Každý z vás ovlivňuje situaci na planetě Zemi

26.06.2005 13:13


Milovaný Lanello
26. června 2005


JÁ JSEM Lanello, který přišel znovu skrze tohoto posla!

JÁ JSEM přišel, abych vám dal příležitost seznámit se s mými myšlenkami a mým pohledem na současný stav věcí. Týká se to planety a týká se to země, v jejímž jazyce tyto diktáty dáváme.

Zdá se, že současná situace ve světě nepředznamenává nic neočekávaného. V útrobách Země však probíhají skryté procesy, které se postupně projevují v podobě sopečné činnosti a různých kataklyzmat.

Souvislost mezi stavem zemské kůry a úrovní vědomí lidstva je velmi těsná a podle počtu otřesů a zemětřesení, jejich síly a četnosti lze usuzovat o napětí, které na jemnohmotné rovině v blízkosti Země existuje.

Země je velmi citlivá na vše, co se děje ve vědomí lidstva Země, v kolektivním vědomí lidstva.

Zemi lze považovat za mateřské tělo společné pro všechny evoluce obývající planetu Zemi. A stejně jako matka vždy i na velkou vzdálenost cítí všechny nebezpečné situace, v nichž se nacházejí její děti, tak i Země reaguje na nebezpečné stavy vědomí související s jejími dětmi. Aby byla analogie úplná a kompletní, můžete si představit, jak se Matka Země začne znepokojovat, když její nerozumné děti ve svém vědomí připustí velmi velké zkreslení v podobě nedokonalých myšlenek a pocitů. Jako každá matka se i Matka Země začíná o své děti obávat a znepokojovat, což se projevuje zvýšenou podzemní aktivitou.

Proto čím více lidí si bude udržovat vysokou úroveň vědomí a bude posílat svou Lásku a vděčnost Matce Zemi, tím klidnější budou změny ve tvaru pevnin a oceánů na povrchu Země, které nevyhnutelně přicházejí.

Každá nová rasa, která přichází na Zemi, musí dostat novou pevninu, aby se mohla rozvíjet a prosperovat.

A musíte pochopit, že přichází doba, kdy přichází do vtělení nová Šestá Základní pozemská Rasa. A zatím se tato Rasa nachází na již existujících kontinentech, ale v budoucnu, až tato Rasa zaujme dominantní postavení ve svém vlivu na vývoj Země, dostane svůj vlastní kontinent, který se zrodí ze Země na místě současného oceánu. V souladu s tím se staré kontinenty, jako je Evropa, část Asie a obě Ameriky, postupně ocitnou pod vodou spolu s městy a lidmi, kteří je obývají. A tento proces může probíhat postupně a bezbolestně po tisíce a desetitisíce let, nebo se může odehrát téměř okamžitě, stejně jako kontinent Atlantida se zbytky Čtvrté Základní Rasy, která svým chováním vedla k tomu, že se katastrofa stala globální. A prakticky celý kontinent, jeho větší část, se ocitla pod vodou během několika dní. Během této doby dané přírodou nebylo možné se zachránit, a to ani při vlastnictví dokonalých lodí a dokonalých létajících strojů.

Celá záchrana spočívá pouze v úrovni vašeho vědomí. A pokud má vaše vědomí dostatečně vysokou úroveň, aby bylo spojeno s Vzestoupenými  Zástupy, budete předem varováni před hrozícími katastrofami a budete schopni postavit archu nebo předem provést exodus do nových zemí.

Pokud se tedy úroveň masového vědomí lidstva v blízké budoucnosti se bude moci pozvednout na vyšší stupeň, nevyhnutelná kataklyzmata budou probíhat postupně a bezbolestně a protáhnou se na delší dobu. Pokud bude lidstvo raději pokračovat v experimentování se svou svobodnou vůlí a nebude naslouchat hlasu božského rozumu, kataklyzma nabude ostřejšího a ničivějšího charakteru. Zemi, která se bojí o své děti, nebude stát nic za to, aby se celý kontinent, například Evropa, během jediného dne ponořil pod vodu.

