Vzestoupení Mistři o Božských vlástnostech
 
Zlatý Věk je třeba nastolit především ve vás samotných 
 

Libovolné podmínky, libovolný systém a jakékoliv okolnosti Bůh použije proto, abyste se mohli rozvíjet. Abyste mohli rozvíjet své duše. A během svého života máte všechny možnosti rozvíjet rytířské vlastnosti. Kde jsou skuteční rytíři, připravení pro své dámy obětovat životy? Jenom mi neříkejte, že časy se změnily. Duch rytířství a schopnost obětovat se pro vlast nikdy nezmizely. 

Mužnost, odvaha, statečnost, nebojácnost, oddanost, čest a důstojnost – proč jste zapomněli na tyto vlastnosti ducha? Bude třeba pořádně se ponořit do své duše a odkrýt tyto vlastnosti, protože je v blízké budoucnosti budete nutně potřebovat. 

A rytířské turnaje mohou být dobře nahrazeny soutěží ze znalostí děl velkých zasvěcenců. 

Ne těch zasvěcenců, kteří si tak sami říkají, a kteří pořádají semináře za peníze, ale těch zasvěcenců, jejichž jména zůstala v historických análech: Pythagora, Órigena, Konfucia, Sókrata, Lao-c´, Blavatské... Bez ovládnutí meče vědění, bez osedlání koně ega se nemůžete stát rytířem Slova pro každou dobu. 

Nebojte se nezdarů, nebojte se, že uděláte chybu. Následujte naše příkazy: všechny milníky na Cestě jsou již umístěny, všechny zatáčky a nebezpečné úseky Cesty označeny. 

Saint-Germain, 9. června 2010

Učení o Božské Svobodě
 

JÁ JSEM Bohyně Svobody. JÁ JSEM dnes přišla proto, abych ve Vašich rozumech a srdcích upevnila vlastnosti Svobody. Také jsem členkou Karmické Správy a Vy se ke mne můžete obracet osobně, především, pokut budete mít otázky po mém dnešním poselství. 

Tedy, vlastnost svobody. Nepřestanu o této vlastnosti hovořit, protože je to jedna z nejdůležitějších vlastností, které činí člověka podobného Bohům. Proto přicházím, abych Vám vysvětlila vlastnost svobody. A čím blíže bude tato vlastnost Božskému zjevení, tím vyšší obrazy svobody můžete získat pro své porozumění ve svých životech. 

Pro Vás bude nejvyšším dostupným pochopením svobody svoboda od okovů hmoty.  ...Dar rozumu i dar svobodné vůle, které lidstvo nesprávně používá po celé miliony let, fakticky vytvořili vězení duši, protože svět, který jste vytvořili, stále více a více zatěžoval svobodu, která s Vámi byla od počátku. 

Dnes jsem k Vám přišla, abych ve vašich duších zarodila nasměrování k Božské Svobodě, jakožto k osvobození od okovů hmoty. Přišel čas poznat ty prosté věci, kterým Vás učí Vznešení Vládcové. Vaše vědomí musí být osvobozeno jako první. Musíte se ve svém vědomí naučit mít pocit Božské Svobody, jakožto nesvázanosti s materiálním světem.

Nemluvím o ničem, co by se nevyučovalo ve školách pro oddané. Jedna z hlavních disciplín, která se v těchto školách vyučuje je svoboda od připoutání ke hmotě obecně a částečně od svázaností jakýmikoliv majetkům a věcem.
 

Bohyně Svobody, 21. prosince roku 2009

Můžete začít sloužit právě  tam, kde se v daném okamžiku nacházíte
 

Bůh už se o vše postaral. Máte ty nejlepší podmínky, abyste mohli začít svou službu, abyste zapracovali na těch Vašich vlastnostech, které Vám brání projevovat Lásku a péči o bližní v těch nejtěžších životních situacích. Do té doby, než se nenaučíte v detailech života nacházet velikou službu, nebudete moci postupovat po Cestě. 

Velmi prosté práce, vykonané nezištně s obrovskou bezpodmínečnou Láskou zůstanou navždy s Vámi jako drahokamy Vašeho kauzálního těla. Tento Váš pozemský život skončí, ale Váš postoj k práci, k lidem, zůstane a bude Vás provázet do příštího vtělení.

