Vyzýváme vás k vytvoření nového typu vztahu mezi Guru a žákem

15.03.2006 17:17


Pán Šiva
15. března 2006JÁ JSEM Šiva, který k vám opět přišel, aby vám pověděl o Cestě, kterou budete následovat, pokud si zvolíte Cestu, kterou vás učíme prostřednictvím našeho posla.

Ve vašem hmotném světě existuje mnoho cest a mnoho cestiček. Většina těchto cest a cestiček bohužel nikam nevede. Bloudíte iluzí od inkarnace k inkarnaci a nemůžete najít pravou Cestu.

A dokonce i tehdy, když konečně objevíte Pravdu na své Cestě, začnete pochybovat – je to, s čím se setkáváte, od Boha?

Často se stává, že si zvolíte správnou Cestu a následujete ji, ale ve chvíli slabosti se necháte ovlivnit tělesnou myslí a začnete pochybovat. Vaše pochybnosti jsou způsobeny vaší nedokonalostí. Proto kdykoli si vyberete Cestu, kterou chcete následovat, nebo začnete pochybovat o Cestě, kterou následujete, měli byste zvážit, odkud vaše pochybnosti pocházejí?

Jsou vaše pochybnosti oprávněné, nebo jsou jen důsledkem vašeho strachu, vaší nejistoty.

Neustále musíte rozlišovat své vnitřní stavy. Jste pod vlivem neskutečných sil, nebo jen podrobujete rozumné analýze Cestu, kterou se ubíráte?

A pokaždé se při této své vnitřní práci musíte řídit pouze svou intuicí a hlasem svého srdce.

Proto se nikdy neunavíme vám opakovat: "Rozvíjejte svou intuici, své rozlišování a své spojení se skutečným Božím světem."

Je pro vás těžké to udělat, když jste zcela ponořeni do iluze. Proto posíláme naše posly, naše služebníky, kteří vám ukazují Cestu a pomáhají vám orientovat se v moři života.

Jste to však jen a jen vy, kdo si může vybrat, koho budete následovat a čí radou se budete  řídit.

Situaci komplikuje skutečnost, že bez ohledu na to, jak oddaný a upřímný náš posel může být, přijal lidské vtělení a spolu s vtělením na sebe musel vzít část světové karmy, zatížit se břemenem, které mu umožňuje zůstat ve vtělení.

Když vidíte nedokonalost našich poslů, můžete být zmateni a zmocní se vás další pochybnosti.

Proto vám říkáme, že byste neměli slepě důvěřovat lidem, kteří se prohlašují za mesiáše, posly a učitele. V každé situaci je vždy prvek nepředvídatelnosti a člověk, který byl před časem oprávněně naším zástupcem a nosil náš plášť, může udělat chybu a dokonce sejít z Cesty. Proto byste měli pečlivě sledovat a analyzovat všechny činy našich poslů a vyslanců. A umět v jejich jednání rozlišovat mezi dočasnými chybami, kterým se ve vašem světě nelze vyhnout, a závažnějším hříchem zrady a odklonu od zásad Bratrstva.

Toto Učení je nové a odvažujeme se ho nyní předat prostřednictvím našeho posla v naději, že mnozí z vás dosáhli takového stupně vývoje, který vám umožní neuchylovat se ke kategorickým závěrům a zcela opustit cestu následování našich poslů.

Ne, teď není čas, abyste sami následovali Cestu a sami si ji zvolili. Bez našich zástupců a našich poslů se neobejdete. Měli byste však vědomě přistupovat s mírou svého vnitřního souznění a rozlišování k výběru těch lidí, jejichž radám byste měli naslouchat a jejichž vedení byste měli následovat.

A jestliže dříve, v dřívějších dobách, jste museli bezpodmínečně poslouchat a přísně se řídit pokyny gurua, nyní vám říkáme, že byste měli ve všem nejprve naslouchat svému vnitřnímu hlasu a vnitřní intuici a teprve potom se řídit vnějšími pokyny jakéhokoli gurua.

Lidé, kteří nejsou připraveni na tento nový vztah guru-žák, nebudou schopni následovat učení, které jim prostřednictvím tohoto posla předáváme. Potřebují jiné - přísnější - vedení a dodržování vnějších dogmat a pravidel. Proto dáváme toto Učení, ale jsme si zcela vědomi toho, že různí lidští jedinci jsou na různých stupních vývoje a to, co je dobré pro jednoho, může být nežádoucí a předčasné pro jiného.

Je všeobecně známo, že pokud člověk strávil dlouhou dobu v žaláři a neměl přístup k dennímu světlu, okamžitý výstup na jasné sluneční světlo ho může zcela oslepit a způsobit nenapravitelné škody na zdraví.

V inkarnaci na planetě Zemi jsou lidé s různými úrovněmi vědomí a my nyní předáváme své učení těm, kteří jsou připraveni následovat v popředí. Pro ty, kteří předběhli své bližní a jsou připraveni vstoupit do přímých vztahů se Vzestoupenými Mistry, založených na spolupráci a vzájemném respektu. Dokud jste však v inkarnaci, je pro vás hlavní princip bezpodmínečného podřízení se Vzestoupeným Mistrům a našim zástupcům.

Ale rozhodnutí o takové podřízenosti děláte sami ve svém srdci a vždy musíte být připraveni změnit své rozhodnutí, pokud máte pocit, že se okolnosti změnily.

Vztah guru-žák charakteristický pro nový věk se tedy bude lišit v tom, že s vaším guruem budete mít spíše kreativní, vzájemně se obohacující vztah než vztah založený na nátlaku a diktátu, jak tomu bylo v minulosti v mnoha našich organizacích.

A tento vztah více odpovídá duchu doby a všeobecné demokratické transformaci, která probíhá ve světě.

Opakuji, že ne každý bude schopen navázat a přijmout nový vztah. A mnozí prostě nejsou připraveni takový vztah navázat, protože jakýkoli náznak, že by se učitel mohl mýlit, je pro ně signálem, že by názor svého Gurua neměli vůbec poslouchat.

Vyzýváme vás k vytvoření nového typu vztahu mezi Guru a žákem, vztahu založeného na bezpodmínečné lásce, skutečném bratrství a spolupráci.

A doufáme, že se najde dostatek jedinců, kteří jsou na takový vztah připraveni a již jej následují.

Rád jsem vám dnes předal toto důležité Učení, které jistě potřebujete. 

 JÁ JSEM Šiva a byl jsem dnes s vámi!