Co říkají Vzestoupení Mistři o Americe

 
 

"Jednou z inkarnací Saint-Germaina je jeho ztělesnění Kryštofem Kolumbusem - navigátorem, průkopníkem  Ameriky. Mou milovanou zemí, které jsem zasvětil mnoho a mnoho let svého vtělení, a které jsem zasvětil celého sebe samého v době služby ve funkci Vládce Sedmého Paprsku, mou milovanou zemí je Amerika!<...>

Silně věřím v americký lid. A upřímně doufám, že vědomí tohoto národa bude schopno se transformovat a přijmout naše Poselství, která dáváme na území Ruska, a použít námi poskytované poznatky a učení ve svém životě."

Milovaný Saint-Germain, 24. prosince 2007

"Měli jsme plán uskutečnit Zlatý Věk na území Ameriky. I já jsem se postavil za uskutečnění tohoto plánu. Možná jste slyšeli, že jsem dokonce dal do zástavy svoje kauzální tělo, aby Amerika, a spolu s ní celý svět získali dar fialového plamene, aby se urychlila proměna karmy, která zabraňuje příchodu Zlatého Věku.<...>

Jedním z našich posledních pokusů je i tato nová dispenzace pro předání našich Poselství do vašeho světa prostřednictvím tohoto posla.

Nyní se už nesoustřeďujeme na konkrétní zemi. Celkem pro nás není důležité, projeví-li se Zlatý Věk v Americe, v Rusku, nebo v kterékoliv jiné zemi na světě. Pro nás není lidstvo Země rozděleno podle národností. Pro nás je důležité, aby se našel dostatečný počet zodpovědných jedinců, kteří jsou připraveni převzít plnou karmickou odpovědnost za bezchybné nakládání s Božskou energií, která bude uvolněna nejprve k vytvoření vzoru ve fyzické rovině, a potom i celé země, která bude žít podle Božských principů."

Saint-Germain, 10. ledna 2010

 

"JÁ JSEM Bohyně Svobody. 

JÁ JSEM dnes přišla proto, abych ve Vašich rozumech a srdcích upevnila vlastnosti Svobody. Před tím, než jsem předala poslání, přemýšlela jsem, jak nejlépe předat informace lidem, kteří tato poslání čtou. Patřím k Vládcům, kteří ochraňují Ameriku. Já pak zaměřuji pozornost Svobody na Ameriku a celý svět v New Yorku. 

Také jsem členkou Karmické Správy a Vy se ke mne můžete obracet osobně, především, pokut budete mít otázky po mém dnešním poselství. 

Tedy, vlastnost svobody. Nepřestanu o této vlastnosti hovořit, protože je to jedna z nejdůležitějších vlastností, které činí člověka podobného Bohům.<...>

Hovoříme o svobodě, ale velmi mnoho lidí začíná uvažovat o neomezenosti, zabývat se svobodou různými způsoby, kterými v daném momentě chtějí. A protože stav jejich vědomí není dokonalý, mnozí chtějí svobodně dělat ty nejnevhodnější věci a budou velice nespokojení, pokud jim to zakážeme dělat."

Bohyně Svobody, 21. prosince 2009

 

Vzestoupený Mistr Godfre se inkarnoval jako George Washington - první prezident Spojených států amerických.

"JÁ JSEM Godfre. Přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

Možná mě neznáte. Jsem asi nejvíce známý v Americe, v zemi, kterou nejvíce miluji a ve které proběhla mnohá z mých vtělení. Stál jsem u zrodu této země a vždy jsem se snažil podporovat zásady demokracie a svobody.

Všechno se může změnit, ale demokracie a svoboda musí zůstat v základech tohoto státu. A dokud tyto principy zůstanou neporušené, bude tato země vzkvétat.<...>

<...>slibte, že budete číst tato poselství znovu. Že v následující době budete každý den číst jedno poselství, které jsme předali přes tohoto posla. Budete přemýšlet nad každým slovem z poselství. A pochopíte, že ani jedno slovo nebylo vysloveno bezdůvodně. Každé naše doporučení je velmi důležité pravě v tento okamžik, pravě pro vaše státy...

Prosím, velmi pečlivě přistupujte ke slovům těchto poselství. A žádám vás, abyste věnovali zvláštní pozornost cvičením a doporučením Mistrů, kterých vám bylo hojně dáno.

Milovaní, je to otázka vaší víry <...>.

skoro celé 20. století dávaly Vzestoupené Sněmy svá doporučení a znalosti lidu této země. Bylo to bezprecedentní vylévání Světla a Božské Moudrosti.
<...>
<...>Prosím vás, milovaní, berte tuto Bohem danou milost velmi vážně.

Úspěch a rychlost transformace vašich národů a států závisí pouze na vás samých, na tom, jak přijmete vše, předložené v těchto poselstvích, a jak budete schopni toto zrealizovat ve vašich životech.

Pro Boha není nic nemožné, milovaní, a Bůh vám může dát tu nejlepší vládu a nejlepší podmínky ve vašich zemích. Ale pokud nejste schopni ve vašem vědomí přijmout tuto Boží milost, tak tato milost zůstane jenom možností a nedokáže ve vašem světě existovat.

Všechny příznivé změny ve vnějších podmínkách vašich životů a podmínkách uvnitř států jsou určeny pouze úrovní vašeho vědomí a tím, nakolik jste schopni ve svém vědomí přijmout principy Božského vedení a Božské pomoci pro vaši zemi.

