Vaše Láska a vaše Víra je vše, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu. Svatý Michael Archanděl, 15. dubna 2005

15.04.2005 19:51

JÁ JSEM Svatý Michael, Archanděl Michael!  JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Zástupy mých andělů, legie mých andělů přišly spolu se mnou, aby prokázaly poctu tomuto poslu.

Nenechte se zmást projevem našich citů. Opravdu velice rádi prokazujeme veškerou nevyhnutelnou pomoc, podporu a ochranu našemu poslu, který je nyní v inkarnaci.

A já se chci nyní obrátit k těm z vás, kteří si ještě neuvědomili důležitost a význam této události.

JÁ JSEM Michael, Archanděl Prvního paprsku, paprsku Víry. A já vám musím sdělit, že prvním krokem k vašemu posunu na Cestě je vaše Víra. Bez Víry vám nebude prokázána pomoc shůry, bez Víry nemůžete udělat ani jeden krok na Cestě k Bohu.

Jakákoliv vaše činnost, kterou uskutečňujete na fyzické úrovni, bez Víry v Boha nebude úspěšná a bude se podobat domu postaveném na písku.

Jedině vaše Víra je tou hvězdou, co vám ukazuje správný  směr přes vaše životní problémy a trápení, se kterými se setkáváte ve svém životě na fyzické rovině. 

Proto od stupně vaší Víry závisí nakolik bude úspěšný váš následující krok.

Pokud věříte a vaše Víra je pevná, pak můžete požádat o Boží vedení ve vašem životě a dostanete také vedení a v takové míře nakolik to dovolí vaše Víra.

JÁ JSEM Michael, Archanděl! JÁ JSEM přišel, abych upevnil vaší Víru a vaší oddanost v Pána. Nebudete si jistí a stále budete mít pochybnosti, když budete následovat Cestu, která vás pozpátku zavede k Bohu.   Budete prosit o znamení a vedení, když půjdete po vaší Cestě. Budou vám znamení i vedení prokazována, ale ne dříve, než vy dokážete svou Víru a svou oddanost Pánu a Nanebevzetým Mistrům.

Na začátku se vzdáte svého lidského ega, nejdřív projevíte svou pokoru Boží vůli a pouze pak dostanete znamení a důkaz správnosti vaší volby.

To je Zákon a ani já, ani vy, jej nemůžeme změnit.

Proto všem vám, kteří se nacházejí ve vtělení, je nevyhnutelná Víra. A vzápětí za Vírou získáte naději a vedení.

Projevem vaší Víry na fyzické úrovni bude vaše Láska. Protože bez lásky, která vás skrz na skrz prostupuje, inspiruje vás k činnosti na fyzické úrovni nelze udělat ani jeden krok správným směrem.

Nejdříve věříte, a pak začínáte cítit všude přítomnou lásku, a tato Láska přijímá vedení ve vašem životě a vede vás přes všechny zkoušky a trápení.

Vaše Láska a vaše Víra je to všechno, co potřebujete pro splnění vašeho Božího plánu. 

A pokud vám pro uskutečnění vašeho Božího plánu je nutné udělat ještě něco jiného, pak pečlivě proanalyzujte vaše přání a tužby.   A zpravidla to bude jen to, čeho je třeba se v první řadě zbavit.

Pokud potřebujete peníze, nebo moc, nebo cokoliv jiného, co patří do iluzorního světa, o čemž si myslíte, že bez toho nemůžete sloužit Bohu, pak jste na špatné cestě.

Vždy budete mít všechno pro uskutečnění vašeho Božího plánu a pro službu Bohu i lidem, pokud Víra a Láska se stanou stálými společníky ve vašem životě.

A Moudrost, Boží Moudrost to je přesně ta vlastnost, kterou získáte, když bez podmínek  milujete a věříte.

Bůh vás odměňuje svojí Moudrostí a ne jenom Moudrostí, ale i jinými dary Ducha svatého, které sestupují na vás po vašich prosbách a dokonce tehdy, když o ně nežádáte.

Vlastnosti vašeho srdce, které vy získáváte v bezpodmínečné službě Bohu, přitahují do vašeho světa všechno potřebné pro to, aby vaše služba byla účinnější.

