soudu v sanhedrinu. Proces, svolaný v noci, neúplný a v rozporu s jím přijatými pravidly soudu, uznal Ježíše jako nebezpečného rebela. Kněží požadovali pro proroka trest smrti a vedli Ježíše k Pilátovi[6], poté k Herodesovi Antipasovi[7] a znovu k Pilátovi. Pilát neviděl vinu na Ježíši a pokusil se kvůli svátku nahradit trest smrti propuštěním vězně a podrobit ho nemilosrdnému bičování, ale kněží a podněcovaný lid požadovali ukřižování. Ježíš byl ukřižován po boku dvou zlodějů.


Kristova Modlitba

Kristus dal svým učedníkům jedinou modlitbu. "Do této modlitby vložil velmi starodávné učení, které existovalo dlouho před Ním a bylo Jím přijato podle tradice ... veškeré poznané učení  si On přál shromáždit v modlitbě "Otče náš" a doufal, že lidé zasadí toto zrno do své duše ... budou ho pěstovat, aby získali krásný strom Zasvěcené Vědy, kterou nám zanechal." (O. Aivanchov. Pravé učení Krista).

"Otče Náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se jméno Tvé, přijď Království Tvé, buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen" (MF. 6:9-13).

 

Tajné Učení Krista

"Velký Poutník učil o rozšíření vědomí. Opakoval: "Otevřete oči a uši. "On ukazoval, jak hlubokou moudrost lze si osvojit při rozšířeném vědomí. Ale nelze strčit lano do ouška jehly. Velké vědomí se nevejde do malého ucha.

Lze si představit, jaké množství Jeho ponaučení se nevešlo do uší posluchačů." (Nadzemní. Č. 2, P. 176).

Všechna starodávná náboženství Východu měla dva učení: jedno tajné, skryté - pro učedníky Mystérií, druhé pro "vnější", jejichž vědomí ještě není připraveno pojmout. Existuje mnoho svědectví o Mysteriích Ježíše, nebo o Mysteriích Království, a to i v kanonických Evangeliích. Jasně to naznačují Kristova slova učedníkům: "... Je vám dáno znát tajemství Božího Království, a pro ty vnější je vše v podobenstvích " (Mk. 4:11). Ve starověkých písmech se Zasvěcenci nazývali Dokonalí a Moudří. Takzvané první zasvěcení bylo z vody a Ducha. Kristus, který odpovídá farizeji Nikodémovi, Říká: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch." (Jan 3:5,). Další zasvěcení bylo od Ducha Svatého a Ohně. Jan Křtitel kázal: "Já vás křtím  ve vodě, ale ten  Přicházející po mně, vás pokřtí Duchem Svatým a Ohněm." 3:11).

"Vstupte těsnými branami, protože široká  brána a prostorná cesta vede do záhuby a mnozí nimi jdou; protože těsná  brána a úzká cesta, vede k životu, a málokdo ji nalézá." (MF. 7:13, 14). Je to vyšší okultní Učení. "Těsné brány" byly bránami Zasvěcení a skrze ně zasvěcený vstupoval do Království Božího. Ale jen málo lidí může vstoupit do těchto bran, pouze ti, jejichž úsilí je zaměřeno na neustálé zdokonalování, a celý život – na službu lidem. Jedině v tomto smyslu lze posuzovat Ježíšovo odvolání k učedníkům "vy jste bohové "(Jan 10:34) a výzva "buďte dokonalí, jak dokonalý je Otec váš Nebeský" (Mt. 5:48).

Ježíš učil učedníky žít a jednat tak, aby lidé viděli jejich duchovní světlo a vnímali ho: "vy jste světlo světa ... nechť světlo vaše svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali Otce vašeho Nebeského." (Matouš 5:14, 16). "Vy jste sůl země "(Mt. 5:13). Povinností soli je ochutnat potravu, povinností Zasvěcených je obdařit lidstvo chutí duchovna.

Získání důvěrných znalostí přímo od Velkého Učitele, rychle probouzelo v učednících skryté přírodní síly. Již ve druhém roce studia On mohl své vyvolené vyslat na kázání a pomoc potřebným uzdravení a poučoval je: "Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte", "buďte moudří jako hadi, a prostí jako holubi." (Matouš 10:8, 16).

Učitel si byl vědom blízkosti Jeho smrti a připravoval žáky na Službu tím, že je posílal do různých měst v zemi. "Nařídil svým učedníkům, aby nesli ... magnety [předměty, které byly poblíž Velkého Poutníka] do vzdálených zemí." Je třeba si pamatovat, jak daleko Jeho poslové pronikli. Lidé je neznali, ale přesto cítili význam takových poslů a nenáviděli je, jak nenávidí všechno nepochopitelné " (Nadzemní. Č. 2, p. 155).

