HELIOS je Bůh naší sluneční soustavy

 

"A kde se oči obrátily na lucifera[0],

Vidíme v něm jen kouli bezduché,

Tam Helios v zářícím voze zářil,

zářil a hnal své koně."[1]

 

 

Milovaný Helios


Helios je Bůh naší sluneční soustavy a sídlí v samém srdci fyzického Slunce. Svou službu vykonává společně s Bohyní Vestou, která představuje Boží začátek pro ty, kteří se vyvíjejí na planetách obíhajících kolem Slunce. Náš fyzický sluneční systém je podporován právě Jejich vědomím Boha.

Naše Slunce je obří nebeské těleso, sraženina energetické aktivity, ve které je Sebevyjádření Stvořitele zaměřeno na všechny úrovně Ducha a Hmoty.Podobně přílivů a odlivů moře, i vlny Věčného Slunce září ve stále se opakujících cyklech. Když do našeho světa přichází vlna přílivu velkého slunečního světla, je to Bůh, kdo nám dává své milosrdenství a dary. Když vlna odejde, je čas vyjádřit Mu svou vděčnost a touhu stát se s Ním jedno.

Ti, kteří touží přijmout přicházející světlo v celé jeho plnosti, radosti a síle, často nechápou, že okamžiky života, kdy se zdá, že se od nich odvrátilo, jsou časem, kdy je Bůh žádá, aby Mu poslali lásku a modlitbu. .

Helios je Pánem Ranního Úsvitu, Vesta je Matkou Věčných Cyklů. Jsou známí jako Hlavní Sluneční Božstva.

Helios a Vesta zduchovňují Slunce naší Sluneční soustavy, sponzorují její vývoj, jsou představiteli duchovního Velkého Centrálního Slunce, jehož odrazem je naše fyzické Slunce.

Helios a Vesta, které přijímají světlo tohoto Slunce a snižují jeho intenzitu, jej zpřístupňují různým životním vlnám planet naší sluneční soustavy.

Helios slouží na Zlatém Paprsku, Vesta slouží na Růžovém. Mezi dvanácti Slunečními Hierarchiemi představují Hierarchii Skopce (na třetím řádku kosmických hodin) pro vývoj této sluneční soustavy.

 

Staří Řekové znali Hélia jako Boha Slunce, Legenda o něm, zachovaná dodnes, říká:

„Daleko na východním okraji Země byl zlatý palác Héliusu – Boha Slunce. Každé ráno, když se východ začal barvit do růžova, otevřel Eos-Úsvít s růžovými prsty zlaté brány a Helios vyjel z bran ve svém zlatém voze, který táhli čtyři okřídlení koně, bílí jako sníh. Helios stál ve voze a pevně držel otěže svých divokých koní. Celý zářil oslnivým světlem, které vyzařovalo jeho dlouhé zlaté roucho a zářivá koruna na hlavě. Jeho paprsky nejprve osvětlily nejvyšší vrcholky hor a ty začaly zářit, jako by je pohltily prudké ohnivé jazyky.

Vůz stoupal výš a výš a paprsky Héliusu se lily na Zemi a dodávaly jí světlo, teplo a život.

Poté, co Helios dosáhl nebeských výšin, začal na svém voze pomalu klesat k západnímu okraji Země. Tam na něj na posvátných vodách Oceánu čekala zlatá loď. Okřídlení koně nesli vůz s jezdcem přímo do člunu a Helios se na něm řítil podzemní řekou na východ ke svým zlatým palácům. Tam Helios v noci odpočíval. S přicházejícím dnem znovu vyjel na svém zlatém voze k nebesům, aby dal světlo a radost Zemi."

 

V římské mytologii byla Vesta uctívána jako Bohyně domácího ohniště. Řekové ji znali jako Hestii. Každá řecká a římská rodina a město udržovaly neustálý oheň na počest Vesty. V Římě byl posvátný oheň v chrámu Vesty podporován šesti kněžkami vestálkami. 