Ve Vašem světě je obrovský nedostatek této vlastnosti, pravé služby Životu, která je automaticky i službou Bratrstvu, protože Veliké Bílé Bratrstvo považuje za svůj hlavní úkol sloužit lidstvu na Zemi. 

Musíte se více zamyslet nad tím, co Vám překáží projevit Božské vlastnosti v životě, a postupně, krok za krokem se zbavovat všeho, co Vám překáží.

Nemyslete si, že Váš vztah k práci, k lidem, rostlinám nebo živočichům zůstane bez povšimnutí, pokud Vaše dobré činy a skutky nemají svědky. Vše je uchováno v záznamech Akaši, veškerá Vaše práce, myšlenky, pocity nebo skutky, ať už záporné či kladné. Zamyslete se nad tím, kráčejte životem opatrně, nezanechávejte za sebou astrální ani mentální odpad.

Nechť je veškerá Vaše pouť životem doprovázena jen Láskou a vůní růží!

 Milovaná Nada, 17. prosince 2009

 

 

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte
 

JÁ JSEM Nada. Skrze tohoto posla přicházím poprvé. 

Ve vašich rozumech jsou určitá očekávání, která se týkají Vašich možností, jak sloužit Bratrstvu.

Vše co potřebujete, abyste mohli sloužit Bratrstvu, je Vaše vůle. 

Můžete začít službu přímo tam, kde se v daném okamžiku nacházíte. Vše co v daném okamžiku děláte, můžete nasměrovat ke službě Bratrstvu.

Jste doma a plníte své domácí povinnosti. To je skvělé! Už sloužíte Bratrstvu! 

...Ó, milovaní, vše tkví v tom, jak to děláte. Jakákoliv drobná a nenápadná činnost, kterou v životě děláte, můžete dělat s velikou Láskou.

Do každé činnosti je možné vnést svou službu. Vykonáváte-li práci tím nejpoctivějším způsobem, s Láskou, pak kterákoliv Vaše činnost mění prostor .. 

Musíte si osvojit návyk hašení jakéhokoliv negativa pomocí Lásky, trpělivosti a smíření. Máte v životě tolik možností k prokazování své služby! 

Prakticky každá práce, každé setkání, vše co se s Vámi během dne děje, lze použít pro prokazování Vaší služby. Protože pouze tehdy, když se poučíte v drobnostech života, v každodenních činnostech nacházet body uplatnění Vašich dobrých duševních kvalit, pouze tehdy, když žádné vnitřní zmatky nebudou moci narušovat Váš vnitřní pokoj a harmonii, pouze tehdy se otevře další možnost vaší služby.

 A Vy pak můžete použít už nabyté kvality v nové etapě služby Bratrstvu, které jsou neoddělitelné od služby Životu.

Milovaná Nada, 17. prosince 2009

 

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!
 

Naše poselství jsou stavěná pro úroveň vědomí lidí, kteří jsou schopni přemýšlet nejen o sobě, svých blízkých a uspokojení čistě materiálních potřeb svých a svého okolí. 

Naše poselství jsou stavěná pro lidi, kteří přemýšlejí o takových věčných pojmech, jako je Služba a sebeobětování. 

Z pohledu většiny lidí žijících na planetě, jsou tito lidé jako bílé vrány. Jak je možné věřit v něco, co nelze nahmatat? Jak je možné kvůli tomu obětovat čas, pracovat ve prospěch čehosi abstraktního, co nelze zahlédnout, žít v představách, které přesahují rámec jednoho života.

Počítám s tím, že ti lidé, kteří jsou schopni přijímat slova Vznešených Vládců, v sobě najdou sílu překonat moc iluze, doslova lana, která je přivazují k Zemi. Pevně doufám, že plamen, který ve Vás přebývá, přijme impulz k tomu, aby se rozvíjel. A pak, když Božský plamen zachvátí Vaši osobnost, nebudete se moci nevydat, neobětovat se. 

Budete hořet a ozařovat cestu těm lidem, kteří jsou ještě ve tmě pochybností a nevěry. Budete moci předávat své Světlo. Budete to dělat nezištně, bez přemýšlení o mzdě či úctě. Budete probuzení k věčnému Životu. 