"...Velký Poutník jedním pohledem obracel ostatní k Nejvyššímu. Učitel říkal: "Bratří, rozhodně pro všechno nacházíte značný čas, ale Nejvyššímu necháváte jen krátké chvilky. Pokud byste Nejvyššímu věnovali pouze čas strávený jídlem, pak byste se již stali učiteli. Tak On učil životně důležité výhody obrácení k Nejvyššímu." (Nadzemní. Č. 2, p. 156).

O tom, že Kristus prohlašoval neměnný vesmírný Zákon o reinkarnaci, hovoří Jeho slova: "... ve sto krát více domů, sourozenců, otců a matek, dětí a zemí, a ve století příštím - život věčný. Mnozí první budou poslední a poslední první." (Mk. 10:30, 31). O zákonu reinkarnace svědčí i další slova z Evangelia čtvrtého: "Židé Jemu říkali: "Není ti ještě ani padesát let - a Ty jsi viděl  Abraháma!" Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, Pravím vám: dříve než byl Abrahám, Já jsem." (Jan 8:57, 58).

Protože Kristus znal Zákon Karmy, učil zodpovědnosti za své činy. "Říkám vám, že za každé plané slovo, které lidé řeknou, dají odpověď v den soudu," (MF. 12:36). "...a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě "(MF. 5:24, 25). "...a co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi." (Mat. 16:19).

Učitel, který byl Zasvěcencem, věděl, že kosmický Zákon Karmy nebo Zákon Odplaty odměňuje lidi nejen podle jejich činů, ale podle jejich tužeb a myšlenek, proto je pohled na ženu s chtíčem již trestán. Trestu nemůžete uniknout. Pokud nejsou žádní viditelní svědci, existuje svědek neviditelný - Zákon Karmy. "Není nic skrytého, co by nebylo zjeveno, a není nic tajného, co by nebylo poznáno“ (Lukáš 12: 2).  Kristus věděl o síle myšlenky, varoval současníky, aby jednali a mysleli spravedlivě. "Ježíš, když viděl jejich mysl, řekl: proč vy myslíte zlé věci v srdcích vašich?" (MF. 9:4). "Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je zákon a proroci." (Mat. 7:12).

"Učitel také říkal: "Chraňte se před špatnými myšlenkami, obrátí se na vás a usadí se na vaše ramena jako ošklivá malomocnost. Ale dobré myšlenky povstanou a povznesou vás. Je třeba vědět, kolik člověk nosí v sobě světla léčivého a temnoty smrtelné»…

„Jste zvyklí bát se smrti, protože vám nebylo řečeno o přechodu do lepšího světa“ ...

"Musíme pochopit, že dobří přátelé i tam budou pracovat společně."
Tak neustále Velký Poutník učil věčnosti a síle myšlenky. Ale tato kázání pochopil jen málokdo." (Nadzemní. H. 2, p. 160).

I v Evangeliích zkreslených pozdějšími vloženími se zachovala Kristova prohlášení o Ženském Počátku. V padlé ženě Máří Magdaleně nevidí hříšnici, ale srdce, které hluboce pociťuje Lásku k Učiteli, a následně oddanou učedníci. Mezi Jeho nejbližší okolí patřily ženy, o čemž svědčí i Evangelium. A mezi Přikázáními Jeho bylo, stejně jako u jiných Velkých Moralistů - cti otce svého i matku svou. "Neboť Bůh přikázal: "Cti otce a matku" a "kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře." (Matouš 15: 4).

Velký Učitel miloval a nechal přicházet děti k Sobě, neboť v nich viděl pokrok lidstva: "... nechte děti a nebraňte jim  přijít ke Mně; neboť takovým patří Království Nebeské." (Mat. 19:13, 14).


Kristova mise

Kristův příchod před 2000 lety znamenal nejen novou éru (éru Ryb), ale i příchod Nového Světa. Velký Učitel předvídal vzdálenou budoucnost, předpovídal svůj Příchod a blížící se ohnivé energie Nového světa: nové Nebe a novou Zemi, a "na staré se pak ani nevzpomene". Stejně jako Prometheus přinesl Kristus lidem Božský Oheň Lásky: "Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Luk. 12:49).

Když předpověděl blížící se Ohnivý Svět, Velký Vizionář ukázal, jak se připravit na Jeho Příchod. Jako vzácné perly zůstaly v Evangeliích Jeho Přikázání Lásky a duchovního zdokonalování.

Největším Kristovým Přikázáním je milovat Pána Boha celým svým srdcem a celou svou duší. Druhým takovým přikázáním je milovat svého bližního jako sebe sama.

