O základech Učení a nepřetržitosti předávání Učení

Milovaný Ježíš

27. června 2013 

JÁ JSEM Ježíš. 

Synem Božím mě nazvali ti následovníci Učení, kteří přišli po mém ukřižování a nanebevstoupení. 


Mnoho ustanovení Učení, které jsem dával svým učedníkům za života, následně prošlo mnoha změnami a někdy bylo mírně zkresleno, někdy prošlo drastickými změnami a dokonce získalo opačné znění. A vina není ani tak na mých učednících, jako na nevědomosti, která tehdy převládala na Zemi a bohužel i nadále převládá ve vašich dnech.

Trvalo 2000 let, než lidé na Zemi, kteří si říkají křesťané, alespoň v nějaké své, byť malé, části začali vnímat mé Učení o reinkarnaci a mé Učení o Zákonu Karmy.

Pokud si přečtete i ty texty Evangelia, které k vám došly, nezaujatě, zjistíte, že zde a tam jsou rozptýleny náznaky o těchto zásadních Učeních. A to je pochopitelné pro každého, kdo čte text ne prizmatem vnějšího vědomí, ale celým svým srdcem.

Mnoho věcí, pokud se ztratí nebo se jim nedostává dostatečného významu, může vést k nesprávné interpretaci samotného Učení, jeho podstaty.

A slova o pomíjivém a věčném člověku se stávají nepochopitelnými, pokud nevíte o Zákonu Karmy a Zákonu reinkarnace. Také tato slova jsou nepochopitelná, pokud považujete člověka za tělo a krev, ale neberete v úvahu jeho duši a Ducha Božího, který je přítomen v každé osobě.

Můžete vyzývat ke svědomí člověka a děsit ho Božím trestem. A to může mít svůj vliv na nerozvinuté vědomí. Ale tehdy, když člověk svou zvídavou myslí začne poznávat Zákony vesmíru, pak zastrašování a výzvy k pořádku přestanou fungovat. Nejhorší je v tomto případě, když se člověk odvrací od Boha a jeho služebníků. Odmítá církev i samotnou víru.

Vyspělejší jedinci si však dovolují jít dál v poznání světa a jeho uspořádání. A slova Evangelia „co zaseješ, to  sklídíš“ začínají pro ně získávat svůj skutečný význam.

Opravdu, bez pochopení souvislostí mezi lidskými činy v tomto a předchozím vtělení a jejich následky není možné vysvětlit vnějšímu vědomí, proč je nutné dodržovat Morální Zákon a proč je třeba dodržovat určité morální normy a pravidla.

Každý jednotlivec musí přijít k uvědomění si souvislosti mezi svými činy, kterých se dopouští, a důsledky těchto činů. Bez pochopení této souvislosti nelze vysvětlit mnohé zdánlivě nespravedlivé věci ve vašem světě, jako je vlastnická nerovnost, kastovní privilegia jedněch a chudoba druhých, těžké nemoci, které zatěžují některé lidi a vynikající zdraví druhých.

Proč někteří lidé umírají předčasně a jiní žijí dlouhý život? Příčiny toho všeho lze nalézt pouze v minulých životech a někdy je to zcela nemožné vysvětlit z hlediska současné inkarnace a okolností jednoho života.

Jedním z úkolů Vzestoupených Mistrů je tedy předávání Učení v té  podobě, v  jaké je ho schopno vnímat vědomí nyní žijícího lidstva. Nepřetržitý přenos Učení je zárukou toho, že lidstvo bude mít neustále k dispozici záchranné lano schopné vytáhnout odhodlané na Cestě z rozbouřených vod života.

Bez záchranného lana Učení, bez jeho neustálého obnovování a nepřetržitého přenosu, lidstvo velmi rychle sklouzne k zvířecí existenci a nebude schopno rozlišit Světlo od temnoty, pravdu od lži, spravedlivé chování od hříšného.

Bohužel, při všech našich snahách, které neúnavně vynakládáme, některá část lidstva nevěnuje pozornost našim doporučením a pokračuje v životě, jako by před nimi byla pouze smrt.

Generace lidí, kteří se ve svém vědomí vzdalují od Boha a nesnaží se poznat věčný Zákon vesmíru, vytvářejí důsledky pro své potomky, vedoucí k úplné degradaci a nemorálnosti. A porušení všech morálních norem je již vnímáno jako norma.

Pokud ve vědomí generací lidí je vymazána znalost Zákona Karmy, pak každá další generace se stále více a více přiklání k bezbožnosti a porušování morálního zákona. Protože lidé přestávají cítit souvislost mezi problémy, které se na ně valí, a svými vlastními činy, které k těmto problémům vedou.

Instituce církve, která má udržet lidi v rámci Božského Zákona, ztrácí svůj význam, protože lidé ztrácejí víru a odklánějí se od morálních ideálů.

Jedinou záchranou pro lidstvo v těchto podmínkách je návrat k Bohu a pravé víře jako stavu vědomí. Vnímání Boha ne jako starého muže znázorněného na ikonách v kostele, ale jako vnitřní Světlo, které prostupuje celým Stvořením a přebývá ve všech bytostech na oltáři jejich srdcí, je schopné pomoci lidstvu v této fázi jeho vývoje. 

Pojem Boha, který nebydlí v chrámech, ale naplňuje celý okolní prostor, může být pochopen myslí lidí na tomto stupni evolučního vývoje. A v chaosu, který dnes ve světě panuje, je jediným regulátorem a garantem stability vnitřní vládce - svědomí člověka nebo Bůh, který přebývá v každém člověku.


Přicházíme k vám s nadějí, že mnozí z vás jsou schopni pochopit pravdy dávané námi v této fázi vývoje lidstva. A upřímně doufáme, že tyto pravdy budou prorůstat ve vašich srdcích a stanete se jednotnými s Učením, které dáváme.

Když dosáhnete této fáze ve svém vývoji, sjednotíte se s vnitřní pravdou, nebo s Bohem, který je ve vašich srdcích, stanete se zdrojem Světla a poznání pro váš svět. A čím více takových světlonošů je na světě, tím větší je záruka, že svět znovu získá svou stabilitu a přestanou ho narušovat jakékoli mylné nauky a víry, které využívají lidské nevědomosti a strachu k sobeckým zájmům některých jedinců.

Já velmi doufám, že každý z vás, kdo čte naše Poselství, předané prostřednictvím našeho Posla, bude schopen získat nevyčerpatelný zdroj vnitřní víry a odolnost vůči jakýmkoli nekvalitním vnějším projevům světa díky této nezlomné víře.

JÁ JSEM Ježíš.