Uvědomuji si, že je pro vás těžké uvěřit v nebezpečí, které vám hrozí, protože jste nic podobného během vašich životů nezažili. A paměť lidstva uchovává legendy o potopení Atlantidy i se statisíci jejích obyvatel jako něco příliš fantastického na to, aby se tomu dalo věřit.

Když však ve svém vědomí dosáhnete určitého stupně, tento stupeň vám umožní uvědomit si reálnost těchto legend a jste dokonce schopni vzpomenout si na své inkarnace na kontinentu Atlantida, a pokud jste byli potopeni spolu s kontinentem, pak budete stále prožívat stavy strachu a nevědomé úzkosti při jakémkoli zemětřesení, které zažijete ve svém současném životě. A pokud jste v době Atlantidy patřili mezi lidi, kteří uvěřili hlasu proroků a potopené země předčasně opustili, tito lidé stále velmi pozorně naslouchají hlasům všech proroků a snaží se varování, která jejich prostřednictvím přicházejí, ve svém životě zohlednit.

Pokud vám někdo předem řekne, co se může v blízké budoucnosti stát na planetě Zemi, může to vyvolat paniku mezi lidmi, kteří si dobře pamatují, že proroctví se někdy splní. Jakákoli panika je však projevem nebožským a povede k dalšímu rozrušení Země. Proto se nikdy v proroctvích, která jsou oznamována širokému publiku, neuvádí nic konkrétního o místě a rozsahu katastrofy, která má přijít.

Existují však lidé, kteří jsou i ve velmi slabém náznaku schopni vidět vážné varování a začít vykonávat svou modlitební práci, aby neutralizovali negativní energetické sraženiny myšlenek a pocitů lidstva Země, které dosáhly hrozivé koncentrace. Tito lidé se také snaží rozbouřenou Matku Zemi uklidnit svou Láskou, kterou vysílají ze svého srdce přímo do srdce Matky Země.

A velmi často úsilí těchto lidí stačí k tomu, aby se kataklyzmatu buď vůbec zabránilo, nebo aby se jeho následky omezily na nejmenší projevy a důsledky.

K tomu, co jsem řekl, mohu jen dodat, že každý z vás má vliv na situaci na planetě Zemi.

Nemusíte se ani modlit, ale jednoduše zastavte tok negativní energie ve svém vědomí. Uzavřete negativní spirály na svém srdci a přeměňte je na okvětní lístky růží pomocí Lásky svého srdce.

Během dne neustále pozorujete situace, které Matku Zemi zneklidňují. V mysli si přejte vzít tuto situaci do svého srdce a transmutovat její následky. Neodsuzujte lidi, kteří vytvářejí negativní projevy ve svém okolí a podílejí se na nich. Jejich vědomí je v zatemněném stavu a nejsou ještě schopni si uvědomit, jakou škodu přinášejí Zemi a především sami sobě. Dovolte Bohu a Vesmírnému zákonu, aby tyto lidi naučil podřizovat se Božskému zákonu. Vaším úkolem, pokud jste svědky negativní, destruktivní situace, je pokusit se vzít na sebe zpracování negativní energie, která se usazuje na fyzické, astrální a mentální úrovni v průběhu špatného jednání jiných lidí. Oni nevědí, co dělají, ale vy ano. Nevnášejte tedy svým úsudkem do celkového kalného proudu další negativní energii. Neživte svou energií nedokonalost. Prostě veškerou energii z nedokonalosti stáhněte a snažte se vzniklou negativní energii zpracovat pomocí svých čaker nebo modliteb. Věřte mi, že tímto způsobem dosáhnete mnohem lepšího výsledku, než kdybyste poučovali nezvladatelné a rozvášněné dítě Země.

Proroctví bylo vysloveno a Bůh chraň, aby se splnilo.

 JÁ JSEM Lanello.