Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu

30.03.2005 21:56

Milovaný Zarathuštra
30. března 2005

 

JÁ JSEM Zarathuštra a přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

Ohnivost – moje základní vlastnost. Oheň – můj živel!

K rozlomení Učení, které vám předáváme, dochází při styku ohnivých vibrací, které jsou vlastní našemu světu, s vibracemi fyzické roviny planety Země.

Ale oheň, který obsahují moje slova, můžete pocítit i skrze světy.

Přišel jsem!

Stav ohnivého světa je příliš odlišný od stavu vašeho světa, a obrazy našeho světa mohou být nezvykle pociťovány vaším vědomím. Mluvíme jazykem plamene a přeměna našich vibrací na pozemský jazyk nemůže v plné výši předat veškerou obsahující informaci. Nicméně, podstata sdělení se předává v dostačující úplnosti.

Můj dnešní příchod k vám zapříčinilo přání předat vám jedno Učení. Předával jsem toto Učení svým učedníkům v době, když jsem byl před mnoha tisíci lety vtělen na Zemi. Ale hodnota tohoto učení se doposud nezměnila. Mimo to musím říct, že málokdo z lidí na Zemi si dokázal toto Učení osvojit v plné výši.

Když dokonalý Duch sestoupí do hmotného fyzického světa (a to se stává tehdy, když Velcí kosmičtí Duchové, kteří v předešlých manvantarách dosáhli určitých úspěchů, v souladu s Kosmickým zákonem musí znovu sestoupit do vtělení), tak při kontaktu s hmotou, vyvinutou materií se stávají věci, o kterých vám musím povědět.

Možná už jste slyšeli v jiných učeních nebo jste četli v jiných knihách o tom, že člověk od prvopočátku, jak byl stvořen podle Božího obrazu a k Boží podobě, měl svou Vyšší nesmrtelnou část, která nikdy nezapomínala na jednotu se Stvořitelem a nižší část, která za mnohé miliony let vtělení na planetě ztratila vnímání jednoty se Stvořitelem a ztratila vazbu se svou Vyšší částí.

Ale v historii evoluce lidstva byl moment, kdy jeho vývoj byl uznán za bezvýchodný a neužitečný. Lidské bytosti byly podobny zvířatům a pouze podle vzhledu připomínaly člověka. Stalo se to, že nižší stvořitelé formy nedokázali předat člověku ten oheň, který je vlastní lidským bytostem a dělá je podobné Bohu. Je to oheň rozumu, jiskra Božskosti, která musí existovat v lidské bytosti.

Před mnoha miliony let měla být evoluce Země ukončena jako neúspěšná. A zachránit situaci se nabídli Vyšší Duchové, přebývající ve stavu blaženosti nebo nirvány, z dob předešlých manvantar. Tito Duchové měli sestoupit do vysoce rozvinuté materie a předat jí vlastnost ohně, plamene, moudrosti, které vlastnili sami.

Oni sestoupili. Sestoupili do těl lidí, kteří byli ve své podstatě zvířata. A předali lidem vlastnost ohně. A lidské oči rozzářil oheň rozumu. A lidé pochopili, že se odlišují od zvířat. Tímto způsobem, každý člověk dostal dovnitř sebe semínko, jiskru, oheň vysoce rozvinutých Bytostí, které sestoupily do hmoty z vyšších sfér ohně.

Každý Vyšší Duch dal částečku svého ohně mnoha lidským bytostem.

A každému člověku byl přidělen rozum dle úrovně jeho rozvoje.

To byl pád ke zrození Vyšších Duchů, neboli Andělů. Oni sestoupili částečně pod vlivem Kosmického Zákona, částečně na základě vlastního popudu zachránit lidstvo před zničením. Protože lidstvo bez rozumu neodpovídalo Božskému záměru, pro který bylo stvořeno.

Vadu v člověku se podařilo opravit obětí ze strany těchto Vyšších Bytostí, které obětovaly svůj klid v nirváně, aby sestoupily a pomohly.

Sestoupily a obdarovaly lidi rozumem a částí svých vlastností, které byly jenom vybledlým odrazem jejich předešlých zásluh v minulých manvantarách.

A co lidstvo? Lidstvo se stalo rozumným. A dostalo právo činit v souladu se svou svobodnou vůlí. Tak, jak přikazoval rozum každého člověka.

A když si lidé uvědomili, že jsou podobní Bohům, tak se začali chovat jako Bohové. Nebo spíše se začali chovat tak, jak si oni mysleli, že se Bohové chovat mají.