Bůh naší sluneční soustavy, Pán ranního úsvitu - Milovaný Helios přišel ze Slunce a předal své Učení lidstvu na Zemi prostřednictvím Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjany Nikolajevny Mikušiny. 

Jeho tři Poselství jsou naplněna bezmeznou Láskou, Světlem, Radostí, Optimismem, což nám vštěpuje Naději a Víru, že „to, co se nyní děje na Zemi, je jen otravná epizoda“ [2].

 

Ve svém prvním Poselství „Otevřete svá srdce bezmeznému milosrdenství Nebe“ , předaném 13. května 2005, nám Milovaný Helios předal Učení o povaze Slunce, jeho významu a také o své odpovědnosti za existenci života na všechny planety sluneční soustavy:

"JÁ JSEM Helios." Posílám vám pozdravy od Slunce naší sluneční soustavy!

Přišel jsem přednést malé Učení o povaze Slunce. Slunce vidíte každý den a zdá se vám tak přirozené sledovat východ a západ slunce, že mu nevěnujete pozornost. 

... Slunce v naší sluneční soustavě je středem, bez kterého by nebylo možné existovat život na žádné z planet sluneční soustavy, a to jak pro vaše fyzické vidění, tak pro neviditelné. Velká zodpovědnost tedy spočívá na Mně jako na bytosti, která mou přítomností zduchovňuje naše Slunce."

 

Dále v tomto Poselství Milovaný Helios potvrzuje to, co bylo řečeno výše, že On a Poslové Velkého Centrálního Slunce vykonávají Boží kontrolu nad proudem života, který námi proudí:

 

"Vaše Slunce je hvězda obývaná inteligentními a velmi vysoce vyvinutými bytostmi. Proto jsou procesy, které probíhají v naší sluneční soustavě, pod Naší úplnou kontrolou. A bez ohledu na to, jak moc vaši vědci dokazují, že je nemožné, aby život existoval při tak vysokých teplotách, jsem tady a existuji a poskytuji svou pomoc a svou patronaci každé planetě sluneční soustavy, včetně vaší Země."

 

Milovaný Helios nám řekl o nadcházejících změnách na naší planetě, ke kterým dojde prostřednictvím naší mysli a srdce, a o nejdůležitější úloze Slunce při transformaci našeho vědomí:

"Vaše planeta prochází změnami a v blízké budoucnosti samozřejmě podle vesmírných měřítek budete na své planetě čelit vážným změnám." To ovlivní všechny živé bytosti obývající planetu Zemi. A Slunce, jeho záření a jeho magnetická a gravitační pole, stejně jako jemnější pole, která vaši vědci nejsou schopni zaznamenat, budou hrát důležitou roli v proměnách, které Zemi čekají.

 

... všechny očekávané změny v budoucnosti budou plánovaného charakteru. Země bude postupně očištěna od následků vlivu vaší civilizace a získá přirozenější vzhled, mírnější klima a samotná existence na planetě bude bezpečnější a příjemnější.

To vše bude podle kosmických standardů v blízké budoucnosti. A všechny tyto změny proběhnou změnou vašeho vědomí, prostřednictvím vašich myslí a srdcí.

 

A změna ve vašem vědomí nastává pod vlivem mnoha faktorů a hlavním z těchto faktorů je vaše Slunce a procesy, které probíhají na Slunci, jak na fyzické úrovni, tak na jemnějších rovinách."

 

Milovaný Helios nám odhalil ještě další tajemství Kosmu o tom, jak se tento zázrak odehrává při přenosu Poselství na Zemi:

„... Tyto Diktáty jsou přijímány pomocí solární energie a s Mou přímou účastí a Mou přítomností během přenosu každého Diktátu. Ano, milovaní, nezbytným předpokladem pro přenos Našich Poselství je solární energie, kterou používáme k vylepšení přenášených informací."

 

 

Milovaný Helios srovnává světlo Slunce a Božskou energii obsaženou v Poselstvích Mistrů přenášených na Zemi. Vysvětluje, že dopad této energie může být pro některé prospěšný a pro jiné destruktivní:

 

„A stejně jako slunce svítí všem bez výjimky, tak tyto diktáty, které dáváme třetí měsíc každý den, dostává každý bez omezení.

