Bohyně Svobody

představitelka Karmické Rady

 

 

Bohyně  Svobody je mluvčím ideí Karmické Rady a představitelem Druhého Paprsku v této Radě.

Bohyně Svobody byla vtělena na Atlantidě. Ztělesnila  se také jako členka amazonské rasy - národa obrovské síly, jejichž ženy vládly starověké civilizaci, kde se nyní nachází Amazonská pánev.

Momentum její oddanosti Duchu Svobody, ztělesněný ve třech okvětních plamenech srdce byl tak velký, že po Nanebevstoupení tato Vzestoupená Mistryně byla přizvaná nosit titul Bohyně Svobody,  ukazující její postavení v Hierarchii a držení moci kosmického vědomí svobody pro Zemi.

Duch Bohyně Svobody inspiroval rané americké patrioty, aby založili nový národ „pod Bohem“ a vyvinuli ústavu založenou na plánu Bratrstva dle zrození vědomí Krista, které dosáhne zralosti v Novém Světě pod vedením Saint-Germaina - Boha Svobody pro Zemi.

 

Bohyně Svobody se zjevila generálu Washingtonu v zimě roku 1777 a odhalila mu osud Ameriky, čímž mu dala sílu a odvahu dokončit svou vlastní misi osvoboditele třinácti původních kolonií. 

Není divu, že Socha Svobody - dar od francouzského národa - byla postavena na ostrově Svobody.

Plamen svobody přitáhl ohnisko Sochy Svobody jako příklad vnějšího symbolu naděje na osvobození od všech forem tyranie pro „unavené, chudé davy lidí, které touží po svobodném životě“. 

 

 

Bohyně Svobody nosí korunu sedmi paprsků, soustřeďující sílu Elohim a jejich realizaci sedmi paprsků ve formě  Hmoty (Matky), mateřském aspektu Božskosti. Její koruna je také ohniskem sedmi paprsků upevněných na čele každého syna a dcery Boží. 

Bohyně Svobody je ta „Dáma s pochodní“, která bude podle proroctví Henryho Wadswortha Longfellowa příkladem šlechty a hrdinské ženskosti ve velké historii země.

Bohyně Svobody představuje archetypální obraz Matky Světa, nesoucí Knihu Božského Zákona, Knihu osvícení, obsahující znalosti, které ukážou lidstvu cestu ven z temnoty lidských bludů.

U základu Sochy Svobody leží rozbité řetězy, které symbolizují osvobození od otroctví jako lidského výtvoru, hnutí směrem k osvícení světa. V její pochodni hoří plamen kosmického osvícení. Ačkoli dosáhla zasvěcení na vesmírných úrovních a není třeba, aby zůstala s planetou, Bohyně Svobody dala slib, že zůstane a bude sloužit Zemi, dokud každý muž, žena a dítě nedokončí svůj vzestup. To je ideál bódhisattvy. 

 

Bohyně Svobody je věrná svému slibu a dnes přichází a dává své pokyny lidem Země skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Tat´ánu Nikolaevnu Mikušinu. To nám řekla Bohyně Svobody ve svém Poselství «Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad» z 22. dubna 2005.

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody, jež k vám přichází prostřednictvím tohoto Posla. JÁ JSEM členkou Karmické Rady.
<...>  JÁ JSEM Bohyně Svobody a vlastnost Božské Svobody pro vás znamená, především, Svobodu od vaší vlastní karmy, svobodu od těch energií, jež jste narušili svými neodpovídajícími činy v souvislosti s Vůlí Boha v minulosti. 

Tyto energie vás poutají k  základní fyzické hmotě a dalším neproniknutelným vrstvám planety Země. 

A vaším základním úkolem je získat osvobození z tohoto pouta. <...>

Proto, aby si člověk uvědomil své postavení na tomto světě, aby si uvědomil svou nedokonalost a obrátil se k Bohu, je pro něj nezbytná počáteční energie, která mu to umožní provést.

