Učení o osvobození od karmy

07.01.2008 10:05

 

Milovaný Kuthumi

7. ledna 2008


JÁ JSEM Kuthumi, který přichází poučit vaše duše. 

Přišel jsem tento den, abych vám doručil nevelké Učení, které, jak doufám, bude pro vás užitečné a dovede vás k lepšímu pochopení mnoha skutečností.

Já si uchovávám nedotčené představy o každém z vás. Tudíž je mi snazší s vámi mluvit a sledovat, jak můj vztah k vám se projevuje ve vašich životech.

Nikdy jste si nevšimli, jaký máte vliv na jiné lidi, své známé a neznámé, na své přátele, blízké, děti? Nikdy jste nebyli nuceni se na sebe dívat jakoby zvenčí?

To se tedy nenacházíte v nejlepším stavu duše. Jste opanováni podezíravostí a nevraživostí. Zdá se vám, že vám všichni lžou, špatně se k vám chovají. Není-liž pravda, že byly ve vašich životech  takové stavy? A nyní pojďme pečlivě zanalyzovat, jak se vaše stavy projevují ve všem, co vás obklopuje.

Tak přicházíte do práce a začnete přenášet tento váš stav na lidi kolem vás. Smýšlíte o nich nepříliš dobře. Postupně lidé chtě nechtě čtou vaše vibrace a obrací se na vás tou stranou, kterou u nich vnímáte. Chápete, o čem mluvím? Původně se ve vás vyskytuje nezdravá energie, která vás vede k nedobrému vnitřnímu stavu. Vaše mentální a emocionální těla začínají vibrovat na té frekvenci, která odpovídá vaší energii, která se aktivizovala ve vás v ten daný moment.

Víte, že se ve vašich energetických tělech uchovávají všechny záznamy o vámi kdysi realizovaných činech. A pak, když přijde ta chvíle, aktivuje se ten,  nebo jiný karmický záznam. Tím pádem se dostáváte do stavu vědomí, který  jste si dříve sami vytvořili svými chybnými volbami v minulosti.

Nyní přichází okamžik, kdy se znovu setkáte s tou nekvalitní energií, kterou jste vytvořili sami a která žije ve vašich energetických tělech. Teď záleží na vás, zda budete schopni tuto energii přepracovat, vyrovnat ji, neutralizovat nebo zhoršíte svůj karmický stav.

Tehdy, když jste vyzbrojeni znalostí o působení Zákona karmy, jste schopni se naučit zachycovat nezdravé stavy, které se začínají projevovat uvnitř vás. Postupně ovládnete umění zpozorovat, jak ten nebo jiný nezdravý stav vzniká, aktivizuje se a proniká do vašeho mentálního  a emocionálního těla. Tehdy, když znáte svého nepřítele, pak se dokážete s ním vypořádat.

Pokud znáte svou nemoc, stačí si včas vzít lék a nemoci bude zabráněno.

Vaše jemnohmotná těla jsou též nemocná, mají v sobě rány z předchozích nesprávných činů. A vy jednoduše potřebujete najít protijed, nebo lék na vaše nezdravé stavy vědomí.

Měli byste se naučit zachytit ten okamžik, když se vás právě začíná zmocňovat nezdravý stav vědomí. Musíte být na pozoru. Právě v tento okamžik je nevyhnutelné zastavit veškeré projevy svých minulých negativních energií.  

Pokud se budete pokoušet silou vůle,  nebo s pomocí některých psychologických metod vyrovnat s vašim nezdravým stavem, tohle vám jen stěží pomůže. Je třeba pochopit, že váš stav jste si zplodili kdysi vy sami. A nyní se chcete zbavit této nedokonalosti. Uvolnit ji.

Tehdy, kdy se vám podaří dostat se do správného stavu vědomí a správně nasměrovat tok Božské energie uvnitř vás, pak jste schopni neutralizovat své minulé negativní karmické usazeniny.

Celý mechanismus nápravy vašich vnitřních nedokonalostí leží uvnitř vás samých. Jen si musíte přiznat, že tato nedokonalost se vyskytuje ve vás a že si přejete osvobodit se od ní.

Všechno závisí od břemene vaší karmy, od toho, nakolik silná je tato negativní energie, která se ve vás usídlila. A pokud jde o malý karmický problém, bude vám stačit jedenkrát upřít vaši pozornost na tento problém a ten se ztratí.

Pokud se potýkáte s velkým karmickým problémem, s vlastností, kvůli jejíž přeměně jste přišli do inkarnace, pak budete muset opakovat vaši zkušenost mnohokrát, někdy i několik let.


Avšak neexistuje taková negativní vlastnost nebo odchylka, kterou by nebylo možné překonat s Boží pomocí.


Bůh vám vždy ponechává možnost vypořádat se s jakýmkoli vaším nedostatkem.

A pokud cítíte, že mnou vám dávané doporučení fungují dokonale, budete se moci postupně zbavit všech svých nedostatků.

Přijde den a vy se přestanete urážet, pokud pro vás dříve byla charakteristická vlastnost urážlivosti.

Přijde den a přestanete závidět, pokud vám byla vlastní závist.

Přijde den a vy přestanete žárlit, pokud pro vás byla typická žárlivost.

Stejně tak se můžete zbavit deprese, podrážděnosti, prchlivosti, hněvu a mnohých dalších nebožských vlastností.

A tehdy, když budete moci projevovat pouze Božské vlastnosti, celý svět se obrátí k vám svou Boží stranou. 

Vy se musíte zaobírat pouze sebou, pouze svým vnitřním stavem a svět kolem vás se sám o sobě změní.

Já jsem  trochu přeháněl, když jsem vám dával toto Učení. Ve skutečnosti jste všichni velmi propojení ve vašem světě. A existují velmi silné karmické vazby, které vás spojují s vaší rodinou, s vaší zemí a s celou planetou. Proto současně s procesem očišťování sebe od karmických usazenin a nánosů, si budete muset dělat starosti s tím, aby se i ostatní lidé dozvěděli o Zákonu Karmy a o tom, jak odpracovat svoji karmu.

 Poté, jakmile znalost Zákona karmy a metod odpracování karmy pronikne do vědomí určitého kritického procenta světové populace, situace na planetě se začne měnit před vašima očima.

 Vaše nevědomost a lenost vám často stojí v cestě. Všechny mechanismy a všechny znalosti jsou vám již dávno dány v Poselstvích, které dáváme prostřednictvím tohoto posla a mnoha dalších lidí, kteří nám v různých časech sloužili jako naši poslové.

Nyní nadešel čas našeho loučení. Škoda.

 Doufám, že se v budoucnu setkáme znovu. 


 
JÁ JSEM Kuthumi, rádce vašich duší.

 

                                                                                *   *