Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve vlastním vědomí

10.03.2005 10:15

Gautama Buddha
10. března 2005

 

JÁ JSEM Hospodin Světa, Gautama Buddha, přišel jsem dnes skrze tohoto posla, který mně dal možnost hovořit skrze ni.

Od dob mého vtělení jako princ Siddhartha jsem přicházel na tuto planetu mnohokrát a přebýval v chrámech těch, kteří se připravili na mou přítomnost. A pokračuji v tom doteď. Úroveň úspěchů Buddhy vám dovoluje promítnout svoji přítomnost do mnoha jednotlivců, nacházejících se v různých systémech světů.

Proto část mne samého může být současně přítomna v mnohých na této planetě.

A musím vám oznámit, že se nacházím i v tomto poslu, jakkoliv podivné by se vám to mohlo jevit. Úroveň mé přítomnosti je určena úrovní, dosaženou člověkem v daném vtělení, a úroveň mé přítomnosti se může čas od času měnit. Současná úroveň mé přítomnosti v Taťáně je 50 procent. Je to velmi mnoho a je to ta úroveň mé přítomnosti, která jí umožňuje dosahovat 33. éterické úrovně, odkud ona přijímá poselství.

Chtěl bych nepatrně poodhalit tajemství tohoto procesu.

Nejprve zvýšíme vibrace posla zesílením energie Světla v čakrách. Při tom se všechna těla sladí a naladí se na Vyšší Realitu Bytí. Když úroveň sladění s Božskou Pravdou dosáhne nejvyšší možné úrovně v současných podmínkách, začínáme posílat energii, která přenese určitou informaci do nižších těl posla.

Je to podobné tomu, jako bychom naplňovali nějaký rezervoár energií Světla.

Kapacita tohoto rezervoáru je omezena stupněm individuálních úspěchů posla. Poté se energie přeměňuje ve formu dostupnou pro vnímání, do podoby myšlenek a vizuálních obrazů, které vznikají ve fyzickém mozku posla a mohou být vysloveny nebo zaznamenány. Během zapisování těchto myšlenek a obrazů se používá vnitřní jazyk posla a jeho způsob slovesných formulací.

Proto původní čistá energie, nesoucí v sobě absolutní Pravdu, se v této fázi transformace obarvuje světonázorem, který je danému poslu vlastní, a omezuje se jeho vnějším vědomím.

Tak podrobně popisuji mechanismus, který používáme při předávání poselství, abyste pochopili, že před vámi nemáme tajemství. Jsme připraveni otevřít všechny taje Vesmíru. Otázka je, jestli je vaše vědomí připraveno tato tajemství přijmout? Snese to?

Proto se pokaždé část Pravdy předává ne jako slova, ale jako energie, kterou nese samotný text poselství. To nám pomáhá obejít vaše vnější vědomí a obrátit se přímo na tu část vás, která nikdy nezapomněla svůj Původ, a tuto část vás samých probudit.

Proto hlavním cílem, kterého si přejeme dosáhnout při předávání poselství skrze daného posla, je probuzení vaší paměti o vás samých a vynesení této hlubinné paměti do vašeho vnějšího vědomí.

Všimli jste si, že tato poselství jsou předávána velmi jednoduchým jazykem. Neobsahují žádné zamotané výklady ani přemoudřelé pravdy. Protože Božská Pravda je ve skutečnosti velmi prostá a je dostupná dokonce pro vědomí dítěte. Správně řečeno, je dostupná právě jen pro vědomí dítěte.

Takzvaná životní zkušenost, kterou získáváte v průběhu vašeho pobytu na Zemi, vnímání této Pravdy zpravidla ztěžuje.

Vaše životní zkušenost je to, co vám pomáhá existovat v podmínkách fyzické iluze. A proto, abyste poznali Božskou Pravdu, je potřeba odstoupit od této fyzické, získané zkušenosti.

Je to vlastnost, kterou se musíte naučit. Musíte v sobě trvale cítit existenci dvou pramenů – duchovního a fyzického. Musíte si trvale pamatovat, že duchovní pramen je vaší hlavní částí. Fyzická část vás samých je dočasná a nutná jen na omezený úsek vaší individuální evoluce.

Když vaše ztotožnění s vaší opravdovou duchovní částí dosáhne určité kritické hodnoty, začnete postupně ztrácet nereálnou část vás samých. Vaše těla se stanou méně a méně hmotnými a postupně se zbavíte svých fyzických těl. Ale musíte pochopit, že to není krátkodobý proces. Je to proces trvající mnoho stovek tisíc a milionů let. Současně se změnou vašich fyzických těl se bude měnit i obklopující hmotný svět, který je v podstatě zrcadlem, ve kterém se odráží vaše vědomí.

Proto za stovky tisíc let budete existovat v jiném, méně hmotném světě. Ale to se nestane dřív, než změníte svoje vědomí.

Proto už možná chápete, že všechno to, co bude příliš připoutané k věcem tohoto iluzorního světa, nemůže existovat v nové realitě, která je plánem Boha pro tuto planetu, stejně jako pro jiné planety a světy.

A tyto lidi je možno přirovnat k loňské trávě, která nemůže existovat v novém světě a musí být jednoduše spálena v kosmické peci.

Přicházíme znovu a znovu, abychom probudili vaše vědomí k uvědomění si nové epochy, nového času.

A nepřestaneme vám znovu a znovu opakovat jedny a ty stejné věci. A budeme to dělat dál a dál do té doby, dokud nebudete ztotožněni s nesmrtelnou částí vás samých, do té doby, dokud nepřestanete lpět na starém světě, svém starém fyzickém domě, který vám věrně sloužil a ve kterém jste měli možnost získat vše nezbytné pro rozvoj vašich duší.

Ale nyní přišel čas přestěhovat se do nového, dokonalejšího domu. A právě teď nastala tato fáze, kdy tento dům pro sebe musíte vystavět.

Tato výstavba se realizuje uvnitř vás, cestou změny vašeho vědomí a je to dokonalé, grandiozní stavitelské dílo. Musíte vystavět pyramidu Božské Reality ve svém vlastním vědomí.

A už to děláte, už stavíte tuto pyramidu, když čtete tato poselství, dostáváte nezbytné informace v podobě slov a energie, potřebné pro transformaci vašeho vědomí.

Jsem potěšen ze setkání s vámi. A přeji vám úspěchy na vaší cestě.

JÁ JSEM Gautama
 a těším se na setkání s vámi v nejbližší době skrze tohoto posla.

* * *