Vnitřní a vnější Učení

25.06.2008 00:00

Milovaný Ježíš

25. června 2008

 

Иисус

JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel. Přišel jsem, stejně jako minule, abych dal určité ponaučení, které, jak doufám, bude užitečné pro vaše duše. Existuje vnější učení a existuje vnitřní Učení. Víte o tom nebo možná slyšeli. Jaký je rozdíl a v čem je odlišnost?

Pokaždé, když vám dáváme poučení k tomuto tématu, podáváme věci trochu jinak, tak abyste mohli pochopit látku v plném rozsahu. Víte, že když jsem byl ve vtělení před 2000 lety, dával jsem své Učení mnoha lidem. Bylo toto Učení vnější nebo vnitřní? Abychom odpověděli na tuto otázku, uvažujme společně.

Když do vtělení přichází posel nebo prorok, přichází s určitým cílem nebo posláním. A mise takového posla je vždy jen jedna - obnovení pravého Učení. Toho Učení, které bylo vždy přítomno ve světě od počátku věků, ale které bylo zapomenuto před mnoha tisíciletími. Potřebujete obnovit znalosti. Proto i dnes přicházíme, abychom vám poskytli obnovené znalosti. Ty znalosti, které nyní můžete pochopit.

Ještě docela nedávno, když jsem byl ve vtělení a i mnohem později, kdyby se objevil člověk, který nesl Učení, které nyní široce dáváme, nebyl by schopen kázat tak široce a otevřeně z prostého důvodu, že existovalo mnoho omezení, která jsou vlastní všem náboženstvím světa. Každé náboženství představuje soubor určitých dogmat a pravidel.

A asi tušíte, že většina těchto dogmat a pravidel nebyla dána mnou nebo jinými zakladateli náboženství, ale objevila se mnohem později a byla přinesena církevními otci. Protože každý chce na základě svého světonázoru a obecné kultury poučit ostatní tím nejlepším způsobem. Ale tehdy, když tato osoba nemluví jménem Boha, ale mluví v ní její tělesná mysl, pak se výsledek jejího úsilí někdy stává přímo protikladem výsledku, který Vzestoupení Mistři chtějí vidět projeveným mezi lidmi. Konkrétně: každý se snaží najít za všemi reálně existujícími obřady to, co by se dalo vysvětlit lidskou myslí. A to, co se nedá vysvětlit, je buď umlčeno, nebo prohlášeno za Boží zázrak. A tehdy, když mnoho generací lidí opakují a předávají z úst do úst o tom zázraku, který byl stovky a tisíce let zpět, pak vzniká stereotyp, nebo dogma, které existuje již bez ohledu na vědomí těch lidí, kteří se připojili k tomu či onomu náboženství nebo církvi.

Pravda je přítomna v každém dogmatu, ale aby se tato Pravda stala srozumitelnou novým generacím lidí, je zapotřebí nového člověka, který přijde a znovu obnoví představu lidí o Božské Pravdě.

To bylo vždy. A je to jako když vykopete studnu a berete z ní vodu. Zvyknete si pít vodu z této studny, protože jinde si vodu vzít nemůžete. A dokonce i když voda časem zatuchne, smíříte se s tímto stavem vody, protože nevíte, jak otevřít nový zdroj. A pak přichází nový člověk, který vykope novou studnu. A vy s obavami  zkoušíte z ní vodu, protože si uvědomujete, že voda je různá a vodou se můžete dokonce otrávit. A uplyne značná doba, kdy si všichni obyvatelé zvyknou na novou studnu a začnou z ní čerpat vodu.

A podobně je tomu i s podáním nového Učení. Pokaždé přichází nový člověk a dává stejné starodávné Učení, srozumitelné lidem své doby. A toto Učení zpočátku obsahuje dokonalé Božské vibrace a přitahuje všechny svojí novotou. 

Ale poté, když nositel Učení odejde, ti, kteří toto Učení přijali, si ho začnou každý vykládat po svém. Protože tok Božské příležitosti je přerušen a na zemi není žádný člověk, který by byl průvodcem Božské energie.

Pokaždé se dává jedno a totéž Učení a podstata tohoto Učení je jednoduchá a jasná i pro dítě. Ale to, co je jasné dítěti, uniká tělesné mysli a nepodléhá žádné logické analýze. Proto pro vás bude velmi důležité, pokud každý bude schopen najít zdroj Učení uvnitř sebe. Všechna opravdová náboženství mají ve svém jádru nauku o Bohu, který žije v srdci každého člověka. A protože lidé ztratili schopnost slyšet Boha ve svém srdci, objevili se prostředníci, kteří slyší Boha nebo říkají, že slyší Boha.

Není nic špatného na tom, že žádáte o pomoc prostředníka, který vás na této cestě povede. Otázkou je jen, nakolik je takový prostředník nositelem Božské Pravdy. Proto je jednodušší a efektivnější, když se každý z vás naladí na Božskou harmonii a pocítí Božské vibrace ve svém srdci. Věřte mi, v srdci každého z vás žije Bůh. A nemusíte běhat po Zemi a hledat někoho, kdo vás povede. Ale protože schopnost slyšet Boha přímo je ztracena pro mnohé z dnes žijících lidí, musíte mít alespoň kritéria, která vám umožní rozpoznat vlky v ovčím oděvu mezi starými i novými kazateli.

Tam, kde je Bůh přítomen, není místo pro drby a posudky. Tam, kde je Bůh přítomen, není místo pro merkantilní zájmy a touhu žít na úkor bližního. Tam, kde je Bůh přítomen, je vám dáváno, dáváno a dáváno pít Božský nektar a nevyžaduje se od vás nic na oplátku.

Nikdy se nehoňte za vnějšími rituály. Nikdy se nesnažte porozumět svátostem tam, kde nejsou. Žijte jednoduše. Plňte přikázání, která jsou dána Mojžíšem a proroky, a v nejlepším případě se snažte zachovat ve svém srdci pocit Lásky a soucitu k bližnímu a všemu živému.

To, jak se chováte ke každé částici Života, to, jak se chováte k jakémukoli Božskému projevu, bude rozlišovat skutečně věřícího člověka od pokrytce, který se skrývá za jménem Boha, ale nemá Boha ve svém srdci.

Dal jsem vám přikázání: "Milujte se navzájem." A přišel jsem vám říci, že když Láska žije ve vašem srdci, nepotřebujete žádného kazatele mimo sebe, nemusíte trávit čas hledáním Boha mimo sebe, protože máte Lásku, to znamená, že jste v Bohu, protože Bůh je Láska.

Přišel jsem k vám dnes, abych vám dal představu o vnitřním Učení, které přebývá ve vašich srdcích a které je Láska.

 

JÁ JSEM Ježíš.