A stejně jako na někoho působí slunce blahodárně a na jiného destruktivně, tak působí i tyto Diktáty.

 

Existují lidé, pro které tyto Diktáty obsahují dokonalý, životodárný nektar Božské energie a kteří jsou připraveni tento nektar pít každý den a nemohou se nabažit. Stejně tak jsou i další lidé, kteří pod vlivem energií obsažených v těchto Diktátech prožívají velmi negativní vnitřní stavy.

 

Tato vlastnost Božské energie, milovaní, urychluje ty vnitřní procesy, které probíhají ve vaší bytosti. A pokud celým svým srdcem a celou svou bytostí usilujete ke Světlu, Slunci, Dobru, Bohu, pak dodatečná Božská Energie urychlí vaše dobré aspirace a dostanete nebývalý impuls pro svůj růst a rozvoj."

 

Na konci tohoto Poselství Milovaný Helios zdůrazňuje velký význam předávaného Učení, kterému budeme schopni porozumět a ocenit ho až v budoucnu:

 

„...toto je skutečná milost, kterou vám Nebe prokázalo. A plný význam této milosti můžete ocenit až po nějaké době.

Jemné a starostlivé ruce Vesmírných Bytostí jsou připraveny poskytnout vám veškerou potřebnou pomoc 24 hodin denně. A jen vy se rozhodnete, zda tuto pomoc využijete nebo ji odmítnete.

 

Otevřete svá srdce bezmezné milosti Nebe a postavte své čakry pod proud nekonečné Božské Energie, vodopád Světla, valíjcí na vás.

JÁ JSEM Helios stojím před vámi ve vodopádu slunečního Světla a Božské Energie."

 

V Poselství ze dne 23. prosince 2008 „Jsem schopen obdařit vaši bytost dodatečným objemem energie a vitality,“ říká Milovaný Helios, že je naším přítelem a pomocníkem, a otevírá nám cestu, jak získat vitalitu prostřednictvím souladu se sluncem:

 

„Asi ani netušíte, že vaše slunce není jen zdrojem energie v naší sluneční soustavě, ale že je také vaším dlouholetým přítelem a pomocníkem.

 

... zduchovňuji fyzické slunce a stojím za projeveným sluncem. To, do jaké míry můžete navázat svůj osobní vztah se Sluncem a se mnou, tedy závisí na tom, do jaké míry dokážete přenést Božské principy do svého světa.

 

Abyste mohli přinést Světlo do svého světa, musíte najít harmonii se Světlem. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je najít se mnou shodu. Opravdu jsem váš přítel a pomocník na Cestě.

 

Chvalte mě, chvalte každý východ slunce, užívej si mého tepla a světla, kdykoli je to možné.

Dokonce i můj mentální obraz, obraz svítící ohnivé koule, je schopen v mnoha z vás vzbudit důvěru, elán a dodat vám tolik potřebnou dávku síly."

 

"Krišna-Lel´ - svatý pastýř"

 

Ve svém třetím Poselství z 31. prosince 2009 „Přeji vám, abyste se naučili udržet své vědomí na úrovni, kde je přítomna pouze Láska, radost, klid a harmonie“, Milovaný Helios předal své Učení o radosti a Lásce:

 

"JÁ JSEM Helios. Přišel jsem dnes a radost mě přemohla! A chci se s vámi o tuto radost podělit!

 

Moje radost nezná mezí! A kdyby se mi podařilo obdarovat alespoň ty, kdo čtou toto mé Poselství, mou Láskou, mou Radostí, mým Optimismem, představte si, jak jasnější a radostnější by byla atmosféra na Zemi!

 

Radost je stav vědomí, který není vázán na fyzický svět. Toto je vědomí, ve kterém se odrážejí Vyšší světy. A dej vám Bože, abyste se všichni naučili prožívat tuto tichou radost, která naplňuje váš život smyslem, díky níž narovnáte ramena a nebudete chodit, ale vznášet se nad zemí.