Chtěli přebývat v blaženosti a potěšení, chtěli v tomto fyzickém světě dostávat všechny pro ně dostupné druhy požitků.

Rozum člověka, když se střetne s projeveným hmotným světem, má dvojí charakter. Zvláště proto, že ty vlastnosti Bohů, které existují v Božském Světě, se na rovině iluze změní v úplný protiklad.

V tomhle se skrývá paradox projeveného světa. A v tomhle spočívá záměr Boha pro projevený svět.

Když rozum začíná konat v podmínkách hmotného světa, je nucen používat hmotu jako předmět, na který působí svými schopnostmi. Rozum si pamatuje Božský Svět a začíná aplikovat své schopnosti na hustou hmotu, a pokouší se v hustém světě chovat podle zákonů Božského Světa. Ale jelikož hmota má velice nízké vibrace, tak jakákoliv vlastnost rozumu, použitá ve fyzickém světě, může stvořit úplný protiklad té vlastnosti, která by byla stvořena stejným úsilím v jemnohmotném světě, ve světě ohnivém.

V tomhle je to tajemství. Když se Vyšší Duch dostává z ohnivých sfér do nižších světů a pokračuje v používání schopností rozumu, vlastních ohnivému světu, tak výsledek takového působení na hmotu nebude vždy odpovídat Božskému záměru, právě kvůli hustotě samotné hmoty.

Před miliony let byl každý z vás, kdo čte tyto řádky, obdarován jiskrou Božského rozumu díky sestoupení části Vyšších Duchů, kteří přišli vás obdarovat rozumem, do vás.

A každý z vás má v sobě částici těchto Mistrů, kteří se v různých učeních jmenují různě: Vládci Moudrosti, Vzestoupení Mistři nebo Vládci Šambaly.

Sedm Velkých Duchů sestoupilo. Každý dal svou částici milionům lidských duší.

A lidé dostali možnost žít a rozvíjet se. Každý z lidí dostal dovnitř sebe částečku Vyšší Duše, která se stala jeho vnitřním učitelem, jeho Strážným Andělem, neboli Já Krista.

A teď už nelze rozlišit, kde končí zvířecí část člověka a kde začíná jeho duchovní část.

A člověk musí neustále bojovat se svou zvířecí povahou a neustále směřovat k Duchu. Ale dříve či později přijde den, kdy člověk zvítězí nad zvířetem uvnitř sebe, porazí svoje vášně, svoje ego a dá možnost Duchu plně vládnout nad sebou. A člověk již nebude nižším člověkem, směsicí zvířete a člověka. Zvíře bude zdoláno a člověk bude podoben Bohu.

Jiskra rozumu, hořící v chrámě každého člověka, dnes sotva doutná a u mnohých už skoro nebo úplně zhasla.

Proto se pro vzplanutí této jiskry předává Učení, předávají se instrukce.

Zvířecí člověk musí uvolnit místo Božskému. Pomíjivý člověk musí uvolnit místo člověku věčnému.

Fyzická mysl musí přenechat místo Božskému rozumu.

A tak se stane. Protože jiskra a oheň ve vás vám nedají pokoj do té doby, dokud se to nestane. Budete se zmítat, budete hledat. Budete se snažit najít ve fyzickém světě tu nirvánu, na kterou si pamatuje částice Vyšších Bytostí ve vás. Budete hledat tento stav všude na Zemi. Ale ve fyzické rovině ho nenajdete.

A tehdy, až pochopíte, že už vás v tomto světě nic nepřitahuje, když se vzdáte jakékoliv připoutanosti k tomuto světu, tehdy najdete opravdovou nirvánu a možnost získat blaženost v jednotě s Vyšší Částí vás samotných a přes ni se Stvořitelem tohoto Vesmíru.

Ale do té doby budete bojovat, budete trpět, budete se zmítat, budete hledat.

A vy najdete svůj Zdroj, své Vítězství i své Blaho.

A tehdy částice Vyšších Bytostí, které se nacházejí uvnitř vás, dostanou možnost se spojit v jedno a také ony získají svobodu z okovů hmoty, která je držela miliony let.

Předal jsem vám Učení, které jsem dával svým učedníkům před několika tisíci lety. Přišla další náboženství, další učení. Ale dnes přišel čas vám vrátit znalosti o vaší historii. A tato znalost vám pomůže podívat se jinak na vás samotné a na ten boj, který se odehrává ve vašem světě.

JÁ JSEM Zarathuštra, a stojím v plameni Jednoty.

* * *