Rozhovor o inkarnaci Mistrů a institutu vyslanectví

Milovaný Ježíš 

6. ledna 2010


JÁ JSEM Ježíš.
Přišel jsem za vámi, kdo čeká na můj příchod, kdo mě miluje. Vím, milovaní, že pro ty lidi, kdo zvolil mou Cestu, je okolní svět temný a hustý. Vím, že kdekoli se objevíte, cítíte se jako cizinci. Nejste z tohoto světa. Protože jste se rozhodli ve prospěch Božského světa. A vaše Služba světu je podobná mojí Službě, kterou jsem přinesl.

A tehdy, když jste schopni naladit se na mě, na mé vibrace, skrze vás mohu přijít do vašeho světa. Na krátký čas. Ale děkuji Bohu za tuto příležitost – vidět váš svět. Je to tak vzácné. A já to potřebuji. Protože skrze vás, jako ve své době skrze mě, Bůh má možnost nahlédnout do vašeho světa.

Mluvím s vámi, jako byste mi rozuměli. Většina lidí však nedokáže pochopit, jak mocní Mistři nemohou vstoupit do vašeho světa.

Bohužel je to tak, milovaní. Velmi zřídka a krátkodobě můžeme být přítomni ve vašem světě. A to se děje tehdy, když existuje nádoba připravená ke Službě, připravená natolik, že já nebo někdo z Mistrů může být přítomen na nějakou dobu ve vašem chrámu.

Ve zbývající době je závoj tak hustý, že přímá přítomnost není možná ani v malé míře.

Můžeme si udělat dojem o vašem světě podle záznamů akáši nebo podle vašich příběhů, když se dostanete do éterických duchovních chrámů Bratrstva během nočního spánku nebo po přechodu.

Říkám vám to všechno, abyste cítili svou zodpovědnost za váš svět. Pouze člověk, který je ve vtělení, je schopen jednat ve vašem světě. A my můžeme jednat prostřednictvím tohoto člověka pouze tehdy, když se plně podřídil Vůli Boha a dobrovolně se rozhodl věnovat svůj život Službě.

Zdá se to jednoduché, milovaní. Ve skutečnosti je v auře každého z vás přítomno velmi mnoho nezpracované negativní energie, takzvané karmy.

A pak, když ve svém srdci upřímně vyjadřujete pevnou touhu Sloužit Bratrstvu, vydáte se na Cestu Zasvěcení. A trvá nejméně sedm let, než budete skutečně schopni plnit určité úkoly Bratrstva. A všech těch sedm nebo více let, to závisí na vaší pozici na Cestě, každý den prokazujete Bratrstvu svou způsobilost ke Službě . Každý den ve vás stoupá jedna nebo druhá karmická energie na zpracování. A musíte prokázat svou schopnost vypořádat se s každým nedokonalým projevem, který je ve vás přítomen.

Nejsou, milovaní, mezi vtělenými lidmi dokonalí. Pokud byste měli dokonce ne příliš velkou dokonalost, nemohli byste být přítomni ve vašem světě. Protože teď je nejtemnější doba na planetě.

A v této době  ani jeden Mistr nemůže být přítomen v inkarnaci. Pokoušíme se o částečné inkarnace. Aby však byla přítomnost ve vašem světě možná, musíme sladit naše vibrace s vaším světem. A proto se jako potápěč, který vezme kámen, aby klesl na dno, také zatěžujeme karmou, aby naše vibrace byly vyrovnány a co nejvíce se přiblížily vibracím fyzického plánu planety Země.

V tomto případě se potápíme za hustý závoj a naše vědomí již není schopno vnímat vyšší smysl.

Je velmi vzácné, když se částečná inkarnace Vzestoupeného Mistra dostane do těch podmínek na planetě Zemi, ve kterých je schopna si vzpomenout na své Božství a vydržet zkoušky života.

Proto používáme institut  vyslanectví. Osoba, která se ještě před inkarnací zavázala, že bude naším poslem, stejně jako každý z vás, kdo si přeje Sloužit Bratrstvu, prochází zkouškami a testy po dobu nejméně sedmi let. Poté převezme určité závazky v podobě přísahy. A pak ho znovu podrobíme zkouškám, ale už vážnějším. A pak, když jedinec obstojí ve zkouškách na pozici posla, dáváme mu příležitost Sloužit. Tato možnost je podpořena takzvanými taláry posla. Jinými slovy, vynakládáme určité množství energie, abychom neustále udržovali energetický potenciál posla na určité úrovni.

Právě díky talárům je posel schopen udržet věrné orientační body v podmínkách vašeho světa. A ti z vás, kdo upřímně vnímá našeho posla a je připraven Sloužit mu a v jeho osobě Bratrstvu, se automaticky připojí k našemu ochrannému poli.

Ale jakmile vás navštíví nekvalitní myšlenky a hlavně kritické myšlenky namířené proti našemu poslu, nebo učiníte činy nebo vyslovíte slova namířená proti našemu poslu, ochrana ztratí svou účinnost a veškerá energie, která dříve držela vaše vědomí prostřednictvím našeho posla se promění v karmu.

Velmi moudré je udržovat správný postoj k našemu poslu ne jako k dokonalému projevu, ale jako k člověku, který je obdařen důvěrou zastupovat zájmy Bratrstva na fyzické rovině.

Jako všechno ve vašem světě, talár posla má dvojí účinek. Na jedné straně pomáhá na dostatečně vysoké úrovni udržet vědomí lidí, kteří jsou upřímně oddáni poslu a prožívají k němu úctu a lásku. Na druhou stranu, jakýkoli čin, kritická myšlenka nebo pocit namířený proti našemu poslu se obrátí proti člověku, který stojí proti našemu poslu, a vytvoří karmu, která je velmi vážná a rovná se karmě s Bohem.

Můj dnešní rozhovor vám dal několik vysvětlení ohledně otázek možnosti ztělesnění Mistrů a institutu vyslanectví, s jehož pomocí Mistři řeší mnoho úkolů ve vašem světě.

Myslím si, že pro mnohých byl můj dnešní rozhovor užitečný a poučný.

JÁ JSEM Ježíš.