Michael - Archanděl prvního Paprsku

 

Michael je Archandělem Prvního Paprsku - Paprsku Ochrany, Víry a Vůle Boží.

Je Kníže Archandělů a Andělských Zástupů, Ochránce Víry, Anděl osvobození.

Archanděl Michael vede Boží  vojsko a bojuje se všemi projevy nežádoucí, negativní energie.

Slouží jako strážce zájmů Pána tohoto vesmíru a vykonává svou práci tak, jak mu přikazuje Jeho čest.

Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“. Archanděl Michael je tak průhledný, že prochází skrze Něho Božské Světlo, skrze které poznáváme Boha.

 

Božským doplňkem Michaela je Archea Víra.

 

Archanděl Michael je považován za největšího a nejuznávanějšího Anděla v židovských, křesťanských a islámských tradicích a Písmech.

Přichází na Zemi, když je vyžadován zásah Moci Pána.

 

 

Více než tisíc let je správcem Ruských zemí. Pravoslavní lidé v Něm uznávají svého ochránce před temnými silami.

Archanděl Michael mnohokrát zachránil Rusko před pronikáním nepřítele.

Například případ zmiňovaný ve «Volokolamském pateriku», když se v roce 1239 chtěl Tatarský khan Batu zmocnit Velikého Novgorodu.

Archanděl Batu khanu zakázal útoku na město. Od té doby bylo na vojenských praporech ruských vojáků vidět obraz Archistratiga Boží Armády.

Když Batu khan náhodou uviděl fresku zobrazující Michaila v Kyjevě, Batu khan poznamenal, že to byl právě On, kdo mu zakázal dotknout se Novgorodu.


Někteří církevní otcové vidí v duchu Písma Svatého Archanděla Michaela jako účastníka jiných důležitých událostí v životě Božího lidu, kde není jmenován jménem. Například je ztotožněn s tajemným ohnivým sloupem, který šel před Izraelity během jejich exodu  z Egypta a zničil vojenské hordy faraona na moři. 

On je spojován s porážkou obrovské asyrské armády která obléhala Jeruzalém za proroka Isaiah (viz: Exodus 33, 9, 14, 26-28; 4 Králové 19, 35). Archanděl Michael pomáhál Joshuovi (jednomu z hlavních Mojžíšových pomocníků a jeho nástupce) při dobývání zaslíbené Země Izraelity (Nav. 5: 13–15).


Archanděl Michael a Jeho legie, oblečený v silném Modrém Brnění, se štíty a meči Modrého Plamene, sestupují denně do astrální roviny.

Tam osvobozují ty, kteří opustili obrazovky života a nejsou schopni vstát k Vyšším oktávám služby a Příbytku Vládců.

Michael a Jeho osvoboující Andělé pracují na těchto úrovních dvacet čtyři hodin denně a osvobozují duše od břemene jejich vlastního lidského tvoření, které se hromadí po celá staletí.

Sloužili v astrální rovině po mnoho staletí a Michael říká, že je odhodlán pokračovat v této práci až do okamžiku, kdy všechny děti Světla na této planetě vstoupí k Božskému zdroji v rituálu vzestupu.

 

 

Při osvobozování světlonošů od astrálních sítí pomáhá Archandělovi Michaelovi Meč Modrého Plamene, vyrobený z čisté světelné substance.

Tento Meč je Boží Meč. Byl vytvořen na Velkém Centrálním Slunci a je darem od samotného Srdce Božího, přeneseného na Michaela mocným Elohim Herkulesem. Když tento Meč Modrého Plamene zasáhne negativní projev, nic mu nemůže odolat.

 

Archanděl Michael je pro nás zvláštním Andělem. Po tisíciletí se On se Svými Legiemi Světla věnoval zajišťování bezpečnosti, ochrany a zlepšování našich duší. Postará se o nás, chrání, vyučuje a učí způsoby Svaté Boží vůle, pomáhá pochopit, že každý z nás má v životě Boží plán. 

 

Bůh nás tak něžné miluje, že nám o tom dá vědět velmi osobně - posílá své Anděly.

