Věřím ve velkou budoucnost Ruska a rád bych každého z vás obdařil částicí mé Víry

30.05.2005 21:21


Milovaný Nikolaj Rerich
30. května 2005JÁ JSEM Nikolaj Rerich, Nanebevzatý Mistr, který k vám přišel prostřednictvím tohoto posla.

Je toho tolik, co bych chtěl říci lidem na Zemi, kteří jsou nyní vtělení. A je třeba říci to podstatné. Dát přesně ty rady a doporučení, které by se měly v současné době používat.

K tomu, co bylo řečeno dříve, je nutné přidat jen pár potřebných pojmů a vysvětlení, které tolik potřebujete. Kdybych byl nyní v inkarnaci, pak bych veškerou svou sílu, veškerou energii a všechny své peníze nasměroval pouze k jedné věci: vytvoření systému bezplatného vzdělávání pro děti ve věku, kdy jsou nejvíce vnímavé k přijímání jakýchkoli informací a kdy jejich mysl ještě není zablokována proudem lživých informací, které se na ně valí ze světových masmédií.

Udělal bych maximum pro to, abych se setkal s lidmi, v jejichž rukou je moc, i s těmi, kteří disponují finančními prostředky.

Musíme najít správná slova, musíme se pokusit přesvědčit, abychom vytvořili širokou síť vzdělávacích institucí pro děti, které jsou schopné se učit a mají zvídavou mysl. Mělo by to být globální humanitní vzdělávání s povinným studiem dějin umění, světových dějin, dějin náboženství, moderních komunikačních prostředků. Jde o široký přístup a studium nejlepších příkladů tvorby ve vědě i umění, které má lidstvo v této fázi k dispozici a které lidstvo obdrželo jako dědictví od předchozích generací lidí.

Vzdělávání by mělo mít co nejvšestrannější všeobecně humanitární charakter. Zvídavá dětská mysl, oproštěná od dogmat, náboženských dogmat a nánosu beznaděje, který je vlastní již zformované generaci, je schopna jako houba vstřebávat vědomosti a poznatky, které má lidstvo k dispozici.

Člověk, který získal plnohodnotné vzdělání a co je nejdůležitější, pochopil Boží Zákon, bude sloužit jako základ, základ, na kterém můžeme postavit budovu budoucnosti, budovu Nové Epochy, která nahradí tu starou.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzdělávání v oblasti náboženství. Nikdy není nutné upevňovat v mysli dítěte základy jakéhokoli náboženství, které již na Zemi existuje. Je však nutné poskytnout znalosti a porozumění o základech Víry. Božský Pocit je vlastní každému dítěti, které přijde na tento svět. Zejména pro ty duše, které patří k nové Šesté Kořenové Rase a které již zahájily svou inkarnaci na Zemi.

A tento Božský Cit, Víra v Boží Zákon a Boží spravedlnost musí být svobodně rozvíjeny v mysli dítěte, aniž by byly ovlivněny jakýmikoli církevními dogmaty. Otevřené vědomí dítěte je schopno velmi rychle najít společnou podstatu, společný Zdroj za všemi existujícími vírami a náboženstvími. A to je přesně to, co Rusko v této fázi potřebuje.

Rusko bylo historicky připraveno stát se prvním nástupcem Nové Víry, která nepatří k žádné z existujících vír, ale obsahuje je všechny.

Jakýkoli rozpor na náboženském základě je projevem omezenosti vědomí lidí. Bezohlední lidé využívají omezení lidského vědomí k prosazení své moci zavedením náboženských dogmat a pravidel. Úkolem těchto bezohledných lidí a sil, které skrze ně působí, je spoutat lidskou mysl a zahnat ji do škatulky dogmat a pravidel, charakteristické pro kterékoli z náboženství existujících v dnešní době na Zemi.

A člověk je nucen zakoušet působení protichůdných sil. Na jedné straně dogmata a omezení oficiálního náboženství a na druhé straně naprosto bezbřehé a neomezené Boží vědomí, jehož je součástí. A to je jeho Vyšší Božské Já. Lidé zmítaní tímto rozporem musí celý život zůstávat mezi kladivem a kovadlinou.

