Učení o vyslanectví, boji a roli organizace Summit Lighthouse

16.05.2005 14:14

 

Milovaný Lanello
16. května 2005JÁ JSEM Lanello, přicházím k vám znovu prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přicházím, abych vám dal důležité Učení o podstatě vyslanectví. Víte, že během své poslední inkarnace v Americe jsem působil jako posel Velkého Bílého Bratrstva. Později jsem tuto pozici sdílel se svou ženou Elizabeth.

Bez ohledu na to, co si kdo myslí o vyslanectví, musím vám se vší odpovědností a jistotou říci, že tato funkce je nesmírně zodpovědná a vyžaduje naprosté sebezapření a naprostou a bezpodmínečnou oddanost Bratrstvu.

Přísnost trestu za odchýlení se od převzatých závazků nelze srovnávat s obvyklým karmickým trestem pro obyčejné lidi, kteří nemají taláry poslů. A odpovědnost osoby, která přijala povinnost sloužit Bratrstvu v této pozici, je skutečně obrovská. Hovoříme o poskytování informací lidstvu z jemné roviny a kvalita těchto informací je téměř zcela určena osobními vlastnostmi posla. A karma za odchylku od kodexu chování posla je mnohem těžší než karma obyčejných lidí za stejná porušení.

Avšak posel, stejně jako každý jiný vtělený člověk, podléhá vlivu všech sil, které jsou vlastní fyzickému světu. A vy víte, že všude, kde se uvolňuje velké množství Světla, převládají nad silami Světla opačné síly, které se snaží toto Světlo využít a jeho vliv zmařit. To je důvod, proč je posel vždy osobou, která se jako první setká se všemi údery a útoky temných sil.

V tom spočívá jedno z nejzásadnějších nebezpečí a jedna ze základních potíží. Každý den, když čelíme útokům a odporu, je velmi těžké nepodlehnout pokušení a nezačít s těmito nepřátelskými silami otevřeně bojovat nebo zápasit. Právě zde se objevuje to nejdůležitější pokušení. Jakmile totiž podlehnete energiím bitvy a pustíte se do boje, vaše vibrace okamžitě klesnou a vy již nemůžete zaručit správný a bezchybný přenos Božského vedení a Božské Pravdy do vaší fyzické oktávy. Jedním z hlavních úkolů posla je proto udržovat své vědomí neustále na úrovni, která neumožňuje otevřenou bitvu.

To je velmi těžké vysvětlit, milovaní. Na jedné straně jste neustále v centru nepřátelských energií. Doslova fyzicky pociťujete účinky těchto nepřátelských sil a díky svému vrozenému daru rozlišování vidíte, jak tyto síly působí prostřednictvím lidí, kteří jsou vám blízcí, kteří jsou ve vašem okolí. A zároveň musíte zůstat zcela neutrální a nedovolit si udělat jediný krok, abyste se pustili do boje. Jste ve středu boje a zároveň zůstáváte úplně oddělený od boje. Nezasahujete do něj. Především nevydáte ani erg své energie na udržení tohoto boje. Pamatujte, že vše na tomto světě je živeno a žije díky vaší energii, která k vám přichází prostřednictvím křišťálové struny a kterou máte možnost usměrňovat podle své svobodné vůle. A jakmile si dovolíte zapojit svou energii do tohoto boje, který se odehrává všude kolem vás, pak svou energii okamžitě nesprávně kvalifikujete. Směřujete svou energii do boje, a tedy do množení negativních vlastností tohoto světa a množení iluzí.

Tak podrobně jsem se zabýval prvkem konfliktu, protože právě tento okamžik se stal klíčovým okamžikem, kdy Summit Lighthouse sklouzl.

Víte, že jen jedna věc odlišuje bílou magii od černé magie – přítomnost alespoň jedné zlé myšlenky. V tomto případě, když ve svém srdci začnete kultivovat, jak se vám zprvu zdá, spravedlivý hněv a spravedlivý boj proti silám temnoty, vstoupíte na kluzký svah a začnete dávat svou energii ne pro účely Dobra, ale pro účely těch sil, které iluzi znásobují. Toto je velmi choulostivý okamžik a mnoho nositelů světla zatím věří, že musí vést spravedlivý boj za Světlo a hájit principy Dobra, svazujícího zlo a jeho představitele, svazujícího semeno bezbožných.

Jakmile začnete používat energii k boji, nesprávně kvalifikujete Božskou energii, což znamená, že praktikujete černou magii.

