Mise v Rusku

 
"MISE V RUSKU" 
dokumentární film (v ruštině)
 
 
je věnován Misi Posla Velkého Bílého Bratrství  XXI. století
Tat´janě Nikolajevně Mikušině
vysvětlující přičiny současné situace v Rusku a ve světě.

________________________________________________________________________ 

 

Testy Mistrů Moudrosti pro Rusko

VIDEA

_______________________________________________________________________________________

 

Knihy Mistrů Moudrosti, publikované v 10 jazycích světa zachráněné při požáru 

v domě Posla Velkého Bílého Bratrstva 21. století Taťjany Nikolajevny Mikušiny 

16. března 2018

_____________________________________________________________
 
Mistři o Mise v Rusku v XXI. století:

Stálo se to, co se mělo stát. A jsme šťastní, že ta podmínka, kterou jsme předali přes našeho posla v březnu tohoto roku, je prakticky splněna. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že náš posel je uznán národy Ruska. Potřebovali jsme znamení na fyzické úrovně, které by nám potvrdilo, že lidé Země nás slyší  a jsou připravené spolupracovat s námi.

My dostali toto znamení. A takovým znamením pro nás je začátek stavby Ašramu pro našeho posla. A nyní my budeme schopní donést tuto radostnu zvěst do Velikého Centrálního Slunce a žádat  o nové dispensacé a nové Božské milostí ne jen pro národy Ruska, ale také pro všechny národy, žijící na planetě Zemi.

Jsme rádi a já jsem také rád, že namáhavější test a nejtěžší zkouška skončily. A znamením složení té zkoušky je pokračování našich Poselství, které my pořádáme v souladu z Božskou možností přes našeho posla.

Než jsem začal své Poselství, důkladně jsem promýšlel obsah mé besedy. A víte co já vám musím říci? Pochopil jsem a uvědomil jsem si, že naše naděje v té podobě, jak jsme doufali ve spolupráci s lidmi Země, nebyly realizovány. Čekali jsme na akt bezpodmínečné a bezvýhradné dobročinné pomoci, která by mohla byt poskytnuta našemu poslu ze strany jednoho člověka. Tento akt  nezištné pomoci by mohl posloužit pro to, abychom prosili nových milostí a nových možností pro planetu Zemi. To se nestalo. Ani jeden člověk nedosáhl podobné úrovně vědomí, aby poskytl bezpodmínečnou pomoc našemu poslu.

Avšak vy se zeptáte, proč jsme tak radí  a proč jsme tak jásaví?

Ruský lid se rozhodl obejit Božský Zákon. Našli se stovky a tisíce lidí, kteří vnesli svůj dobročinný vklad v dílo stavby Ašramu pro našeho posla. Byli lidé, kteří obětovali velice skromné částky. Nicméně my vidíme a čteme v jejích srdcích. Tento příspěvek se vyrovnal královskému vkladu, protože oni odtrhovali tyto peníze od své rodiny, která nežije v hojnosti. Byli lidé, kteří obětovali značné sumy, a byli lidé, které dali energii své modlitby, kterou jsme použili pro pomoc.

My děkujeme všem, kdo se zúčastnili stavby. Váš příspěvek je neocenitelný v očích Pana Boha, protože on nám dovolí usilovat o nové milosti a možnosti nejen pro Rusko ale i pro celou planetu. 

Sanat Kumara 20. června 2007

___________________________________________________________________

Владыка Николай РерихPozoroval jsem nakolik je možný rozvoj vyslanectví v Rusku. Sledoval jsem reakce lidí v Rusku na naše Poselství. Hýčkal jsem svou naději na snazší cestu, která byla díky milosti Nebes otevřená pro Rusko i celý svět. Možnost byla téměř promeškána. Nevím, co by se muselo stát, aby se tato možnost vrátila a obrátila se v mnoho a mnoho nádherných let na Zemi, v době, kdy se do vtělení mohou dostat nádherné duše, obdařené schopnostmi, a vytvářející množství slavných děl v minulosti. 