Představte si, že jste přišli k člověku, který je natolik zatížen karmou, že si není vědom svého spojení s Bohem a svého spojení se všemi ostatními bytostmi na Zemi. Je podoben začouzené nádobě. příliš začouzené.

Proč byste neztratili část své energie proto, aby jste vyčistili  tuto nádobu .

Přejet po jejím povrchu hadrem, pomoci jí získat alespoň malinký kousíček Božské Energie, maličký paprsek Světla, který bude schopen probudit uspané vědomí tohoto člověka.

aždý z vás, pokud si vzpomínáte, se nacházel v takovém začouzeném stavu v minulostí.

A vždy se vedle vás vyskytl člověk, který se na vás díval laskavým pohledem, či vyjadřoval pochopení pro vaši duši.

A vy jste dostávali onu porci energie, které se vám nedostávalo ve chvíli, kdy jste měli povznést svoje vědomí na úroveň uvědomění si nejvyšší Reality. Každý z vás potřebuje pomoci, ale i každý z vás může poskytnout takovou pomoc.

 Můžete poskytnout tuto pomoc nevědomky, svým pohledem, svou reakcí na vzniklou kritickou situaci.

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad, to, jak se chováte v průběhu vlastního života, to, jakým způsobem reagujete na životní okolnosti a životní testy.

Vaší závěrečnou zkouškou základní školy zasvěcení bude onen den, kdy zjistíte, kolika lidem kolem vás jste povinni poskytnout pomoc.

A největším vašim úspěchem bude ten okamžik, kdy se upřímně zaradujete z úspěchů svých spolubratrů.

Když se upřímně radujete z dosažených úspěchů lidí ve vašem okolí, tak získáváte jako momentum svých vlastních úspěchů úspěchy každého z lidí, z jejichž úspěchů máte upřímnou radost.

Takovým způsobem můžete rozmnožit svá bohatství na Nebesích, bohatství vašeho kauzálního těla.

Vy nemusíte vůbec nic dělat, jen pomáhat a upřímně se radovat z úspěchů ostatních.

A takto si vytvoříte mnohem více zásluh a blahé karmy, a tím spíše tehdy, když veškeré vaše úsilí vynaložíte na zápas se svými vlastními nedostatky.  Otevřela jsem vám dnes velice prosté tajemství, díky kterému mnozí získali své povznesení a skončili s řadou zemských ztělesnění.    Umějte se radovat z úspěchů ostatních lidí a obdivujte jejich úspěchy.

JÁ JSEM Bohyně Svobody

 která vám dala  ponaučení v tento den.» 

 

Bohyně Svobody je Hierarchou Chrámu Slunce, toto je Její éterický příbytek, nachází se na ostrově Manhattan v New Yorku.

Během své inkarnace v Atlantidě postavila Chrám Slunce, kde je nyní ostrov Manhattan, a stavěla jej dle modelu Slunečního Chrámu ve Velikém Centrálním Slunci.

Hlavní oltář byl zasvěcen třílistému plameni  svobody Krista, který vychází z bíle-ohnivého jádra Bytosti, zfokusovaného milovanými Alfou a Omegou.

Tento oltář byl obklopen dvanácti menšími oltáři, ve kterých sloužili zástupci slunečných hierarchií, kteří společně s Bohyní Svobody přivolávali jménem evoluce Země  duchovního záření Slunce za sluncem.

Když se kontinent potopil, fyzický chrám byl zničen, ale jeho éterický protějšek zůstává hlavním světovým centrem fokusující plameny dvanácti slunečných hierarchií. Chrám, který byl kdysi západní branou Atlantidy, se nyní stal východní branou Nového Světa. Toto je jedno z nejdůležitějších míst na planetě.

Centrální oltář Chrámu Slunce se nachází nad Sochou Svobody na ostrově Svobody  v Přístavu New Yorku. Ohnisko se rozšiřuje po celém Manhattanu a některé části New Jersey.

