Já a moji andělé jsme připraveni přijít na vaše první zavolání!

15.07.2006 10:10


Svatý Michael Archanděl
15. července 2006


JÁ JSEM Michael, který přišel!

JÁ JSEM přišel! Přišel jsem, aby se můj příchod projevil na fyzické úrovni prostřednictvím tohoto posla!

Jsem šťastný z našeho nového setkání a doufám, že naše setkání bude pro vás přínosem, protože všechny naše kontakty a interakce s vámi jsou velmi důležité.

Znáte mě jako toho, kdo vede vojsko Pána a bojuje proti jakémukoli projevu negativní, záporné energie. Ano, sloužím zájmům Pána tohoto vesmíru a svou práci vykonávám tak, jak mi velí má čest.

Já a moji andělé jsme připraveni přijít na vaše první zavolání a žádost, abychom vám poskytli pomoc, o kterou žádáte. Mnoho všelijakých nečistot se nachází na astrální rovině planety Země a já jsem ten, kdo je ze svého postavení povinen dohlížet na to, aby tyto nečistoty nebránily evolučnímu vývoji na planetě. Udržuji pořádek a podporuji váš evoluční vývoj. Sleduji vaše výzvy a důsledně je plním, ale pouze tehdy, jsou-li v souladu s Vůlí Boží.

Nyní jsem připraven sloužit se zdvojnásobenou silou a energií, neboť s radostí pozoruji, že velký počet lidských jedinců se vzpamatoval a snaží se pochopit Zákon tohoto vesmíru a řídit se jím. To je velmi potěšující. V této radostné zvěsti je však i nádech smutku, protože jsou i tací, kteří ve svém vědomí klesli tak hluboko, že již nemohou následovat evoluční cestu. A pro tyto lidi hrajeme roli hrobníků. Protože po smrti jedinců, kteří se připravili o konečné spojení s Bohem, zůstává na jemnohmotné úrovni temný energetický mrak, který nepodléhá dalšímu vývoji. Naším úkolem je odstranit tento kosmický odpad, aby vše, co následuje evoluci, mohlo jít dál. Je to smutné, ale příliš mnoho lidských jedinců se natolik připoutalo k fyzické úrovni, že již nejsou schopni dalšího vývoje. A tento jejich život bude jejich posledním. Protože po mnoho inkarnací neměli spojení s Bohem a o toto spojení neusilují, proces evoluce je pro ně ukončen. Nemohou již déle zůstat na Zemi a budou muset pokračovat ve své evoluční cestě na jiných planetách a v nižších formách, nebo zcela opustit cestu vývoje individuality a vrátit se do srdce Jediného k přepólování. To vše vytváří pro mě a mé legie velké množství práce, ale tato naše práce uvolňuje Cestu pro vás. Ti z vás, kteří následují Zákon tohoto vesmíru.

Neměli byste klást příliš velký důraz na věci, které nesouvisejí s vaším vývojem. Ale Já a mé legie vám budeme vděční, pokud budete vzývat, abychom byli v naší práci na jemné úrovni úspěšnější.

Víte, že existuje mnoho katastrof a přírodních pohrom, při kterých umírají lidé, mnoho lidí. Lidé umírají z různých důvodů a vám nepřísluší tyto důvody posuzovat a analyzovat. Můžete však pomoci duším lidí, kteří procházejí svým přechodem za tragických okolností. A pokud se obrátíte na mě a mé legie a vyzvete nás, abychom převzali kontrolu nad dušemi lidí, kteří zemřeli při té či oné katastrofě, usnadní nám to naši práci.

Proto prosím, pokud jste byli svědky nějaké katastrofy nebo jste se o ní dozvěděli ze zpráv, udělejte následující vzývání:

"Ve jménu Pána Boha Všemohoucího, ve jménu mého Vyššího Já prosím  milovaného Archanděla Michaela a anděly Ochrany, aby převzali kontrolu nad situací spojenou s následující událostí (uveďte přesné místo a popište událost, např.: "Katastrofa spojená s pádem letadla").  Prosím Tě a Tvé anděly, abyste pomohli duším lidí, kteří při této katastrofě zahynuli, a doprovodili je na tu úroveň jemnohmotné roviny, která odpovídá jejich úspěchům získaným v tomto i předchozích životech. Ať se vše naplní podle svaté Boží Vůle. Amen."