Když jsme přijeli s Poselstvím Machatm a s truhlou svaté země k vládě komunistického Ruska, ani na okamžik jsme nepochybovali, že naše mise bude úspěšná, nám naslouchají a před Ruskem se otevírá zářná budoucnost, která bude možná tehdy, kdy vláda Ruska uzná Vladyky Šambaly a jejich Božskou moc. Věřili jsme ve vítězství a s touto radostí jsme jeli do Ruska.

Tou největší ránou pro mne bylo, že nás nejen nevyslyšeli, ale snažili se nás i zatknout.

Běda vládě i národu, který nepřijímá Poselství Vladyků. Temnota se zmocnila Ruska na dlouhé a dlouhé roky.

Z milosti Nebes přišla do Ruska nová ušlechtilá zvěst, nový posel přinesl tuto zvěst v roce 2005. Vše v Rusku se začalo měnit, zazářil rozkvět, zavál čerstvý vítr, který odvívá prach a slunce ozářilo zplesnivělé kouty lidského vědomí.

Tolik bylo nadějí. A vše se opakovalo. Nezdar následoval za nezdarem, pochybnosti a předsudky, soudy a pomluvy. To vše přerušilo proud Božské šance, tma opět dosáhla vrcholu nad Ruskem.

Hrozná škoda ztracených úsilí. Hrozná škoda té energie, která zalévala plevel lidského vědomí namísto květů Božského vědomí.

Obsah tohoto mého diktátu není příliš veselý. Ani nemůže být radost tam, kde mrak zvítězil nad Světlem.

Jediná šance, která zůstává otevřená, je šance na růst Božského vědomí v uměních a srdcích lidí. <...>

Ve vtělení je mnoho oddaných a upřímných srdcí. Jejich Světlo někdy plane tak mocně v temnotě světa, až to vypadá, že se vše může změnit. Vše se ještě může vrátit na příznivou cestu.

Kdyby tak bylo možné tyto rozptýlené plameny sjednotit do jednoho a utkat z něj plátno, na kterém by se daly zachytit kterékoliv vibrace a pravdivé obrazy budoucnosti.


 Mistr Nikolaj Rerich 4. prosince 2009

___________________________________________________________________

Возлюбленный БабаджиTeď vám musím říci, co představuje funkce Posla Velkého Bílého Bratrstva. Našemu Poslu jsme přidělili talár v roce 2004 a zároveň jsme jí dali plnou moc zastupovat Bratrstvo na fyzické rovině. Proto, vstupujete-li do jakéhokoliv vzájemného vztahu s naším Poslem, musíte vědět, že vstupujete do vzájemného vztahu s Bratrstvem. A podle toho, jak jednáte vůči našemu Poslu, si vytváříme mínění o vaší duchovní úrovni a o duchovní úrovní rozvoje vaší civilizace.

Když jsem byl ve vtělení, lidé se ke mně chovali různě. Mnozí se ke mně chovali skutečně jako k Bohu ve vtělení, což jim pomáhalo překonat mnohé problémy, protože ve skutečnosti využívali mé úspěchy a to jim umožňovalo velice rychle růst v jejich vědomí. Jiní si chovali pochybnosti, což jim nedávalo možnost dalšího růstu, protože dostáváte podle vaší víry.

Jsem si vědom toho, že existuje velmi mnoho lidí, kteří se vydávají za veliké inkarnace poslů a proroků. Jestliže se držíte takových lidí, je to jen následek vaší karmy, kterou je nutné rozvázat.

Ale dovolte, abychom se zastavili u našeho posla. A zde musí ve vašem vědomí proběhnout úplná analogie s poslem jiného státu.