1. Milujte Boha a milujte bližního.

2. Buďte dokonalí, jak dokonalý je váš Nebeský Otec.

3. Buďte jednotní.

4. Hlásejte Boží Vůli.

5. Plňte Božské Zákony.

6. Nezabíjejte svou duši.

7. Neshromažďujte poklady na Zemi, ale shromažďujte na Nebi.

8. Projevujte skutkem.

9. Přijměte dítě .

10. Nesuďte a nebudete souzeni.

11. Odpouštějte lidem jejich přestupky.

12. Modlete se tajně.

13. Milujte své nepřátele.

14. Radujte se. Nebuďte smutní.


"A tak ve všem, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi  ,neboť toto je zákon i proroci.“  (Mat., 7:12).


"Pokud chceš vstoupit do věčného života, dodržuj Přikázání ...nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního, jako sám sebe, nezabíjej, nekradni, nevydávej falešné svědectví, cti svého otce a své matky a: miluj svého bližního jako sebe." (Mat. 19: 17, 19)

Vnitřní podstata Učení Krista spočívala v tom, že pozemský svět je pouze dočasným světem, proto je třeba se připravit na přechod do Nového Světa, Světa Božského, který je pravým Domovem, odkud člověk, syn nebo dcera Boha, přišel a kam se vrátí. "Jsem dobrý pastýř a znám Cestu Domů."

Cesta k Bohu - to je vnitřní Cesta. Otevřít tuto Cestu bylo Posláním, vnitřním Učením Krista. Kristus přišel ukázat Cestu a stát se příkladem toho, že každý může následovat tuto Cestu. "Kdo věří ve mne, skutky, které Já konám i on konat bude." Chcete-li vstoupit do duchovního světa, musíte odhodit smrtelného zchátralého člověka a obléknout se do duchovního člověka. Jinými slovy - je třeba dosáhnout úrovně vědomí Krista, Kristova vědomí, které je prostředníkem mezi nízkým vědomím tělesné mysli a vyšším Vědomím Boha. Toto vnitřní Učení Krista bylo nahrazeno falešným Učením o jediném Synu Božím, a byl vytvořen kult uctívání Krista.

Jedinou cestou k Bohu je poznat Boží Zákony a začít vytvářet Dokonalost ve jménu společného dobra a bratrství na Zemi.

Jedním z úkolů Krista bylo dokázat nesmrtelnost lidského ducha. Toto poznání mohutně potvrdil vzkříšením v tenkém těle po fyzické smrti. "Kristus, když mluvil o svém vzkříšení, neměl na mysli svůj vědomý přechod do tenkého světa, ale konkrétně své zjevení v tenkém těle uprostřed fyzických podmínek. Samozřejmě, že toto zjevení fyzicky zemřelého člověka ve hmotném jemném těle bylo jasným důkazem Jeho vzkříšení a posílilo v učednících víru v Jeho učení." (Dopisy E. Rerich T. 2). Vzkříšení z mrtvých inspirovalo lidi a přesvědčilo o pravdivosti Učení Krista více než všechny ostatní argumenty. "Zjevení Učitele v tenkém těle posílilo žáky v realitě Neviditelného Světa. Ne každý si mohl vzpomenout na podstatu tohoto Světa, ale přesto se okno mírně pootevřelo." (Nadzemní. H. 2, P. 172).

Když odcházel z pozemské roviny, Velký Učitel dobrovolně přijal velká utrpení, aby Svou obětí označil Své Závěti Lásky a Služby pro všechny národy Země. Syn Člověka proto přišel na zemi, aby sloužil lidem. "Není větší lásky, než když někdo dá duši svou za své přátele." (Jan 15:13). Kristus zpečetil tuto Závěť Lásky Svou krví, zpečetil moc ducha nad fyzickou hmotou těla a nesmrtelnost ducha činem Velké Oběti. Na základě materiálů z knihy V. I. Polyana 

„Velcí Moralisté - Zakladatelé světových náboženství“


Připravila Elena Ilyina

 
________________________________ 

[1] Ježíš je řecká forma židovského jména Ješua.

[2] V moderním vydání Bible je uveden jeden z významů slova "Magové" – mudrci. V originále bylo slovo mágové.

[3] Jedna z inkarnací Saint-Germaina.

[4] Takto byl Kristus nazýván v knize "Nadzemní" (Učení Agni Jógy).

[5] Sanhedrin je nejvyšší soud judských velekněží, který se skládal ze 72 členů, převážně ze sekt farizeji a saduceji, kterým předsedal velekněz.

[6] Pilát Pontský je římský vládce nebo prokurátor Judeje.

[7] Herodes Antipa je další římský panovník, i když formálně nesl titul krále.

8] Polyan V.I. Velcí Moralisté - Zakladatelé světových náboženství. - Omsk: Nakladatelství „SiriuS“, 2009. - 164 s.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/iisus.htm

 

 

 

"JEŽÍŠ" 

Kniha T.N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti" 

 
 
 
 

 

 

Video o knize