Přicházíme, abychom vám řekli o principech, na kterých je Společenství postaveno

23.12.2006 11:11


Babadží
23. prosince 2006


JÁ JSEM Babadží, který znovu přišel, aby dal Učení, staré jako svět. JÁ JSEM přišel v tento den a slunce ohlásilo můj příchod[1].

Jsem šťastný za tuto příležitost. Protože každá příležitost naší komunikace, aby se uskutečnila, vyžaduje ještě značné úsilí a značné výdaje energie. Ale my vám jdeme naproti a překonáváme všechny prostorové a časové obtíže spojené s rozdílností vibrací našich světů.

Přišel jsem, abych ve vašich myslích znovu upevnil prastaré pravdy a moudrost věků. Touto pravdou a moudrostí je, že nic, co se oddělí od světa, nemůže existovat dlouho. V každé době existovali mudrci a proroci, kteří se oddělili od světa a snažili se v samotě poznat plnost Boží Pravdy. A jejich cesta  byla nelehká a plná nejrůznějších těžkostí. Mnozí z nich prostě zahynuli, aniž by poznali Božskou Pravdu a aniž by se jí byť jen dotkli. To je cesta samotářů, cesta průkopníků. A jen málokomu z nich se za cenu obrovského úsilí podařilo dotknout se Božské pravdy skryté v hlubinách srdce. A pokaždé svět získal nového filozofa, nového mudrce nebo proroka, schopného podělit se o přijatou Pravdu s tisíci a miliony dalších lidí. Proces uvědomování si Pravdy a proces sdělování Pravdy druhým jsou dva procesy, které se vzájemně doplňují a nemohou existovat jeden bez druhého. Je totiž nemožné získat přístup k nesčetným pokladům v Nebesích a nepodělit se o ně s ostatními. Pokaždé, když se někdo snažil získat nebeské poklady pro sebe osobně, pro svůj vlastní rozvoj, skončilo to neúspěchem. Bůh chce, aby vývoj lidstva probíhal ve víceméně správném rytmu, a ve vašem světě není možné existovat, pokud jste na úrovni svých vibrací příliš odtrženi od všeho, co vás obklopuje.

A proto přicházím a učím vás. A všichni Nanebevzatí Zástupy k vám přicházejí, aby vám předali své učení. Protože v tomto vesmíru nemůžete být izolováni. Dříve nebo později každý, kdo je příliš izolovaný, nebude moci existovat.

Snažím se vám přiblížit zásady Společenství. Principy, které nám umožňují šířit naše Učení ve vašem světě na základě Společenství. Princip Společenství je principem upevňování nových poznatků a pozvedání morálky obyvatel Země na novou úroveň, která je prověřena staletími. Pokaždé, když vzniká Společenství, je povoláno k tomu, aby na nové kvalitativní úrovni upevnilo vědomosti seslané z Nebes v další etapě vývoje lidstva. Společenství samo o sobě nemá žádnou praktickou hodnotu. Společenství má hodnotu pouze tehdy, když plní své úkoly, seslané z Nebes. Pokud je společenství chápáno jako lidé žijící společně na stejném území, realizuje princip falešného společenství. Pravé Společenství lze realizovat pouze kolem bytostí, které jsou obdařeny naší autoritou a důvěrou. Protože když je Společenství vytvořeno na našich principech, vléváme do poháru  Společenství  Božskou energii nezbytnou pro jí rozvoj a udržení.

A nyní doporučuji vám, abyste se ve svém srdci zamysleli nad vším, co vám bylo dnes řečeno, a nad vším, co jste kdy četli o Společenstvích a členech Společenství.

Jakmile osoba, která zastupuje naše zájmy na fyzické úrovni, opustí Společenství, Společenství postupně ztrácí svůj význam a rozpadá se. Zatím neexistuje dostatečný mechanismus, který by umožnil existenci Společenství bez základu, jímž je ohnisko Světla, které ukotvujeme v srdci našeho posla. Je to stejné, jako dům nemůže existovat v kruté zimě a být obýván, pokud v něm není oheň v krbu.

Přišli jsme vám říci o zásadách, na kterých je Společenství postaveno. Budování Společenství je velmi postupní. Nejprve se vytvoří matrice na jemné úrovni. A tato matrice zcela odpovídá Božským vzorům, Božským principům vytváření Společenství. Pak se během určitého vesmírného časového intervalu, kdy prochází jeden cyklus za druhým, začne tato matrice usazovat na fyzické rovině a prorůstat do fyzického světa v podobě území, budovy, na níž stojí čistě lidská pravidla a principy. Pokaždé se Společenství  musí přizpůsobit stávajícím podmínkám v zemi, kterou jsme si zvolili k vybudování Společenství. A pokaždé jsou podmínky pro výstavbu Společenství námi utvářeny na jemnohmotné rovině a usazovány v prostoru a čase. Nyní je Společenství, jeho výstavba, na jemnohmotné rovině dokončeno a očekáváme, že toto Společenství se v blízké budoucnosti začne usazovat na fyzické rovině. Nebude to však zhmotnění v plném slova smyslu. Vyžaduje velké množství energie, kterou zatím nejsme schopni poskytnout. Rádi však využijeme vaší pomoci a vašich zdrojů, které jste ochotni nám věnovat na výstavbu našého Společenství. Samozřejmě, že toto Společenství nebude přístupné všem. Toto Společenství otevře své dveře pouze těm lidem, jejichž vibrace a aspirace se budou shodovat s našimi plány a nadějemi.

Byl bych velmi šťastný, kdyby se během několika let podařilo vybudovat takové Společenství na území Ruska, jako země, ve které nyní svou výstavbu začínáme. Rusko jako země, které jsme vložili naše sponzorství a která je povinna v blízké budoucnosti realizovat principy, které bychom chtěli upevnit v každé zemi světa.

Jsem velmi rád, že jsem vám dnes mohl sdělit několik základních bodů, které jsou nezbytné pro upevnění vědomí Společenství ve vašich myslích a srdcích. Jsem velmi rád, že se tak stalo v důležitém astrologickém okamžiku změny slunečního cyklu. A proto nové vědomí a nové myšlení spojené s  Společenství bude ve vašem vědomí klíčit spolu s nárůstem slunečního dne na severní polokouli. A vše, co brání vytvoření takového Společenství, se rozplyne jako temnota noci při východu slunce.

Mluvil jsem o Společenství a některé zásady Společenství jsem vám přiblížil. Budu rád, když to, co je zaseto, vyklíčí a dá své klíčky a úrodu ve vhodných ročních obdobích.

Když se pak budete vracet ke čtení tohoto Poselství, začnou ve vašem vědomí klíčit nové a nové podrobnosti. A budete schopni pochopit záměr, který máme a pěstujeme v našich srdcích na zemi Matky Rusi.

Rád jsem vám toto důležité Učení předal právě v této chvíli.

A nyní se musím rozloučit a neztrácím naději na naše další setkání. Om. 


JÁ JSEM Babadží.
_______________________________________________________________

[1] Ráno bylo zataženo a sněžilo. Ve chvíli, kdy přišel Babadží, se zpoza mraků objevil sluneční paprsek a slunce bylo přítomno po celou dobu, kdy probíhal diktát, a pak se opět zatáhlo a sněžilo.