Potřebujete imunitu proti zlu

27.03.2005 11:57

Milovaná Kuan Jin
27. března 2005

 

JÁ JSEM  Kuan Jin. JÁ JSEM přišla prostřednictvím tohoto posla.

Je možné, že někdo z těch, kdo čte tato poselství, mne nezná. Jsem známá na Východě. Mám pro lidi z Východu stejný význam, jaký má Matka Marie pro lidi ze Západu.

Ženský princip se v této době dostává do popředí. Nyní je zapotřebí začít uctívat Ženský Plamen, ženský aspekt Boha.

Ne proto, že by tento aspekt byl hlavní. Ale proto, že dlouhou dobu byl tento aspekt Boha pokořován.

Náš Bůh je Otec-Matka. Jak mužský, tak i ženský aspekt má stejně důležitý význam.

Ponižujete-li jeden z aspektů, porušujete Božskou harmonii, což se zrcadlově projevuje ve vašem světě v podobě různých neharmonických projevů, počínaje neharmonickými projevy v rodině a konče různými kataklizmaty a živelnými pohromami.

Oba aspekty Božstva musí být ve vašem životě vyvážené. Aspekt Otce, uctívání Vůle Otce, Vůle Boha, a aspekt Matky, ten, který umožnuje vyrovnaně projevit tuto Vůli v materii.

Právě ponížení ženského principu po dobu mnoha posledních tisíciletí vedlo k tomu, že projev Božského plánu pro planetu Zemi byl pokřiven. A to, co vidíte kolem sebe dnes, je žalostnou parodií na ten záměr Boha, který od prvopočátku existoval pro vaši planetu.

Jsem Bohyně Milosrdenství a Soucitu. A konám své poslání pomoci všem živým bytostem na této planetě. Konám svoje poslání na Východě stejně jako ho koná Matka Marie na Západě. Ale není rozdílu mezi našimi posláními. Přišly jsme pomáhat obyvatelům Země, a nehledě na nic budeme konat naše poslání.

Chtěla bych se obrátit k obyvatelům Ruska a všech zemí, které rozumí ruštině, a také k těm zemím, do jazyků kterých časem, doufáme, budou naše poselství přeložena.

Obracím se na vás s prosbou chránit ve vašem vědomí rovnováhu mezi ženským a mužským principem. A jelikož dnes ve vašem světě převažuje mužský princip, chtěla bych, abyste věnovali více pozornosti ženskému aspektu. Obzvlášť se to týká obyvatel Ruska.

Převaha mužských vibrací vede tento stát cestou, kdy většina obyvatelstva je ochuzena o hojnost. Nejbohatší země na světě podle množství přírodního bohatství na hlavu je dnes chudým státem, pokud vyhodnotíme úroveň rozvoje státu dle příjmu na hlavu většiny obyvatelstva, ne podle střední hodnoty, do které se počítají bohatí i chudí.

Pokud by v Rusku bylo rozvinuté uctívání Matky, Mateřského aspektu Boha, copak by mohli lidé této země připustit, aby postarší ženy, které daly všechny své síly, práci, schopnosti pro blaho této země, vychovávaly děti a vnuky, vedly těžké živobytí a dokonce musely prosit o milodary nebo hledat jídlo na smetišti.

Pokaždé, když vidíte postarší ženu, která sedí v cárech a prosí o milodar, pamatujte si, že jsem to já, Bohyně Milosrdenství, a přišla jsem k vám v podobě této ženy, abych probudila ve vašich srdcích Milosrdenství a Soucit.

Musíte se poklonit před Ženou-Matkou, která vám dala život, přivedla vaši duši do vtělení.

Je jedno, jak nespravedlivě a krutě s vámi vaše matka zacházela v dětství. Nemůžete vědět, jaké karmické dluhy vás spojují s vaší matkou.

Říkám vám, že ve vašem Vesmíru funguje zákon odplaty a sami jste si zasloužili toto, z vašeho pohledu nespravedlivé, chování ze strany vaší matky. Nevíte, kolikrát jste ve svých minulých životech mučili a dokonce i zabíjeli tohoto jedince, který je teď vtělen jako vaše matka. A věřte, Bůh vám dal nejsnadnější šanci odpracovat vaše karmické dluhy k tomuto jedinci.

