Rozšíření chápání Zákona Karmy

06.07.2006 19:27

Milovaný Kuthumi
6. července 2006 

JÁ JSEM Kuthumi, který přichází k Vám tímto dnem.

Za ten čas, kdy jsme se s vámi nescházeli, měl jsem možnost proanalyzovat a uvědomit si tu odpovědnost, kterou klade na mě a na vás tato naše komunikace. Protože, když se nad tím zamyslíte, přijdete k nevyhnutnému závěru, že všechno, co se děje během naší společné komunikace v době přijímání Poselství, má obdivuhodnou hodnotu a podléhá uctivému a pečlivému zacházení. Zpočátku si nemusíte uvědomovat a přikládat velký význam našim Poselstvím, ale jak budete číst naše Poselství a ponoříte se do naší energie, stále více a více si budete cenit okamžiky naší společné komunikace a oceňovat i kvalitu našich Poselství a možnost komunikovat s námi. Proto jsem dnes přišel, abych si s vámi pohovořil jako se starými přáteli. Mimo to vám mohu říci, že mnohé z vás vidím téměř denně ve svém chrámu v éterické rovině během vašeho nočního spánku. A to vědění, které ode mě dostáváte v době naší komunikace, když nacházíte vnější potvrzení v těchto Poselstvích, klíčí ve vašem vědomí a vědomě začínáte konat mnohé věci na fyzické rovině. A do vašeho vědomí se dostávají ty pravdy, které by jinak nemohly proniknout do vašeho hmotného světa.

A my pokračujeme naší společnou činnost v proměně vašeho fyzického světa. A tato naše společná činnost není vaším slepým podřizováním se našim radám a doporučením, ale tvořivým uplatňováním všech vámi získaných znalostí ve vašich životech. My nepotřebujeme slepé následovníky, připravené udělat na první slovo všechno, co řekneme. My potřebujeme vědomé, přemýšlivé učedníky, kteří nebudou dělat něco bezmyšlenkovitě, ale vědomě využijí získané znalosti ve svém vnějším vědomí, najdou nejlepší možnost, která může optimálně realizovat naše plány.

Takovým způsobem se zapojujete ke kosmické spolutvorbě. A velmi si vážíme těch našich studentů, kteří nepobíhají od jednoho učitele k druhému hledat rady v naléhavých životních situacích, ale jsou schopni povýšit své vědomí nad běžné a každodenní úkoly a vidí ty perspektivy, které se otevírají a přistupují k jejich plnění bez čekání na ideální podmínky na fyzické rovině. Pouze cestou překonání samého sebe a těch obtíží, které vás obklopují ve vašem životě, jste schopni se rozvíjet. Netřeba se bát životních problémů a číhajících na vás neúspěchů. Celý problém je v tom, jak se stavíte k těmto problémům a neúspěchům. Učení vám poskytuje správné přístupy. A vy sami, vedeni těmito přístupy, tvoříte vaše životy.

Měníte vaše vědomí a začínáte se jinak chovat k těm problémům, s kterými se potýkáte, analyzujete stávající před vámi problémy a překážky a děkujete Bohu za to, že vám dal možnost uvědomit si chyby minulosti a napravit je správným přístupem k problémům, kterým čelíte.

Nikdy byste neměli podlehnout zklamání a sklíčenosti. Dostáváte učení pro to, aby jste zformovali ve svém vnitřku správný vztah k tomu, co vás provází ve vašich životech i s čím se v něm potýkáte. A pokud některé z vás najednou s mojí pomocí, nebo opírajíc se na vnitřní intuici, vnuknutí vašeho Vyššího Já, si uvědomí příčinu, která karmicky vedla ke vzniku té,  nebo jiné situace ve vašem životě, začnou nesčetněkrát děkovat Bohu za to, že jim umožnil odpracovat svůj karmický dluh takovým jednoduchým způsobem.

Skutečně milosrdenství Nebes je nekonečné a pouze vy svým nerozumným chováním jste byli schopni vyvolat příčiny těch problémů a neštěstí, s kterými se potýkáte ve vašem životě. Někdy jsou tyto problémy tak velké, že celý váš život doslova proškrtává pro vás možnost dokonce i uskutečňovat službu Bratrství v plné míře. Protože jste příliš zatíženi karmickými dluhy. Ale moudrost získaná vámi skrze naši společnou komunikaci vám pomáhá si uvědomit, že v příštím životě budete moci pokračovat ve své službě a dostanete do vašich životů také situace, které nebudou tak složité a pro vás tak zatěžující. Protože v tomto životě jste již odpracovali větší část vašich karmických dluhů. A protože jste odpracovali vaše dluhy sami, tak i vaše děti budou nést o mnoho menší břemeno. Protože vlastnost karmy je taková, že neodpracovaná karmická zátěž se ukládá těžkým břemenem na děti a vnoučata. Proto radujte se těm neštěstím a trápením, které na vás dopadají. Tím si sobě připravujete světlou budoucnost v příštím životě a vašim dětem a vnoučatům v tomto životě. Správné chápání Zákona Karmy vás dělá šťastnými dokonce i tehdy, když nosíte z pohledu lidí kolem vás nepřiměřenou karmickou zátěž.

