Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad. Bohyně Svobody 22. dubna 2005

22.04.2005 09:21

JÁ JSEM Bohyně Svobody, jež k vám přichází prostřednictvím tohoto posl vyslance.
    JÁ JSEM členém Karmického Vedení a přišla jsem k vám s určitým cílem, v předvečer 23. dubna.
Milovaný Surija k vám přicházel 19. března, aby vás seznámil s tím, že dispensace 23. dne je určen pouze pro ty duše, které mají čistá srdce a čisté motivy svých skutků.
    Proto nezapomínejte, 23. dne každého měsíce máte možnost transmutovat karmu následujícího měsíce.
    JÁ JSEM Bohyně Svobody a kvalita Božské Svobody pro vás znamená, především, osvobození se od vaší vlastní karmy, osvobození se od těch energií, jež jste narušili svými neodpovídajícími činy v souvislosti s vůlí Boha v minulosti. Tyto energie vás poutají k  základní fyzické podstatě a dalším neproniknutelným vrstvám planety Země. A vaším základním úkolem je – získat svobodu k vymanění se z tohoto pouta.
    A tento proces osvobození nemá jednorázový charakter. Kdyby se veškerá vámi narušená energie, v průběhu mnoha tisíc ztělesnění, náhle aktivizovala prostřednictvím vaší Aury, tak by jste nebyli schopni unést obdobné břemeno. Proto v souladu s humánním Zákonem Kosmických      Cyklů se váš život dělí na intervaly času, během kterých se aktivizuje ta či ona dříve vámi narušená energie. A tyto časové úseky jsou násobkem 12 základních paprsků Kosmických hodin.
    Tato časová období se dělí na roční cykly, tak zvaná 12-letá období v souladu se znameními Zvěrokruhu, a měsíční cykly v průběhu každého každého roku.
    To jsou ony cykly, v souladu se  kterými probíhá u vás návrat těch karmických situací, kterými musíte nezbytně projít z důvodu vyrovnání energií, dříve vámi narušených a obsažených ve vaší auře.
    Všechno ve vesmíru probíhá v souladu s kosmickými cykly a tyto cykly jsou zachyceny Bohem prostřednictvím řeči hvězd. Ten, kdo pochopi řeč hvězd, obdrží vstupenku k podrobnostem Božího řízení celého vesmíru určité hvězdy nebo planety. V okamžiku vašeho zrození se uskuteční spuštění Kosmických hodin pro měření průběhu vašeho života. Spustí se pružina vašeho osobního času. A pokud jste seznámeni s průběhem vašeho života , jež je taktéž určen hvězdami v okamžiku vašeho zrození, můžete být obeznámeni s tím, v jakém časovém období a jaké energie z vašich uplynulých karmických zápisků se mohou stát dostupnými pro vaše zpracování.
    Jestli si pozorně promítnete váš život, tak můžete vypozorovat, že se záviděníhodnou pravidelností se před vámi vynořují stále tytéž a tytéž problémy, jež jsou spojené s vaši psychikou a vaším vnímáním sebe sama a okolního světa. Pružina se prodlužuje a začíná se rozmotávat, a s každým novým obnaženým závitem se k vám navracejí stále stejné a tytéž problémy s železnou a záviděníhodnou pravidelností. A vy jste přinuceni se neustále znovu a znovu vracet k vašim nevyřešeným vlastnostem a řešit nastávající životní situace postavené před vás v každém okamžiku na nové úrovni.
    Je to obdobné tomu, jak se přelévají vlny oceánu. Vlna se vylije ke břehu a poté ustoupí. Během svého pohybu vlna ve fázi svého zpětného vzestupu schvátí do sebe kaménky, nacházející se na břehu a unáší je s sebou při odlivu. . A v průběhu tisíce let takto se neustále opakujících pohybů jsou kaménky ohlazeny. Libovolný výstupek na povrchu kamene je obroušen oceánem. Stejně tak v průběhu každého dne, ze dne na den, z roku na rok, Bůh za pomoc Zákona Kosmických Cyklů obrušuje vaše nedokonalé vlastnosti do té míry, dokud nebudete ohlazeni. Vaše aura nezískává správný oválný tvar a nezískává průzračnost a barvy, které zpočátku byli vlastní vaší duši, předtím, než jste přijali ztělesnění ve fyzickém světě.
    A tento proces vybrušování vašich vlastností a jejich přeměny v Božské vlastnosti trvá po nejeden život.
    Moudrý člověk chápe, že působení Kosmického Zákona není možno se vyhnout, ale výsledku, ke kterému vás směruje Kosmický Zákon je možné dosáhnout během kratšího času, jestliže není odporováno tomuto Zákonu a jeho uskutečnění je naopak napomáháno. V tomto případě probíhá dosažení výsledku během menšího množství kosmických cyklů. A i v tomto faktu je obsažen smysl řečeného, že počet dní pro vyvolené bude zkrácen.
    Máte možnost zkrátit počet dní vašeho pobytu na Zemí pouze v tom případě, když urychlíte návrat karmy. A zatímco ta doba, kterou potřebuje pro zvládnutí obyčejný člověk, tedy až desítky let, vy můžete absolvovat během jednoho roku.
    Prostě vy mnohem rychleji zpracováváte porušenou energii díky vaši touze to dělat, a díky Boží milosti, které vám to umožňuje dělat.
    Proto neignorujte 23. den každého měsíce. Jestliže jsou vaše úmysly čisté, tak můžete v tento den transmutovat karmu následujícího měsíce nejen správnou volbou, ale i za pomocí modlitební praxe.
    Chtěla bych, abyste si osvojili správný motiv, se kterým budete přistupovat ke čtení modliteb v průběhu tohoto dne.


