Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás

Mnozí z vás, zvláště ti, kteří zažívají osobitou blízkost se mnou a odříkávají mé růžence, v čase nočního spánku přicházejí ke mně do příbytku. A já mám příležitost mluvit s vámi. I když zapomenete po probuzení na naše rozhovory, přece jen mají pro vaše duše citelnou podporu v této těžké době.

 

Duše mnoha z vás nejsou schopné vydržet to, co se děje kolem vás ve vašem životě. A tehdy, když přijdete ke mně, obvykle si stěžujete na váš život a prosíte mne, abych vás vzala zpátky ze vtělení. Velmi mnoho duší, nejsvětlejších a nejčistších se nijak nemůže přizpůsobit okolní realitě na fyzické rovině, a jejich duše připomínají růže zašlapané v blátě. A každou noc, když mám příležitost se s vámi setkat, narovnávám vaše okvětní lístky a umývám je svými slzami.

 

Velmi dobře chápu váš stav. Nicméně, milovaní, takový je stav světa nyní, když i nejlepší duše se cítí ve světě ubité a nechtějí žít. Zatímco ti lidé, jenž nejsou v tomto čase zatíženi velkými dobrými skutky, cítí se výborně v tom prostředí, které je obklopuje.

 

Milovaní, vaše duše přijaly na sebe těžké břímě vtělení v této době složité pro Zemi. A já vám mohu pouze připomenout a říci o tomto slova útěchy a utřít vaše slzy. A vy máte povinnost pokračovat v plnění vaší mise. Každý z vás je velmi drahý mému srdci a toto zvláštní spojení se mnou vždy prokáže pomoc v tom okamžiku, kdy se vám bude zdát, že nemáte více síly a možnosti přenést hrubost a nevychovanost kolem vás.

 

V těch nejtěžších chvílích vašeho života najděte v sobě sílu, abyste vešli v myšlenkový kontakt se mnou. Jednoduše pomyslete na mne a já můžu ukázat svou přítomnost vedle vás a sdílet váš čas. A vy ucítíte úlevu a budete schopni jít dál v životě a plnit svou Službu až do konce.

 

Vaší Službou je poslouchat posměšky okolí, přenést přes sebe všechnu hrubost, která kraluje kolem vás. Ale, milovaní, nepřísluší vám odsuzovat. Já, stejně tak, jako má sestra Kuan Yin, vás učím k soucitu pro duše těch, kteří propadli vlivu iluzí. Touha po překrásném, která se vyskytuje v duších mnoha lidí a nenachází překrásné obrazce v okolním světě, přivádí k vnitřnímu rozporu a promítá se do vzpoury, jenž se projevuje ve škodlivých návycích, což není nic jiného, než touha zničit sama sebe.

 

Vám všem chybí láska a harmonie. Kdysi jste svými činy vytvořili pro sebe zlou karmu a nyní sklízíte její plody. Milovaní, pokud mě teď slyšíte, pokud vaše duše odpovídá na má slova, prosím pochopte, že celá tíha toho, co vás postihlo, jste vytvořili vy sami, vašimi nesprávnými činy v minulosti. Proto vám nepřestanu mluvit o pokání a uvědomění si svých minulých hříchů a nesprávných činů.

 

Jakmile jste schopni přijmout uvnitř vás, že vše, co se s vámi děje, bylo vytvořeno vámi samými, postavíte se na cestu, která je jedinou správnou a pokud tvrdě budete následovat tuto cestu, pak vás vyvede ze slepé uličky nespokojenosti života a neochoty žít. Pocítíte rozdíl mezi tím životem, který vás obklopuje a životem, který pro vás Bůh ustanovil. Budete schopni najít v okolním životě to pravdivé a překrásné, co existuje, ale nevšímáte si toho, protože neustále spěcháte tam, kam vás nasměrovávají vaše prostředky masové komunikace.

 

Nemůžeme být natolik hlasití jako vaše prostředky masové komunikace. Naše hlasy jsou jako šelestění trávy a tiché zurčení potůčku, proto je zapotřebí přeladit vaše vnitřní vnímání na naši vlnu. A tehdy můžeme být bližší jeden k druhému. A vy znovu najdete radost ze života a smysl své existence. Tehdy, když je vaše podstata naplněna Boží energií, jste šťastni, protože Boží energie, která vás naplňuje, je schopna zvýšit vaše vibrace do těch nejpřekrásnějších, pro vás dostupných stavů: radosti, lásky, vnitřní harmonie a klidu.

 

Bohužel většina projevů vašeho světa je zaměřena právě na to, abyste snížili vaše vibrace a tím ztrácíte souzvuk s Božím světem a stáváte se nešťastnými.

 

Já dělám všechno, co na mně závisí, abych vám připomněla, že svět je překrásný. A vaše vnímání světa se mění v závislosti od vašeho souzvuku s Božím světem, nebo naopak, odtržením od Božího světa.

 

Velmi hodně věcí, které jsou kolem vás, jsou schopné snižovat vaše vibrace a stáváte se nešťastnými jenom proto, že jste se obklopili nesprávnými, ne Božími vzory.

 

Jistěže, váš souzvuk s Božím světem se projevuje uvnitř vás, ve vašich srdcích. Nicméně měli byste se postarat o to, aby se tento souzvuk nepřerušoval kvůli nekvalitním projevům vašeho světa. Já chápu, že je velmi těžké žít v míru a pociťovat vliv světa. Ale tehdy, když si vyberete ve vašich srdcích chránit souzvuk s Božím světem, budete schopni postupně změnit skutečnost kolem vás. Krok za krokem odstraňujíce jeden nesprávný projev za druhým.

 

Všechno, milovaní, má určité vibrace. Vše jest vibrací. Vaše jídlo má určité vibrace, vaše hudba má určité vibrace, městská architektura, věci, předměty, které používáte každý den. Některé věci mají pozitivní vibrace, jiné zase negativní. A někdy jedna neharmonická věc je schopna zbavit vás duševního klidu a harmonie.

 

Takže zvlášť opatrným je nutné být tehdy, když se podrobujete vlivu stále zapnutých televizorů a rádií. Neustále se podrobujete vlivu pochybných vzorců, které vás na dlouhý čas zbavují možnosti prožívat Boží stav vědomí, souzvuk s Božím světem. Všechno, co vám říkám, je tak přirozené, že mé rozpaky vyvolávají to, že mne slyšíte a dokonce souhlasíte se mnou, avšak jakmile přestanete číst mé poselství, ihned opět obnovujete váš dřívější způsob života.

 

Musíte se držet našich doporučení, pak v mém příbytku nebudete muset ronit tolik slzí a stěžovat si na život.

 

Celý mechanismus šťastného života leží uvnitř vás. Proč se jím neřídíte?

 

JÁ JSEM Matka Marie, která s vámi byla v tento den.