O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce a o dopisech Karmické Radě. Milovaný Surija 23. června 2005

23.06.2005 20:39

JÁ JSEM Surija, přicházející k vám tímto dnem prostřednictvím svého posla.

Dnešní den je dnem, kdy můžete přiložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby pro proměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, co vy žádáte, nakolik to dovolí čistota vašeho srdce, upřímnost a nakolik to dovolí Zákon karmy. 

Proto vám doporučuji, abyste nebyli leniví a pracovali v tento den. Dokonce můžete věnovat všechnu práci, kterou budete v tento den vykonávat pro proměnu karmy. Představte si, že když myjete nádobí nebo uklízíte váš byt, smýváte všechny karmické usazeniny minulosti ze všeho, čeho se dotkla vaše ruka.

Voda je vaším pomocníkem. 

Můžete pokračovat ve vašem experimentu a přenést ho do duševní roviny. Dokažte si představit, jak berete hadr a utíráte všechny vaše nečisté myšlenky, které vás někdy navštívily. Potom přejdete do astrální roviny a budete smývat všechny usazeniny vašich negativních pocitů.

Představte si, že děláte velký úklid ve všech vašich tělech.

Můžete si představit, jak si berete vaše mentální tělo nebo astrální tělo, svlékáte je jako oděv a vytřásáte z nich všechen prach nedokonalých myšlenek a pocitů. Vzduch je vaším pomocníkem.

Můžete umístit vaše těla na slunce a vystavit je paprskům zářivého letního slunce, aby proměnilo stopy vaší karmy. Slunce je vaším pomocníkem.

Představte si, jak fialový oheň proniká naskrz všemi vašimi těly a spaluje všechno ve vašich čtyřech nižších tělech, co není od Boha. Oheň je vaším pomocníkem.

V tento den se začíná zasedání Karmické Rady na Zemi. Můžete se obrátit na Karmickou Radu s vašimi dopisy a žádostmi. Vaše práce je požádat o pomoc. Karmická Rada přezkoumá vaší žádost a prokáže vám tu pomoc, kterou vám může poskytnout kosmické milosrdenství. Požádejte anděly, aby doručili vaše dopisy na místo určení, nezapomeňte napsat své jméno a příjmení, datum a dopis spalte. Pokud si ponecháte kopii vašeho dopisu, brzy zjistíte, že mnoho z toho, ne-li všechno, o co jste žádali Karmickou Radu, se splní.

Břemeno karmy, které visí nad lidstvem, je příliš veliké a Vzestoupení Mistři používají doslova každou možnou příležitost, aby vám pomohli, lidem Země, nacházejícím se ve vtělení. Nepohrdejte darovanými milostmi a příležitostmi.

Kosmický zákon nedovoluje nám vměšovat se do vaší karmy pokud nás nepožádáte, abychom zasáhli. Ale jakmile je výzva vyslovena a i vyslyšena, Vzestoupení Mistři jsou připraveni poskytnout vám veškerou pomoc.

Jenže, neměli by jste se jenom spoléhat na Vzestoupené Mistři. Pokud člověk žádá jedenkrát o to, abychom mu pomohli zbavit se těžké karmy, která visí nad ním, například, jako je karma potratu, pomůžeme. Avšak, pokud se po nějakém čase člověk znovu dopustí stejného činu, který vede k vytvoření karmy, v tom případě je pro Vzestoupené Mistři mnohem těžší poskytovat pomoc.

Proto pokaždé, když žádáte o pomoc, abyste se zbavili následků vašich nesprávných činů z minulosti, musíte úplně vědomě brát na sebe závazky více neopakovat ve svém životě tyto věci, které vedly k vytvoření karmy.

Ale pokud je vám zatěžko neustále mít na paměti vaše závazky nevytvářet karmu, pak si vezměte čistý list papíru a napište na tento list všechno, co znáte, co je ve vás negativní a čeho by jste se chtěli zbavit. Pokaždé, když přistoupíte ke svému modlitebnímu rituálu, nasměrujte energii modlitby na rozpuštění těch energií, které se nacházejí ve vašich čtyřech nižších tělech a které ulehly pod těžkým břemenem na vaše těla právě kvůli vašim uskutečněným zlým činům v minulosti.

Pokud by znalost Zákona karmy nebo Zákona odplaty našlo široké uplatnění mezi lidmi na Zemi a obzvlášť mezi mládeží, pak by se předešlo mnohým činům lidí, kteří je provádí kvůli své nevědomosti.

