Přišel čas nového Exodu, který musíte vykonat ve svém vědomí

01.04.2005 12:05

Mojžíš
1. dubna 2005

 

JÁ JSEM Mojžíš, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

Přišel jsem!

Od dob těch událostí, které jsou popsány v Bibli jako Exodus Židů z Egypta, uběhly stovky tisíc let. Ve skutečnosti jsem se vtělil na Zemi s posláním vyvést Pátou Kořenovou árijskou Rasu ze světadílu Atlantidy na světadíl Eurasie, která tehdy čerstvě vznikla. Mnohem později byly tyto události přetvořeny a transformovány v legendách a pověstech různých národů a k současným čtenářům se dostaly v té podobě, v jaké jsou prezentovány v Bibli.

Ale tyto události jsou mnohem starší.

Žili jsme na nevraživém kontinentu. Nepřetržitě probíhala válka mezi těmi, kteří si uchovali ve svém srdci oddanost k Bohu a těmi, kteří si sice pamatovali na svůj Zdroj, ale přesto se poddali pokušení iluzorního světa a využívali svoje schopnosti pro získání výhod v tomto světě.

Všechno bylo přesně tak, jako ve vašich dnech.

Byli lidé, kteří si v sobě uchovali jiskru Božskosti, ale i takoví, kteří se rozhodli využívat Božskou energii k posílení své vlády a moci.

Všechno bylo přesně tak, jako dnes. Jen velmi málo lidí, patřících k nové Rase, která vyrostla uvnitř staré Rasy atlantů, bylo připraveno postoupit na další stupeň evolučního rozvoje.

Vtělil jsem se na Zemi a přede mnou vyvstal úkol oddělit tento vyvolený národ, semeno budoucí Rasy, od Rasy atlantů, kteří uvízli v hříchu, a vyvést tento národ do Země Zaslíbené, aby kontinent, na kterém vládl hřích, byl zničen vodou a zmizel z povrchu zemského spolu se vzpurnými atlanty, kteří nechtěli následovat Boží Vůli.

Shromáždil jsem lidi, kteří mi uvěřili, a vyrazili jsme do nové Země na Východě.

Tito lidé museli zapomenout na svůj pobyt v Zemi hříchu. Dal jsem jim nový Zákon, zapsaný na kamenných deskách, Zákon, který byl srozumitelný a stvrzoval základní principy, nezbytné pro vývoj nové lidské Rasy.

Jaké bylo mé rozhořčení a hněv, když jsem jednou při svém návratu z rozmluvy s Bohem spatřil svůj národ křepčící před Zlatým býčkem a uctívající vnějšího Boha, odlitého ve formě, místo aby uctívali Boha uvnitř nich.

Pocítil jsem tak silný hněv, že jsem roztříštil desky, na kterých byl zapsán Zákon. A přikázal jsem potrestat viníky tak přísně, aby si to lidé staletí poté pamatovali a vystříhali se následovat cestu klanění se vnějším Bohům.

Byl to mimořádně krutý trest[1], ale byl jsem zoufalý. Nevěděl jsem, jak jinak by bylo možné působit na vědomí těchto napůl divokých lidí.

A byl to velký hřích z mé strany. Použil jsem sílu a tou silou jsem se snažil donutit tyto lidi, aby věřili pravému Bohu.

Nicméně Zákon Karmy jsem neporušil. Byla jiná doba a moje přání pozvednout vědomí těchto lidí na moji úroveň bylo upřímné. Málokdo ví, že v témže životě jsem byl za svůj přestupek potrestán. Byl jsem zabit svým vlastním národem. Zákon karmy byl naplněn.

A lidé dostali ponaučení, které bylo pro tehdejší úroveň jejich vědomí nejlepší.

Stovky tisíc let poté tento boj na fyzické rovině Země pokračuje. Lidé se navzájem zabíjejí, jako jinověrci. Mnozí cítí nenávist a nepřátelství ke každému, kdo má odlišné náboženské nebo mravní názory, nebo jen jinou barvu kůže a jiné zvyky.

Celá historie vývoje lidstva je trvalou válkou a bojem o moc, kontrolu a bohatství tohoto světa.

Nepřetržitá série vražd, násilí, válek, katastrof, utrpení.