Představte si, že ve vaší zemi je přítomen poslanec z jiného státu. Při nejmenším v dřívějších dobách se přikládal velký význam tomu, jaks obyvatelé chovali k poslancům ze sousedních zemí. A někdy znamenalo nepřátelské chování k poslanci důvod k válkám. To bylo dávno. Těmito příklady oplývají dějiny.

Teď si představte, co musíme zakoušet, pokud projevujete své nepřátelské a nenávistné činy vůči našemu Poslu.

Mýlíte se, my nebudeme bojovat nebo vás nutit silou, abyste našeho Posla ctili. My jen podle vašich skutků vidíme úroveň rozvoje vědomí lidského společenství jako celku. To nám umožňuje učinit závěr, že lidstvo ještě není připraveno na to, abychom s ním hovořili jako se sobě rovnými. Lidstvo ještě potřebuje bloudit po cestách temnoty. 

Milovaný Babadží 5. prosince 2009

______________________________________________________

Naše Učení nebylo lidmi vyžadováno. 

A bez ohledu na to, že naše Poselství čte spousta lidí, nevyskytli se mezi nimi takoví, u kterých by se v plné míře rozhořel plamen Služby. Ještě jednou opakuji, plamen Služby se rozhoří jen na vlastnostech absolutní oddanosti Mistrům a našemu Poslu, na vlastnostech lásky, vděčnosti a úcty.

Za deset let jsme nedokázali shromáždit dostatečné množství nám oddaných srdcí.

Proto fokus Světla nemohl pracovat na plný výkon.

Proto lidé nedostali dostatečné množství energie pro transformaci fyzické roviny.

A po pokusu o fyzickou vraždu našeho Posla v roce 2012, jsem jí Já přikázal okamžitě opustit hranice Ruska.

Tím pádem je teď z území Ruska odebrána Božská možnost. Fokus Světla je z Ruska přesunut.

Pán Šiva, 20. června 2016

___________________________________________________________________

Vy víte, že na začátku tohoto století jsme učinili pokus předat v Rusku Učení v podobě Poselství.

Mnohokrát Jsme mluvili o tom, že toto je naprosto bezprecedentní možnost, velká milost Nebes.

Opakovali jsme znovu a znovu, že každé Poselství je doprovázeno grandiózním vydáním Božské energie. Je to tak, milovaní.

Proč Nebesa vynaložila tolik úsilí?

Mělo to nějaký důvod?

Pouze teď vám můžu říci část pravdy o tom, za jakým účelem se předávalo Učení.

Připravovali jsme Našeho Posla zrychleným tempem. A radovali se, že se všechno povedlo. Nádoba byla připravena k přivádění energie Světla.

Přistoupili jsme k uvolňování Učení, které doprovázelo uvolňování Světla.

Více než 10 let probíhalo předávání Učení.

A teď jsem připraven vám odhalit část pravdy: k čemu bylo toto předávání potřebné.

Pokaždé na konci kosmických cyklů přichází čas, kdy musí duše udělat volbu. A v závislosti na této volbě buď pokračují ve své evoluci na nové úrovni, nebo ztrácejí svoje úspěchy a pokračují v evoluci na úrovni nižší, nebo se evoluce duše úplně ukončí a andělé smrti sklidí svou úrodu.

Proto na konci každého takového cyklu je lidem dána možnost obdržet obnovené Učení, které umožní duším najít správné orientační body a zachránit pro sebe možnost další evoluce.

Začali jsme Naši misi v Rusku. Tato země nebyla zvolena náhodně. Právě v tu dobu tady byly vtěleny nejlepší duše, speciálně pro tuto misi vybrané.

Několik stovek duší se přihlásilo k tomu, aby zachránily milióny duší nejenom v Rusku, ale i po celém světě.

Začali jsme misi v Rusku. Bylo uvolněno grandiózní množství Světla.

Ale pak se stalo to, s čím Jsme vůbec nepočítali: tělo Ruska odmítlo našeho Posla.

Náš Posel byl nucen opustit území Ruska.