 

Toto je zvláštní Moudrost, která se nejlépe kombinuje s Láskou. Radost a Láska. Stačí, abyste v sobě pěstovali pouze tyto dvě vlastnosti. A uvidíte, jak se vše ve vašem životě začne měnit. Podívej se na mě. Nechcete mi úsměv vrátit?"

 

A pokud nás přemůže smutek, může Milovaný Helios jako kouzelník okamžitě změnit náš stav:

 

„Kdykoli se vás zmocní smutek nebo špatný stav, hledejte mě na nebi, zachyťte můj paprsek Lásky směřovaný k vám osobně, vzpomeňte si na toto mé Poselství.

 

Dej si slovo vždy, když tě přepadnou těžké myšlenky, pochybnosti, vzpomeň si na mě. Stačí si představit obrovský hořící sluneční disk na nebesky modré obloze. Právě tato vizualizace je schopna změnit váš stav přímo před očima lidí kolem vás.

Ano, jsem kouzelník a umím tvořít zázrak."

 

Milovaný Helios nás učí modlit se za dar – roznítit srdce lidí:

„...je to  skutečně zvláštní milost... vám může být odhalena jako dar. Je to dar zapálit srdce lidí. A každý, kdo je ve vaší přítomnosti, bude moci zažít nával síly, energie, povznesený stav mysli.

 

Modlete se, aby vám byl tento dar odhalen. Tajemství tohoto daru je velmi jednoduché. Stáváte se vodičem Božské Energie do svého světa. A pak, když přijmete tento dar svými zásluhami, stanete se pro svůj svět jako slunce. Dáváte své teplo a energii všemu, co vás obklopuje, aniž byste někoho omezovali.

 

...abyste dosáhli takového stavu, musíte postupu na tuto úroveň vědomí věnovat mnoho let."

 

Na závěr tohoto Poselství nám Milovaný Helios dává svá slova na rozloučenou:

„Přeji vám všem... abyste se naučili udržet své vědomí na úrovni, kde je přítomna pouze Láska, radost, mír a harmonie. Čím více lidských jedinců dokáže trvale udržet tento stav, tím snazší to bude pro všechny ostatní. Obtížné – pro pionýry. Pro ty, kdo následují, je to snadné."

 

 

CHRÁM SLUNCE, Příbytek Hélia a Vesty ve středu Slunce

 

Velký Chrám Slunce Héliusa a Vesty se nachází v centru Slunce naší sluneční soustavy, v srdci Slunce, známém jako VÍTĚZSTVÍ.

Toto je samotné srdce srdcí, srdce Bytí...

 

Klíčovou notou Milovaného Héliusa je předehra "Helios" skladatele Karla Nielsena.

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Bibliografie:

1. Mikušina T. N. KNIHA MOUDROSTÍ. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018.

2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Clare. Mistří a Jejich Sídla. Encyklopedie. - M: M-Aqua, 2006.

3.  Prophet Elizabeth Clare. Vesmírné Hodiny. - M: Summit University Press Publishing House, 1995.

4.  Prophet Mark L.,  Prophet Elizabeth Clare. Vystoupej na Nejvyšší Vrchol. - M: "Věda", 2002.

5. Bonov A.D. (Bonov Angel Damyanov) "Mýty a legendy o souhvězdích". Z bulharštiny přeložil V.А. Karpov. 

    (Minsk: Nakladatelství "Vysheyshaya Shkola", 1984)

6. Družinin A. V. „Schiller v překladu ruských spisovatelů“, redigoval N. V. Gerbel. Svazky II a III. SPB. 1857

7. Lucifer - https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer


________________________________________________________________________________________

[0] Lucifer - https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucifer

 

[1] Družinin A. V., „Schiller v překladu ruských spisovatelů“, editoval N. V. Gerbel. Svazky II a III. SPB. 1857

 

[2] Mikušina T. N. KNIHA MOUDROSTÍ. Poselství Mistrů. - Omsk: Nakladatelství "Sirius", 2018

 

 Zdroj - https://sirius-ru.net/liki/helios.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net