Budoucnost Ruska je spojena s obnovením tradice pravé víry

02.04.2005 12:02

Pan Šiva
2. dubna 2005

 

JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel!

Jmenuji se Šiva. Šiva!

JÁ JSEM Šiva!

V daleké Indii, tak vzdálené vůči takzvanému západnímu civilizovanému světu, mne uctívají jako nejvyšší Božstvo. Mně se klaní milióny lidí. Milióny se ke mně modlí a přináší obětní dary.

Jsem nejvyšší Božstvo a mívám i krutou náladu. Ale těm, kteří jsou mi oddáni, jsem tím nejlepším přítelem, se kterým mohou trávit svůj volný čas při rozhovorech a zažívat radost z mé přítomnosti a z mé komunikace.

Ale jsem krutý ke všem těm, kteří nectí Boha, kteří zapomněli na svou Božskou podstatu a neklaní se Bohu. Bohu mimo sebe a Bohu uvnitř sebe.

Vše je Bůh. Všechno, co vás obklopuje, vše, na co vaše oči stačí – vše je Bůh. I vy jste Bůh. Ano, i vy jste Bohem ve vtělení, ale jenom tehdy, když dodržujete určité podmínky, které jsou nevyhnutelné pro to, aby se projevila vaše skutečná Božská podstata.

Naučím vás, co je nevyhnutelné udělat proto, abyste se stali Bohem.

Především musíte milovat a uctívat Boha ve všem, co vás obklopuje. Není nic, co by rozdělovalo vás a nějakou částici života, od nejmenšího mravence až po nejuznávanějšího Guru.

Vy jste toto všechno, a současně jste individualizací Božství ve vaší omezené fyzické podobě. Právě vaše fyzická podoba je tím, co vás odděluje od plné Božskosti. Proto je vám tato podoba dána jenom dočasně, abyste mohli vyzkoušet sami sebe v pozemském životě po mnoho miliónů let, procházejíce tisíci a desítkami tisíc svých pozemských vtělení.

Využíváte tuto podobu pro ty účely, pro které si Bůh přeje, abyste ji používali. Bůh si přeje vyjádřit sebe skrze vaši fyzickou podobu. A vaším úkolem je dát Bohu příležitost projevit se skrze vás.

Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Musíte se starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším potřebným.

Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha.

Ohlédněte se za vaším životem, na okolnosti vašeho života. Odpovídá všechno ve vašem životě Božským zákonitostem?

Musíte zaměřit svou pozornost na všechny stránky vašeho života. Co jíte? Do čeho se oblékáte? S kým se setkáváte? Jak se chováte ke svým příbuzným a známým?

Oni jsou úplně stejnými Bohy ve fyzické podobě. I váš vztah k nim musí být podobný vašemu vztahu k Bohu. Můžete jít do chrámu nebo do kostela. Vidíte tam Božská zobrazení. Klaníte se těmto Božstvím. Avšak není velkého rozdílu mezi vámi, mezi lidmi, kteří vás obklopují a mezi Božstvími v chrámu. My všichni jsme projevem Božství.

Ano, my všichni stojíme na různých úrovních projevení Božství, ale na tom opravdu nezáleží.

Souhlasíte, že pokud se vy sami budete chovat k sobě jako k Bohu, a pokud se budete chovat i ke všem lidem kolem vás, jako k Bohům, pak se váš život změní. A ten se změní tak rychle, jak dlouho a jak plně budete schopni udržovat obraz Božství ve svém vědomí.

To je důvod, proč je nezbytné mít obrazy Božství u sebe doma, na pracovním místě.

Je velmi důležité neustále mít před očima vzor k následování. Váš svět je světem forem, proto je pro vás velmi důležité stále si vizuálně představovat Božství, kterým jste.

Souhlasíte se mnou? Stáváte se tím, k čemu směřujete a jaké vzory neustále udržujete ve svém vědomí.

Podívejte se na to, co vás obklopuje doma, na ulici, pozorně zacházejte s těmi vzory, které vídáte v reklamách, kterými jsou zaplněny vaše televizní přenosy. Co si myslíte o tom, co je kolem vás, podobá se to Božské realitě?

Nabízím vám nejlevnější způsob, jak se stát Bohem. Stačí se jenom odpoutat od nedokonalých vzorů a obklopit se dokonalými Božskými vzory. A nezáleží na tom, k jakému náboženství nebo víře tento vzor patří.

Musí to být vzory, které povyšují vaše vědomí, dávají vám možnost zůstat co možná v nejdokonalejším stavu vědomí, co možná nejbližším k Božím vibracím dokonalosti.

JÁ JSEM Šiva. Málokdy přicházím prostřednictvím lidí, kteří nejsou hinduistického náboženského přesvědčení. Lidé na Západě neumí ctít Božství a neumí se správně chovat k Božství.

Proto vám radím studovat tradici Indie, země, v níž je zachována tradice uctívání Božstva. Země, ve které si váží lidí, zasvěcujících svůj život službě Bohu.

V žádné zemi na světě nejsou vytvořeny takové podmínky pro službu Bohu jako v Matičce Indii.

Miluji národ této země. A snažím se být přítomen v těchto lidech Indie.

Štěstím pro takovou zemi jako Rusko bude vytvoření správného vztahu k Bohu, k mravní výchově. Rusko je země, která je Bohem milovaná. A budoucnost Ruska je svázána s obnovením tradice pravé víry. Víry, založené ne na vnějším uctívání Božství, ale na vnitřním projevu úcty k Bohu, který se nachází v každém člověku.

Prioritou je výchova mladší generace v tradicích uctívání Božství, které přebývá v každé lidské bytosti, výchova k úctě ke staršímu pokolení.

Jakákoliv vnější podoba Božství je pro vás nutná pouze jako připomenutí vaší Božské přirozenosti a Božské přirozenosti všech lidí kolem vás.

Uctívání Božství nemá nic společného s náboženstvím. Náboženství je vnější cesta, která je nezbytná v určitém okamžiku, ale nesmíte této cestě věnovat příliš pozornosti.

V Indii existuje mnoho chrámů, které slouží Božství. Ale v Indii existuje také mnoho mudrců, jogínů, kteří učí vážit si Božství ve svém srdci a učí, jak dosáhnout přímé komunikace s Bohem uvnitř sebe a s Božstvími, která jsou vždy připravena komunikovat s člověkem.

Slibuji, že přijdu ke každému z vás, kdo mě zavolá ve svém srdci. Přijdu k vám a pomohu při řešení toho problému, který je pro vás v danou chvíli nejpalčivější a brání vašemu duchovnímu pokroku.

JÁ JSEM Šiva,
a rád jsem byl dnes s vámi.

* * *