Konfuciův Růženec

 

 
Musíme Bohu dát možnost projevovat se skrze nás 

Krátký Konfuciův Růženec dle Poselství 31. března 2005

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

1. Pokuste se zaměřit na své srdce. Na tlukot srdce. Poslouchejte váš dech. Nádech... Výdech... Fungování vašeho srdce a vašeho dýchání není nijak spjaté se státem, v němž žijete. A není spjaté ani s tou rolí v životě, kterou sehráváte. Stejně tak i Božská Pravda. Existuje sama o sobě a není závislá na vašem vědomí a vašich myšlenkách. V tom případě proč existujete, když se tento svět může skvěle obejít bez vás? Kladli jste si tuto otázku? Ptali jste se někdy sami sebe, proč žijete? Myslím, že alespoň jednou v životě tato otázka vyvstala před každým z vás. A pro mnohé tato otázka vyvstávala tak důrazně a tak často, že hledání smyslu života se pro ně změnilo v samotný smysl života.

 

Zdrávas, Maria

2. Máte pravdu, moji milovaní, důstojným úkolem je pochopit, proč žijete a proč existuje vše, co vás obklopuje. Když jsem byl v inkarnaci, byl jsem doslova posedlý touto otázkou. Bývaly dny, kdy jsem neměl ani trochu klidu a snažil se znovu a znovu najít odpověď na tuto otázku. Byl jsem věřící člověk a řídil jsem se názorem na svět, přijatým společností, která mě obklopovala. Ale jenom do té doby, dokud jsem nepochopil, že tento světonázorový systém byl vytvořen lidmi, takovými lidmi jako jsem já sám. Jak jsem stárnul, pochopil jsem, že nejsem dokonalý, proto jakákoliv má myšlenka se stávala nedokonalou ještě před tím, než jsem ji nahlas vyslovil. Proč jsem nedokonalý? A proč já, přestože se snažím, nemůžu překonat tyto nedokonalosti v sobě? Znáte tyto otázky? Také jste si je kladli? Postupem času se odpověď na tuto otázku stala základem mého systému vzdělávání. Dal jsem jej lidem, kteří chtěli získat vzdělání ode mne.

 

Zdrávas, Maria

3. Jasně jsem si uvědomoval, že uvnitř mne je Vyšší, dokonalejší část mého já. A mohl jsem s touto částí mne samého komunikovat. Ale také jsem si uvědomoval, že projevení této části mého já překážím já sám. Ne někdo mimo mne, ale právě já sám. Předpokládal jsem, že já i všechny živé bytosti jsou stvořeny podle obrazu Toho, kdo stvořil tento svět, kdo se podle svého postavení nachází nesmírně vysoko nad námi. A my všichni jsme spjati s Ním a tvoříme nerozlučnou Jednotu. Stejně tak, jako ve mně je Vyšší část mne samého, tento Tvůrce a Stvořitel má vyšší část sebe Samého a nižší část sebe Samého. A tato nižší část Jeho Samého se vtělila do mne. Do mne a do všech ostatních živých bytostí i celé Země, kterou jsem viděl, jen co mi oči stačily.

Zdrávas, Maria

4. My jsme byli Jím Samým ve vtělení. A On skrze nás žil a tvořil a poznával. Poznával Sám sebe skrze nás, prostřednictvím každého živého tvora. Byli jsme všichni jeho buňkami a cévkami. My jsme tvořili Jeho tělo. Všichni jsme byli spjati jak s Ním, tak i mezi sebou. Všechno, co nás rozdělovalo od sebe navzájem a od Jednoty s Ním, bylo potřeba překonat. Proto jsem učil a stále učím jenom jednu jednoduchou věc. Vyzývám každého z vás, abyste se věnovali práci na té části vás samých, která vám brání být v jednotě s Tvůrcem. Na té části vašeho já, která vás odděluje od stavu plné jednoty s Bohem, Tvůrcem, Átmanem, Nejvyšším Rozumem. Není důležité, jak pojmenujete to, čeho  jste  ve skutečnosti součástí.

