Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží

Mistr Hilarion

18. prosince roku 2009


JÁ JSEM Hilarion. Všichni mne znáte. Sloužím v paprsku Pravdy, léčitelství a Božského Poznání.

Pravda, Božská Pravda, tak, jak se vám představuje, a tak jak se představovala předcházejícím pokolením lidí, je toutéž Božskou pravdou, ale přiznejte si, že se pokaždé představuje novým způsobem. A aby toho nebylo málo, každý má svou pravdu. Dokonce i tehdy, když hovoříte o stejné věci, a myslíte si, že jeden druhému rozumíte, po nějaké době se projeví, že jste hovořili o různých věcech. Někdy lidé hovoří jedním stejným jazykem, srozumitelnými slovy ale jeden druhému nerozumí.

To vše dokazuje, že se každý člověk nachází na vlastním stupni poznání Božské Pravdy, a i kdyby se sebevíce snažil zjistit, jak tato Pravda vypadá z jiného stupně poznání, sotva se mu to podaří.

Proto znovu a znovu přicházíme a snažíme se Vám pokaždé předat malou dávku Božské Pravdy takovým způsobem, aby každý z vás mohl něco pochopit pro sebe a využít to ve svém životě. Neunavuje nás přicházet a pokaždé předávat poznání, které je zdánlivě již dáno, avšak pokaždé se najde pár lidí, kteří pro sebe objeví něco nového. Kvůli těmto několika lidem můžeme přicházet a předávat poznání. Protože ta pravda, která je dostupná pro vědomí několika lidí, může skrze jejich vědomí časem ovládnout svět. Až uplyne určitý čas, už nebude možné nikoho překvapit poznáním, které se ještě před nedávnem zdálo být pro většinu znepokojující a pochybné. Jako příklad může sloužit to, že dnes je všem ze školních lavic známo, že Země je kulatá, a že se točí kolem Slunce.  Ovšem před několika sty lety za tuto, jak se tehdy zdálo buřičskou myšlenku, upalovali na hranici.

Dnes se doba změnila a na hranicích už se neupaluje. Je však spousta jiných způsobů, jakými se společnost snaží stranit se obtížných filozofů, kteří prohlašují známé Pravdy a příliš horlivě dožadují, aby byly tyto pravdy uvedeny do života.

Existuje tolik lidí, kteří nepřijímají ty nejjednodušší pravdy, Pravdy, které už u nikoho nevyvolávají pochybnosti. Například tato: „Miluj bližního svého, jako sebe samého“. Nebo tuto: „Nepřej zlo bližnímu svému.“ „Nezáviď“, „Nepokradeš“, „Nesesmilníš“, „Nezabiješ!“ 

Zdá se, že tyto pravdy by neměly vyvolávat pochybnosti. Avšak, všechno, co se děje kolem vás, vše, co vysvětlují sdělovací prostředky, je odrazem faktů, které protiřečí těmto pravdám. Z toho vychází, že pravdy existují samy o sobě a lidská společnost žije sama o sobě, podle svých zákonů a podle svého uvážení.

Myslíte, že existence těchto dvojích standardů v myšlení a jednání je v souladu s Boží Vůlí?

A pokud to není v souladu s Boží vůlí, a vesmír se vyvíjí v souladu s Boží vůlí, pak dříve nebo později bude tento stav věcí ukončen.

Pohleďte na středověk. Kolik lidí bylo upáleno na hranicích a vydáno na mučení. Dnes se Vám zdá, že je to nehumánní a je to projev nevědomosti. Podívejte se však na novodobější dějiny, vzdálené několik desetiletí. Vzpomeňte si na koncentrační tábory v Německu, vzpomeňte si na masové represe v Rusku. Vzpomeňte si na První i Druhou světovou válku. Oběťmi těchto projevů lidské nevědomosti se staly miliony lidí.

Lidstvo ve své podstatě zůstává stejně nevědomým jako ve středověku. Jsou jedinci, kteří udržují vnitřní standardy chování a způsob myšlení na Božské úrovni. A jsou jedinci, kteří se otevřeně vysmívají Bohu, Víře.

Jak mohou takoví lidé přebývat ve stejných městech? Jak mohou žít ve stejném domě? A jak to vše je v souladu s Božskými zásadami, o kterých mluví Mistři?

Opravdu, teď je na Zemi velmi temná doba. A tato doba je nezbytná a zákonitá, protože právě teď probíhá proces oddělování zrn od plev. Každý člověk má možnost projevit svou vnitřní podstatu. A každý člověk se vědomě rozhoduje. Je velice málo vyvolených, těch, kdo jsou schopni uchovávat Božské standardy chování, když jsou ve stavu emocionálního a duševního tlaku ze strany ostatních lidí, ze strany sdělovacích prostředků.

Je to návrat středověku. Je to úpadek mravů a kultury. A skutečně, jako tisícina a miliontina semen rostlin má šanci dát život nové rostlině, přesně tak i mezi lidskými jedinci velmi malé procento bude moci projít sítem hromadného vědomí a  pokračovat v evoluci.

Procházíte svými zkouškami a testy, aniž byste se vzdálili od obyčejného života. Vaše Cesta Zasvěcení probíhá v běžném životě, který vás obklopuje. Zamyslete se nad tím. A zamyslete se také nad tím, že není důležité, že vše kolem je špatné a celý svět jako by se zbláznil. Důležité je jen to, co se děje uvnitř vaší bytosti. Důležité je, jak moc jste schopni odolat těmto nepříznivým podmínkám a jak jste schopni si uchovat Božské ukazatele ve svém chování a svou oddanost Vůli Boží.

Na zeměkouli probíhá ohromná bitva. Jestliže dříve byla možnost se před toto bitvou ukrýt v jiné zemi, v horách nebo v lesích, dnes je celá zeměkoule zachvácena plamenem, v němž jedny duše nenávratně shoří a jiné se přepálí na čisté zlato a stanou se nesmrtelnými.

Dnes jsem vám neřekl příliš potěšující věci. Avšak řekl jsem vše téměř tak, jak to ve skutečnosti je. Vypustil jsem některé detaily, které vám není dáno znát.

Proto, milovaní, budu rád, stane-li se toto mé poselství pro kohokoliv pomocnou rukou, oporou. Proto, při veškerém, jak by se mohlo zdát, smutném tónu mého poselství, v něm je jedna radostná nota. To je váše nesmrtelnost, kterou jste, mnozí z vás, povinni vybojovat už ke konci probíhajícího vtělení.


JÁ JSEM Hilarion.

* *