Ještě čtyři roky jsme v naději čekali na to, že světlonoši se vzpamatují a společným úsilím dokážou změnit situaci.

Nestalo se.

Vy víte, že příroda nepřipouští prázdnotu.

Jakmile se prostor Ruska osvobodil od našich energií, tak se tam velkým kalným proudem nahrnuly protichůdné síly.

Došlo k přímému obsazení země silami temnoty.

Byl to výsledek volby nejvíce uvědomělé části společnosti. Těch světlonošů, kteří se rozhodli neplnit svoji misi.

Světlonoši se vzdávali různými způsoby: od přímé zrady až po tichou nečinnost.

Tělo Ruska se ocitlo pod vládou Nám protichůdných sil.

 

Sanat Kumara, 20. prosince 2016

____________________________________________________________

A v průběhu posledních 12 let přes tohoto Posla bylo dáno hodně dispenzací nebo Božských Milostí, které umožňovaly vyvážit scházející karmu pomocí modliteb, modlitebních Bdění, správných činů na fyzické rovině.

Desítky dispenzací byli dány, aby se maximálně ulehčila karmická zátěž.

A... žádná z dispenzací nebyla využita.

Milovaní. Podáváme vám pomocnou ruku. Ale nemůžeme vás přinutit, abyste přijali pomoc Nebes.

Učení se dává v nejtemnějším čase na planetě proto, aby ty nejsvětlejší duše ho mohly využít a ulehčit karmickou zátěž mnohých.

Jenže není možné namísto vás konat ve fyzickém světě. Není možné se namísto vás modlit.

Mám právo říci věci pro vaše uši nepříjemné, protože Já jsem osobně dával několik dispenzací přes tohoto Posla. A žádná z nich vámi nebyla využita.

Poslední příklad – dispenzace 33-denního modlitebního Bdění, které se konalo podle mé prosby na podzim tohoto roku.

Vybrali jsme důležitý historický okamžik a důležité astronomické termíny. Karmická Vláda přidělila obrovskou energii pro přeměnu staleté karmické zátěže. Je to karma První světové války, revolucí v Rusku, 100-leté bezbožnosti v Rusku a v celém světě. Do tohoto klubka se zapojily desítky nejrozvinutějších světových zemí.

Byla potřeba účast jenom 1200 lidí z Ruska po dobu 33 dnů, aby se otevřely Nebeské plavební komory a byla přeměněna obrovská část staleté karmy.

Byla to grandiózní dispenzace, která mohla tisíckrát ulehčit karmickou zátěž.

K velké lítosti, jenom půlka z těch světlonošů, na které jsme spoléhali, se Bdění zúčastnila.

Ostatní se zdrželi z různých důvodů: lenost, dogmata, kterých se nepodařilo zbavit, nebyla chuť nebo čas...

Pravděpodobně jste zatím nepochopili, před jakou propastí stojíte.

A musíte souhlasit, že My jsme udělali všechno proto, abychom vás uchránili před tím nejhorším.

Jediné, co nejsme schopni udělat, je porušit vaši svobodnou vůli.

Jestli vy svou vlastní vůlí chcete skočit do propasti, My vám v tom nemůžeme bránit. Je to vaše volba a vaše zodpovědnost.

Je to čas sklizně, kdy jenom ty nejlepší duše dokážou pokračovat ve své evoluci.

Volbu děláte sami. Je to vaše volba a vaše zodpovědnost. 

Pan Šiva, 20. prosince 2017

______________________________________________________

S pomocí Našeho Posla Jsme se přiblížili k nevzestoupenému lidstvu velmi blízko. Představili jsme zcela a úplně Naše Učení. A teď, když jsou všechny volby učiněny, My postavíme knihy s Naším Učením na tu nejvyšší polici, vedle těch nejvyšších učení, které kdy byly lidstvu dány.

A teď si sami hledejte cesty, jak získat přístup k Učení.

