Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás

Matka Marie
11. června 2010

 

JÁ JSEM Matka Marie, dnes jsem znovu přišla za vámi.

Mnohým z vás se toto setkání vryje do paměti. Protože sdělím vašemu vnějšímu vědomí něco, co vám dá příležitost vzpomenout si na naše setkání v mém příbytku.

Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé Růžence, přicházejí během nočního spánku ke mně do příbytku. Mám příležitost mluvit s vámi. I když na naše rozhovory po probuzení zapomenete, přece jsou pro vaše duše citelnou podporou v této těžké době.

Duše mnoha z vás nejsou schopny vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, si obvykle stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších, se nemůže nijak přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost setkat se s vámi, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, v současnosti je stav světa takový, že nejlepší duše se ve světě cítí sklíčeně a nechtějí žít. Zato lidé, kteří velkými ctnostmi příliš neoplývají, se v tomto prostředí cítí skvěle.

Milovaní, vaše duše na sebe vzaly těžké břemeno vtělení v této pro Zemi složité době. A já vám to mohu jen připomenout, říci slova útěchy a utřít vaše slzy. Ale je nutné, abyste pokračovali v plnění vašeho poslání. Každý z vás je mému srdci drahý a toto zvláštní spojení se mnou vám vždy poskytne pomoc ve chvíli, kdy se vám bude zdát, že už nemáte sílu ani možnosti unést hrubost a nevědomost kolem vás.

V těch nejtěžších chvílích vašeho života v sobě najděte sílu a v duchu se se mnou spojte. Jednoduše na mě myslete, pak mohu vedle vás projevit svoji přítomnost a podělit se s vámi o vaše břemeno. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít v životě dál a splnit svoji Službu až do konce.

Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, snášet veškerou hrubost, která kolem vás vládne. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Jin, vás učím soucitu k duším těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné vzory v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebe.

Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy pro sebe vytvořili zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celou tíhu toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto k vám nepřestávám mluvit o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud budete tuto cestu přesně následovat, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti se životem a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás ustanovil Bůh. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále míříte tam, kam vás směřují vaše hromadné sdělovací prostředky.

Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše hromadné sdělovací prostředky. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být blíž jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše bytost naplněna Božskou energií, jste šťastni, protože Božská energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejkrásnějších stavů, které jsou vám dostupné: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.

Většina projevů vašeho světa je bohužel zaměřena právě na snížení vašich vibrací a vy tak ztrácíte harmonii s Božským světem a stáváte se nešťastnými.

Dělám vše, co mohu, abych vám připomněla, že svět je překrásný. A vaše vnímání světa se mění v závislosti na vašem souznění s Božským světem, nebo naopak, na vašem oddělení od Božského světa.

Velmi mnoho věcí kolem vás je schopno snižovat vaše vibrace a vy se stáváte nešťastnými jenom proto, že jste se obklopili nesprávnými, ne Božskými vzory.

Jistěže, vaše souznění s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se toto souznění nepřerušovalo kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít ve světě a nebýt tímto světem ovlivněn. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souznění s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem, odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým.

Všechno, milovaní, má určité vibrace. Vše jest vibrací. Vaše jídlo má určité vibrace, vaše hudba má určité vibrace, městská architektura, věci, předměty, které používáte každý den. Některé věci mají pozitivní vibrace, jiné zase negativní. A někdy jedna neharmonická věc je schopna zbavit vás duševního klidu a harmonie.

Musíte být zvlášť opatrní, když se podrobujete vlivu stále zapnutých televizorů a rádií. Neustále se podrobujete vlivu pochybných vzorů, které vás na dlouhý čas zbavují možnosti prožívat Božské stavy vědomí, souznění s Božím světem. Všechno, co vám říkám, je tak přirozené, ale do rozpaků mě uvádí to, že mne slyšíte a dokonce se mnou souhlasíte, avšak jakmile přestanete číst mé Poselství, ihned se vracíte k vašemu dřívějšímu způsobu života.

Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slz a stěžovat si na život.

Celý mechanismus šťastného života je uvnitř vás. Proč ho nepoužíváte?

 

JÁ JSEM Matka Marie,
která v tento den byla s vámi.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie