Přišel čas, kdy musíte začít konat!

05.04.2005 16:33

Vzestoupený Mistr Igor
5. dubna 2005

 

JÁ JSEM Igor, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM Igor, který byl prostým rolníkem a vyrovnával karmu celého Ruska v té strašné době revoluce a občanské války na začátku 20. století.

Dvě síly se střetly v bitvě o budoucnost Ruska. Byla to skutečná bitva mezi Světlem a temnotou.

Ale neobstáli jsme. Světlá cesta byla pro Rusko odložena, nehledě na veškeré úsilí moje i jiných vtělených, kteří vyrovnávali tuto situaci a dělali vše možné, aby minimalizovali oběti.

Karma Rusku nedovolila projít nad propastí a vznést se na novou úroveň Ruské státnosti. Rusko spadlo do propasti bezvěrectví na dlouhých 100 let.

Ani dnes ještě neminula tato těžká doba bezčasovosti. Rusko zůstalo viset mezi minulostí a budoucností. Nepřibližuje se ke své osudové světlé budoucnosti a nemůže sklouznout do minulosti, která se jí zdá děsivá. Miliony obětí válek, revoluce, zabírání majetku, represí.

Říkám vám, žádná jiná země na světě by nedokázala vydržet všechny tyto příšerné experimenty.

Byla potřeba nekonečná trpělivost a pokora tohoto národa, aby prošel tento kousek cesty a nezlomil se.

Bylo potřeba se nadechnout, když začala perestrojka, ale nešlo to.

Zvíře, které zavalilo Rusko, nespí. Nedovoluje Rusku zvednout se z kolen, narovnat záda a shodit ze sebe toto krvežíznivé zvíře nevědomosti a bezvěrectví, které zachvátilo tuto zemi svým buldočím stiskem.

Matka Rus. Těžce trpící Země Matky. Tma tak těsně obklopila Rusko, že není vidět ani jediný záblesk světla. Není vidět, k čemu se upřít. Je zničena víra i mravní ideály společnosti. Úplné bezvěrectví a bezpráví se usadilo v rozumu a srdcích lidí.

Síla každého národa spočívá v srdcích jeho lidí. Není nic, co by nešlo změnit ve vnějším fyzickém projevení, pokud jsou srdce cílevědomá. Srdce milující a věřící.

Srdce, která jsou připravena obětovat samotný život pro vytvoření šťastného panování v milované zemi.

Když jsem byl ve vtělení, dělal jsem vše, co jsem mohl. Dny a noci jsem se nepřestával modlit a jenom zřídka jsem si dovolil krátký spánek.

Modlil jsem se, modlil a modlil. Chtěl jsem jenom jedno, aby Rusko bylo přeneseno přes propast. Modlil jsem se k Bohorodičce i k Pánu Nebeskému za zázrak pro Rusko.

Ale zázrak se neuskutečnil, i když břemeno bylo odlehčeno a Rusko zachránilo svou celistvost.

A nyní po 100 letech se situace opakuje. Stejná bída panuje v Rusku, stejné úřední bezpráví. A není sil se na to dívat a snášet to. Srdce krvácí, když vidíš utrpení národa této země.

Je nějaké východisko? Čekáte ode mě rady a doporučení, co máte dělat?

Řeknu vám upřímně, pokud bych se vtělil v Rusku dnes, nedokázal bych vyrovnat karmu jenom svými modlitbami.

Představte si, že vidíte dítě v hořícím domě. Dům se každou chvíli zhroutí. Co budete dělat? Budete se modlit a čekat na zázrak, nebo vlezete do ohně a dítě vytáhnete?

Každý ať si na tuto otázku odpoví sám. Vše závisí na čistotě srdce modlícího se. A pokud jste si jisti svou svatostí a tím, že jste schopni zastavit modlitbou jakoukoliv katastrofu, pokloním se před vaší vírou. I já jsem s vámi ve vaší modlitbě. A posílím vaši modlitbu svou přítomností mezi vámi.

Jenže dnes potřebuje Rusko na fyzické rovině konkrétní činy. Zvláště v tom, co se týče osvěty dětí a mládeže. Vychováni bez jakékoliv ideologie, bez elementárních morálních základů, mladí lidé, kteří jsou budoucností Ruska, nebudou schopni ve svém dospělém věku převzít odpovědnost za tuto zemi.

Pro okamžité výhody pro sebe a svou rodinu dnes, budou schopni prodat za babku celou Matku Rus, aby si zajistili království nebeské v zámořských zemích.

Není a nemůže být Království Boží na Zemi. A míra vašich úspěchů se neměří velikostí částky na vašem dolarovém účtu v zahraniční bance. Míra vašich úspěchů je určena mírou oběti, kterou můžete přinést, abyste spasili své bližní, zbídačené, potřebné.

Každý stát je vytvořen proto, aby se ochránil před vnějšími i vnitřními nepřáteli. K vnitřním nepřátelům patří chudoba a bída.

Proto ten stát, který se nestará o lidi, kteří to nejvíce potřebují – děti, staří lidé, zbídačení lidé, nebude podporován Vyšším Zákonem. A takový stát je odsouzen buď k zániku, nebo k reformě.

Nabízím vám pomoc Nebes k reformě vašeho státu. V historii Ruska byly časy, kdy si ho téměř podmanili cizinci.

Pamatujete si tatarský vpád, vlasteneckou válku v roce 1812.

Vzpomeňte si na Minina a Požarského, Alexandra Něvského.

Vzpomeňte si na Velkou vlasteneckou válku v minulém století.

Vždy se našli lidé, kteří povstali a za cenu neuvěřitelného úsilí, za cenu svého vlastního života, osvobodili zemi od cizích dobyvatelů.

Říkám vám, že tato země je dnes obsazena cizinci. Potíž je v tom, že oni přišli zevnitř země, ze samotného národa, ale v podstatě jsou to cizinci. Okrádají Rusko a vyvážejí nahrabané bohatství do Evropy a Ameriky.

Národe Ruska, musíte znovu povstat, celý národ, a musíte dosáhnout konečného vítězství v boji mezi Dobrem a zlem.

Rusko čeká světlá budoucnost. Ale nejdřív je třeba zbavit se cizích dobyvatelů, kteří uchopili moc v zemi mazaností a podvodem a ovládají vás a mnou si ruce nad každým uloupeným milionem, který je uložen ve švýcarské bance a bankách v Americe.

Slibuji vám pomoc Vzestoupených Sněmů a všechnu pomoc Nebes v osvobození Ruska od dobyvatelů, ale musíte povstat, celý národ, a musíte shodit ze sebe jho dobyvatelů.

Přišel čas vyhrnout si rukávy! Už nemůžete zahálet! Musíte konat! Dítě je v ohni!

Matka Rus je v ohni!

Pouze slepý a hluchý se může tvářit, že se nic neděje.

Dám vám nyní nejsilnější zbraň, proti které není obrana, proti které nemůže obstát žádný nepřítel.

Obdaruji vaše srdce Vírou, Nadějí a Cílevědomostí. Obdaruji vaše srdce Láskou k vaší Vlasti, k Matce Rusi.

Zapaluji oheň ve vašich srdcích. Když budete mít tento oheň, již nebudete schopni nic nedělat.

S tímto ohněm nenajdete klid ani ve dne ani v noci. Budete dělat to, co víte, že musíte dělat. Budete dělat to, kvůli čemu jste přišli do vtělení. Budete přinášet oheň Víry a Vědomostí každému, koho potkáte na své cestě. Uděláte vše, co je možné, jako při obléhání vašich rodných měst nepřítelem. A budete pracovat bez únavy, jen s krátkým přerušením na spánek.

Musíte konat!

Povstaň, Rusko!

Povstaň, národe Boží!

Nepřítel je na dvoře!

A čeká vás Vítězství! A osvobození a Radost!

Dávám vám tento impulz z mého srdce a obdaruji vás snahou k Vítězství!

Milovaní, Nebesa se na vás dívají. Přišel čas, kdy musíte začít konat!

JÁ JSEM Igor, a dnes jsem s vámi.

* * *