Vaši pomoc duším v tomto procesu je těžké přecenit, neboť těmto duším dáváte příležitost, aby nebloudily v nižších vrstvách astrální roviny, ale aby s naší pomocí vystoupily do příbytků v éterických oktávách, kde jim bude poskytnuta veškerá potřebná pomoc a rehabilitace před další inkarnací.

Nikdy nesuďte lidi kolem sebe, zda jsou v Božích očích hodni, nebo ne. Lidské vědomí nemůže znát úroveň úspěchů jiných lidí ani míru jejich zásluh před Bohem. A pouze ze své úrovně a plánu můžeme poznat, kdo je kdo a jaké jsou zásluhy každého před Bohem a lidmi. Nezatěžujte se tedy přílišnou péčí o spásu druhých lidí, ale myslete spíše na spásu své vlastní duše. A já a moji andělé jsme vždy připraveni přijít vám na pomoc a ochránit vás před těmi nepředvídatelnými situacemi, do kterých jste se dostali, pokud vaše karma dovolí mně a mým andělům, abychom vám tuto pomoc poskytli. Proto prosím postarejte se o získání zásluh a dobré karmy, abyste v kritických okamžicích svého života měli dostatek energie pro splnění svého vzývání.

Já a moji andělé jsme stále na stráži a neúnavně držíme nepřetržitou stráž. Sloužíme lidstvu Země. A já vás prosím, abyste nezapomínali, že jsme, a denně se k nám obraceli o pomoc ve svých voláních a v tichu svých srdcí.

Ach, jak příjemné je slyšet poděkování od lidí, kterým byla poskytnuta pomoc. Jen se koupu v paprscích vaší Lásky, když mi posíláte svou Lásku a Vděčnost. A v těchto chvílích jsem naplněn takovou Božskou energií, že mé úsilí o pomoc lidstvu Země se mnohonásobně zvyšuje.

Jsem šťastný, že jsou mezi vámi takoví lidé, kteří jsou ochotni mi poslat svou Lásku, aniž by mě o něco žádali. Vaše láska mi pomáhá sloužit se zdvojnásobenou energií těm, kteří potřebují mou pomoc a ochranu.

A nyní jsem připraven dát vám další velmi důležitý pokyn. Tento pokyn se týká vaší komunikace s Vyšší částí vás samých. Velmi mnoho lidí se nyní pokouší komunikovat s Vyšší částí sebe sama. A Vzestoupené Zástupy to velmi vítají a těší se z toho. Měli byste však mít stále na paměti, že na této cestě jste vystaveni nebezpečí stejně jako při každé činnosti na planetě Zemi, která má duální povahu. Tehdy, když váš motiv není zcela čistý a čistota vašich čtyř nižších těl není dostatečná a touha navázat komunikaci na jemné úrovni je velká, můžete získat zkušenosti s komunikací ne s nejvyšší částí vás samotných, ale s bytostmi na astrální úrovni, které si z vás mohou v lepším případě utahovat, v horším případě vás zotročit a využít pro své vlastní účely. Začněte proto komunikovat s Vyšším Já pod vedením zkušeného mentora a vždy, než začnete meditovat, se na mě obraťte s prosbou a žádostí, abych vás ochránil před jakýmikoliv negativními, zápornými vlivy na jemnohmotné úrovni a před působením jakýchkoliv bytosti, démonů a beztělesných duchů.

Velmi vám doporučuji, abyste toto vzývání nevynechávali před každou meditací, kterou provádíte, a před každým pokusem o komunikaci se svým Vyšším Já.

Pamatujte, že vám nikdo nemůže zakázat experimentovat v komunikaci s jemnohmotným světem, ale vy sami nesete plnou míru karmické zodpovědnosti, když se dostáváte do kontaktu se silami temnoty, které se nacházejí a působí především na astrální úrovni. A během své meditace se vždy dostáváte do kontaktu s astrální rovinou, přinejmenším do té doby, než se naučíte okamžitě stoupat jako rychlovýtah do Vyšších oktáv Světla.

Dnes jsem vám poskytl dostatek informací k zamyšlení a nyní se s vámi loučím.

JÁ JSEM svatý Michael Archanděl,
a přináším vám modrý plamen své ochrany.