Jemnost tohoto okamžiku spočívala v odevzdání energie modlitby Andělským Zástupům, Andělům Archanděla Michaela, aby mohli vykonat své dílo spoutání sil temnoty. A aby bylo možné předat energii modlitby, bylo v tomto případě nutné skutečně kráčet po ostří nože, udržovat zcela vyrovnaný stav nezapojení se do boje a udržovat ve svém srdci pocit lásky a harmonie.

Jakmile povolíte jakékoli negativní myšlenky při čtení jakýchkoli vzývání, pak se automaticky zapojíte do boje a vytvoříte karmu.  V tomto případě místo dobré karmy vytváříte karmu negativní, která se ukládá ve vašich čtyřech nižších tělech v podobě negativních energií. A místo toho, abyste postupovali na cestě zasvěcení, zpomalujete svůj pokrok o mnoho let a možná i o mnoho vtělení.

V určitém okamžiku, po mém přechodu, organizace Summit Lighthouse nedokázala udržet požadovanou stabilitu a rovnováhu. Bohužel to, co nyní vidíme, je výsledkem špatného použití energie modlitby. Džin byl vypuštěn z láhve a k jeho zastavení bylo nutné odebrat energii z hlavní části vzývání a částečně pozastavit působení dispenzace fialového plamene.

Víte, že milovaný Saint-Germain ztratil část svého kauzálního těla. Také vidíte, jak následky nesprávných činů dopadly na posla, který je stále ve vtělení a odpracovává těžkou karmu, která padla na její ramena [1] .

Kvalitnímu přenosu informací z éterických oktáv přirozeně bránila karma, která se vytvořila a která rok od roku rostla. A jakkoli to bylo těžké, talár posla byl Elizabeth odebrán a přenos Poselství musel být zastaven.

Dobrá karma, která byla spojena s nebývale širokým šířením Poselství a Učení, by však měla převážit nad negativním účinkem činností organizace Summit Lighthouse. A myslím, že karmická rada bude nakonec přiznané chyby a opomenutí posuzovat příznivě.

Ve skutečnosti není hlavním bodem přítomnost chyb, ale schopnost poučit se a získat z nich neocenitelné zkušenosti. Summit Lighthouse poskytl lidem ze Spojených států i z celého světa obrovskou a bezkonkurenční příležitost projít učením a zkouškami a poučit se z vlastních chyb.

Těm lidem, kteří si nenechali své vědomí podmanit novou náboženskou elitou, vytvořenou s úžasnou rychlostí v rámci nové církve, a kteří zůstali v souladu s Božskou Pravdou přebývající v jejich srdcích, přinesly tyto zkoušky významný skok v rozvoji Božského vědomí. Přicházíte do fyzického světa, abyste se učili, vyvíjeli a rozšiřovali své vědomí. Proto bylo nejdůležitějšího cíle dosaženo díky organizaci, kterou jsem vytvořil v roce 1958 pod vedením El Moryi a dalších Mistrů.

A tyto oběti, které bylo třeba učinit, byly oprávněné, protože mnoha jednotlivcům se podařilo dosáhnout velkých úspěchů v rozvoji svého vědomí. A tento vývoj pokračuje a vy máte možnost se dále učit ze všeho, co se kolem vás děje, i s lidmi jak z organizace Summit Lighthouse, tak mimo ni.

Ať se stane cokoliv, milovaní, Bůh vždy vše obrátí tak, aby vaše duše dostala tu nejlepší lekci a nejlepší příležitost k růstu a rozvoji.

Tak nebuďme smutní. Minulost je dána jen proto, abychom si z ní vzali potřebné ponaučení a posunuli se dál, nikdy se na cestě nezastavovali, s výjimkou krátkého odpočinku a analýzy aktuálního dění.

Na současné situaci není nic smutného. Ano, ve fyzické rovině vše nevypadá nejlépe, ale zkušenosti získané světlonoši jsou opravdu neocenitelné.

Proto prosím přestaňte být sklíčeni. Pokračujte ve své cestě nikdy nekončící dokonalosti a neúnavného vývoje v Bohu.

JÁ JSEM Lanello s vámi na vaší cestě. 

 

_____________________________________________________________________________

[1] Hovoříme o nemoci Elizabeth Clare Prophet, kterou lékaři kvalifikovali jako Alzheimerovu chorobu a která Elizabeth nedovolila pohybovat se bez pomoci nebo dokonce mluvit v posledních letech jejího života až do přechodu v roce 2009. V roce 2005, kdy byl tento diktát vzat, byla Elizabeth Clare Prophet stále naživu.