Učení o Lásce a životních zkouškách

27.05.2005 22:22

Pán Maitréja
27. května 2005 


JÁ JSEM Pán Maitréja, který znovu přišel prostřednictvím tohoto posla!
Sladkost naší komunikace a informace, o které se s vámi hodlám podělit, vám budou ku prospěchu.

Tak zřídka dochází k naši komunikaci s nevzestoupeným lidstvem. A tak zřídka dochází k vaši komunikaci s Vzestoupenými Mistry, že žádná informace není zbytečná a čas, který strávíte čtením tohoto diktátu, bude příjemný.

 Chci s vámi mluvit o tématu, které je nejdůležitější. A chci s vámi mluvit o tomto tématu, protože pro vás právě teď není nic důležitějšího.

 Kdyby se stal zázrak a všichni lidé by najednou pocítili Lásku, mohu vás ujistit, že by se okamžitě stala zázračná proměna. Láska je kvalita, která vašemu světu chronicky chybí. Ve skutečnosti je však Láska vlastností, která je tomuto světu vlastní. Skutečnost, že vám neustále chybí Láska, je známkou toho, že jdete po špatné Cestě.  

Kéž byste mohli tento krásný, všeobjímající pocit zažívat neustále! Vaše mysl a emocionální tělo by se neustále nacházely ve vznešeném stavu. Vaše vibrace by byly neustále na nejvyšší, dostupné hranici.

A co ještě potřebujete, milovaní?

Pokud se člověk naplní vysokými vibracemi, pokud se naplní Božským pocitem Lásky, prožívá nepřiměřený stav štěstí, prožívá život naplněný smyslem, mírem a harmonií.

Nemám na mysli tu vlastnost, kterou většina lidstva na Zemi nazývá láskou a která ve skutečnosti nemá nic společného s pravou Láskou, čistou Láskou, Božskou Láskou.

Mohu vám se vší jistotou říci, že skutečný pocit Lásky je ve vašem světě stejně vzácný jako vaše setkání s Vzestoupenými Mistry.

A kdybyste dokázali byť jen na okamžik zvýšit své vibrace na úroveň Božské Lásky, mohli byste téměř okamžitě navázat komunikaci se Vzestoupenými Mistry.

Vzestoupení Mistři jsou velmi citliví na kvalitu Lásky. Proto vás žádáme, abyste nám posílali svou Lásku. Není pro nás většího potěšení než cítit vaši Lásku.

A pokud vibrujete na frekvenci Lásky, můžete naši Lásku cítit stejným způsobem.

Mnoho učení, předaných prostřednictvím mnoha poslů, říká, že klíčem je Láska. Chápete nyní, proč je Láska klíčem?

Protože tento pocit dokáže okamžitě pozvednout vaše vibrace a přiblížit je vibracím éterických oktáv Světla. A vy jste schopni navázat spojení s jakýmkoli Mistrem, ke kterému v danou chvíli cítíte Božskou Lásku.

Signálem vaší připravenosti komunikovat s naším světem bude pocit Lásky, pravé Lásky, Božské Lásky. Právě tento pocit Lásky vytváří naprosto neproniknutelnou ochranu před útoky jakýchkoli negativních sil a energií, před jakýmikoli jedinci, kteří se podřídili působení těchto sil.

Je tedy velmi snadné určit směr, kterým se pohybujete. Pokud pociťujete bezdůvodnou Lásku, radost a mír, pohybujete se správným směrem. Jste připraveni obejmout celý svět a jste připraveni pomoci celému světu.

Jste naplněni bezdůvodnou štědrostí, radostí, touhou dávat, dávat a dávat své Světlo, svou Lásku. Dáváte světu svou Lásku, aniž byste za to cokoli žádali.

Na druhou stranu, když jste ztraceni nebo jdete špatným směrem, pociťujete nedostatek Lásky, a proto jste podezřívaví, bojíte se a odsuzujete. Každý člověk, kdo je naplněn Láskou, se od vás bude vibracemi natolik lišit, že vůči němu budete pociťovat podráždění.


Vidíte, že kritérium věrnosti Cestě, kterou následujete, je velmi jednoduché.

Buď prožíváte pocit Lásky, nebo ho neprožíváte.

