O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě

23.06.2005 20:39

Milovaný Súrja
23. června 2005

 

JÁ JSEM Súrja, který k vám v tento den přišel prostřednictvím svého posla.

Dnešek je dnem, kdy můžete vynaložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby na přeměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, o co žádáte, kolik dovolí čistota vašeho srdce a upřímnost, a kolik dovolí Zákon karmy.

Proto vám doporučuji, abyste v tento den nebyli líní a pracovali. Dokonce můžete věnovat pro přeměnu karmy veškerou práci, kterou budete v tento den vykonávat. Představte si, že když myjete nádobí nebo uklízíte váš byt, smýváte všechny karmické usazeniny minulosti ze všeho, čeho se dotkne vaše ruka.

Voda je vaším pomocníkem.

Můžete pokračovat ve vašem experimentu a přenést ho do mentální roviny. Můžete si představit, jak berete hadr a utíráte všechny vaše nečisté myšlenky, které vás někdy navštívily. Potom přejdete do astrální roviny a budete smývat všechny usazeniny vašich negativních pocitů.

Představte si, že děláte velký úklid ve všech vašich tělech.

Můžete si představit, jak berete vaše mentální nebo astrální tělo, svlékáte je jako oděv a vytřásáte z nich veškerý prach nedokonalých myšlenek a pocitů. Vzduch je vaším pomocníkem.

Můžete dát vaše těla na slunce a vystavit je paprskům zářivého letního slunce, aby ono proměnilo stopy vaší karmy. Slunce je vaším pomocníkem.

Můžete si představit, jak fialový plamen proniká skrz všechna vaše těla a spaluje ve vašich čtyřech nižších tělech všechno, co není od Boha. Plamen je vaším pomocníkem.

V tento den začíná zasedání Karmické Rady na Zemi. Můžete se obrátit na Karmickou Radu s vašimi dopisy a žádostmi. Vaším úkolem je požádat o pomoc. Úkolem Karmické Rady je přezkoumat vaši žádost a prokázat vám pomoc, kterou vám může poskytnout kosmické milosrdenství. Požádejte anděly, aby doručili vaše dopisy na místo určení, nezapomeňte napsat své jméno a příjmení, datum a dopis spalte. Pokud si ponecháte kopii vašeho dopisu, za nějaký čas zjistíte, že mnoho z toho, ne-li všechno, o co jste žádali Karmickou Radu, se vyplnilo.

Břemeno karmy, které visí nad lidstvem, je příliš veliké a Vzestoupení Mistři používají doslova každou příležitost, aby pomohli vám, lidem Země, nacházejícím se ve vtělení. Nepohrdejte darovanými milostmi a příležitostmi.

Kosmický Zákon nám nedovoluje vměšovat se do vaší karmy, pokud nás nepožádáte, abychom zakročili. Ale jakmile je žádost vyslovena a vyslyšena, Vzestoupené Zástupy jsou připraveny poskytnout vám veškerou možnou pomoc.

Neměli byste však spoléhat jen na Vzestoupené Zástupy. Pokud člověk žádá jednou, abychom mu pomohli zbavit se těžké karmy, která nad ním visí, například karmy potratu, pomůžeme. Pokud se však po nějakém čase člověk znovu dopustí stejného činu, který vede k vytvoření karmy, pak bude pro Vzestoupené Zástupy mnohem těžší pomoc poskytnout.

Proto se pokaždé, když požádáte o pomoc při odstraňování následků vašich nesprávných činů v minulosti, musíte plně vědomě zavázat, že nebudete opakovat činy ve vašem životě, které vedly k vytvoření karmy.

Pokud je pro vás těžké mít neustále na paměti vaše závazky nevytvářet karmu, pak si vezměte čistý list papíru a napište na tento list všechno, co víte, že je ve vás negativní a čeho byste se chtěli zbavit. Pokaždé, když zahájíte svůj modlitební rituál, nasměrujte energii modlitby na rozpuštění energií, které jsou obsaženy ve vašich čtyřech nižších tělech a které vaše těla zatížily právě kvůli vašim těžkým činům spáchaným v minulosti.

Pokud by se znalost Zákona karmy, neboli Zákona odplaty, rozšířila mezi lidmi na Zemi a obzvlášť mezi mládeží, pak by se předešlo mnoha činům, kterých se lidé dopouštějí kvůli své nevědomosti.