 

V XXI. století přišel Milovaný Archanděl Michael sedmkrát k lidstvu Země prostřednictvím Posla Velkého Bílého Bratrstva Tat´ány Nikolaevny Mikušiny. Přinesl své Učení o pocitu nezištné Víry a všeobjímající Lásky! 

 

Ve Své prvním Poselství „Vaše Láska a Víra je vše, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu"   Milovaný Archanděl Michael dal Své Učení, Své vedení, jak můžeme postupovat na cestě k Bohu a naplnit náš Boží plán. Vysvětlil, co je prvním krokém v našem pokroku na cestě k Bohu:

 

"JÁ JSEM Michael, Archanděl Prvního paprsku, paprsku Víry. A musím vám sdělit, že prvním krokem k vašemu pokroku na Cestě je vaše Víra. 

Bez Víry vám nebude prokázána pomoc shůry, bez Víry nemůžete udělat ani jeden krok na Cestě k Bohu.  Jakákoli vaše činnost, kterou děláte na fyzické rovině, nebude bez Víry v Boha úspěšná a bude se podobat domu, který je postaven na písku. Jedině vaše Víra je tou vůdčí hvězdou, která vám ukáže správnou cestu skrze životní bouře a vichřice, se kterými se setkáváte ve svém životě na fyzické rovině." 

 

Archanděl Michael dále řekl, jaký by byl další krok, kdyby naše víra byla silná, a přišel, aby naši víru potvrdil!

 

"Proto na stupni vaší Víry závisí, nakolik bude úspěšný váš následující krok. Pokud věříte a vaše Víra je pevná, pak můžete ve vašem životě požádat o Boží vedení, a dostanete takové vedení a v takové míře, nakolik to dovolí vaše Víra. JÁ JSEM Michael, Archanděl! JÁ JSEM přišel, abych upevnil vaši Víru a vaši oddanost Pánu."

 

Rovněž uvedl, co je třeba udělat, aby obdržel známky a potvrzení správnosti provedeného výběru.

 

"Když jdete po vaší Cestě, prosíte o znamení a vedení. Dostanete znamení i vedení, ale ne dříve, než prokážete svou Víru a oddanost Pánu a Vzestoupeným Mistrům. Nejprve se vzdáte svého lidského ega a projevíte svou pokoru Vůli Boha a teprve potom dostanete znamení a potvrzení správnosti vaší volby. To je Zákon, a ani já, ani vy jej nemůžeme změnit. Proto všichni, kteří jste ve vtělení, potřebujete Víru. A po Víře následně získáte naději a vedení."

 

 

Svatý Michael Archanděl dále vysvětluje, co je projevem naší Víry:

 

"A projevem vaší Víry na fyzické rovině bude vaše Láska. Protože bez Lásky, která vás zcela prostupuje a inspiruje vás k činnosti na fyzické rovině, nelze udělat ani jeden krok správným směrem. Nejprve věříte, a pak začínáte cítit všepohlcující Lásku, a tato Láska přejímá vedení ve vašem životě a vede vás přes všechny zkoušky a trápení. Vaše Láska a vaše Víra – to je vše, co potřebujete pro naplnění vašeho Božího plánu."

 

Archanděl Michael varuje před chybami:

 

"A pokud potřebujete pro uskutečnění vašeho Božího plánu ještě něco dalšího, pak pečlivě promyslete vaše přání a tužby. A zpravidla to bývá právě to, čeho se musíte zbavit v první řadě. Pokud potřebujete peníze, nebo moc, nebo cokoliv jiného, co patří do iluzorního světa, o čemž si myslíte, že bez toho nemůžete sloužit Bohu, pak jste na špatné cestě. Vždy budete mít všechno potřebné pro uskutečnění vašeho Božího plánu a pro službu Bohu i lidem, pokud se Víra a Láska stanou stálými společníky ve vašem životě. A Moudrost, Boží Moudrost – to je právě ta vlastnost, kterou získáváte, když bez podmínek milujete a věříte. 

