Promluva o Zlatém Věku

Promluva o Zlatém Věku

Saint Germain

10. ledna 2010

 

JÁ JSEM Saint Germain. Znovu jsem přišel k vám, dámy a pánové! A dnes jsem připraven promluvit na téma, které je mi velmi blízko, a o kterém mohu mluvit donekonečna.

 

Už vás to zaujalo?

 

Dnes jsem připraven mluvit o Zlatém Věku. O jeho příchodu na Zem.

 

Možná jste slyšeli, že existují proroctví, zvěstovaná v různých dobách prostřednictvím mnoha různých proroků, poslů a také světců, která tvrdí, že by měl přijít Zlatý Věk. A zároveň se díváte kolem sebe a nechápete, jak by se to mohlo stát při tak velké ztrátě morálky ve společnosti a obecném úpadku v duchovní oblasti.

 

Protože Zlatý Věk – to je rozkvět krásných umění, která se co nejvíce přibližují těm vzorům, které existují v nehmotné sféře. Kde jsou ti dokonalí lidé, zeptáte se, kteří jsou schopni naplnit tyto dokonalé vzory?

 

Velmi dobře chápu váš zmatek. A proto vám musím krátce vyložit učení o Zlatém Věku.

 

Mnohým z vás není zcela jasné, kdo jsou „Vznešení Mistři“. A proč do jejich řad patří tak různí Mistři.

 

Termín „Vznešení Mistři“ není úplně šťastný. Neboť se jím rozumí bytosti nebo jednotlivci, kteří stojí na různých stupních Hierarchického žebříku. Mezi Vznešenými Mistry jsou ti, kteří přišli s posláním pomoci z jiných soustav světů, ale také ti, kteří se dosud učí ve škole pozemského života.   

 

U této otázky ještě chvilku zůstanu. Lidstvo na Zemi totiž prochází určitými fázemi svého vývoje. Tyto etapy můžeme nazvat základními rasy a podrasy.  Nyní jsou na Zemi vtěleni ti zástupci čtvrté a páté základní rasy, kteří zaostali za svými spolubratry, nacházejícími se v nehmotné sféře a čekajícími na své vtělení v šesté základní rase.

 

Svými vibracemi tito jedinci, kteří čekají na vtělení, značně předstihují současné vtělené lidstvo jako celek. Proto jim jejich vibrace nedovolují přebývat mezi vámi na Zemi. A netrpělivě čekají, až se objeví možnost jejich vtělení na Zemi, aby pokračovali ve vývoji. Oni mohou Zemi dát tolik svých darů, a byli by tak šťastni, kdyby se mohli o tyto dary podělit s lidstvem Země.

 

Mezi těmi, kteří jsou nyní vtěleni na Zemi, je určitý počet jednotlivců, kteří v sobě nesou ryzího ducha.  Ale podmínky, které v současnosti ve světě panují, jim nedovolují se projevit. A naše poselství je výzvou k probuzení jejich duší . V mnohých z nich přebývají velicí duchové. Jsou to takzvané částečné inkarnace, částečně vtělení Mistrů, kteří se zatížili karmou, aby vyrovnali svoje vibrace s celkovou průměrnou úrovní vibrací Země, do takové míry, že za současných podmínek si již nemohou vzpomenout, kdo jsou, a proč přišli na Zemi.

 

A zároveň mezi lidskými jedinci, kteří jsou nyní vtěleni na Zemi, jsou ti, kteří jsou upřímně připraveni sloužit a jsou připraveni postavit se pod prapory Vznešených Mistrů hned teď, ale nemohou najít to místo na zemi, kde jsou spolubratři v duchu.

To je přesně ten důvod, proč je plán, podle kterého má přijít Zlatý Věk na Zemi, jako zárodek budoucích období.

 

Za těchto okolností by dokončili pozemskou školu ti, kteří jsou schopni ji dokončit. Za těchto okolností by se mohli vtělit zástupci šesté rasy, aniž by riskovali neúspěch.

 

Měli jsme úmysl uskutečnit Zlatý Věk na území Ameriky. I já jsem se postavil za uskutečnění tohoto plánu. Možná jste slyšeli, že jsem dokonce založil svoje kauzální tělo, aby Amerika, a spolu s ní celý svět přijal dar fialového plamene, aby se urychlila proměna karmy, která zabraňuje příchodu Zlatého Věku.

 

A současně se náš pohled nepřestává upírat na Rusko, jako na zemi, mající mohutný duchovní potenciál, který se ale ještě neprojevil.

 

Nakonec, příchod Zlatého Věku je jednoduše otázkou energie. Bude-li Velkým Centrálním Sluncem vyčleněn dostatek božské energie, aby se uskutečnil příchod Zlatého Věku na Zemi.

 

Ale, milovaní, když přijdete do banky, abyste získali úvěr, bankovní úředníci budou předtím, než vám dají peníze, požadovat záruku, že půjčku vrátíte. Budou po vás chtít zástavu v podobě nemovitosti nebo cenných papírů, nebo nějakých jiných cenností.

 

Přesně stejný zákon platí i v Božském světě. Před tím, než vydá energii potřebnou k vytvoření podmínek pro příchod Zlatého Věku na Zemi, bude Velké Centrální Slunce chtít získat záruky, že tato energie nezmizí jako voda v písku, aby uspokojila rozmary lidského ega, ale že bude použita tak, jak bylo zamýšleno, a vrátí se do Božského světa jako záření sfér kauzálních těl lidských jedinců.

 

Celá otázka příchodu Zlatého Věku se rozhoduje na vaší úrovni. Bude-li existovat určitý počet lidských jedinců, kteří jsou schopni přijmout Boží energii, a rozumně ji využít. Zatím se o to pokoušíme, troubíme na trouby skrze různé posly, ale zatím takové osoby nemůžeme najít.

 

Jedním z našich posledních pokusů je i tato nová výjimka pro přenos našich zpráv do vašeho světa prostřednictvím tohoto posla.

 

Nyní se už nesoustředíme na konkrétní zemi. Není pro nás, celkem vzato, důležité, projeví-li se Zlatý Věk v Americe, v Rusku, nebo v kterékoliv jiné zemi na světě. Pro nás není lidstvo Země rozděleno podle národností. Pro nás je důležité, aby se našel dostatečný počet odpovědných jedinců, kteří jsou připraveni převzít plnou karmickou odpovědnost za nepředstavitelné množství Božské energie, která bude uvolněna nejprve k vytvoření vzoru ve fyzické rovině, a potom i celé země, která bude žít podle Božích principů.

 

Tak, milovaní, sami vidíte, že to není žádným tajemstvím. Vše je naprosto jednoduché a otevřené. Přinesli jsme vám na zlatém podnose Božskou příležitost, která má být uskutečněna na Zemi. Kdo z vás může přijít a chopit se této Božské příležitosti?

 

Nepospíchejte. Před tím, než vám Božská příležitost bude opravdu dána, budete muset prokázat svou oddanost Bohu a Mistrům. Budete muset projít zkouškami a pokušeními života.

 

Protože nemůžete vystoupit na další energetickou úroveň, aniž byste se rozloučili s energiemi minulosti. A energie minulosti během doby s vámi tak srostly, že nevíte, kde končí vaše neskutečná část, a kde začíná vaše Božská část.

 

Tak se toho odvažte. Všechny možnosti leží před vámi. Kdo je dokáže využít?

 

JÁ JSEM Saint Germain!