Znalost Zákona karmy je prvním krokem, který je potřebný pro každého jedince, aby nepáchal hříchy a jednal ve svém životě podle Božských principů.

Proto hlavním úkolem každého z vás v blízké budoucnosti bude seznámit co nejvíce lidí se Zákonem karmy neboli odplaty.

A nejlepší bude váš osobní příklad, kterým půjdete vašemu dítěti, vaší rodině, vašim kolegům v práci.

Negativní energie nemůže sama o sobě zmizet, ale energie vašich modliteb může rozpustit negativní karmu, stejně tak, jako vaše vizualizace, o kterých jsem hovořil na začátku naší dnešní besedy. A energie dobré karmy, kterou vytváříte vašimi správnými činy, může být na základě vaší žádosti nasměrována na odlehčení karmického břemene a na to, aby odpracování karmy proběhlo pro vás tím nejlehčím způsobem.

Karmu vašich nesprávných činů musíte odpracovat, ale můžete ji odpracovat, například když upadnete a něco si zlomíte, nebo vyváznete jen s lehkým poraněním nebo modřinou.

Proto doporučuji obrátit se s žádostí ke Karmické Radě ještě dnes nebo v nejbližších dnech. Můžete také ve vašem dopise uvést, co konkrétně se zavazujete udělat pro to, aby energie vašich dobrých činů byla nasměrována na odlehčení vaší karmické zátěže.

Může to být závazek číst určitý počet modliteb nebo Růženců v průběhu určitého časového období. Může to být závazek pomáhat potřebným nebo nemohoucím.

Berte na sebe jenom ty povinnosti, o kterých jistě víte, že je dokážete splnit. Protože, pokud si vezmete na sebe příliš mnoho povinností v naději odpracovat co nejvíce karmy, nemusíte takovou zátěž zvládnout. Nezapomeňte také, že budete ve svém životě procházet zkouškami a musíte udržovat ten nejvyšší stav vědomí, nehledě na všechny překážky a životní neshody, se kterými se budete muset potýkat.

A negativní vibrace, podráždění, které můžete pociťovat, pokud neplníte závazky na sebe vzaté, mohou znehodnotit pozitivní účinky vašich dobrých skutků a činů.

Vaším úkolem není to, že budete hřešit a pak se za své hříchy budete modlit. Vaším úkolem je, abyste nevytvářeli novou karmu. Starou karmu v té nebo jiné podobě stejně musíte odpracovat. Proto důsledně dbejte na to, abyste nevytvářeli karmu novou.

Dnešní beseda byla velmi užitečná, protože vám dala do rukou nástroje, které při správném používání zaručí váš úspěšný pokrok na Cestě.

Pamatujte na to, že nereálná část vás samých, vaše ego, najde jakoukoliv příležitost, aby vás nasměrovalo na špatnou cestu, přesvědčilo vás o tom, že vaše modlitby a dopisy nefungují. Bude vás přesvědčovat o tom, že jste dnes příliš unavení a že si můžete dovolit relaxovat a neplnit na sebe přijaté závazky.

Vytvářeli jste vaši karmu v průběhu miliónů let, v průběhu vašich nespočetných pozemských inkarnací. A chcete se jí zbavit okamžitě?

Pokud by Zákon dovolil zažít důsledky návratu vaší karmy okamžitě, ani jeden člověk by ani na zlomek sekundy nevydržel ten nápor negativní energie. Doslova by vás a vaše těla roztrhla. Proto vám Zákon karmy navrací vaše karmické dluhy k odpracování postupně, během dlouhého časového intervalu. A pomoc, o kterou žádáte, vám také nemůže být poskytnuta okamžitě. Pro poskytnutí pomoci je nutný čas. A tento čas se bude lišit v závislosti na závažnosti karmy, obsahu vaší prosby a závazcích, které jste na sebe přijali.

Pomoc vám bude poskytnuta po uplynutí doby, která může být různá a může trvat od šesti měsíců do dvanácti let.

Proto se připravte na každodenní práci. Zázraky ve vašem životě jsou možné, ale jen vy sami vytváříte předpoklady pro zázraky ve vašem životě svým každodenním utvářením dobré karmy.

JÁ JSEM Súrja.

* * *