Přišel jsem vám znovu připomenout základní postuláty Našeho Učení

Pán Maitréja
19. června 2020

 

JÁ JSEM Maitréja. Přišel jsem!

Nemohl jsem nepřijít v této těžké době proto, abych podpořil mé oddané Bódhisattvy na nejtěžším úseku cesty.

Bohužel, svět nepřijal Naše pokyny a Naše doporučení pro snadnou cestu. Vynaložili jsme nebývalé úsilí. My a Náš Posel jsme udělali vše, co bylo možné, vše, co bylo v našich silách, abychom přinesli na fyzickou rovinu ty znalosti a doporučení, které by mohly usnadnit duším přechod na vyšší úroveň vědomí, do Nové Epochy, Epochy Maitréji, Epochy Matky Světa.

Lidstvo nespěchá rozloučit se se svými připoutanostmi a nedostatky. Mnohokrát jsme toto učení opakovali, ale momentálně, s příchodem nových energií, je nutné ho znovu připomenout.

Učím Cestě Zasvěcení, Já jsem vaším Zasvětitelem. A na této Cestě je několik hlavních mezníků. Jedním z těchto mezníků je volba.

Vy sami si ze své svobodné vůle, kterou vám Stvořitel dal, vybíráte mezi dvěma světy: iluzorním světem a světem Božským, vy se rozhodujete zůstat na okraji evoluční cesty nebo se úspěšně vydat po stupních evoluce.

Pro mnohé je však toto Učení o volbě stále nepochopitelné. Vysvětlím to. Volby děláte neustále. A vám není zřejmé, že si vybíráte mezi světy. Ne, děláte své obvyklé věci, děláte své obvyklé profesní aktivity a během své činnosti se rozhodujete.

Pro lepší pochopení uvedu konkrétní příklady. Například jste lékař a před vámi je otázka: dát pacientovi škodlivou vakcínu nebo předepisovat léky škodlivé pro zdraví, nebo ne. Pokud jste vedeni strachem ze ztráty zaměstnání, spíše než touhou pomoci pacientovi, pak se rozhodnete použít pro pacienta nebezpečné prostředky. V podstatě se rozhodnete zabít člověka, jen sofistikovanějšími metodami. A tady už vystupujete na straně protichůdných sil.

Nebo jste programátor a během své profesní činnosti se podílíte na vývoji programů, pomocí kterých se lidstvo dostane pod globální kontrolu protichůdných sil. A vy už jste spolupachatelem těchto sil. Rozhodli jste se ve prospěch iluzorních sil.

Jste zástupcem mocenských struktur a rozhodnete se použít zbraň proti ženám, dětem, starým lidem. A ve skutečnosti zabíjíte svou vlastní duši. Zbavujete svou duši pokračování ve vývoji.

Jste úředník nebo zástupce vlády. A přijímáte zákony, které škodlivým způsobem ovlivňují lidi a jejich základní potřeby: jídlo, bydlení, vzdělání pro děti, zdraví obyvatelstva. Už se účastníte nebožských skutků, už porušujete Božský Zákon.

To je způsob, jakým každý z vás, na základě strachu, strachu ze ztráty pozice, práce, peněz, dělá svou volbu. V podstatě je to volba, která vás připoutá ke hmotě. Ze strachu, že ztratíte nějaké mytické výhody, uděláte volbu, která vás připoutá ke hmotě. A vy sami se zbavujete svobody. Když jednáte v rozporu s Božským Zákonem, odtrháváte se od Boha. Důsledkem této volby bude otroctví na úrovni hmoty.

Ve skutečnosti se vzdáváte své Bohem dané svobodné vůle, abyste neztratili nějaké výhody na fyzické rovině. A stáváte se otroky hmoty.

Mnoho lidí, kteří čtou Naše Poselství, 90 procent těchto lidí, jsou také spotřebitelé. Berou Naše znalosti, Naši energii a nepoužívají je pro posunutí po stupních evoluce. Spotřebují je jen pro uspokojení svých potřeb.

Existuje tenká hranice mezi tím, kdy Naše Poselství přispívají k pokroku na duchovní Cestě, a tím, kdy vás čtení Našich Poselství stále více odsouvá od Boha. Jde o motiv, se kterým přistupujete ke čtení Našich Poselství.

Toto je další Učení, které Jsme mnohokrát dali: Učení o motivu, se kterým přistupujete k jakékoliv činnosti.

Je pouze jeden skutečný motiv – služba Bohu a všem živým bytostem, pomoc bližnímu a pomoc všemu živému.

Proto jen malá část těch lidí, kteří se setkali s Našimi Poselstvími, je používá k rozvoji své duše.

A existuje velmi málo Našich žáků, kteří jdou po Cestě Zasvěcení.

Jejich Cesta – to je cesta sebeobětování, sebezapření a služby. Nedělají žádné kompromisy se svým svědomím při přijímání jakéhokoliv řešení na fyzické rovině. A raději obětují svůj život, než aby podlehli mnoha pokušením na fyzické rovině, která nakonec vedou duši k záhubě.

Nyní nastal čas, před kterým jsme mnohokrát varovali: čas oddělení zrna od plev. Žádná duše, která si vybrala iluzorní svět, nebude moci přejít na novou fázi vesmírného cyklu. Přichází čas, kdy všechno staré, vše, co založilo svou existenci na připoutanosti k věcem, zvykům, závislostem a neřestem, nemůže existovat v Nové Epoše.

Složitá doba. Proto Jsem přišel ještě jednou vám připomenout základní postuláty Našeho Učení, které právě teď prostě nutně potřebujete.

Moje Epocha, Epocha Maitréji – není daleko. Ale předtím, než přijde nové, musí být Země vyčištěna od starého.

Složitá doba. Proto Jsem přišel. Abych podpořil své oddané Bódhisattvy a utvrdil je v jejich službě. Přichází váš čas.

Mnozí budou zachraňovat sebe a svůj majetek tím, že spáchají zrady a vraždy. Moji Bódhisattvové raději obětují svůj život, než aby se rozhodli sloužit protichůdným silám.

Přišel jsem vás upevnit ve víře a nutnosti probuzení vlastností hrdinů, duchovních hrdinů, kteří se nechali ukřižovat, upálit, ale nezradili své přesvědčení, svou víru a až do konce sloužili Pravdě.

A poslední, co bych Já chtěl říci. Země procházejí svým zasvěcením stejně jako jednotlivci.

Úroveň země posuzujeme podle jejího postoje vůči Našim hlasatelům, Našim poslům. Bylo mnoho zemí, které zabíjely Naše hlasatele. Kde jsou nyní tyto země? Nejsou.

Naši poslové jsou nástrojem, pomocí kterého My posuzujeme úroveň vědomí zemí a jednotlivců.

A samozřejmě, Božský Zákon nikdy nedovolí, aby Naši poslové byli beztrestně ponižováni a zabíjeni.

Zvláště když se ashram Našeho Posla změní z místa šíření Učení na místo, kde Učení diskreditují.

Dnes Jsem využil příležitosti Mého příchodu, abych připomněl základní ustanovení Našeho Učení.

Možná se na ně v současné době budete moci podívat jinak a provedete změnu vašeho myšlení a vašeho vnímání Našeho Učení.

 

JÁ JSEM Maitréja,
s péčí o vaše duše.

* * *

 

Zdroj: https://sirius-ru.net/dictations/2020/2020.06.19.htm