 

Zdrávas, Maria

5. Nemůžete dělat něco za jiného člověka. Nemůžete nutit jiného člověka dělat něco, co chcete vy. Přesněji, můžete to udělat, ale budete k tomu muset použít násilí. Budete muset silou nutit někoho pracovat pro vás, nebo plnit vaše rozkazy. Je jedno, jestli to bude hrubá fyzická síla, nebo síla vámi napsaného zákona.

Zdrávas, Maria

6. Ale pokuste se přinutit své tělo pracovat jinak - srdce dýchat, nebo plíce pumpovat krev do vašeho krevního systému. Nepodaří se vám to. Pokud se podíváte do historie, tak celá historie se skládá právě z těch momentů, kdy se někdo snažil donutit někoho jiného udělat to, co chtěl. Z toho plynou války, z toho plynou veškeré projevy nespravedlnosti na světě. Ale základem této nespravedlnosti je vždy něčí touha, aby se vše odehrávalo tak, jak chce on. A teď jsme se vrátili k tématu vlastní nedokonalosti.

Zdrávas, Maria

7. Když jsem byl mladý, opravdu jsem věřil, že silou svého přesvědčení a osobním příkladem mohu inspirovat svět, aby se změnil. Ztratil jsem mnoho sil a energie ve snaze přesvědčit lidi, jak by měli jednat, jak by se měli chovat. Nestačily mi síly k přesvědčování lidí, aby jednali tak, jak jsem si myslel, že je rozumné jednat. Pak jsem se pokoušel působit ve spolupráci s lidmi, kteří přijali moje smýšlení. Nicméně mé síly, stejně jako předtím, nestačily.

 

Zdrávas, Maria

8. Věřte mi, ztratil jsem velmi mnoho sil při přesvědčování lidí o tom, že žijí nesprávně, ve snaze, aby alespoň vyslechli, jak by měli žít. Rok se sešel s rokem, desetiletí s desetiletím, ale situace ve světě se neměnila, přestože jsem se snažil a vynakládal spoustu úsilí. Proč? Byl jsem jenom malinkým zrnkem písku, malinkou buňkou v organizmu tohoto Vesmíru. A přitom jsem se pokoušel přesvědčit celý Vesmír, že by měl žít podle mých zákonů.

 

Zdrávas, Maria

9. Až po uplynutí mnoha desetiletí jsem si konečně uvědomil, že jediný člověk, který mi na celé Zemi vadil, jsem byl já sám. Byla to má nadměrná domýšlivost a enormní přesvědčení o tom, že už znám celou Pravdu, že mohu této Pravdě učit jiné lidi. Můj vnější člověk se nepodřizoval zákonu, který platí v tomto Vesmíru, místo toho se snažil přinutit celý Vesmír, aby žil podle mého zákona. Pochopil jsem hlavní Pravdu. A musím vám říct, že stálo za to věnovat celý život uvědomění si této Pravdy. Je nesmyslné a zbytečné si ve světě, v němž žijeme, určovat své zákony. Musíme se podrobit Zákonu, který je základem tohoto vesmíru a který byl stanoven již v momentě vzniku tohoto vesmíru.

 

Zdrávas, Maria

10. Zákon je takový, že se musíme zříci své touhy projevit sebe, své ego ve svém životě, musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom dali Bohu možnost projevit se skrze nás. Pak můžeme obnovit naši Jednotu. A pak budeme schopni podílet se na realizaci záměrů Tvůrce tohoto vesmíru. To je ten úkol a ta práce, kterou musí každý z nás udělat. Není žádný jiný člověk v celém vesmíru, který by tuto práci udělal za vás. Proto je tato práce nejdůležitější. Vykonání této práce je smyslem vašeho života, tím smyslem života, který hledáte vně sebe a nemůžete ho najít. Odevzdávám vám plody mých zamyšlení během mého pozemského života. Ale nemůžu vás nutit tyto plody jíst. To musíte udělat sami. Nikdo, mimo vás samotných, není schopen udělat práci za vás.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_konfuzia_31.03.2005.htm

 

* * *

________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější. 

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net