Lidstvo si necení toho, co dostává volně a zadarmo.

Budiž, tak jděte a získávejte znalosti svým vlastním úsilím.

Téměř před dvanácti lety jsem se Já, prostřednictvím Posla, obrátil k lidem Ruska a prosil je, aby se o Našeho Posla postarali. Uplynulo dvanáct let. A jaký je výsledek?

Dům, ve kterém se přijímala Naše Poselství, a který náš Posel sama postavila, shořel. Ašrám, ve kterém jsme projevovali naše Světlo po dobu pěti let je znesvěcen a zdevastován. Bašta Mistrů v zemi Ruska je zlikvidována. Smutný výsledek.

A je velmi žalostné, že lidstvo v osobě svých nejlepších představitelů nevybralo tu cestu, kterou My, Vzestoupené Zástupy, učíme lidstvo. 

Pán Maitréja, 19. prosince 2018

___________________________________________________________________

Ohromná Božská milost, která začala před 15 lety, měla změnit průběh vývoje civilizace na planetě a nasměrovat ho na Božskou cestu.

Pro splnění tohoto úkolu byly v Chrámech Bratrství vyškoleny nejlepší duše. Prošly odpovídající výukou a hořely touhou vyvinout veškeré své úsilí a schopnosti, aby pomohly co možná největšímu počtu duší na planetě Zemi co nejrychleji vstoupit na Božskou cestu rozvoje.

K tomu bylo zapotřebí vytvořit v co nejkratší době na fyzické rovině vzor, podle kterého by bylo možné rozšířit po celé planetě správné vzory, v první řadě v oblasti vzdělávání dětí.

Ale ve Vesmíru funguje jeden ze základních zákonů, Zákon Svobodné Vůle. Vtělený jedinec dělá volby a rozhodnutí v souladu s tímto Zákonem Svobodné Vůle. A dokonce, i když jasně vidíme, že duše dělá nesprávné volby a odbočuje z Božího plánu, přijatého před vtělením, My do toho nemůžeme zasáhnout.

Takovým způsobem celý předsunutý oddíl, povolaný změnit chod evoluce na planetě, každý jeho člen, udělal volby, které neodpovídaly plánu, který sám přijal před vtělením.

Je bolestivé vidět tu karmickou zátěž, která dopadla na duše těchto lidí.

Stále střežíme Boží vizi, v souladu se kterou změna evolučního vývoje na planetě Božským směrem musí začít na území, které v současnosti zaujímá Rusko.

Nicméně řada voleb mnohých lidí vedla ke zhoršení karmické situace. V důsledku nesprávných voleb se vědomí lidí zúžilo. Vědomí se zúžilo natolik, že mnohé duše nechápou, co se děje a k čemu mají směřovat.

Mnozí již nejsou schopni v plné míře vnímat Naše Poselství a Naše vedení.

V těchto podmínkách se nedokážeme obejít bez ztrát, pohrom a neštěstí. Existuje pravděpodobnost, že Rusko jako země, která nesplnila své Božské předurčení, přestane existovat v té podobě, v jaké existuje dnes.

Ale to neznamená, že My jsme se vzdali Našich plánů pro tento stát a pro lidstvo celkově.

Nový Věk s novými energiemi nezadržitelně přichází do života na planetě Zemi!

 

Elohim Cyklopea, 20. června 2019

_________________________________________________

Neustále se pokoušíme vrátit lidstvo na bezpečnou cestu evolučního vývoje. Posíláme Naše mise jednu za druhou.

Jelikož Já nyní hovořím prostřednictvím ruského posla, je vhodné připomenout si Naše klíčové mise v Rusku, které Jsme uskutečnili za posledních 100 let.

Především je to Rodina posledního ruského cara, která se celá skládala z Našich poslů.

Co se stalo s touto rodinou? Všichni byli zabiti. A dodnes probíhá příšerné zneucťování památky nevinně zabitých.

