Najdou se tací, kteří projeví svou stálost a oddanost a budou nám schopni pomoci uskutečnit naše cíle

07.07.2006 09:09


Mistr Morya
7. července 2006


Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, který znovu přišel prostřednictvím svého posla, aby vám předal Učení a promluvil s vámi o naléhavých problémech. Jsem rád, že mám takovou příležitost. Pokaždé, když přijdu, nemohu skrýt své nadšení z toho, že se naskytla příležitost k naší komunikaci. Proto dnes, abychom neztráceli čas, začnu popisovat, co byste měli vědět. A je toho mnoho, co byste měli vědět. A kdybyste se dokázali neustále soustředit na cíle Bratrstva a uskutečňovat naše plány, vývoj na planetě by probíhal mnohem rychleji. Stále však setrváváte v iluzi, těšite své vědomí těmi iluzorními projevy, které vás obklopují. Proto znovu a znovu přicházím a snažím se do vašeho vědomí vnést věci, které potřebujete. Zapomínáte na všechno, co vám řeknu, jakmile přestáváte číst mé Poselství. A já jsem nucen přicházet znovu a předávat vám stejné Učení z trochu jiného úhlu pohledu v naději, že se najdou tací, kteří projeví svou stálost a oddanost a budou nám schopni pomoci při uskutečňování našich cílů. Vy a vaše pohyblivá lidská mysl se domníváte, že vše, o čem mluvíme, už znáte a vy se honíte za novými zážitky v naději, že zaměstnáte svou tělesnou mysl. Vy však žádné nové poznání  nepotřebujete. Protože existuje jen jedno Učení a jedna Božská Pravda. A poznat tuto Pravdu je možné pouze s myslí dítěte. Vzdát se přílišné zmoudřelosti a intelektuální sofistikovanosti je to, co musíte udělat. Uvědomuji si, že vaše mentální těla ještě nejsou plně vyvinutá. Proto se je snažíte zatěžovat různými intelektuálními zvraty. Přicházíte do hustého světa a jedním z cílů, s nimiž přicházíte, je rozvíjet nejen svá fyzická těla, ale také těla jemnohmotná: astrální tělo, mentální tělo a éterické tělo. Vaše jemná těla představují vaši duši. A vaše duše potřebuje rozvoj. Proto zůstanete ve hmotě, dokud nebudete mít dostatek zkušeností a dokud nebudou všechna vaše těla rozvinutá. Nyní je cyklus takový, že vaše mentální těla dostávají impuls k rozvoji. Jsou zvědavá jako děti a snaží se najít novou a novou půdu pro své aktivity. Avšak stejně jako se vzdáváte alkoholu, nikotinu a dalších připoutaností a návyků svého fyzického těla, musíte najít sílu a vzdát se připoutaností svého mentálního těla, své tělesné mysli. Vývojem na planetě Zemi procházejí všechna vaše čtyři nižší těla. A vy musíte dosáhnout harmonie a rozvoje všech svých těl. Dokud nezískáte dostatek zkušeností, dokud všechna vaše těla nezískají dostatek zkušeností, nemůžete se vrátit do toho světa, odkud jste původně přišli jako Božské částice. A do tohoto Božského světa si odnesete zkušenosti, které jste získali, ale pouze tu část svých zkušeností, která odpovídá Božským vzorům.

Protože mentální těla velké části lidstva nyní procházejí svými zkušenostmi a získávají potřebné znalosti, musíte to při svém vývoji brát v úvahu. Musíte se neustále snažit vysledovat, kdy vás vaše mysl zavádí do hustého lesa intelektuálních výmyslů a kdy jste skutečně v kontaktu s věčnou Božskou Moudrostí. A snažte se rozlišovat sami v sobě. Božská Moudrost nemá nic společného s intelektuální "moudrostí", která je pro vaši tělesnou mysl něco jako droga.

Mnozí lidé, kteří otevřou Poselství a nevidí v něm žádnou potravu pro svou vytříbenou mysl, jdou hledat tuto potravu na jiná místa a dostanou to, co hledají, ve velkém množství. My však můžeme vidět to, co vy vidět nemůžete. Vidíme, že to, co někdy přijímáte a považujete to za velmi cenné a potřebné, je pro vás v lepším případě zbytečné, v horším případě to odsouvá vývoj vaší duše o roky a vtělení zpět.

Existuje mnoho intelektuálních pastí, do kterých se chytá mnoho světlých lidí. A tyto pasti jsou tak chytře nastraženy, že je někdy nemožné do nich nespadnout, pokud se neustále neudržujete v souladu s naší Hierarchií a neobracíte se o pomoc k Vzestoupeným Mistrům. Velmi mnoho lidí spoléhá na své vlastní síly, na své tělesné svaly a zanedbává pomoc Hierarchie Světla. To je však jen další projev intelektuální pýchy. Na současném stupni vývoje lidstva nedokážete rozlišit mezi věrnými vzory a jejich ošklivými protějšky, mezi intelektuální moudrostí a Božskou Moudrostí. Protože rozdíl mezi nimi je někdy viditelný pouze na úrovni Božské intuice a vibrací, které jsou těmto projevům vlastní.

Nyní vám musím říci ještě jednu důležitou věc. A ta věc se týká vaší Cesty Zasvěcení, kterou se velmi mnoho lidí snaží následovat, zavazují se, že budou tuto Cestu následovat, ale stejně tak, jak se na ni horlivě vydávají, stejně tak se od ní odvracejí, ať už kvůli vlastní lenosti, nebo kvůli nedostatku Víry a oddanosti.

Protože vlastnosti stálosti, oddanosti a aspirace jsou vlastní jen velmi malému počtu jedinců. A zpravidla byly tyto vlastnosti rozvíjeny v předchozích inkarnacích tím, že si člověk těmto vlastnostem učil ve společenstvích duchovních Učitelů nebo v poustevnických chýších. Nemyslete si, že vše, co v tomto životě máte, jste zdědili po rodičích nebo že jste tyto výdobytky sami získali v tomto životě. Mnohé z vašich úspěchů a vlastností sahají do daleké minulosti, až do dob dávné Atlantidy a Lemurie. A teprve nyní, v tomto životě, se ve vás vynořují a je vám dáno právo je používat. Proto, prosím, používejte své Božské dary a vlastnosti, abyste sloužili společnému dobru, abyste sloužili životu na Zemi a nám, Velkému Bílému Bratrstvu. Protože my jsme ti Učitelé lidstva, kteří provázejí lidstvo už miliony let. A byli jsme s vámi během vašich inkarnací v dávné Lemurii a Atlantidě a učili jsme vás, tehdy jako méně vyvinuté jedince, v našich školách a ašramech.

Proto si važte toho, co máte jako své vlastnictví, své zkušeností, které k vám přišly z dávné minulosti. Své dary nepoužívejte k tomu, abyste se propadli do iluze, ale abyste vystoupali na vrchol Božského vědomí. Nemyslete si, že jste na své Cestě sami. Jsme vám neustále po boku a držíme vás za ruku. Nemůžeme vás však násilím vzít za ruku a vést vás, pokud se jako malé tvrdohlavé děti vytrháváte z ruky a utíkáte z evoluční cesty vývoje. Zřejmě vám ještě chybí rozvinutí vašeho intelektuálního těla, abyste se podřídili Zákonu a pochopili všechny výhody toho, že vás Vzestoupení Mistři vedou a pomáhají vám na vaší Cestě.

Pro dnešek se s vámi loučím, ale těším se na další setkání a besedy.

JÁ JSEM El Morya,
s nadějí ve vás.