A protože tento ušlechtilý pocit je schopno pocítit jen velmi malé procento lidí na Zemi, můžete posoudit, kolik lidí je na správné Cestě.

Jste-li zvyklí prožívat Lásku, vnímáte její nepřítomnost jako velký nedostatek. Okamžitě cítíte, že vám chybí Láska. Mohu vám prozradit tajemství, že když procházíte zkouškami na Cestě, pocit Lásky je zablokován. V takovém případě se vaše vibrace sníží a vy se dostanete do stavu beznaděje a stanete se náchylní ke všem negativním pocitům, které jsou vlastní vašemu světu a jsou stále přítomny ve vaší auře v podobě nedokonalých, negativních energií.

Absolvování testů na vaší Cestě je však velmi důležitým a nezbytným prvkem.

Vaše testy představují zkoušky. Je velmi snadné procházet životem a činit správná rozhodnutí, když jsou vaše vibrace harmonické a vysoké. Když se však ocitnete ve stejných situacích v neharmonickém stavu vědomí, je pro vás obtížné činit správná rozhodnutí.

Je to jako zkouška z násobilky. Vzpomeňte si. Jak těžké pro vás bylo odpovědět, kolik je pět násobeno šesti nebo osm násobeno sedmi, když jste stáli před třídou a celá třída se na vás dívala. Zatímco když jste byli doma, v klidném prostředí, neměli jste s odpovědí na tuto otázku žádné potíže.

Testy jsou nezbytné k tomu, abyste mohli učinit správné rozhodnutí v jakékoli životní situaci. Vždy si musíte zvolit tu nejvyšší, Božskou Cestu. Bez ohledu na to, jak silná je iluze kolem vás, musíte mít neustále na paměti, že existuje i jiná - Vyšší - realita. A tato realita je vaším pravým Domovem. A v tomto světě jste jen poutníky.

A když úspěšně složíte zkoušku, pocit Lásky se vám okamžitě vrátí. A tímto způsobem můžete vždy zjistit, zda jste zkoušku zvládli a jak úspěšně a rychle.

Mnozí z vás vyjadřují touhu sloužit Nanebevzatým Mistrům. A mnozí z vás to myslí upřímně. Zapomínáte však, že než vám bude dovoleno řídit auto, vlak nebo letadlo, musíte být vyškoleni a musíte složit řidičské zkoušky. Totéž se po vás žádá, než vám bude svěřena důležitá služba. Jste vybízeni, abyste prošli školením a složili řadu závěrečných zkoušek.

Když však začnou životní zkoušky a testy, většina lidí již zapomene na svou touhu sloužit Nanebevzatým Mistrům a lidstvu na Zemi. A propadají ve svých testech a neuspějí v závěrečných zkouškách.

A pak jsou velmi překvapeni, že projevili ochotu sloužit, ale byli odmítnuti.

Jak vám můžeme důvěřovat a svěřit vám zodpovědný úkol, když nejste schopni si několik měsíců pamatovat na vaše prosby a přání vyslovená před oltářem?

A mnozí jedinci jsou tak vyděšeni z testů a životních zkoušek, které jsou s nimi spojeny, že jsou ochotni vzdát se svých proseb, slibů a přísah, které nám dali před oltářem a v dopisech.

A když si po nějaké době vzpomenou na svou touhu sloužit, příležitost je ztracena a vesmírné cykly a pozemské časové linie nedovolují zahájit nový cyklus zasvěcení. Je škoda, že mnoho našich učedníků propásne příležitost za příležitostí a celý život je z hlediska rozvoje duše promarněn.

Buďte proto bdělí. Až přijde vaše řada na zkoušky a zasvěcení, nesejděte ze zvolené Cesty. Vzpomeňte si na pocit Lásky, který vás vedl, který byl vaší vůdčí Hvězdou, a snažte se v každé situaci najít řešení, které obnoví váš pocit Lásky.

Neexistují snadné testy a zkoušky. Ale takový je zákon tohoto vesmíru. A než vám bude svěřena služba, musíte projít nezbytnými zkouškami. Pamatujte, že neexistuje zkouška, kterou by nebylo možné složit. Je vám dáno přesně tolik, kolik jste schopni vydržet, i když jste na pokraji svých sil a schopností.


S Láskou k vám JÁ JSEM Maitréja.