Zarathuštra, 8. prosince roku 2009

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk

Lidstvo postupně upadalo, až se dostalo do stavu, v němž se nachází nyní. Všechno, co vás ve vašem životě obklopuje, odpovídá stavu vašich srdcí. A pancíř nepochopení, nenávisti, nevraživosti a lhostejnosti zakrývá lidstvo jako tlustá deka.

Proto východiskem z tohoto stavu musí být demonstrace přesně opačných vzorů ve všech oblastech života.

Nenávist je potřeba zaměnit Láskou.

Strach je potřeba proměnit na Lásku.

Lhostejnost, hněv a nevraživost je potřeba zaměnit vlídností.

Radost musí vstát na místo chmur.

Všechny kvality, jež nejsou božské, budou zaměněny Božskými kvalitami, jako když mávnete kouzelnou hůlkou, pokud hromadná většina lidstva zamění vzor svého chování založený na egoismu, marnivosti, přání žít jen pro další a další potěšení, vzorem založeným na vzájemné pomoci, spolupráci, přání vzdát se všeho ve prospěch života.

Vladyka Hilarion, 5. července 2009

 
Učení o tom, jak je třeba jednat ve svém životě

Duchovní svět a fyzický svět jsou dvě strany jedné mince. A pak, když nastane okamžik, budeme se moci naladit jeden na druhého a vzájemně mezi sebou komunikovat. Ale aby se tak stalo, musíte ještě hodně na sobě pracovat. A já vám povím, jaké vlastnosti musíte získat pro to, aby se naše komunikace uskutečnila.


Především si musíte uvědomit, že existuje celá Hierarchie kosmických bytostí. A vy mezi tou Hierarchií zaujímáte počáteční úroveň. Uctívání Hierarchie a jejích principů je vaší nejprvotnější povinností. Odtud pramení také vlastnosti jako pokora, disciplína a oddanost. Bez těchto vlastností nebudete schopni postupovat na vaší Cestě. A proto, abyste získali tyto vlastnosti, je zapotřebí odpoutat se s lvím podílem svého ega, které na této etapě vašeho evolučního vývoje ve vás převládá.

Vaše ego je hlavní překážkou pro naši vzájemnou komunikaci s vámi. A proto, abyste vykročili na Cestu Zasvěcení, o  které vás poučuji, opravdu se nemusíte zcela zbavit svého ega, protože bez ega, bez vašich čtyř nižších těl nemůžete zůstat ve vašem světě. Měli byste jenom podřídit vaše ego Vyššímu Zákonu, měli byste uklidnit to zvíře tělesných tužeb a vášní ve vás. A drezuře tohoto zvířete ve vás, se budeme věnovat společně s vámi.

Pán Maitréja, 26. června 2008

 

Učení o osvobození od karmy

 

Víte, že se ve vašich energetických tělech uchovávají všechny záznamy o vámi kdysi realizovaných činech. A pak, když přijde ta chvíle, aktivuje se ten,  nebo jiný karmický záznam. Takto se dostáváte do takového stavu vědomí, který jste si dříve sami vytvořili svým nesprávným výběrem činů v minulosti.

Pokud se budete pokoušet silou vůle,  nebo s pomocí některých psychologických metod vyrovnat s vašim nezdravým stavem, tohle vám jen stěží pomůže. Musíte nevyhnutně pochopit, že váš stav jste si způsobili kdysi vy sami. A nyní se chcete zbavit této nedokonalosti. Uvolnit ji.

  Tehdy, kdy se vám podaří dostat se do správného stavu vědomí a správně nasměrovat tok Boží energie uvnitř vás, pak jste schopni neutralizovat své minulé negativní karmické usazeniny.

Celý mechanismus nápravy vašich vnitřních nedokonalostí leží uvnitř vás samých. Jen si musíte přiznat, že tato nedokonalost se vyskytuje ve vás a že si přejete osvobodit se od ní.

Avšak neexistuje taková negativní vlastnost nebo odchylka, kterou by nebylo možné překonat s Boží pomocí.

Bůh vždy ponechává na vás, aby jste se sami vyrovnali s některým z vašich nedostatků.
A pokud cítíte, že mnou vám dávané doporučení fungují dokonale, budete se moci postupně zbavit všech svých nedostatků.

