Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě

10.04.2005 00:00

Milovaný Hilarion

10. dubna 2005

 

JÁ JSEM Hilarion, Vladyka pátého paprsku, který přišel za vámi prostřednictvím tohoto Posla.

Přišel jsem, abych vás informoval o některých věcech, s kterými se potýkáte ve vašem životě a nepřikládáte jim žádný význam, ale při detailnějším pohledu tyhle věci určují váš pobyt ve světě na mnoho let dopředu.

Přišel jsem vám říci o tom, jak vy sami vytváříte svou budoucnost. Je možné, že se tato informace bude pro někoho zdát nereálná a zbytečně zatěžující, ale je i možné, že jiní jsou již s touto informací obeznámeni, no myslím si, že vždy je užitečné pamatovat si a opakovat minulost.

Takže chtěl bych se zaměřit na příčiny chorob, duchovních chorob a tělesných chorob, zatěžujících vaše fyzická a jemnohmotná těla. Člověk má velmi krátkou paměť a zpravidla velmi ztěžka vypozoruje přímou spojitost mezi jednáními, která uskutečňuje ve svém životě a následky těchto jednání. Nicméně, ale to je přesně to, co tvoří základ Zákona karmy, neboli Zákona odplaty, nebo zákona příčinně-následkové spojitosti mezi jednáním a následkem tohoto jednání.

Kolikrát jsme já a zejména Matka Marie nuceni si vyslyšet lidské prosby o uzdravení z jejich chorob. Když se vážná choroba zmocní člověka a ničí jeho tělesnou schránku, člověk je připraven k velké oběti, aby se zbavil té nemoci. Hledá léčitele mimo samého sebe, kteří mu budou schopni pomoci. 

A když celý zástup lékařů, léčitelů a senzibilů po obdržení odpovídající finanční odměny i tak bezmocně zalomí ruce, pak se konečně člověk obrátí se žádostí o pomoc k Bohu a Vzestoupeným Mistrům. 

Přijde doba, kdy rozum zvítězí v člověku a on pochopí, že jeho nemoc je mu seslána shora a zbavit této nemoci ho může jedině Bůh. A člověk hledá cestu k Bohu a je připraven přinášet oběti a odříkávat převeliké množství modliteb, aby byl uzdraven.  

Málokdo z lidí přece jen chápe, že choroby a utrpení nejsou vyvolány zlým a pomstychtivým Bohem, ale vlastním jednáním, mimo to uskutečněných nejen v minulých životech, ale již v této současné inkarnaci. Když jste mladí a plní sil a energie, jen velmi málo se zamýšlíte o následcích svých konání. Zdá se vám přirozené dostat něco, co si přejete, i když při tom dokonce někomu ublížíte, nebo vážně urazíte. Jak někdy bývá nesrovnatelné vaše přání, které se pokoušíte za každou cenu uspokojit a ta škoda, kterou jste ochotni způsobit druhým jen proto, abyste stůj co stůj uspokojili své přání. Takže váš první nepřítel, nejhlavnější váš nepřítel a někdy jediný váš nepřítel se skrývá ve vás samých. Je to váš smyslný rozum a vaše nenasytná přání.  

A zdá se, že není nič špatné na tom, pokud se pokoušíte si plnit tato vaše přání. Zdá se vám to také přirozené, zejména v mládí. A nepřikládáte zvláštní význam dokonce ani neskrývaným porušením morálních a mravních norem, kterých se dopouštíte, abyste uspokojili vaše touhy. Ale o škodě, kterou způsobujete ostatním, se jednoduše nezamýšlíte. 

Jak můžete zastavit vaše nezkrotné touhy? Jak můžete zastavit vaše úsilí přijímat a brát slasti života? 

Jenom málo lidí je schopných učit se na příkladech druhých lidí a studovat samostatně čtením knih, nebo nalézt lidi, od kterých mohou získat Moudrost. Ale pro ostatní, kteří nejsou schopni pochopit a studovat, vstupuje v platnost Zákon karmy nebo odplaty. 

Každý skutek, který neuskutečňujete v souladu s Boží vůlí, vede k tomu, že Boží energie, kterou používáte neustále a bez které nejste prostě schopni existovat, se zabarvuje tímto vaším nedokonalým jednáním. A čím více nedokonalých skutků uskutečňujete, tím více nízkých vibrací získává Boží energie. Tato energie se nikam neztrácí, ukládá se do vaší aury, do vašich emocionálních, mentálních a éterických těl. 