Připomeňme si další rodinu, kterou jsme poslali do Ruska. Je to rodina Rerichových. Byli nuceni uprchnout z Ruska a po mnoho desetiletí se nesmělo samotné jméno Rerich v jejich vlasti ani vyslovit. A dokonce i v současné době probíhá příšerné zneucťování fokusu Světla, který Jsme ukotvili v Rerichově muzeu v hlavním městě Ruska.

Znovu Jsme vypravili Našeho posla, prostřednictvím kterého Já teď předávám toto Poselství. A co se stalo? Ašram Našeho posla je zhanoben a spálen, posel je nucen toulat se po zemích, městech a obcích, po cizích domech a hotelech, jako by neměl vlasti. Dálkové mučení moderními zbraněmi probíhá pravidelně a postupně ničí zdraví Našeho posla.

Toto je závěr tří Našich klíčových misí v Rusku za posledních 100 let.

Mnohokrát jsme mluvili o tom, že podle vašeho vztahu k Našim poslům My posuzujeme úroveň vědomí lidstva. Stačila by pouze úcta a uznání Našich hlasatelů, a lidstvo by mohlo vzestoupit na potřebnou evoluční úroveň. Ale tato zdánlivě jednoduchá možnost vám utíká již po dobu 100 let.

Nemůžeme dále pokračovat.

Dochází k obrovskému pokřivení energie, kterou My s takovou láskou naléváme do vašich srdcí prostřednictvím našich Poselství. Energie je vám dána pro to, abyste zvýšili vaše vědomí, rozvíjeli v sobě Božské vlastnosti a postupovali po evolučnímu žebříku.

Místo toho berete energii a stále ji zneužíváte pro potěšení života.

Sanat Kumara,19. prosince 2019

___________________________________________________________

Učení přišlo do vašeho světa skrze Našeho posla díky mimořádné výjimce, která byla dána Kosmickou Radou.
V této kritické, přelomové době Země potřebovala obnovený  předání Starověkého Učení proto, aby po zavedení pořádku v duchovní oblasti došlo k zavedení pořádku ve všech ostatních oblastech lidské činnosti.


Od prvních let předávání Našeho Učení Jsme se potýkali s tím, že 90 procent jednotlivců, které Jsme pro tuto misi připravili a kteří přijali určité závazky před inkarnací, když nastal čas splnit své povinnosti, začali jeden za druhým opouštět Našeho posla. Chápete, že Naše mise nejsou určeny pro jednu osobu. Celé komando dobře vycvičených a připravených světlonošů muselo pomáhat našemu poslovi v určitých směrech.

A v prvních několika letech téměř všichni neplnili své povinnosti. V podstatě byla spáchána monstrózní zrada. A tato zrada je nesmazatelnou zátěží pro duše těchto jednotlivců. Není větší bolest než okamžik, kdy předstoupí před Karmickou Radu a dozví se o svém pochybení. 

Sanat Kumara, 19. prosince 2020

___________________________________________________

Bohužel, svět nepřijal Naše pokyny a Naše doporučení pro snadnou cestu. Vynaložili jsme nebývalé úsilí. My a Náš Posel jsme udělali vše, co bylo možné, vše, co bylo v našich silách, abychom přinesli na fyzickou rovinu ty znalosti a doporučení, které by mohly usnadnit duším přechod na vyšší úroveň vědomí, do Nové Epochy, Epochy Maitréji, Epochy Matky Světa.

 

Pán Maitréja 19. června 2020

___________________________________________________________________

Po miliony let  pracujeme s lidstvem Země. Základní duchovní práci a vyučování provádíme na speciálně vytvořených místech: v Ašramech Bratrstva. Na začátku mise našeho Posla vznikl takový Ašrám poblíž města Omsk. Je to prastaré místo síly, odkud jsme plánovali šířit Naše Učení a pozvednout vědomí lidstva na novou úroveň.