Znalost Zákona karmy je prvním krokem, který je nevyhnutelným pro každého jednotlivce, aby nepáchal hříchy a nečinil zlo ve svém životě řídící se Božími principy.

Proto základním úkolem každého z vás v blízké době bude úkol seznámit, jak jen to půjde, co největší množství lidí se Zákonem karmy nebo odplaty.

Ale nejlepší bude váš osobní příklad, který ukážete vašemu dítěti, vaší rodině, vašim kolegům v práci.

Negativní energie nemůže zmizet sama o sobě, ale energie vašich modliteb může rozpustit negativní karmu, stejně tak, jako i vaše vizualizace, o kterých jsem dnes hovořil na začátku našeho rozhovoru. No energie dobré karmy, kterou vytváříte vašimi správnými činy, může být na základě vaší žádosti nasměrována na odlehčení karmického břemene a na to, aby odpracování karmy prošlo pro vás tou nejlehčí cestou.

Jste povinni odpracovat karmu vašich nesprávných činů, ale můžete odpracovat tuto karmu, například, když upadnete a něco se vám zlomí, nebo jenom vyváznete s lehkým poraněním nebo modřinou.

Proto doporučuji obrátit se s žádostí ke Karmické Radě ještě dnes nebo v příští dny. Můžete také ve vašem dopise uvést, co konkrétně se zavazujete udělat pro to, aby energie vašich dobrých činů byla nasměrována na odlehčení vaší karmické zátěže.

Může to být, že si vezmete na sebe závazek číst určitý počet modliteb nebo růženců v průběhu určitého časového období. Může to být také, že si vezmete na sebe povinnost pomáhat nuzným a nemohoucím.

Berte na sebe jenom ty povinnosti, které znáte, že je dokážete svými silami splnit. Protože, pokud si vezmete na sebe příliš mnoho povinností v naději odpracovat co možno nejvíce z karmy, můžete takovou zátěž nezvládnout. Proto nezapomeňte, že budete ve svém životě zkoušeni a udržujte si nejvyšší stav vědomí, nehledě na všechny překážky a životní neshody, s kterými se budete muset potýkat.

Negativní vibrace, podráždění, které můžete pociťovat, pokud se nevypořádáte s na sebe vzatými závazky, můžou přerušitt pozitivní účinky vašich dobrých skutků a činů.

Vaše úloha nespočívá v tom, že napácháte hříchy a potom se budete za své hříchy modlit. Vaším úkolem je, abyste nevytvářeli novou karmu. Starou karmu v té nebo jiné podobě stále stejně musíte odpracovat. Proto pozorně hlídejte, abyste nevytvářeli novou karmu.

Dnešní rozhovor byl velmi užitečný, protože vám dal do ruky nástroje, které se při správném používání stanou zárukou vašeho úspěšného posunu na Cestě.

Pamatujte na to, že nereálná část vás samých, vaše ego bude nacházet jakoukoliv příležitost, aby vás nasměrovalo na špatnou cestu, přesvědčilo vás o tom, že vaše modlitby a dopisy nefungují. Přesvědčí vás o tom, že jste dnes příliš unavení a že si můžete dovolit uvolnit se a nemusíte plnit přijaté na sebe závazky.

Vytvářeli jste vaší karmu v průběhu miliónů let, v průběhu vašich nespočetných pozemských inkarnací. A vaší karmy se chcete zbavit okamžitě?

Jestli by vám Zákon dovolil zažít následky návratu vaší karmy okamžitě, to ani jeden člověk by ani na zlomek sekundy nevydržel nával negativní energie. Doslova by vás a vaše těla roztrhla. Proto Zákon karmy vám navrací vaše karmické dluhy pro odpracování postupně během značného časového intervalu. A pomoc, kterou žádáte, také nemusí vám být poskytnuta okamžitě. Na poskytnutí pomoci je potřebný čas. A čas se bude lišit v závislosti od tíže karmy, obsahu vaší prosby a závazků na sebe přijatých.

Doba, kdy vám bude poskytnuta pomoc může být různá a může zabírat čas od šesti měsíců do 12 let.

Proto se chystejte na každodenní práci. Zázraky ve vašem živote jsou možné, ale vy sami vytváříte předpoklady pro zázraky ve vašem životě utvářením každodenní dobré karmy.

 

JÁ JSEM Surija.