 Přijde den a vy se přestanete urážet, pokud pro vás dříve byla charakteristická vlastnost urážlivosti.

 Přijde den a přestanete závidět, pokud vám byla vlastní závist.

 Přijde den a vy přestanete žárlit, pokud pro vás byla typická žárlivost.

 Stejně tak se můžete zbavit deprese, podrážděnosti, prchlivosti, hněvu a mnohých dalších nebožských vlastností.

 A tehdy, když budete moci projevovat pouze Božské vlastnosti, celý svět se obrátí k vám svou Boží stranou. 

 Vy se nevyhnutelně musíte zaobírat pouze sebou, pouze svým vnitřním stavem a svět kolem vás se sám o sobě změní.

Milovaný Kuthumi, 7. ledna 2008 

 

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci
 

JÁ JSEM Djwhal Khul, který přišel na paprsku Lásky prostřednictvím tohoto posla.

Ano, milovaní, JÁ JSEM přišel za vámi, abych upevnil Lásku.

Ze všech vlastností, ze všech Božích vlastností je Láska nejdůležitější.

Světy jsou vytvářeny láskou. A pokud vy necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jenom neprožíváte dostatek Lásky ve svém bytí.

Nejde i to, jestli vás milují nebo nemilují vůbec.  Láska je tou silou, která se nachází v hlubině vašeho bytí. A ona se vždy nachází s vámi do té doby, dokud dostáváte Boží energii z jejího Zdroje.

Proto i sebemenší nedostatek tohoto pocitu Lásky vás přivede do neharmonického stavu vědomí. Vlastnost Lásky prostupuje celé Tvoření a organicky se vplétá do vašeho života a do života všech živých bytostí.

A mnohé problémy ve světě, ne-li všechny problémy tohoto světa, jsou spojeny právě s nedostatkem Lásky.

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci.

A přesto vás vyzývám častěji pociťovat Lásku ke všemu živému. Protože jenom Láska je schopná tvořit zázraky ve vašem životě a v životě lidí kolem vás.

Milujete, to znamená, jste naživu! A to je to hlavní.

Milovaný Djwhal Khul 18. dubna 2005

Vaše Láska a vaše Víra je vše, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu. 

JÁ JSEM Svatý Michael, Archanděl Michael!  JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Vaše Láska a vaše Víra je to všechno, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu. 

Vždy budete mít všechno pro uskutečnění vašeho Božího plánu a pro službu Bohu i lidem, pokud Víra a Láska se stanou stálými společníky ve vašem životě.

A Moudrost, Boží Moudrost to je přesně ta vlastnost, kterou získáte, když bez podmínek  milujete a věříte.

Bůh vás odměňuje svojí Moudrostí a ne jenom Moudrostí, ale i jinými dary Ducha Svatého, které sestupují na vás po vašich prosbách a dokonce tehdy, když o ně nežádáte.

Vlastnosti vašeho srdce, které vy získáváte v bezpodmínečné službě Bohu, přitahují do vašeho světa všechno potřebné pro to, aby vaše služba byla účinnější.

Pokud jste na správné Cestě, pak získáváte všechny Boží vlastnosti a dokonalosti podle toho, jak po Cestě postupujete.

 

Svatý Michael Archanděl, 15. dubna 2005
 

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím.

Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci.

Ve tvém světě je přílišná nadvláda sil anti-lásky. To nás rmoutí.

Ze všech Božských vlastností je vlastnost Lásky nejvýznamnější. Usilování o lásku, touha milovat a být milován je vlastní všem živým bytostem. A právě kdysi, když byl zneužitím svobodné vůle ve starověké Lemurii a Atlantidě porušen Božský Zákon, byla tato nejvýznamnější vlastnost nejvíce zdeformována.

Pokud by se nám podařilo tuto vlastnost v plné míře oživit v duších pouze několika lidí, nacházejících se ve vtělení, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Je to vlastnost, které nelze odolat.

Člověk je ve své podstatě podobný Bohu. A základní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže netvořit.

V tomto světě není síly, která je mocnější než Láska.

Přeji vám, ať ovládnete vlastnost Božské Lásky ve svých současných vtěleních.

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/o-bozhestvennykh-kachestvakh.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net