Povinností našich žáků je pečovat o Našeho Posla a vytvářet nezbytné podmínky pro šíření Učení.

Během několika let jsme předávali Naše Poselství v Ašrámu Našeho Posla a nasytili jsme kolem zemi Božskými vibracemi. Zbýválo vám jen pouze přijmout Náš Dar a chránit jej jako oko před zástupci opačných sil.

Ale Naše základna však byla obsazena nepřátelskými silami. Je znesvěcená a zničená.

Je to těžká karma, která padla na bedra těch světlonošů, kteří se vtělili právě kvůli ochraně Naší Mise v Rusku.

Tato karma zúžila vědomí světlonošů do té míry, že přestali rozlišovat Světlo od tmy a chápat nejjednodušší ustanovení Našeho Učení.

Lidé, povolaní stát se solí Země [2] přinesli hořké plody zrady a věrolomnosti. Jaký je jejich osud? Být vržen na cestu, po níž budou pochodovat nadcházející evoluce.

Jsou chyby, jsou omyly, jsou hříchy. Vše lze pochopit a odpustit. Nejtěžší hřích, zrada, je však neospravedlnitelný a neodpustitelný.

Abychom udrželi Fokus Světla ukotvený v tělech Našeho Posla, museli jsme Našeho Posla přesunout mimo Rusko.

Když se člověk dopustí nevhodného činu proti Našemu Poslu, vytvoří si karmu, která se v jeho rodu ukládá po několik generací.

V situaci Našeho Posla došlo k tomu, že ruské státní orgány začaly Posla a její příbuzné a přátele pronásledovat a provádět proti nim represivní činy.

Vlastnost pláště Našeho Posla je taková, že jakýkoli čin namířený proti Našemu Poslu se odráží od jejího pláště a vrací se k těm, kdo tento čin provedli, tisícinásobně posílen. Týká se to jednotlivých lidí-vykonavatelů zlé vůle a celých zemí, které neprokázaly náležité úcty Našemu Poslu. 

Do Ruska jsme vkládali velmi velké naděje. V následující době se tyto naděje nesplnily. 

Během 100 let Rusko dvakrát odmítlo pomocnou ruku podanou Velkým Bílým Bratrstvem. 

Poprvé se tak stalo na počátku dvacátého století, kdy bylo Naše Poselství, předávané prostřednictvím rodiny Roerichů, odmítnuto,[3] podruhé na počátku jednadvacátého století, kdy byl Náš Posel na území Ruska pronásledován.

Země, která odmítá Naši pomoc a pronásleduje Našeho zvěstovatele, nemůže dlouhodobě existovat a je odsouzena k rozpadu a vyhynutí.

Většina obyvatel země nedokáže pochopit příčiny pohrom a neštěstí, které se na ně svalí. Znovu však opakuji: země se rozhodují podle svých nejlepších představitelů.

Milovaný Babadží, 20. června 2021

___________________________________________________

Господь ШиваMilovaný Alfa, který před 18 lety, na přelomu let 2002-2003, dal Božskou příležitost tomuto Poslu - Tatianě - Mě požádal, abych vám oznámil, že On tuto Božskou příležitost odnímá.

Po dobu 18 let, jeden a půl 12letého cyklu, nebyla žádná z našich iniciativ světlonoši uskutečněna . Co se nevyužije, to se odebere. 

Mému dnešnímu Poselství porozumí jen velmi málo těch, kteří čtou Naše Poselství, a naprosto neporozumí  ti, kteří ještě nepřistoupili ke čtení Našich Poselství.  

V dnešní době však jen jeden člověk ze sta, kteří přistupují ke Čtení Našich Poselství, je schopen je dočíst až do konce. Lidé ztrácejí schopnost číst, a proto ztrácejí schopnost myslet, a proto přestávají být lidmi...

Ale byla to vaše vlastní volba, kterou jste učinili v souladu se svou svobodnou vůlí... 