Je to všechno o tom, jak se vaše vnější vědomí chová k tomu břemenu, které nosíte. Proto nikdy nebuďte smutní nad vašimi problémy. Dovolte se radovat, že překonáním vašich současných problémů si připravujete světlou budoucnost sobě a svým dětem a vnoučatům.

Další pokolení bude mnohem šťastnější než jste vy, potom co mnozí z vás vzali na sebe příliš velké karmické závazky pro odpracování v tomto životě. Udělali jste to záměrně, aby jste urychlili proces změn a proměn, ke kterým dochází na Zemi. A ti z vašeho okolí, kdo ukazují na vás prstem a říkají, že jste pravděpodobně příliš velmi zhřešili, když je vaše břemeno tak těžké, nic nechápou v působení Zákona Karmy a jejich vědomí není schopno přijmout plnou míru oběti, kterou jste vzali na sebe dobrovolně před vaší inkarnací. Avšak my, Vzestoupení Mistři, si velice vážíme vaší oběti. A mimo to jsme připraveni odpovědět na vaše žádosti a pomoci vám natolik, nakolik umožní Zákon, aby se zmírnilo vaše břemeno. Někdy, když vámi vytvořená dobrá karma v této inkarnaci dovolí, jsme schopni přijít na vaše zavolání a pomoci vám v té situaci, když se už zdá, že nemáte sílu ji více unést. A po vaší výzvě, po nějakém čase, se s překvapením ohlížíte a uvědomujete si, že to, co leželo jako nezdolatelné břemeno na vašich ramenou, náhle zmizelo, odpařilo se, spadlo z vašich ramen. Ani v tomto případě nikdy nezapomeňte chválit Nebesa a posílat jim svou vděčnost. Nejlepší vděčností pro nás bude ta služba, kterou jste schopni uskutečňovat ve prospěch Života na Zemi.

Nyní vám dám jednu formulaci, podle které může dojít k úlevě karmického břemene v tom případe, pokud vám to vaše dobrá karma umožní. Takže odříkejte:

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého svatého Já Krista (nebo jednoduše ve jménu Všemohoucího Boha), obracím se na Velkou Karmickou Radu a prosím vás, abyste použili momentum mých blahých zásluh pro to, aby byla splacená karma, která vedla k ... (pak je třeba popsat situaci, ve které chcete získat pomoc od Karmické Rady).

Ať se všechno stane v souladu s Boží vůlí."


Můžete napsat dopis, vyslovit vaše vzývání nahlas a dopis adresovaný Karmické Radě spálit. Pokud množství vámi napracované dobré karmy dovolí a Karmická Rada posoudí vaší žádost za možnou splnění, vaše karmická situace bude vyřešena do té či oné míry. V souladu s dříve danou vám možností, budete zavoláni během spánku v průběhu noci ve vašem jemnohmotném těle na zasedání Karmické Rady a vaše duše bude muset potvrdit vaši žádost, kterou jste napsali ve vašem vnějším vědomí.

Někdy se stávají případy, kdy vnější lidské vědomí nechce déle snášet karmickou zátěž, ale duše člověka odmítá pomoc. V tomto případě Karmická Rada naslouchá názorům vaší duše. Proto když vaše prosba není splněna po určité době, můžete si promluvit se svou duší a pokusit se s ní v této otázce najít shodu.

Velmi doporučuji praktikovat společné rozhovory s vaší duší. A psát dopisy Karmické Radě až potom, jak jste se vy a vaše duše mezi sebou domluvili.

Vy jste mnohovrstevné bytosti. Máte mnoho těl. Proto musíte dosáhnout harmonie a jednoty mezi všemi vašimi těly. U většiny lidstva jsou těla natolik nevyvážená, že nemůžete si dokonce ani být vědomi, jak se třeba zachovat s ohledem na zájmy všech těl. Přestaňte se asociovat jenom s tím, co vidíte před sebou v zrcadle. Jste mnohem víc, než jen vaše fyzické tělo. A dalším krokem v rozvoji člověka bude uvědomění si vaší jemnohmotné podstaty a vytváření harmonických podmínek pro vyjádření vaší jemnohmotné podstaty. Protože ty podmínky, ve kterých žijete, časem vcelku nenapomáhají tomu, aby jste mohli vytvořit harmonii na vašich jemnohmotných tělech. To je další krok ve vývoji lidstva. Ale již teď byste se měli starat o vytváření kolem sebe podmínek pro harmonický rozvoj vašich těl.

Dal jsem vám dnes mnoho nového. Opouštím vás v naději na nové setkání.

JÁ JSEM Kuthumi. 

                                                              *   *