 

Bůh vás odměňuje svojí Moudrostí a ne jenom Moudrostí, ale i jinými dary Ducha Svatého, které sestupují na vás po vašich prosbách a dokonce i tehdy, když o ně nežádáte. Vlastnosti vašeho srdce, které získáváte v bezpodmínečné službě Bohu, přitahují do vašeho světa všechno potřebné pro to, aby vaše služba byla účinnější. Pokud jste na správné Cestě, pak získáváte všechny Boží vlastnosti a dokonalosti podle toho, jak po Cestě postupujete."

 

Na konci tohoto Poselství nás Archanděl Michael ujistil:

 

"A všichni světlonoši, dokonce i když jsou v menšině, jsou spolehlivě chráněni! Převaha sil je u těch, kteří jsou na straně Boha. A tak to bylo vždy.  Ne množstvím, ale vírou a oddaností se na Zemi utvářely ty změny, které se měly uskutečnit ve správný čas v souladu s Božím plánem. Proto se na fyzické rovině nenechte zmást přesilou ze strany těch sil, které nazýváte silami temnoty. Jejich čas ve skutečnosti vypršel. A bez ohledu na to, jak ještě běsní, jejich síly jsou u konce. Já a mé legie jsme vám plně k dispozici. A na vaše zavolání jsme připraveni vám prokázat veškerou pomoc, která vám může být podle vaší Víry poskytnuta." 

 

Ve Svém Poselství  5. ledna 2007 dal Svatý Michal Archanděl nejdůležitější Učení o nahrazení strachu Božskou Láskou. Přišel ukončit naše obavy!

 

"Velmi mnoho lidí pociťuje strach. A strach je fakticky bičem naší doby. Strach je přítomen tam, kde není dostatek Boží Lásky a Láska ve vašem světě není všude. Nemůžete bojovat s vašimi strachy.  Ta energie, kterou vyšlete do boje, jenom zvětší váš strach. Ale můžete rozpustit svůj strach univerzálním vesmírným rozpouštědlem, kterým je Láska vašich srdcí. Proto vše, co musíte v blízké době udělat, je otevřít vaše srdce Lásce, Boží Lásce.  A tehdy, když váš svět se zaplní Boží Láskou, váš strach se rozpustí stejně tak, jako soumrak s nástupem nového dne."

 

 

Archanděl Michael zde říká, že strach ze smrti je převládajícím strachem v našem světě. Vysvětluje:

 

"Bojíte se právě toho, co neexistuje v přírodě. "Bojíte se toho, co vytvořili vašim nedokonalým vědomím.  Bojíte se smrti, ale smrt není. Smrt existuje jen ve vaší mysli. V Božím světě existuje jenom věčný život a věčná blaženost štěstí. A smrt je ve skutečnosti pouze přechodem  vaší duše z jedné formy existence do jiné."

 

Archanděl Michael nás ujišťuje:

 

"...není smrti, a přišel jsem vám i povědět, že všechny vaše obavy se rodí vašim vědomím. A tehdy, když do vašeho vědomí vpustíte Lásku, ta rozpustí váš strach, včetně strachu ze smrti."

 

V Poselství „O ochraně před spodními vrstvami tenké roviny“ hovoří Svatý Michal Archanděl o přístupu, a proto o vlivu astrálních vrstev na obyvatele Země:

 

"JSEM přijít se Svými legionami obrany Modrého Plamene. A já jsem přišel, abych vám řekl, že navzdory složitosti a nepředvídatelnosti situace, která se vyvinula na Zemi, provádíme naši službu a zůstáváme zodpovědní za ochranu každého, kdo se k nám obrací o pomoc a ochranu.

 

Vyšší vrstvy byli očištěný od narušení, která jsou pro ně neobvyklá, a všichni ti, kteří jsou nepřátelští vůči pozemským vývojům a nechtějí s námi spolupracovat, Vzestupnými Zástupy, jsou přitlačováni k vrstvám blízkým pozemské fyzické rovině. Proto v této době roste vliv ne nejlepších vrstev jemného světa na obyvatele Země."