Pokud jste na správné Cestě, pak získáváte všechny Boží vlastnosti a dokonalosti podle toho, jak postupujete po Cestě.

Ale jakmile začněte zbožňovat předmět své touhy, velmi rychle sejdete s cesty. Lidská mysl je natolik mazaná, že i touhu po dosažení Božích vlastností si dokáže obrátit ve svůj prospěch, v prospěch svého ega, ale ne pro Boží dobro.

Dokud se nacházíte ve fyzickém světě, musíte být stále ve střehu a v každou minutu pokusit se udělat rozlišení toho motivu a toho přání, které hýbou vámi.

Proto je tak mnoho lidí, kteří jsou připoutáni k různým náboženským skupinám a sektám, kteří v podstatě nepřišli do těchto skupin proto, aby sloužili Bohu, ale proto, aby sloužili a klaněli se svému egu.

Vlastně uctívání Boha nevyžaduje od vás žádné rituály, žádné instituce a nevyžaduje, abyste dodržovali nějaké církevní dogma.

Uctíváte ve svém srdci, vy musíte najít Boha ve svém srdci a uctívat pouze Jeho.

A všechna učení, náboženské skupiny a církev jsou nám potřebné jenom proto, aby jste pochopili tuto jednoduchou pravdu a obrátili se k jedinému pravému Bohu, který se nachází ve Vašem srdci.

A pokud se zaměříte na slova všech velikých Učitelů lidstva, dokonce k těm slovům, která byla přinesena skrze tohoto posla, pak vy uvidíte jednu zákonitost. Všichni Učitelé lidstva, každý ve svém jazyce a vlastním chápáním, učili jedné a téže veliké Pravdě o tom, že všechno je Bůh a tentýž Bůh se nachází uvnitř každé věci a každého předmětu, nacházejícím se v tomto projeveném světě.

A v souladu s tím se Bůh také nachází uvnitř vás. A když tato Boží pravda konečně ovládne vědomí většiny lidstva a každý člověk se soustředí na tohoto Boha, nacházejícího se uvnitř něho samého, pak projevený svět, tato projevená iluze přestane existovat. A lidstvo a celá Země jako celek přejde na vyšší energetickou úroveň a bude existovat v jiných, mnohem tenčích tělech.

A tehdy se ukončí boj mezi silami, bránícími iluzi a silami, které vynakládají své úsilí na minimalizaci iluzí.

A pokud se díváte pozorně, když jste na nejvyšším dostupném stavu svého vědomí, podívejte se na okolní svět, pak uvidíte, jak se neustále kolem vás srážejí tyto dvě síly.

A existují lidé, kteří udržují iluzi tohoto světa, a všechny jejich činy jsou zaměřeny na udržování této iluze. A existují lidé, jejichž činy jsou nasměrovány na minimalizaci iluzí tohoto světa.

A můžete si všimnout, že prvních je více, než druhých.

Ale je to zdánlivá převaha sil. A tato převaha je dočasná a projevuje se pouze na fyzické rovině této planety v daném historickém okamžiku času. Ale na tenké rovině dosáhnou konečnou převahu síly Světla a je jenom otázkou času, kdy toto vítězství se projeví na fyzické rovině.

Proto odpor těchto dvou sil pokračuje. Práce pro mne a mé legie modrého plamene neubývá.

A všichni pracovníci světla, dokonce i ti v menšině, jsou spolehlivě chráněni!

Převaha sil je na straně Boha. A tak to bylo vždycky.

Ne počtem, ale vírou a oddaností se vytvářely ty změny na Zemi, které se měly uskutečnit v nutný čas v souladu s Božím plánem.

Tak nenechte se zmást dočasnou přesilou na fyzické rovině ze strany těch sil, které vy nazýváte silami temnoty. Jejich čas ve skutečnosti uplynul. A bez ohledu na to jak se naposledy bouří, jejich síly jsou na ústupu.

Já a mé legie jsou vám k dispozici. A jsme připraveni na vaše zavolání vám prokázat veškerou pomoc, která může být poskytnuta pro vaši Víru.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael a já čekám na vaše zavoláni o pomoc 24 hodin denně a já spolu se svými legiemi andělů vám slibuji prokázat veškerou možnou pomoc!

 

Objevili jste chybu? Napište nám: limonova35@seznam.cz