Zdá se vám, že vaše vláda s vámi nakládá nespravedlivě, že si zasloužíte lepší osud. Ano, určitě, zasloužíte si lepší úděl, a Rusko čeká velká budoucnost.

Nemusíte mi věřit, ale celá situace ve vaší zemi souvisí právě s nedostatečným uctíváním ženského principu, ženského aspektu Boha. Rovnováha vztahů v rodině, mezi otcem a matkou, správné vztahy v rodině, správné rodinné pilíře jsou základem zdravé společnosti. A ta výchova, ty základy, které dostane budoucí generace v rodině, nelze porovnat s žádnými znalostmi, získanými na Internetu, v televizi nebo ve škole.

Právě na zničení rodiny byly namířeny všechny síly toho režimu, který 70 let existoval v Rusku, a kterému na Západě říkají komunismus, a v Rusku jej nazývali socializmus.

Veškeré síly toho režimu byly namířeny na to, aby zničily rodinu jako buňku společnosti. A bez tohoto svého základu se Rusko stalo zranitelné pro ty viry propagandy „svobodného životního stylu“, která přišla ze Západu.

Zdravý organismus má imunitu proti jakémukoliv ničivému viru. Takovými viry pro lidskou společnost jsou propaganda sexu, drog, násilí. A jelikož organismus Ruska byl během těchto 70 let oslaben, není schopen vzdorovat vnějším infekcím a virům, které doslova zahltily informační prostor této země.

Analogie s lidským organismem je kompletní. Organismus se musí osvobodit od virů a jimi produkovaných toxinů. A toto osvobození může být dosaženo očistnými kúrami.

Nemá cenu bojovat s viry. Je nutno posilovat imunitu.

Zlo existuje v tomto světě. Hodně zla. Potřebujete imunitu proti zlu. Potom vás žádný virus nebude strašit.

Prvním krokem, který musí být udělán, je, aby každý člen společnosti, každá buňka společnosti se chtěla uzdravit, zbavit se lži a propagandy, které ji spoutávají.

Umějte v životě, který vás obklopuje, rozlišit správné Božské vzory a lživé vzory, které ve vás pěstují kulturu smrti a pekla.

Vyžeňte ze svého života všechno, co není od Boha. Všechnu lež, která se lije do vašeho vědomí z obrazovek televizorů a počítačů. Hledejte a objevujte kolem sebe správné vzory. Pěstujte je.

Je jenom na vás, kam budete investovat vaše těžce vydělané peníze. Jestli je utratíte za získání nesmyslných radostí života, nebo je utratíte za to, aby vaše děti dostaly přístup ke kulturním hodnotám minulosti a současnosti.

Vibrace, které obsahuje hudba ruských skladatelů a obrazy ruských malířů 18.-19. století, jsou schopny neutralizovat vibrace smrti, zakořeněné ve vašem vědomí prostřednictvím sledování televizních pořadů a poslouchání té hudby, která naplňuje prostor Ruska v poslední době.

Chraňte vaše děti před sledováním televizních pořadů, posloucháním rockové hudby. Věřte mi, ta újma, která je nevědomky napáchána na jejich duši, není vůbec srovnatelná s prospěchem z využívání moderních medií a zařízení.

Využívejte každou příležitost být v přírodě. Travte volný čas v přírodě. Ne u vůně grilování a hudby i reklamy, která zní z rádia.

Poslouchejte zvuky přírody. Dívejte se na ptáky, stromy. Dívejte se na mraky. Poslouchejte ticho.

Nemůžeme donutit všechny lidi modlit se a číst naše Růžence, ale můžeme obrátit jejich pozornost na překážky v duchovním růstu, které je v životě obklopují a kterých je potřeba se zbavovat, postupně je nahrazovat dokonalými vzory.

Pokud je pro vás samotné těžké vyznat se v kvalitě toho, co vás obklopuje, hledejte lidi, kteří jsou mezi vámi, a kteří si v sobě dokázali zachovat souznění s Bohem, a pro které není větší štěstí než předat vám svoje vnímání Božské reality, obdarovat vás částí svých vibrací čistoty.

Dala jsem vám dost informací pro zamyšlení. Nemám čas chodit kol a kolem. Dala jsem vám právě to, co dnes potřebujete proto, aby vaše duše mohly oživnout a probudit se k Vyšší Realitě.

Dělám to z lásky a soucitu k vám.

JÁ JSEM Kuan Jin.

* * *