 

Archanděl Michael dále vysvětluje:

 

"Tato fáze evoluce je logická a budete se muset naučit žít v podmínkách astrální roviny blízko vás a nižších vrstev mentální roviny. Dokud budete mít mysl soustředěnou na Božský svět a zažijete pocit nezranitelnosti, nemusíte se čeho bát. Většina obyvatel astrální roviny se třese před ohněm vašich čaker. Jste pro ně zdrojem nebezpečí a ti z vás, kteří ve vašem fyzickém světě provádějí oheň, očisťují astrální rovinu ohněm Kundaliní, meče Kundaliní. Nedobrovolný vzestup kundalinských energií neutralizuje celé hordy žijící v astrální rovině.“

 

Varuje nás:

 

"Jsi nezranitelný pro astrální plán. Avšak v případě, že dovolite nedokonalé stavy vědomí, jako je smutek, touha, strach, nenávist, nechuť, vaše vibrace jsou podceňovány a stanete se zranitelnými vůči astrální rovině. Proto přicházíme znovu a znovu a žádáme vás, abyste věnovali pozornost hygieně vašeho vědomí, vyčistili ho od všeho nízkého chvění, nekompatibilního s Božským světem. Každý z vás odpovídá za stav vašeho vědomí. “

 

Milovaný Archanděl Michael si připomíná, když musíme požádat o pomoc, zavolejte:

 

"Já a moji andělé jsme vždy k vašim službám a ve zvláště těžkých chvílích vašeho života, když ztratíte kontrolu nad sebou a stanete se zranitelnými silami tmy, můžete se na nás vždy obrátit o pomoc. Celé legie mých ochranných Andělů jsou připraveny vám pomoci a chránit vás 24 hodin denně. Neváhejte nás kontaktovat pro pomoc, naš závazek a naše povinnost je pomáhat lidem. Nemůžeme začít plnit své povinnosti, dokud nám nezavoláte, ale vaše volání nás nutí odpovědět a pomoci vám v obtížné situaci."

 

Poselství Archanděla Michaela „Volám vás do budoucnosti!“ je varování, je to ohnivá Vzývaní, je to , řízení pro činnost  abychom mohli vystoupit na další úroveň vědomí a společně se Vzestupnými Zástupy převzít odpovědnost za vše, co se děje na naší milované planetě.:

 

"Nyní a v následujících dnech nastal čas, kdy musíme soustředit své úsilí na pomoc planetě. A to je moje zpráva a varování pro vás. ... vstoupili jste do věku, kdy musíte se Vzestupnými Zástupy sdílet odpovědnost za vše, co se děje na planetě. A to je další úroveň vědomí, ke které musíte vystoupit. ... přijde čas, kdy se musíte řídit pokyny, které dostanete od svých srdcí. ... pokud jste k sobě upřímní, pokud vstoupíte do svého srdce a cítíte vibrace jemnější roviny, pak budete zřejmě slyšet poplašný zvonek, který bzučí na planetě Zemi. A tento poplach je alarm. To je indikátorem problémů na planetě. 

 

V tuto chvíli se rozhoduje hodně. Většina lidí není připravena na změnu vědomí. A dobrovolníci-volontery jsou požadováni, aby demonstrovat  novou úroveň vědomí, vědomí které není spojeno s fyzickými a astrálními rovinami, ale vědomí připravené ke spolupráci s Vyššími Světy.

Všichni jste spojeni v jemnějších rovinách bytí. A vyšší frekvence vědomí je nutná, aby tato frekvence zněla jako ladička vidlice ve vesmíru a duše těch lidí, kteří jsou zabaveni v iluzích, zvedají oči a obrátí oči k Nebesům.  ... pokud jste k sobě upřímní, pokud vstoupíte do svého srdce a cítíte vibrace jemnější roviny, pak budete zřejmě slyšet poplašný zvonek, který bzučí na planetě Zemi. A tento poplach je alarm. To je indikátorem problémů na planetě.

 

V tuto chvíli se rozhoduje hodně. Většina lidí není připravena na změnu vědomí. A dobrovolníci-volontery jsou požadováni, aby demonstrovat  novou úroveň vědomí, vědomí které není spojeno s fyzickými a astrálními rovinami, ale vědomí připravené ke spolupráci s Vyššími Světy.

