Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží

Vládce Hilarion

18. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Hilarion. Všichni mne znáte. Sloužím v paprsku Pravdy, léčitelství a Božského Vědomí.

 

Pravda, Božská Pravda, tak, jak se Vám představuje, a tak jak se představovala předcházejícím pokolením lidí, je toutéž Božskou pravdou, ale přiznejte si, že se pokaždé představuje novým způsobem. A aby toho nebylo málo, každý má svou pravdu. Dokonce i tehdy, když hovoříte o stejné věci, a myslíte si, že jeden druhému rozumíte, po nějaké době se projeví, že jste hovořili o různých věcech. Někdy lidé hovoří jedním stejným jazykem, ale jeden druhému nerozumí.

 

To vše dokazuje, že se každý člověk nachází na vlastním stupni poznání Božské Pravdy, a i kdyby se sebevíce snažil zjistit, jak tato Pravda vypadá z jiného stupně poznání, sotva se mu to podaří.

 

Proto znovu a znovu přicházíme a snažíme se Vám pokaždé předat malou dávku Božské Pravdy takovým způsobem, aby každý z Vás mohl pochopit to, co sám využije ve svém životě.

 

Neunavuje nás přicházet a pokaždé předávat poznání, které by se mohlo zdát, že už jsme předávali, avšak pokaždé je přítomno několik lidí, kteří pro sebe odkrývají něco nového. Kvůli těmto několika lidem můžeme přicházet a předávat poznání. Protože ta pravda, která je dostupná pro vědomí několika lidí, může skrze jejich vědomí časem ovládnout svět. Až uplyne určitý čas, už nebude možné nikoho překvapit poznáním, které se ještě před nedávnem zdálo být pro většinu znepokojující a pochybné. Jako příklad může sloužit to, že dnes je všem ze školních lavic známo, že Země je kulatá, a že se točí kolem Slunce.  Ovšem před několika sty lety za tuto, jak se tehdy zdálo buřičskou myšlenku, upalovali na hranici.

 

Dnes se doba změnila a na hranicích už se neupaluje. Je však spousta jiných způsobů, jakými se společnost snaží stranit se obtížných filozofů, kteří prohlašují známé Pravdy a již se horlivě dožadují, aby byly tyto pravdy uvedeny do života.

 

Jsou lidé, kteří nepřijímají ty nejjednodušší pravdy, Pravdy, které už u nikoho nevyvolávají pochybnosti. Například tato: „Miluj bližního svého, jako sebe samého“. Nebo tuto: „Nepřej zlo bližnímu svému.“ „Nezáviď“, „Nepokradeš“, „Nesesmilníš“, „Nezabiješ!“

 

Tyto pravdy by neměly vyvolávat pochybnosti. Avšak, všechno, co se děje kolem Vás, vše, co vysvětlují sdělovací prostředky, je odrazem faktů,které protiřečí těmto pravdám. Z toho vychází, že pravdy existují samy od sebe a lidská společnost žije podle sebe, podle svých zákonů a svého uvážení.

 

Co myslíte, odpovídá existence těchto dvojích standardů v podobě myšlení a konání Vůli Boží? Jestliže to tedy Vůli Boží neodpovídá, ale vesmír se v souladu s Vůlí Boží rozvíjí, pak dříve nebo později bude učiněn konec takovému stavu věcí.

 

Pohleďte na středověk. Kolik lidí bylo upáleno na hranicích a vydáno na mučení. Dnes se Vám zdá, že je to nehumánní a je to projev neznalosti. Podívejte se však na novodobější dějiny, vzdálené několik desetiletí. Vzpomeňte si na koncentrační tábory v Německu, vzpomeňte si na masové represe v Rusku. Vzpomeňte si na První i Druhou světovou válku. Oběťmi těchto projevů lidské neznalosti se staly miliony lidí.

 

Lidstvo ve svém základu zůstává stejně nevědomým jako ve středověku. Jsou jedinci, kteří udržují vnitřní standardy chování i podobu myšlení na Božské úrovni. Jsou ale také jedinci, kteří se otevřeně vysmívají Bohu a Víře.

 

Jak mohou takoví lidé přebývat ve stejných městech? Jak mohou žít ve stejném domě? A jak to vše je v souladu s Božskými principy, o nichž hovoří Vládcové?

 

Opravdu, na Zemi v současnosti probíhá velmi temná doba. Tato doba je nutná a zákonitá protože právě teď dochází k oddělování zrna od plev. Každý člověk má možnost projevit svou vnitřní podstatu. Každý člověk si musí sám vybrat. Je velice málo vyvolených, těch, kdo jsou schopni uchovávat Božské standardy chování, když jsou ve stavu emocionálního a duševního tlaku ze strany ostatních lidí, ze strany sdělovacích prostředků.

 

Je to návrat středověku. Je to úpadek mravů a kultury. A skutečně, jako tisícina a miliontina semen rostlin má šanci dát život nové rostlině, přesně tak i mezi lidskými jedinci pouze nemalé procento může pokračovat v evoluci a projít sítem poznání.

 

Projděte svými zkouškami a testy, aniž byste se vzdálili od obyčejného života. Vaše Cesta Posvěcení prochází obyčejným životem, který Vás obklopuje. Zamyslete se nad tím. A zamyslete se také nad tím, že není důležité, že vše kolem je špatné a svět jakoby ztratil rozum. Důležité je jen to, co se děje uvnitř Vaší bytosti. Důležité je, nakolik jste schopni vydržet tyto nepříjemné podmínky a několik jste schopni si uchovat Božské ukazatele ve svém chování a svou oddanost Vůli Boží.

 

Na zeměkouli probíhá ohromná bitva. Jestliže dříve byla možnost se před toto bitvou ukrýt v jiné zemi, v horách nebo v lesích, dnes je celá zeměkoule zachvácena plamenem, v němž jedny duše nenávratně shoří a jiné se přepálí na čisté zlato a stanou se nesmrtelnými.

 

Dnes jsem Vám neřekl příliš potěšující věci. Avšak řekl jsem vše téměř tak, jak to ve skutečnosti je. Vypustil jsem některé detaily, které Vám není dáno znát.

 

Proto, milovaní, budu rád, stane-li se toto mé poselství pro kohokoliv pomocnou rukou, oporou. Proto, při veškerém mém jak by se mohlo zdát, smutném tónu mého poselství, v něm je jedna radostná nota. To je Váše nesmrtelnost, kterou jste, mnozí z Vás, povinni vybojovat už ke konci probíhajícího vtělení.

 

JÁ JSEM Hilarion.