Pán Šiva, 19. prosince 2021

_______________________________________________________

 

12. června - Den Ruska
Zamyšlení po svátku
 

Na počátku 3. tisíciletí se Mistři pokusili předat lidstvu Učení, které je schopno v obtížných podmínkách na Zemi ukázat Cestu rozvoje lidstva.

Tentokrát se Učení konalo v Rusku v letech 2005 až 2021. Bohužel Učení nebyli schopni přijmout světlonoši a Posel sám byl pronásledován, a pronásledován je dodnes.

Dům Posla Mistrů byl několikrát zapálen, dokud nebyl zcela zničen. Posel byl prohlášen za extremistu a teroristu, pronásledován a nucen opustit zemi.

Ale ani v zahraničí se stíhání nezastavilo. Bylo provedeno několik pokusů o vraždu a poškození zdraví Posla pomocí dálkových zbraní a jedu.

Po posledním pokusu v roce 2022 se zázrakem podařilo přežít.

Ve svých Poselstvích Mistři opakovaně varovali, že karma s Poslem se rovná karmě s Bohem. 

A to je ten nejtěžší druh karmy.

Světlá Cesta se uzavřela pro Rusko a celý svět, protože tentokrát mělo Rusko ukázat Novou Cestu rozvoje civilizace celému lidstvu, jak bylo uvedeno v mnoha proroctvích.

Do arény vyrazili čtyři jezdci Apokalypsy: Nemoci, Války, Hlad, Smrt…

________________________________

 

 
Koncepce Národní Idei Ruska

je to alternativa 

k dominanci spotřebitelského sociumu ve světě.

_______________________________________________________________

Milí Přátelé! 

Děkuji všem, kteří přispěli na podporu Mise Mistrů: 

prostřednictvím své Kreativity, své Práce, finanční podpory, sdílení svých znalostí a dovedností! 

Jsem přesvědčena, že naše úsilí nezmizí. 

Zrna jsou zasazena. Musí být výhonky!!! 

Taťjana Mikušina

Světlo a Láska! 

Děkuji

______________________________________________________________

Koncem prosince 2021 byl na mě spáchán atentát. 

V pět ráno jako by mě někdo probudil. Cítila jsem v ložnici nepříjemný zápach (podobný vůni hořkých mandlí) a vyskočila jsem ven. Plyn rychle unikal. Dostala jsem se však do nemocnice s diagnózou akutního srdečního selhání. Následky otravy stále přetrvávají. 

Kvůli tomu nemohu pokračovat v plné práci... 

Myslím, že mě Mistři opět zachránili, probudila jsem se jako z tlačenice. Kdybych se neprobudila, už bych nebyla naživu. (Vysvětlení je ve videu, titulky jsou v nastavení)

____________________________________________________________

 

"Milovaný Alfa, který před 18 lety, na přelomu let 2002-2003, dal Božskou příležitost tomuto Poslu - Tat´janě - Mě požádal, abych vám oznámil, že On tuto Božskou příležitost odnímá." Pán Šiva 19. prosince 2021

____________________________________________________________ 

 

Poselství Mistrů přeloženy do 20 světových jazyků,

knihy s Poselstvím byly vydány v 10 zemích. 

Od roku 2012 do roku 2020 bylo provedeno 34 modlitebních Vigilií, které trvaly jeden den až 33 dní. 

Vigilie byly zaměřeny především na povznesení vědomí lidí a na světový mír. 

Od roku 2007 do roku 2024 na kanálu TatyanaMickushina na youtube zveřejněno 876 videí! 

V letech 2002 až 2024 vyšlo 1857 novinek "Sirius". 

Od roku 2007 do roku 2024 Nakladatelství "Siriusvydalo přes 70 knih! 

______________________________________________________

 
Pokračování Mise

(Navzdory nucenému pobytu v zahraničí Mise pokračuje)

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net