Teprve tehdy, když přijímáte Zákon z hlubiny vašeho srdce, stáváte se vykonavatelem Zákona

28.04.2006 10:10

Milovaný Kuthumi

28. dubna 2006

JÁ JSEM Kuthumi, který za vámi znovu přišel. 
Od našeho předchozího setkání uplynulo několik měsíců, a dnes jsem neuvěřitelně šťastný z našeho nového setkání, protože toto setkání se bude konat za mnohem příznivějších podmínek a já vám mohu dát Učení, které nebylo možné dát dříve. Je to Učení o tom, jak byste měli vnímat život a jak byste měli vnímat změny, které se ve vašem životě dějí. Ještě před nějakou dobou by pro vás toto Učení bylo irelevantní. Ale teď čím dál víc lidí přemýšlí o tom, co je v životě obklopuje a jak by se k tomu měli chovat. Tento nový pohled na život a okolní situaci se stal možným poté, co jsme dali prostřednictvím našeho posla Učení o smrštění iluze. Proto podvědomě jste se začali chovat jinak ke všemu, co vás obklopuje, a začali jste přemýšlet o tom, jak formujete okolnosti kolem vás a jaký vliv máte na všechno, co vás obklopuje ve fyzickém světě.

Jedná se o nový pohled na svět, a podle toho, jak si stále větší množství lidí bude uvědomovat, že svět kolem vás představuje obrovskou iluzi a projev této iluze je zcela a plně určen kolektivním vědomím lidstva, tím více vědomě se budete chovat k vašim myšlenkám, vašim pocitům a vašim činům. Protože jste to právě vy, kdo tvoří vše, co vás obklopuje, všechny okolnosti vašeho života. A skutečnost, že změny, ke kterým došlo ve vašem vědomí nepospíchají, aby se projevily ve fyzickém světě, je určena jednoduše setrvačností hmoty, nemožností, aby se okamžitě objevila před vámi ve své nové podobě. Jakousi brzdnou funkcí je také to, že vědomí většiny lidstva se ještě neprobudilo a nemůže působit tak rozhodujícím způsobem, jako vědomí těch lidí, kteří si začali uvědomovat Božské Zákony a snažili se jimi řídit ve svých životech.

Proto je v zájmu vás a v zájmu celého lidstva - co největší šíření tohoto Učení a tohoto Poznání, které získáváte skrze naše Poselství. Můžete si všimnout, že vámi získaná informace se příliš neliší od těch, které tvoří základ většiny světových náboženství. A přesto je tu malý rozdíl a tento rozdíl je způsoben tím, že vás orientujeme na individuální vnitřní Cestu. Cesta poznání světa skrze vaše srdce. Protože jakékoli vnější poznání přichází k vám zvenčí, a proto máte tendenci nevěřit tomuto poznání. Tehdy, když budete  schopni přijímat informace, které přicházejí zevnitř vás, pak tyto informace vnímáte úplně jinak. A dokonce i když neobsahují nic nového pro vás, všechny přicházející znalosti se odrážejí jiným způsobem a nacházejí odezvu ve vašem vědomí.

Jsou různé stupně vnímání informací. A tehdy, když si vnějším rozumem uvědomíte, že jste to již věděli a slyšeli dříve, neznamená to, že jste tyto informace a toto Učení vnímali srdcem a uvědomili jste si to do té míry, že jste se s tímto Poznáním a Učením sjednotili. A teprve tehdy, když se stanete jednotným s Učením, stanete se nositelem tohoto Učení. A neoddělitelně spojujete svůj život a podřizujete ho tomu Zákonu, který jste přijali celou svou bytostí.

Existují různé stupně pochopení Božského Zákona, a pouze tehdy, když obdržíte tento Zákon z hloubi vašeho srdce, stanete se vykonavatelem Zákona a jste schopni ovlivnit život kolem sebe beze slov a bez činů. Svou přítomností získáte schopnost ovlivňovat prostředí kolem vás. Jen meditujete, nacházíte se ve stavu blaženosti a spokojenosti a život kolem vás se mění jako pod vlivem kouzla.

Jedná se o velmi vysokou úroveň úspěchu, o kterou byste se měli všichni snažit. Ale abyste ve svém světě byli ve stavu hluboké meditace, musíte se postarat o vytvoření podmínek pro takové meditace. Vaše města a i méně obydlené oblasti jsou naplněna tak velkým množstvím negativní energie, že je pro vás obtížné spojit se s Vyšší částí sebe sama a pro nás je obtížné dosáhnout vašeho vědomí, které je neustále pod pancířem negativních energií. Proto vás znovu a znovu upozorňujeme na podmínky, ve kterých žijete. Musíte se snažit trávit nějaký čas na samotě a v místech, kde jste schopni obnovit své energie. Tehdy, když získáte v sobě měřítko Božského stavu, budete vědět, o co se máte snažit, a sami omezíte dopad těch negativních energií, kterými váš svět oplývá. Abyste se neodchýlili od Cesty, dáváme vám příležitost porovnat vaše vibrace s vibracemi našeho ztělesněného zástupce na Zemi. Hodíme vám záchranné lano a záleží jen na vás samotných, zda naši pomoc využijete, nebo ne.

Ve všech dobách byli přítomni ve vtělení lidé, kteří nesli Božské vibrace čistoty. A i mezi vámi jsou takoví lidé. A pokud by vaše oči byly otevřené a uši slyšely, pak byste Bohu děkovali každý den za to, že vám posílá své vtělené posly. Nicméně kolem nich procházíte a ani si nevšímáte.

Proto bude vaší první povinností oslavovat projev Božskosti v lidech kolem vás a pomáhat takovým lidem, protože nesou břemeno vaší karmy.

Na Východě je velmi rozšířené uctívání svatých, jogínů, kteří speciálně přicházejí do inkarnace, aby převzali karmu lidí a zpracovali ji. Na Západě je také ztělesněno mnoho lidí, kteří nejsou z tohoto světa, kteří přebírají a nesou břemeno vaší karmy. Naučte se být takovým lidem vděční. Nemohou se vždy přizpůsobit podmínkám vaší společnosti, protože vaše společnost je pro tyto lidi jako společnost bláznů. Ale vy spěcháte  své svaté prohlásit za šílené. Váš svět je převrácený. A ti, kteří si to nejméně zasluhují, mají všechno a ti, kteří nesou na sobě břemeno lidstva, živoří v bídném životě. Nicméně, v průběhu nedávné historie tak tomu bylo vždy.

Váš svět je převrácený svět. A tehdy, když se naučíte rozpoznat projev Božskosti ve vašem světě a oddělit se ve svém vědomí od jakéhokoli nebožského projevu, budete schopni skutečně ovlivnit svět kolem vás a přeměnit ho.

Nejprve se ale musíte naučit rozpoznat ve svém nitru Božský projev. Pak budete schopni přitahovat vibracemi z prostoru podobné Božské projevy. A ostrůvky Božskosti se budou šířit a množit ve vašem světě. A budeme k vám moci přijít nejprve v našich zhutněných tělech, pak v méně hustých tělech. A splní se proroctví, že mezi vámi budou chodit Vzestoupení Mistři a vy budete s námi schopni komunikovat.

Proto záleží jen na vás, zda se proroctví stane realitou již ve vaší době.

Vytvořte ostrůvky Božskosti a alespoň na chvíli se do nich přestěhujte.

JÁ JSEM Kuthumi.