Předpokládám silný odpor oficiálního náboženství při vytváření vzdělávacích institucí budoucnosti. Předvídám, jak obtížné bude tento plán naplnit. Každé dítě, kterému se dostane plnohodnotného vzdělání, však bude moci ovlivňovat a podílet se na utváření životních směrnic pro tisíce a miliony občanů země, bez ohledu na obor činnosti, ve kterém se rozhodne uplatnit své síly.

Péče o výchovu dětí je úkol, který svým významem a důležitostí nelze srovnat s žádným jiným. Země, která se nestará o svou budoucnost, nemůže být životaschopnou zemí.

Je čas vrátit do každodenního života takové pojmy, jako je Důstojnost a Čest. Společnost potřebuje naléhavou obnovu morálních směrnic. Jsem si plně vědom toho, že to, co žádám a o čem dnes mluvím, bude velmi těžké splnit. Země jako celek a každý občan země nese karmu bezbožnosti, kterou na sebe vzalo Rusko po revoluci v roce 1917 a popravě carské rodiny. A tato karma mnohým z vás nedovoluje vidět perspektivy a uzavírá před vámi Božskou vizi budoucnosti této země.

A pokud se cítíte zcela bezmocní a neschopní vyvinout úsilí k vytvoření podmínek pro pozitivní rozvoj této země, pak v žádném případě nepropadejte zoufalství a sklíčenosti. Věřte v zázrak, který Rusko zachrání.

Vaše víra v Božský zázrak, který se jistě stane a zachrání Rusko, poskytuje Nanebevzatým Zástupům příležitost zasáhnout do současné situace v zemi. Někdy stačí jeden projev, pronesený včas, ve správný okamžik a správně nasměrovaný, aby změnil běh dějin celé země.

Aby se však tento projev mohl uskutečnit a aby byl dán potřebný impuls, je nutné, abyste, milovaní, ve svém vědomí přijali možnost zázraku pro Rusko.

Modlete se a ve svých každodenních modlitbách proste Boha za záchranu Ruska, aby se Bůh smiloval a dopustil pro Rusko zázrak. Karma, kterou Rusko vytvořilo v době bezbožnosti, je příliš těžká. Tuto karmu je však třeba přijmout s pokorou. Čiňte pokání. Právě pokání a uznání hříchů vytvořených v minulosti bude okamžikem, který umožní Nanebevzatým Zástupům zasáhnout do situace ve vaší zemi a učinit zázrak.

Nespoléhejte na Ameriku a Evropu. Nespoléhejte na nikoho, kdo přijde a zachrání Rusko. Rusko povstane jako pták Fénix z popela a jeho posláním je ukázat cestu celému světu, stejně Americe i Evropě.

Všechna proroctví pro Rusko jsou napsána v ruských lidových pohádkách. Vzpomeňte si na Ivana, který ležel na peci, pak se sama pec pohnula a Ivan se proměnil a začal dělat zázraky. V ruských lidových pohádkách je zapsáno proroctví o Rusku. Vyprávím vám o tom, co je předurčeno a co se připravuje a co se pro Rusko uskuteční.

Nemluvím o vzdálené světlé budoucnosti a nevyzývám vás, abyste připravovali svá vnoučata na to, že budou žít za komunismu. Mluvím o zázraku, který se stane v paměti žijící generace lidí.

No tak, Ivane, slez z pece! Tvůj čas nadešel! Už se nebudeš válet na boku! Je třeba vykonat velkou práci na proměně vědomí lidstva!

Neuvědomujete si sílu, energii, která je lidu Ruska vlastní. Kdyby Rusko nemělo své velké poslání, vynaložily by síly temnoty za posledních 150 let tolik úsilí, aby potlačily jakékoli výhonky Nového Světa na území Ruska?

Věřím ve velkou budoucnost Ruska a rád bych každého z vás obdařil částicí mé víry. 

JÁ JSEM Nikolaj Rerich.