 

Všichni jste spojeni v jemnějších rovinách bytí. A vyšší frekvence vědomí je nutná, aby tato frekvence zněla jako ladička vidlice ve vesmíru a duše těch lidí, kteří jsou zabaveni v iluzích, zvedají oči a obrátí oči k Nebesům. Závidím vám, těm, kteří jsou ztělesněni v této velmi obtížné době. Protože budoucnost planety závisí na vaší schopnosti udržet své vědomí čisté, usilující a v souladu s Vyššími Světy, jsou na nich závislé miliony duší, které jsou zabaleny do iluzí a nevidí průsvit.Ukážte příklad! 

 

Buďte stateční, buďte vytrvalí, buďte kreativní. Přemýšlejte o způsobech, které přivedou miliony lidí na novou úroveň vědomí. Zvučete na nejvyšší notě. Buďte příkladem! Volám vás do budoucnosti! 

 

JÁ JSEM Michael Archanděl! “

 

Chrám Víry a Ochrany - Příbytek Archanděla Michaela a Víry

 

 

Chrám Víry a Ochrany se nachází v éterické sféře nad městem Banff a jezerem Louise ve Skalistých horách v Albertě v Kanadě.

 

Archanděl Michael a Víry  jsou Hierarchové tohoto Příbytku - Dům Legií Andělů Modrého Blesku, kteří přišli ze všech stran vesmíru, aby sloužili planetě Zemi v obtížné době. Oddělení Andělů sloužících pod vedením Archandělů dalších šesti Paprsků se zde také shromažďuje během Velkých rad Andělských Zásupů, které se konají pod záštitou Michaela, Kníže Archandělů.

 

Kulatý chrám je vykládán zlatem, diamanty a safíry. Čtyři vchody označují dvanáctou, třetí, šestou a devátou linii vesmírných hodin, které tvoří čtvercovou plošinu na základně chrámu. Čtyřicet devět kroků vede ke dvanáctimetrovým zlatým branám každého vchodu. Modré safíry zdobí zlaté dveře a zlatou kupoli a vytvářejí paprskový vzor. Chrám je obklopen krásnými zahradami s fontánami a bílými mramorovými lavicemi.

 

Oltář ve tvaru pyramidy je vyroben z bílých a modrých diamantů; hořící plamen má mnoho odstínů - od tmavě modré po pastelově modrou, téměř bílou. Sedadla kolem oltáře tvoří soustředné kruhy obsahující tisíce Andělů.

 

Po přichodu První Kořenová Rasy na planetu, když Archandělé sloužili jako Vládcy Paprsků (dokud tyto posty neobsázeli zástupci lidstva), byl Příbytek vyřezán v zármutku a sloužil jako fyzickým fokusem, kde každý mohl přijít doplnit svou energii, obnovit Víru v Boží plán určený pro jejich životní životy a oživit vaše nadšení pro službu Boží Vůli.

 

Po pádu lidského vědomí na dualitu byl fyzický chrám zničen, ale éterické zaměření pokračovalo a zůstalo stejně hmatatelné jako fyzický chrám pro všechny, kteří tam cestují v jemných tělech. 

 

 

Klíčovou melodii Archanděla Michaela je americká námořní hymna Johna Bacchuse Dykese. 

Hudba «Svatebního sboru» z opery «Lohengrin» Richarda Wagnera magnetizuje záření Archandělů a andělských Zástupů. 

 

Archanděl Michael sponzoruje policii a další orgány činné v trestním řízení po celém světě.

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA MOUDROSTI. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018. 

2. Mikušina T.N. Vnitřní Cesta. Materiály pro seminář. Altaj, září 2006 - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2007.

3. Profeth Mark L., Profeth Elizabeth Claire. Mistři a jejich příbytek. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

4. Profeth Mark L., Profeth Elizabeth Claire. Ják pracovát s Anděly. Moskva: Nakladatelství "Longfello", 2009.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/archangel-michail.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net