Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Matka Marie
11. června 2010

JÁ JSEM Matka Marie, která opět v tento den přišla za vámi.

Pro mnohé z vás bude toto shledání se mnou nadlouho vryté do paměti. Protože já sdělím něco pro vaše vnější vědomí, což vám dá příležitost si vzpomenout na naše setkání v mém příbytku.

Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé růžence, v čase nočního spánku přicházejí ke mně do příbytku. A já mám příležitost mluvit s vámi. I když zapomenete po probuzení na naše rozhovory, přece jen mají pro vaše duše citelnou podporu v této těžké době.

Duše mnoha z vás nejsou schopné vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, obvykle si stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších se nijak nemůže přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost se s vámi setkat, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, v současnosti je stav světa takový, že nejlepší duše světa se cítí sklíčeně a nechtějí žít. Zato lidé, kteří velkými ctnostmi příliš neoplývají, se v prostředí, které je obklopuje, cítí skvěle.

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám mohu toto jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, přenést přes sebe všechnu hrubost, která kraluje kolem vás. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Yin, vás učím k soucitu pro duše těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné obrazce v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebe.

Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto vám nepřestanu mluvit o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás Bůh ustanovil. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále spěcháte tam, kam vás nasměrovávají vaše prostředky masové komunikace.

Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše prostředky masové komunikace. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být bližší jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše podstata naplněna Boží energií, jste šťastni, protože Boží energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejpřekrásnějších, pro vás dostupných stavů: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.

Bohužel většina projevů vašeho světa je zaměřena právě na to, abyste snížili vaše vibrace a tím ztrácíte souzvuk s Božím světem a stáváte se nešťastnými.

Já dělám všechno, co na mně závisí, abych vám připomněla, že svět je překrásný. A vaše vnímání světa se mění v závislosti od vašeho souzvuku s Božím světem, nebo naopak, odtržením od Božího světa.

Velmi hodně věcí, které jsou kolem vás, jsou schopné snižovat vaše vibrace a stáváte se nešťastnými jenom proto, že jste se obklopili nesprávnými, ne Božími vzory.

Jistěže, váš souzvuk s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se tento souzvuk nepřerušoval kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít v míru a pociťovat vliv světa. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souzvuk s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým.

Všechno, milovaní, má určité vibrace. Vše jest vibrací. Vaše jídlo má určité vibrace, vaše hudba má určité vibrace, městská architektura, věci, předměty, které používáte každý den. Některé věci mají pozitivní vibrace, jiné zase negativní. A někdy jedna neharmonická věc je schopna zbavit vás duševního klidu a harmonie.

Takže zvlášť opatrným je nutné být tehdy, když se podrobujete vlivu stále zapnutých televizorů a rádií. Neustále se podrobujete vlivu pochybných vzorců, které vás na dlouhý čas zbavují možnosti prožívat Boží stav vědomí, souzvuk s Božím světem. Všechno, co vám říkám, je tak přirozené, že mé rozpaky vyvolávají to, že mne slyšíte a dokonce souhlasíte se mnou, avšak jakmile přestanete číst mé poselství, ihned opět obnovujete váš dřívější způsob života.

Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slzí a stěžovat si na život.

Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás. Proč se jím neřídíte?

JÁ JSEM Matka Marie, která s vámi byla v tento den.