Proto vám opakuji znovu a znovu. Berte tato poselství. Čtěte je. Je to ten nástroj, který dokáže změnit vaše vědomí, dá vám impulz a ukáže směr vývoje pro další desetiletí.

<...>
<...>Ale napřed musíte tyto znalosti vstřebat vy sami. Vy změníte svoje vědomí a teprve pak se změní okolní svět."

Mistr Godfre, 21. dubna 2005

"Já jsem prožil svou poslední inkarnaci v Americe. A já velmi miluji tuto zemi. Jsem rovněž rád, že mohu přijít prostřednictvím ruského posla, protože vztahy mezi oběma zeměmi je třeba zachovat.

Duchovní rozvoj Ruska může dát Americe hodně. A zkušenosti Ameriky také může přejímat Rusko.<...>

Je nevyhnutelné býti nad politikou, nad ekonomikou, nad jakýmikoli lidskými sférami vztahů." 

Mistr Godfre, 6. července 2009

"JÁ JSEM Lanello, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto posla.

Pamatujete si mě? JÁ JSEM ten, který založil organizaci Maják na vrcholu (The Summit Lighthouse) v Americe v roce 1958. Založil jsem tuto organizaci podle pokynů El Morii a dalších Vzestoupených Mistrů, kteří ji podporovali po dobu téměř 40 let její existence až do roku 1997, kdy El Moria přestal tuto organizaci sponzorovat.

<...>

Lidé Ameriky měli možnost účastnit se přímého kontaktu se Vzestoupenými Mistry, probíhajícího doslova před jejich očima. Měli možnost pociťovat Světlo, uvolňované při příjmu poselství. Doslova přitiskli rty a pili a pili toto Světlo.

Napojili jsme všechny žíznivé, předali jsme tolik znalostí, kolik bylo možno předat v tomto okamžiku v dané konkrétní zemi.<...>

<...>Vy víte, že já a Elizabeth jsme byli vtěleni jako carevič Alexej a carevna Anastazie. Ale naše mise byla v samém počátku přerušena revolucí a následným zastřelením carské rodiny.

<...>Skoro celé 20. století jsme krmili syny a dcery Boha v Americe."

Milovaný Lanello, 6. dubna 2005

JÁ JSEM Maitréja, znovu k vám přicházím.

<...>

Teď bych vám chtěl oznámit ještě jednu radostnou zprávu. Tato zpráva je spojena s tím, že v tento okamžik je svět připraven k tomu, aby změny probíhaly rychleji. A tyto změny, které jsou spojeny především se změnami vašeho vědomí, probíhají tak rychle jako nikdy. Ale existuje jisté zešikmení energie. Protože ty regiony světa, ve kterých čtou naše Poselství, poskytnutá naším poslem, získávají hodně Světla a vědomí lidí se mění velice rychle. Současně s tím existují další regiony světa, které nemají možnost přijímat a číst naše Poselství. V těchto regionech nevyrovnanost energie vyúsťuje do různých přírodních katastrof a kataklyzmat.

Bohužel k takovým regionům patří i Amerika.

Tato země, do které Mistři vkládali velké naděje, ztratila náš fokus Světla. A teď musí přijímat Světlo z jiné země. Dobře chápu, že pro hrdé Američany bude těžké přijmout Učení, které vychází z Ruska. Ale právě tímto způsobem, když přijme toto Učení, vycházející z Ruska, bude Amerika schopna obnovit energetickou rovnováhu a tím se vyhnout mnohým přírodním katastrofám a ekonomickým neúspěchům.

Proto, prosím vás, přispějte k rozšíření tohoto mého Poselství a dalších Poselství, která poskytujeme přes našeho posla, na území Ameriky.

Samotná geografická poloha těchto dvou států, Ameriky a Ruska, nacházejících se na opačných stranách zeměkoule, při možnosti změny vědomí, rovnoměrně probíhající u národů těchto zemí, bude napomáhat vyrovnávání situace na planetě.

Obracím se na dcery a syny Ameriky přes ruského posla. Prosím vás, překonejte ty vaše vlastnosti, které vám brání přijímat informace, vycházející z druhé strany.

Upřímně věřím v to, že mezi Američany budou ti, kteří se ozvou na mé volání a překonají ty negativní povahové rysy, které nutí Američany cítit se lidmi, na kterých závisí budoucnost Země.

V podstatě je to tak. Jste ti lidé, na kterých závisí budoucnost planety Země. A proto, aby budoucnost byla co nejpříznivější, nemusíte dávat najevo své ambice a prvenství svého národa a země. Naopak všechno, co je nezbytné, je vypěstovat vlastnost smíření a postavit se na stejnou úroveň se všemi národy, jež obývají planetu Zemi.

Na planetě neexistuje nejdůležitější země. Ale jsou lidé, kteří se odváží překonat hranice a povznést své vědomí na důstojnou úroveň. Na úroveň bohočlověka, jímž se všichni nevyhnutelně musíte stát.

Proto všechno, co potřebujete, je nedívat se na ostatní národy tak, jako by byly na nižší úrovni vývoje než vy. Ne, každý národ je bratrem nebo sestrou v Božské rodině národů, žijících na Zemi. A čím dříve si uvědomíte svou jednotu a spojíte se, nehledě na různost svého vnitřního světa a vnějšího vzhledu, tím rychleji dojde k žádoucím změnám na Zemi.

Prosím vás, pozorně promyslete moje slova, a konečně si dovolte ve svém vědomí překročit hranice své rodiny, svého města, svého státu a přijmout celou Zemi jako svůj vlastní domov.

Bůh Maitréja, 5. června 2006

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net