Učení o Božské Vděčnosti

10.04.2006 19:19


Pán Maitréja
10. dubna 2006 


JÁ JSEM Maitréja, který k vám přišel prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM přišel poskytnout poučení v oblasti Božského Poznání.

Sladké jsou chvíle naší komunikace a je příliš vzácné získat fyzického průvodce, který splňuje naše požadavky. Proto vše, co se říká, a vše, co bude ještě řečeno, pro vás představuje trvalou a bezpodmínečnou hodnotu jako drahocenné perly.

Přicházíme a dáváme vám jednu perlu moudrosti za druhou. A vy sami si tyto perly navlékáte na náhrdelník, který sbíráte celý život.

Je to skutečně neocenitelný náhrdelník Poznání. A je třeba s ním zacházet šetrně.

Proto říkám tento dlouhý úvod, abyste si znovu ověřili čistotu svých motivů a mohli se naladit na Božské. Všimli jsme si, že velmi mnoho našich učedníků, kteří již energicky následovali Cestu Zasvěcení, začínají mít v určité fázi pochybnosti a pokušení je začíná odvádět od Cesty, Pravé Cesty, kterou hledali po mnoho inkarnací a nakonec ji našli.

Jaký je důvod této situace? A proč k ní dochází?

Řeknu vám důvod. Neustále pociťujete hlad a nedostatek Božské Lásky a Božské energie. Jakmile však dostanete byť jen malé množství naší Lásky, naší energie, okamžitě zapomenete na ty stavy beznaděje a bezvýchodnosti, ve kterých jste se nacházeli předtím, než jste našli naše Učení.

Lidské vědomí je velmi pohyblivé a nestabilní. A vlastnost, kterou byste v sobě měli rozvíjet především, je pocit Vděčnosti za Učení, které vám bylo dáno. Vděčnost Nebi, Tvůrci-Stvořiteli, Nanebevzatým Zástupům a našemu poslovi.

Právě pocit Vděčnosti. Protože právě tento pocit zůstává ve vaší fyzické oktávě nejčistší a neposkvrněný.

Pocit Lásky je nejvyšší, ale dosáhnout čistoty tohoto pocitu ve vaší oktávě je velmi obtížné. Žádný jiný pocit totiž nemá tolik zkreslení jako pocit Lásky.

Proto vám doporučuji, abyste v sobě začali pěstovat pocit Vděčnosti za Vědomosti, které jste obdrželi, a za Učení, která jste obdrželi.

Bez pocitu Vděčnosti nemůžete na své Cestě pokročit. Nestyďte se za to, že budete muset svou vděčnost a uznání vyjádřit veřejně. Velmi mnoho Evropanů nemá ono jasné pochopení toho, jak sloužit Bohu, Mistrům, Nejvyššímu, které je lidem Indie a Tibetu vlastní od narození. Proto v sobě musíte obnovit tradici uctívání Božstva.

Uctívání Božství vně vás a uctívání Božství ve vás.

Musíte najít rovnováhu, rovnováhu týkající se vašeho vztahu s Bohem. Pokud přijímáte vše, co je vám dáno, a necítíte pocit Vděčnosti a nevyjadřujete ho, dobrovolně se připravujete o další pokrok. Nebesa vám nemohou dát nic dalšího, pokud nevyvážíte energii, která je vám dávána, svou energií, kterou posíláte do našich oktáv. V našich oktávách nejsou peníze, ale ekvivalentem peněz je Božská energie. Když tedy získáte poznání, musíte nám dát ekvivalent Božské energie, která je schopna proniknout do našich oktáv. Víte, že žádná nedokonalá energie nemůže proniknout do oktáv Světla. Proto vám doporučuji, abyste v sobě začali pěstovat pocit Vděčnosti.

Můžete zažít Lásku a poslat nám svou Lásku. Mnoho lidí se však bohužel vyznačuje tak nízkým standardem Lásky, který nosí ve svých srdcích, že tato Láska nemůže proniknout do našich oktáv.

Musíte však neustále dbát na to, aby se vaše Vděčnost a uctívání nezvrhly v opačný extrém, kdy začnete uctívat navenek, ale ve svém srdci neprožíváte skutečné pocity Vděčnosti. Jakékoli vnější uctívání by mělo pouze doplňovat vnitřní projevy vašich pocitů. Mnoho lidí si naopak myslí, že stačí cítit Vděčnost v srdci, ale neprojevovat ji navenek. Pečlivě analyzujte svůj stav a své pohnutky. Někdy je to totiž právě pýcha, která vás v tomto případě pohání.

Žijete ve fyzickém světě a jste povinni projevit svou Vděčnost na fyzické úrovni.

Nezapomeňte, že máte zodpovědnost postarat se o našeho posla.

Tato prastará Pravda se příliš vytratila z paměti současné generace. Ve všech dobách, kdy v lidských myslích triumfovalo Božství, vzkvétali lidé, kteří ve svých srdcích slyšeli Boží hlas a dokázali lidem přinášet Boží Slovo.

Podle toho, jak lidé zacházejí s našimi hlasateli, proroky a posly, můžeme posoudit, jak hluboko klesla morálka společnosti a jak daleko je společnost od Božského ideálu.

Proto neváhejte a věnujte našemu poslovi svou záštitu a péči. Vždy mějte na paměti, že náš posel je zástupcem Hierarchie Světla na Zemi a je vaší povinností ctít a pečovat o našeho vyvoleného.

Až budete schopni vnímat tuto jednoduchou pravdu ve svém vědomí bez různých výhrad a úskoků vaší mysli, pak s vámi budeme moci mluvit jinak a předávat vám hlubší poznání a učení.

Ať se snažíme sebevíc, nemůžete si naše znalosti osvojit. Nejprve musíte obnovit zpětný tok Božské energie proudící zpět do našich oktáv. Pak budeme schopni dávat.

Tento Zákon je nezpochybnitelný a musí být naplněn.

Pouze vy sami přerušujete tok Božské energie. A důvodem zablokování toku je vaše pýcha, vaše neochota platit za to, co dáváme, bez ohledu na to, zda je vaše Vděčnost vyjádřena v materiální podobě, nebo je vyjádřena ve vašich pocitech.

Ideální pro váš čas je kombinace vnitřní a vnější Vděčnosti. A jen vy sami musíte tento poměr sledovat a regulovat.

Dnes jsem vám dal důležité Učení. Toto Učení je na Východě velmi dobře známé a rozšířené. Lidé na Západě ho však prakticky neznají. Bez realizace tohoto učení však Západ nebude schopen přijmout plnou moudrost Východu.


JÁ JSEM Maitréja, byl jsem dnes s vámi.