Budoucnost Ruska je spojená s obnovením tradice pravé víry

02.04.2005 12:02

Pan Šiva

2. dubna 2005

 

JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel!

Jmenuji se Šiva. Šiva!

JÁ JSEM Šiva!

V daleké Indii, tak vzdálené vůči takzvanému západnímu civilizovanému světu, mne uctívají jako nejvyšší Božstvo. Mne se klaní milióny lidí. Milióny se ke mne modlí a přináší obětní dary.

Jsem nejvyšší Božstvo a mívám i krutou náladu. Ale k těm, kteří jsou mi oddáni, jsem tím nejlepším přítelem, se kterým můžou trávit svůj volný čas při rozhovorech a zažívat radost z mé přítomnosti a z mé komunikace.

Ale jsem krutý ke všem těm, kdo nectí Boha, kdo zapomněl na svou Božskou podstatu a neklaní se Bohu. Bohu mimo sebe a Bohu uvnitř sebe.

Vše je Bůh. Všechno, co vás obklopuje, vše, co vidíte svým zrakem, vše je Bůh. I vy jste Bůh. Ano, i vy jste Bohem ve vtělení, ale jenom tehdy, když dodržujete určité podmínky, které jsou nevyhnutelné pro to, aby se projevila vaše skutečná Božská podstata.

Naučím vás, co je nevyhnutelné udělat proto, abyste se stali Bohem.

Především musíte prokazovat lásku a uctívat Boha ve všem, co vás obklopuje. Není nic, co by rozdělovalo vás a nějakou částici života od nejmenšího mravence až po nejuznávanějšího Guru.

Vy jste všechno a současně jste individualizací Božství ve vaší omezené fyzické podobě. Právě vaše fyzická podoba je tím, co odděluje vás od plné Božskosti. Proto je vám dána tato podoba jenom dočasně, abyste si mohli sami vyzkoušet život na zemi po mnoho miliónů let procházejíc desítkami tisíc svých pozemských vtělení.

Využíváte tuto podobu pro ty účely, které si přeje Bůh, abyste použili tuto podobu. Bůh si přeje vyjádřit sebe skrze vaší fyzickou podobu. A vaším úkolem je dát příležitost Bohu projevit se skrze vás.

Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Vy se musíte starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším nevyhnutelným.

Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha. 

Ohlídněte se za vaším životem, na okolnosti vašeho života. Odpovídá-li všechno ve vašem životě Božím zákonitostem?

Musíte napřímit pozornost na všechny stránky vašeho života. Co jíte? Do čeho se oblékáte? S kým se setkáváte? Jak se chováte ke svým příbuzným a známým?

Oni jsou přesně stejnými Bohy ve své podobě. I váš vztah k nim musí být podobný vašemu vztahu k Bohu. Můžete jít do chrámu nebo do kostela. Vidíte tam Božská zobrazení. Klaníte se těmto Božstvím. Jenomže není velikého rozdílu mezi vámi, lidmi, které vás obklopují a Božstvím v chrámu. My všichni jsme projevem Božství.

Dokonce, my všichni stojíme na různých úrovních projevení Božství, ale na tom opravdu nezáleží.

Souhlasíte, že pokud se vy sami budete chovat k sobě jako k Bohu, a pokud se budete chovat i ke všem lidem kolem vás, jako k Bohům, pak se váš život změní. A on se změní tak rychle, jak dlouho a naplno budete schopni podržet obraz Božstva ve svém vědomí.

To je důvod, proč je nevyhnutelné mít obraz Božství u sebe doma, v místě, kde pracujete.

Je velmi důležité neustále mít před očima vzor pro následování. Váš svět představuje v sobě svět forem, proto je pro vás velmi důležité mít před sebou na očích neustálý obraz Božství, kterým jste.

Souhlasíte se mnou? Stanete se tím, nač se soustředíte a jaké vzory udržujete neustále ve svém vědomí.

Podívejte se na to, co vás obklopuje doma, na ulici, pozorně zacházejte s těmi vzory, které vídáte ve formě reklam, kterými jsou zaplněny vaše televizní přenosy? Co si myslíte o tom, co je kolem vás, podobá se to Boží skutečnosti?

Nabízím vám nejlevnější způsob, jak se stát Bohem. Je nevyhnutelné se jenom odpoutat od nedokonalých vzorů a obklopit se dokonalými Božími vzory. A nezáleží na tom, k jakému náboženství nebo víře patří tento vzor. 

To musí být vzory, které povyšují vaše vědomí, dávají vám možnost zůstat co možno v dokonalejším stavu vědomí, co nejvíce, pokud je to možné, přiblíženým k Božím vibracím dokonalosti.

JÁ JSEM Šiva. Málokdy přicházím mezi lidi, kteří nejsou hinduistického náboženského přesvědčení.  Lidé na Západě neumí ctít Božství a neumí se správně chovat k Božství. 

Proto vám radím studovat tradici Indie, země, v níž je zachována tradice uctívání Božstva. Země, ve které si váží lidí, zasvěcujících svůj život službě Božství. 

V žádné zemi na světě nejsou vytvořeny takové podmínky pro službu Bohu jako v Matičce Indii.

Miluji národ této země. A snažím se být přítomen v těchto lidech Indie.

Štěstím pro takovou zemi jakou je Rusko bude vytvoření správného vztahu k Bohu, k mravní výchově. Rusko je země, která je milovaná Bohem. A budoucnost Ruska je svázána s obnovením tradice pravé víry. Víry, která není založená na vnějším uctívání Božství, ale na vnitřním projevu úcty v Boha, který se nachází v každém člověku.

Prioritou je výchova mladší generace v tradici uctívání Božství, který přebývá v každé lidské bytosti, k úctě ke staršímu pokolení.

Jakákoliv vnější podoba Božství je nevyhnutelná jenom pouze jako připomenutí vám samotným vaší Božské přirozenosti a Božské přirozenosti všech lidí kolem vás.

Uctívání Božstva nemá nic společného s náboženstvím. Náboženství je vnější cesta, která je nezbytná v určitém okamžiku, ale nesmíte příliš pozornosti věnovat této cestě.

V Indii existuje mnoho chrámů, které slouží Božství. Ale v Indii existuje mnoho mudrců, jogínů, kteří učí vážit si Božství ve svém srdci a učí, jak dosáhnout přímou komunikaci s Bohem uvnitř sebe a s Božstvím, která jsou vždy připravena komunikovat s člověkem.

Já vám slibuji, že přijdu ke každému z vás, kdo mě zavolá ve svém srdci. Přijdu k vám a pomohu při řešení toho problému, který akutně stojí před vámi v danou chvíli a brání vašemu duchovnímu pokroku.

 

JÁ JSEM Šiva, a byl jsem rád, že jsem dnes mohl být s vámi.