Ve své touze dát svému národu poučení jsem nebyl příliš krutý. Konal jsem v mezích té úrovně vědomí, kterou měl můj národ. Právě proto říkám, že jsem zákon karmy neporušil.

A pokud bych se v té době snažil učit můj lid tak, jak o stovky tisíc let později učili Buddha, Ježíš, Zarathustra, sotva bych našel alespoň pár lidí, kteří by mne následovali.

Byla to krutá doba a násilí, které jsem použil, bylo oprávněné.

Ale teď přišel jiný cyklus. Vědomí lidstva musí být povzneseno na další úroveň evolučního vývoje. A stejně jako v době výměny Čtvrté Rasy za Pátou, probíhají nekonečné války a nepřátelství.

Ale tyto války mají ještě ničivější charakter. Desítky milionů lidí se staly oběťmi poslední světové války a díky moderním komunikačním prostředkům jsou všechny země okamžitě zapojeny do jakéhokoliv vzniklého konfliktu.

Svět se podobá sudu se střelným prachem, kdy stačí jedna jiskra, aby byla celá planeta roztrhána na kousky.

Za těchto podmínek je na prvním místě odmítnutí projevovat násilí v jakékoli formě. A především se musíte vzdát násilí ve vaší mysli.

Stejně tak, jako temná noc před rozbřeskem, tak tyto poslední globální války s jejich mnohamilionovými oběťmi musí odejít do nenávratna. Země již není schopna vydržet žádnou globální válku. Proto jsem přišel, abych vám dal toto Učení o nenásilí a o nepoužívání násilí.

Byl určitý cyklus rozvoje lidstva, který trval mnoho stovek tisíc let, během něhož bylo přípustné použít násilí. A karmická zodpovědnost při vraždě ve válce a konfliktech nebyla tak těžká, jakou se stává ve vaší době.

A nyní vám musím říct, že v souladu s novou etapou kosmického vývoje vaší planety přichází doba, kdy si zapíšete karmický dluh nejen při spáchání fyzické vraždy, ale i když chcete zničit své nepřátele jen ve své mysli.

Přišel čas nového Exodu. Exodu pro novou lidskou Rasu, která již přišla a stále přichází do vtělení, aby nahradila starou Pátou Kořenovou Rasu.

A přišel čas vykonat Exodus i ve svém vědomí, oddělit se ve svém vědomí od všeho starého, přežitého.

Pro lidi nové Rasy bude charakteristické především odmítání násilí v jakékoliv podobě. Neznamená to, že násilí zmizí v brzké době ze Země. Ne. Stejně tak, jako bylo třeba mnoho let, aby vyrostlo několik generací lidí, kteří by si nepamatovali na zemi hříchu Atlantidu v období tohoto Exodu, stejně tak bude potřeba výměna mnoha generací lidí, než se lidstvo bude schopno zříct násilí a pocitu boje, především ve svém vědomí.

Budou celá území, obydlená lidmi s novým vědomím, a budou území, na kterých bude převládat staré vědomí a staré myšlení.

A postupně území, kde převládá staré myšlení, budou jedno po druhém pokryty vodou. A objeví se nové země, které budou osidlovat lidé, patřící k nové Rase. A rozdíl mezi těmito lidmi a tou Rasou, která žije nyní, bude pouze jeden – zcela nová úroveň vědomí této Rasy a nepřijatelnost jakéhokoli smyslu pro boj a násilí pro tuto Rasu.

Přišel čas pro nový Exodus, který musíte vykonat ve vlastním vědomí.

A toto nové vědomí vám dá možnost se v brzké době zbavit většiny vašich vazeb ke starému světu a vysvobodí vás z okovů hmoty.

A nebude nutné trestat nikoho z těch, kdo trvá na svém nechtění následovat tendence nové doby. Tito lidé se sami odsuzují k trestu a Matka-Země se postará o očištění sebe samotné od těchto lidí.

Jsem Mojžíš, a přišel jsem znovu, abych vám ukázal Cestu vašeho Exodu.

 

[1] Mojžíš mluví o této události, popsané v Bibli, Exodus 32:

15. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory se dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu.

16. Ty desky byly dílo Boží, i písmo vyryté na deskách bylo Boží.

19. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil.

20. Pak vzal býčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít.

26. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci.

27. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."

28. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

* * *