Učení o Komunitě

Gautama Buddha
15. ledna 2010

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Dnes jsem přišel, abych s vámi podrobněji promluvil o tématu, které možná nebude pro každého zajímavé, ale o kterém považuji za nutné vám říci.

Takže dnes jsem přišel, abych objasnil některé body týkající se vaší představy o komunitě a komunitní výstavbě.

V mnoha poselstvích jsme se tohoto tématu dotkli. Avšak jen okrajově. Spíše jsme se jen snažili nasměrovat vaše myšlenky tímto směrem. Protože další etapa evolučního vývoje lidstva je etapa komunity.

Do samotného pojetí komunity je však vneseno tolik zkreslení, že pokaždé, když se pustíte do tohoto tématu, je třeba velmi pečlivě používat pojmy a názvy a dbát na to, jak jsou tyto pojmy vnímány na normální lidské úrovni.

Už několikrát jsme mluvili o tom, že všechno ve vašem světě má dvojí charakter a vše, čeho se dotkneme, má dvě strany.

A čím jasněji budeme schopni vnést do vašeho vědomí obraz komunity, který mají na mysli Vzestoupení Mistři, tím větší je pravděpodobnost, že proces změn ve společnosti bude postupovat správným směrem.

V oblasti chápání komunity se lidstvo dosud nedostalo dále než na úroveň, kterou mělo během mé inkarnace Gautamou Buddhou. Tehdy se mi podařilo vytvořit ve fyzické rovině obraz komunity, který byl k chápání Mistrů tak blízko, jak jen to bylo v té době možné. Nyní však vidím, že tento obraz nebyl zdaleka dokonalý. Protože všechno bylo založeno na tom, že mě uctívali jako Učitele a mnozí se řídili mými pokyny, aniž by se více ponořili do jejich podstaty. Samozřejmě, že při plném, bezpodmínečném a bezvýhradném podřízení se Učiteli, který dosáhl úrovně vědomí buddhy, postup všech těch, kteří patří do komunity a upřímně se řídí pokyny Učitele, probíhá obrovským tempem. A mnozí z těch, kteří mě přijali jako svého Učitele, dosáhli v té či další inkarnaci úrovně vědomí blížící se úrovni vědomí buddhy.

V takové komunitě však existuje jedna vada: když Učitel odchází z inkarnace, vše po nějaké době přestává odpovídat vysoké duchovní úrovni. Lidé vykonávají stejné obřady, řídí se stejnými morálními zásadami, ale protože neexistuje žádný hlavní článek, kterého by se komunita držela, vše se časem rozplyne a dostane se na střední úroveň, která na Zemi existuje.

Existuje jiný obraz komunity, který měli lidé v Rusku v minulém 20. století. Byla to také komunita, ale z nějakého důvodu, když se začne mluvit o této komunitě, lidé ztrácejí zájem. Protože světlý obraz a sen lidstva byl realizován lidmi, kteří byli na úrovni obvyklé materiální roviny a mysleli obvyklými kategoriemi fyzické roviny. Taková komunita může existovat pouze tehdy, když jsou v ní lidé nuceni žít vnějšími okolnostmi. Může to být strach, represe, přímá likvidace nesouhlasících.

Proto taková komunita nemůže mít nic společného s komunitou, o které mluví Mistři.

Co tedy zbývá? A jak lze uskutečnit záměr Mistrů pro lidstvo?

Mohu říci, že není možné vybudovat komunitu podle pokynu shora, i když tento pokyn pochází od Vzestoupených Mistrů. Komunita je především úroveň vědomí lidí, která odpovídá úrovni vědomí šesté a sedmé základní rasy. Mohu vám říci, že v současné době tito obětaví jedinci z těchto ras, kteří vymodlili Božskou příležitost pro svou inkarnaci, ztratili všechny své napracované zkušenosti a propadli se na střední úroveň, která existuje na Zemi.

Jaké je tedy východisko ze vzniklé situace?

Komunita může být složena pouze z lidí, kteří dosáhli úrovně buddhy nebo úrovně kristových bytosti. Rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se, kdo z vašeho okolí již dosáhl úrovně buddhy.

Pokud takoví jedinci existují, pak jsou ve vzdálenosti nejméně jednoho dne chůze od jakékoli obce. Protože ve vibracích vašich měst žádný buddha nevydrží déle než několik hodin. Velkým mýtem je, že člověk může dosáhnout vysoké duchovní úrovně, když žije v místech, kde žijí obyčejní lidé, kteří nejsou zatíženi duchovními zásluhami.

To je důvod, proč jsme mluvili o tom, že je třeba založit samostatné osady, ve kterých budou vytvořeny podmínky pro příchod jednotlivců patřících do šesté a sedmé základní rasy a dokonce – pro inkarnace Vzestoupených Mistrů.

Tuto myšlenku jsme poměrně jasně naznačovali během všech cyklů diktátů, předávaných prostřednictvím našeho posla. A dokonce jsme podnikli neúspěšný pokus o vytvoření takové osady v těsné blízkosti Ashramu našeho posla. Nyní však jasně vidíme, že naše pokusy selhaly, protože se setkaly se zuřivým odporem místních obyvatel a jednotlivců, a také nedostaly podporu od těch světlonošů, s jejichž podporou a přímou účastí v našem projektu jsme počítali.

Okno Božské příležitosti k vytvoření komunity na základně Ashramu našeho posla se uzavřelo. A teď jsme nuceni znovu dávat lekce staré tři až čtyři roky, aby se vědomí lidí posunulo alespoň trochu, ale správným směrem.

Budete muset znovu usednout do lavic a začít nový školicí kurz. Nestyďte se, je to běžná situace, která je typická pro lidstvo Země. A z milosti Nebes je stále zachována fyzická platforma, na které lze realizovat plány Mistrů.

Neztrácíme naději, že dříve nebo později se počet poselství, které jste si přečetli, promění v kvalitu vašeho vědomí a budete schopni vnímat slova Mistrů ne jako zábavné čtení na noc, ale jako přímé pokyny ve vašem životě.

 

JÁ JSEM váš starší bratr Gautama.

* * *