• Upřímně si uvědomíte veškeré vaše hříchy, jež jste spáchali v minulosti, a vynaložíte veškeré úsilí, aby jste se všech sil zabránili opakování těchto hříchů v budoucnosti.
• A jste připraveni za pomoci momentumu svých srdcí, naplněných láskou k veškerému Tvoření, ke každé živé bytosti, natáhnout do svého světa takové množství Božské Energie, které vám umožní přeměnit vámi porušenou energii v plném rozsahu.


    A takovým způsobem můžete, pokud budete schopni, díky vámi vytvořenému momentumu, přeměnit ve Světlo veškerou nedokonalou energii, která byla otevřena v souladu se zákonem pro přeměnu během této kosmické lhůty, a když nastoupí další lhůta pro přeměnu této energie, tak vám nezbude již nic dalšího pro přeměnu.
    Ale vy všichni pokračujte ve vaší službě. Protože do té doby, pokud se nacházíte ve fázi ztělesnění, jste povinni využít každou minutu vašeho pobytu na Zemi pro poskytnutí pomoci těm živým bytostem, které nejsou tak úspěšné ve svém vzestupu na cestě, tak jako vy.
    Proto, aby si člověk uvědomil své postavení na tomto světě,aby uvědomil svou nedokonalost a obrátil se k Bohu, je pro něj nezbytná počáteční energie, která mu to umožní provést.
    Představte si, že jste se dostavili k člověku, který je natolik zatížen karmou, že si není vědom svého spojení s Bohem a svého spojení se všemi ostatními bytostmi na Zemi. Je podoben začouzené nádobě. Hodně začouzené. Proč byste nemohli ztratit část své energie proto, aby jste umožnili vyčištění a vytření této nádoby. Přejet po jejím povrchu hadrem, pomoci jí získat alespoň malinký kousíček Božské Energie, maličký paprsek Světla, který bude schopen probudit uspané vědomí tohoto člověka.
    Každý z vás, pokud si vzpomínáte, se nacházel v takovém začouzeném stavu v minulostí. A vždy se vedle vás vyskytoval člověk, který se na vás díval laskavým pohledem, či vyjadřoval pochopení pro vaši duši. A vy jste dostávali onu porci energie, které se vám nedostávalo ve chvíli, kdy jste měli povznést svoje vědomí na úroveň uvědomění si nejvyšší Reality.
    Každý z vás je potřebný pomoci, ale i každý z vás může poskytnout takovou pomoc.
    Můžete poskytnout tuto pomoc nevědomky, svým pohledem, svou reakcí na vzniklou kritickou situaci. Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad, to, jak se chováte v průběhu vlastního života, to, jakým způsobem reagujete na životní okolnosti a životní zkušenosti.
   Vaši závěrečnou zkouškou základní školy dedikací bude onen den, kdy zjistíte, jak mnoha lidem kolem vás jste povinni poskytnout pomoc . A největším vašim úspěchem bude ten okamžik, kdy se upřímně zaradujete z úspěchů svých spolubratrů.
   Když se upřímně radujete z dosažených úspěchů lidí ve vašem okolí, tak získáváte jako momentum svých vlastních úspěchů úspěchy každého z lidí, z jejichž úspěchů máte upřímnou radost.
   Takovým způsobem můžete rozmnožit svá bohatství na Nebesích, bohatství vašeho kauzálního těla. Vy samotní nemusíte vůbec nic dělat, jen pomáhat a upřímně se radovat z úspěchů ostatních. A takto si vytvoříte mnohem více zásluh a blahé karmy, a tím spíše tehdy, když veškeré vaše úsilí vynaložíte na zápas se svými vlastními nedostatky.Otevřela jsem vám dnes velice prosté tajemství, díky kterému mnozí získali své povznesení a skončili s řadou zemských ztělesnění.
   Umějte se radovat z úspěchů ostatních a unášet se jejich úspěchy.

Á JSEM Bohyně Svobody a ukazovala jsem vám vaše směřování v tento den.

© Tatjana Mikušina, 2005