A tato energie slouží jako magnet, který přitahuje k vám podobné energie zvenčí světa kolem vás. Takže pokud jste někoho urazili, pak dříve či později tato energie k vám přitáhne životní situaci, kdy někdo urazí zase vás. 

Nosíte ve své auře záznamy všech vašich nedokonalých skutků. Tyto záznamy jsou podobné defektům ve vaší auře. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných skutků, myšlenek a pocitů, pak dříve či později nastane nasycení vaší aury těmito negativními vibracemi. Ale vy již nebudete schopni odpracovat nashromážděnou karmu ve vás uskutečněním správných jednání a správných skutků v průběhu navracejících se vám karmických situací do konce této inkarnace. Příliš mnoho negativní energie se nakupilo ve vaší auře. Bylo vám vzkázáno, že teď žijete v jedinečné době. Když dochází ke změně kosmických cyklů a začíná nový cyklus. Lidé zatíženi příliš velkým množstvím negativní energie budou nemocni a budou ztrácet možnost aktivně se podílet na životě. Bude jim odepřena Boží energie a možnost pokračovat v šíření své nedokonalosti v tomto světě. Protože člověk, který má auru zatíženou příliš velkým množstvím negativní energie, je vskutku jako malomocný člověk, člověk, který je sám nevyléčitelně chorý a nebezpečný pro ostatní. Protože negativní vibrace, které jsou v jeho auře, můžou vyvolat podobné negativní vibrace v auře všech lidí, s nimiž se v životě setkává. 

Podle zákona podobnosti takoví lidé jsou přitahováni sobě podobnými a vytváří na planetě Zemi celé zóny, které se podobají leprozáriu pro léčbu malomocných. 

A jestli se člověk s dostatečně čistou auru náhodně dostane do těchto zón, to se bude v nich cítit jako ryba vyhozená na břeh.  

Když se podíváme na planetu, tak vidíme tyto zóny, tato ložiska, která představují v takovém stupni stlačenou a hustou negativní energii, že je skrz ně nemožné proniknout ani jednomu z našich léčivých paprsků, které my ustavičně zasíláme na Zemi. 

Lidé, kteří sami sebe zahnali do těchto energetických leprozárií, nejsou schopni pomoci sami sobě a potřebují pomoc, která jim může být prokázána zvnějšku. 

Proto jsme připraveni spolupracovat a jsme připraveni použít každého, kdo může zachránit své vibrace na dostatečně vysoké úrovni, aby se přes toho člověka mohla poskytovat pomoc těm, kteří už, jak se zdá, jsou zcela mrtví v duchovním smyslu, ale v poslední naději obrací svůj zrak na Nebesa a upřímně žádají a prosí o pomoc. 

Jsme připraveni pomoci a poskytujeme pomoc všem. A tato pomoc se nemusí týkat fyzického těla, které již není možné obnovit vzhledem k nevratným procesům, které v něm převládají. Naše pomoc se týká především duší těchto lidí. Snažíme se zachránit a uzdravit duše těch, kteří i když už na konci života obrátili svůj zrak k Nebesům a upřímně požádali o pomoc a upřímně se káli ze všech uskutečněných hříchů. Neexistuje hříšník, který by neměl budoucnost. Ale je také spravedlivé, že není možné zachránit někoho, kdo si sám nepřeje, aby byl spasen.

Proto možnost poskytnout pomoc existuje vždy. I když někdy pociťujeme nedostatek upřímných služebníků, kteří jsou připraveni obětovat se pro spasení lidstva, v zájmu spásy a pro poskytování pomoci všem živým bytostem.

A já se teď obracím k těm, kteří jsou schopni mně pochopit a k těm, kteří chápou, o čem mluvím.

Nastal čas, kdy se svádí boj doslovně o každou duši, která se nachází v inkarnaci.

Existují síly, které se snaží udržet, jak to je jenom možné, velké množství duší na plánu iluze. A existují i síly, které bojují doslova za každou duši, aby ji vytáhly z pekla, na které se proměnil v mnoha místech fyzický plán planety Země.  A někdy jedna schůzka, jeden milující a soucitný pohled stačí na to, aby duše odsouzena k zapomnění našla Víru, Naději a Lásku. 

Zachovávejte rovnováhu, zachovávejte duševní klid. Jste vojíni, kteří se nachází ve světě. A jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, v kterém hoří mnoho duší na této planetě.

JÁ JSEM Hilarion. A obracím se k vojínům Ducha na této planetě.