Promluva o Zlatém Věku

 

Saint-Germain

10. ledna 2010

 

JÁ JSEM Saint-Germain.

Znovu jsem přišel k vám, dámy a pánové! A dnes jsem připraven promluvit na téma, které je mi velmi blízké, a o kterém mohu mluvit donekonečna.

Už vás to zaujalo?

Dnes jsem připraven mluvit o Zlatém Věku. O jeho příchodu na Zemi.

Možná jste slyšeli, že existují proroctví, předaná v různých dobách prostřednictvím různých proroků, poslů a také světců, která tvrdí, že by měl přijít Zlatý Věk. A zároveň se díváte kolem sebe a nechápete, jak by se to mohlo stát při tak velkém poklesu morálky ve společnosti a obecném úpadku v duchovní oblasti.

Protože Zlatý Věk – to je rozkvět krásných umění, která se co nejvíce přibližují vzorům, které existují v nehmotné sféře. Kde jsou ti dokonalí lidé, ptáte se, kteří jsou schopni naplnit tyto dokonalé vzory?

Velmi dobře chápu váš zmatek. A proto vám musím krátce vyložit učení o Zlatém Věku.

Mnohým z vás není zcela jasné, kdo jsou Vzestoupení Mistři. A proč do jejich řad náleží tak různí Mistři.

Termín „Vzestoupení Mistři“ není úplně šťastný. Neboť se jím rozumí bytosti nebo jedinci, kteří stojí na různých stupních Hierarchického žebříčku. Mezi Vzestoupenými Mistry jsou ti, kteří přišli s posláním pomoci z jiných soustav světů, ale také ti, kteří se dosud učí ve škole pozemského života.

U této otázky ještě chvilku zůstanu. Lidstvo na Zemi totiž prochází určitými fázemi svého vývoje. Tyto etapy můžeme nazvat jako kořenové rasy a podrasy. Nyní jsou na Zemi vtěleni ti zástupci čtvrté a páté kořenové rasy, kteří zaostali za svými bratry, nacházejícími se v nehmotné sféře a čekajícími na své vtělení v šesté kořenové rase.

Tito jedinci, kteří čekají na vtělení, značně svými vibracemi předstihují současné vtělené lidstvo jako celek. Proto jim jejich vibrace nedovolují přebývat mezi vámi na Zemi. A netrpělivě čekají, až se objeví možnost jejich vtělení na Zemi, aby pokračovali ve vývoji. Oni mohou Zemi dát tolik svých darů a byli by tak šťastni, kdyby se mohli o tyto dary podělit s lidstvem Země.

Mezi těmi, kteří jsou nyní vtěleni na Zemi, je určitý počet jedinců, kteří v sobě nesou ryzího ducha. Ale podmínky, které v současnosti ve světě panují, jim nedovolují se projevit. A naše Poselství jsou výzvou k probuzení jejich duší. V mnohých z nich přebývají velcí duchové. Jsou to takzvané částečné inkarnace, částečná vtělení Mistrů, kteří se, aby vyrovnali své vibrace s celkovou průměrnou úrovní vibrací Země, zatížili karmou, a to do takové míry, že za současných podmínek si již nemohou vzpomenout, kdo jsou a proč přišli na Zemi.

A zároveň mezi lidskými jedinci, kteří jsou nyní vtěleni na Zemi, jsou ti, kteří jsou upřímně připraveni sloužit a jsou připraveni postavit se pod prapory Vzestoupených Mistrů hned teď, ale nemohou najít to místo na Zemi, kde jsou jejich duchovní bratři.

Proto existuje plán, podle kterého má na Zemi přijít Zlatý Věk, jako zárodek budoucích období.

Za těchto okolností by dokončili pozemskou školu ti, kteří jsou schopni ji dokončit. Za těchto okolností by se mohli vtělit zástupci šesté rasy, aniž by riskovali neúspěch.

Měli jsme plán uskutečnit Zlatý Věk na území Ameriky. I já jsem se postavil za uskutečnění tohoto plánu. Možná jste slyšeli, že jsem dokonce dal do zástavy svoje kauzální tělo, aby Amerika, a spolu s ní celý svět získali dar fialového plamene, aby se urychlila proměna karmy, která zabraňuje příchodu Zlatého Věku.

A současně se náš pohled nepřestává upírat na Rusko, jako na zemi, která má mohutný duchovní potenciál, který se ale ještě neprojevil.

Koneckonců, příchod Zlatého Věku je jednoduše otázkou energie. Jestli Velkým Centrálním Sluncem bude vyčleněno dostatečné množství Božské energie, aby se uskutečnil příchod Zlatého Věku na Zemi.

Ale, milovaní, když přijdete do banky, abyste získali úvěr, bankovní úředníci budou předtím, než vám dají peníze, požadovat záruku, že půjčku vrátíte. Budou po vás chtít zástavu v podobě nemovitosti nebo cenných papírů, nebo nějakých jiných cenností.

Přesně stejný zákon platí i v Božském světě. Před tím, než vydá energii potřebnou k vytvoření podmínek pro příchod Zlatého Věku na Zemi, bude Velké Centrální Slunce chtít získat záruky, že tato energie nezmizí jako voda v písku, aby uspokojila rozmary lidského ega, ale že bude použita tak, jak bylo zamýšleno, a vrátí se do Božského světa jako záření sfér kauzálních těl lidských jedinců.

Celá otázka příchodu Zlatého Věku se rozhoduje na vaší úrovni. Jestli se najde určitý počet lidských jedinců, kteří jsou schopni přijmout Božskou energii a rozumně ji využít. Doposud se o to pokoušíme, troubíme na trouby skrze různé posly, ale zatím takové osoby nemůžeme najít.

Jedním z našich posledních pokusů je i tato nová dispenzace pro předání našich Poselství do vašeho světa prostřednictvím tohoto posla.

Nyní se už nesoustřeďujeme na konkrétní zemi. Celkem pro nás není důležité, projeví-li se Zlatý Věk v Americe, v Rusku, nebo v kterékoliv jiné zemi na světě. Pro nás není lidstvo Země rozděleno podle národností. Pro nás je důležité, aby se našel dostatečný počet zodpovědných jedinců, kteří jsou připraveni převzít plnou karmickou odpovědnost za bezchybné nakládání s Božskou energií, která bude uvolněna nejprve k vytvoření vzoru ve fyzické rovině, a potom i celé země, která bude žít podle Božských principů.

Tak, milovaní, sami vidíte, že to není žádné tajemství. Vše je naprosto jednoduché a průhledné. Přinesli jsme vám na zlatém podnose Božskou příležitost, která má být uskutečněna na Zemi. Kdo z vás může přijít a chopit se této Božské příležitosti?

Nepospíchejte. Před tím, než vám Božská příležitost bude opravdu dána, budete muset prokázat svou oddanost Bohu a Mistrům. Budete muset projít zkouškami a pokušeními života.

Protože nemůžete vystoupit na další energetickou úroveň, aniž byste se rozloučili s energiemi minulosti. A energie minulosti s vámi časem tak srostly, že nevíte, kde končí vaše neskutečná část, a kde začíná vaše část Božská.

Tak jděte do toho. Všechny možnosti leží před vámi. Kdo je dokáže využít?

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!