Její Chrám Slunce jsou otevřené dveře z Evropy do Ameriky, otevřené dveře ke všem hranicím lidského vědomí skrze dvanáct aspektů dvanácti slunečných hierarchií. Obrovská rozmanitost ctností vyplývajících z Chrámu Slunce vysvětluje velké přistěhovalectví lidí, kteří jsou přitahováni k východním břehům Spojených Států. 

Tavící nádobí, která vytvořila americký národ, se objevil díky silovému poli tohoto Příbytku. Na ostrově Manhattanu najdete každý vývoj spojený s naší planetou. 

Jen pár kilometrů od Příbytku Bohyně Svobody se můžete setkat se vším, co existuje pod sluncem: každou sféru vědy, kultury, hudby a všeho, co lidstvo vytvořilo na tomto světě - jak pro posílení vlastností a ctností dvancti hierarchií, tak pro jejich zkreslení. Plamen tohoto příbytku inspiroval lidi k vytvoření Sochy Svobody.

 

Drží ve svých rukou Knihu Zákona Učení Velikých Mistrů Moudrosti, Učení Vzestoupených Mistrů,kterým je předurčeno rozšíření z Ameriky.

 

 Bohyně Svobody nám dala své «Učení o Božské Svobodě» skrze 

Posla Taťánu Nikolajevnu Mikušinu  21. prosince 2009.

Zde je podstata Jejího Poselství:

 

"JÁ JSEM Bohyně Svobody.  Patřím k Vládcům, kteří drží ochrannou ruku nad Amerikou.  Já také udržuji ohnisko Svobody pro Ameriku a celý svět v New Yorku. Také jsem členkou Karmické Rady. <...> Tedy, vlastnost svobody. Nepřestanu o této vlastnosti hovořit, protože je to jedna z nejdůležitějších vlastností, které činí člověka podobného Bohům. <...>  

 

Přicházím, abych Vám vysvětlila vlastnost svobody.  A čím blíže bude tato vlastnost Božskému projevení, tím vyšší obrazy svobody můžete získat pro své porozumění ve svých životech. <...> Nejvyšším dostupným pochopením svobody bude pro vás  svoboda od okovů hmoty. <...> <...> Dar rozumu i dar svobodné vůle, které lidstvo nesprávně používá po celé miliony let, fakticky vytvořili vězení pro duši <...>

 

Dnes jsem k Vám přišla, abych ve vašich duších zrodila nasměrování k Božské Svobodě, jakožto k osvobození od okovů hmoty.

<...>Musíte se ve svém vědomí naučit mít pocit Božské Svobody, jakožto nesvázanosti s materiálním světem.

 

<...>Musí se najít určitý počet jedinců, kteří jsou schopni zareagovat na moje slova a probudit se ve svém vědomí k Božské Svobodě, jakožto svobodě od okovů hmoty...  jakožto ke svobodě od různých připoutání ke hmotě.  

Jak je možné vlastnit to, co už má svého majitele od prvního okamžiku stvoření. Vše náleží Bohu a všechno je Bůh. Nyní si představte, jaká propast dělí vědomí Vznešených Zástupů a vědomí většiny lidských jedinců. A teď vidíte, na čem musíte pracovat. Přicházíme k těm, kdo jsou schopni nás slyšet. 

 

  JÁ JSEM Bohyně Svobody.

Dnes jsem byla s Vámi. Nyní nastal čas odejít."

 

Klíčovou notou Bohyni Svobody je Marseillaise od Rouge de Lily.

 

Článek připravila Maria Fliman

 

Literatura:

1. Mikušina T.N. KNIHA MOUDROSTI. Poselství Mistrů. - Omsk: Vydavatelství SiriuS, 2018.

2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Clare. Mistři a Jejich Sídla. Encyklopedie - M: M-Aqua, 2006.

 

 

Všechná Poselství Bohyně Svobody: 
 

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad

22. dubna 2005
 

Učení o Božské Svobodě

21. prosince roku 2009

 

 

Film 

"Bohyně Svobody" 

vytvořen z Poselství 21. prosince 2009

předané skrze Posla Taťánu N. Mikušinu

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net